Voorbereidingen voorontwerp bestemmingsplan Heesch West

De voorbereidingen voor het Voorontwerp bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage van Heesch West nadert de afronding. Deze stukken gaan juni 2019 in procedure. Op 4 april zijn de voorlopige onderzoeken en voorgenomen planmaatregelen met de leden van de klankbordgroep - bestaande uit onder meer vertegenwoordigers van dorpsraden en  organisaties als ZLTO en IVN -besproken. Een week later zijn de plannen aan bod geweest tijdens het event over XXL logistiek in het Logistics House in Oss. Daar werden ze toegelicht aan een vijftigtal vastgoedspecialisten. De komende periode zal de projectgroep nog meer belanghebbenden informeren en betrekken.

Tijdens deze bijeenkomsten werd gestart met een uitleg over het plangebied. De eerst fase biedt 50 ha bedrijfskavels. 30 ha is aangemerkt als tweede fase waarvoor de marktvraag in de toekomst nader aangetoond moet worden. Ruim 50 hectare wordt bestemd voor stevige groene en waterrijke parkstructuren; een landschapspark waarin ook duurzame ambities zoals een drijvende zonneweide en windturbine  worden ingepast. Heesch West krijgt zowel in westelijk als in oostelijk richting een goede ontsluiting naar de A59.

De focus van de klankbordgroep lag op de Milieu Effect Rapportage waarin de milieueffecten van het plan naar de omgeving in beeld gebracht zijn. Deze worden meegenomen in de besluitvorming van de drie betrokken gemeenten.

In de bijeenkomst met vastgoedspecialisten waren belangrijkste items de vestigingsmogelijkheden én de ambitie die Heesch West biedt;  duurzaam en circulair ambities zijn uitgangspunt voor  ondernemers die zich op Heesch West willen vestigen. Samen met ondernemers en investeerders ontwikkelt Heesch West een toekomstgerichte vestigingslocatie.

>> bekijk hier de presentatie pitch Heesch West