Veel betrokkenheid bij informatiebijeenkomst Vinkel

De dorpsraad van Vinkel hield op 23 mei een informatiebijeenkomst voor inwoners van het dorp om ze verder te informeren over de plannen rond Heesch West. De zaal in gemeenschapshuis ’t Zijl stroomde snel vol om te luisteren naar de presentaties en vragen te stellen.

Wethouder Roy Geers heette de aanwezigen welkom en benadrukte het belang van een sterke economie met het oog op een sterke stad en leefbare dorpen en voegde daaraan toe dat een goede inpassing van het bedrijventerrein in de omgeving van groot belang is.

Projectleider Paul van Dijk zet vervolgens in globale lijnen de plannen uiteen, samen met Bastian van Dijck, adviseur planvorming van de Antea group. Aansluitend op de presentaties werd ruim de tijd genomen om vragen van de aanwezigen te beantwoorden. Deze gingen over uiteenlopende onderwerpen, als de ontsluiting van het bedrijventerrein en het voornemen om windmolens in te zetten voor de opwekking van duurzame energie.

Toelichting plannen in Dorpsraad Vinkel

Op donderdag 23 mei praten we de Dorpsraad Vinkel bij over de plannen van Heesch West. De avond in gemeenschapshuis 't Zijl is open voor publiek en begint om 20.00 uur. Sprekers zijn wethouder Roy Geers van de gemeente 's-Hertogenbosch, projectleider Paul van Dijk en adviseur planvorming Antea group Bastian van Dijck.

Deze avond past in de reeks feedbackgesprekken die zijn ingepland in aanloop naar de ter inzage termijn van het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP) en de milieu effectrapportage (m.e.r.) die op 11 juni ingaat.

De overige data van de feedbackronde die nu bekend zijn:

  • 13  juni vanaf 20.00 uur - Dorpsraad Nuland in Gemeenschapshuis De Meent
  • 19 juni vanaf 19.30 uur - Algemene informatieavond Heesch West (locatie volgt)

Toelichting plannen aan Ondernemersvereniging Heesch

Op 14 mei heeft projectleider Paul van Dijk de leden van de Ondernemersvereniging Heesch bijgepraat over de plannen van Heesch West.

Vanaf 11 juni ligt het plan met bijbehorende m.e.r. (milieu effect rapportage) ter inzage. Deze bijeenkomst was bedoeld om de ondernemersvereniging hierop alvast een toelichting te geven en belangrijke vragen te beantwoorden. Het past binnen een ronde van feedbackgesprekken die plaatsvindt in aanloop naar de ter inzage legging.

>> bekijk hier de presentatie Heesch West van 14 mei