Toelichting plannen op 2 juli

Op dinsdag 2 juli gaan wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze, projectleider Paul van Dijk en Bastian van Dijck, adviseur planvorming Antea group, verder in op specifieke vragen voor de inwoners van Heesch. In een presentatie lichten zij de plannen van Heesch West verder toe in gemeenschapshuis De Pas in Heesch. De avond is open voor publiek en begint om 20.00 uur.

Deze avond sluit aan op de inloopbijeenkomst van 19 juni in het Gezondheidscentrum Heesch. Deskundigen die zijn betrokken bij het opstellen van de plannen en de onderzoeken naar de effecten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden, net als wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze.

Druk bezochte inloopbijeenkomst

Ruim 200 belangstellenden uit de omgeving van Heesch West kwamen op 19 juni naar de inloopbijeenkomst in het gezondheidscentrum Heesch om hun vragen te stellen over het bedrijventerrein. Zij gingen aan verschillende informatietafels in gesprek met experts op thema’s zoals verkeer, geluid, windturbines en zonnepark. De belangrijkste vragen en antwoorden die voorbij kwamen, zijn terug te vinden op deze pagina. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel deze via het contactformulier.

Veel mensen namen de moeite om binnen te lopen en informatie op te halen bij de verschillende informatiepunten. Thema’s als het circulaire plan voor het terrein, verkeer, geluid, wind en de planning van het officiële traject rond het terrein. Bij een infodesk was het onder andere mogelijk om meer te weten te komen over de inspraakronde en in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Naast thematafels met experts namens de projectgroep Heesch West, was ook de Actiegroep Heesch aanwezig. Deze groep met vertegenwoordigers uit enkele omliggende straten kregen ruimte om zich te presenteren en vroegen aandacht voor onderwerpen die bij hen spelen met het oog op de ontwikkelplannen.

Informatieavond voor Natuur- & Milieuorganisaties

Verschillende geïnteresseerden waren op 17 juni aanwezig tijdens een bijeenkomst voor natuur- & milieuorganisaties waar verder werd ingegaan op de plannen voor Heesch West. Tijdens deze eerste bijeenkomst zijn presentaties gegeven, vragen beantwoord en thema’s die spelen bij de verschillende organisaties opgehaald.

Na een introductie door directeur Paul van Dijk, werden de aanwezigen in een presentatie meegenomen in de ambities van om van Heesch West het meest duurzame bedrijventerrein van Noord-Brabant te maken. Aansluitend volgt een presentatie met een focus op de impact die de ontwikkeling van het plan heeft op de omgeving.

Daarna kregen de vertegenwoordigers van onder andere IVN, Landschapsbelang Maasdonk, de Brabantse Milieu Federatie en De Vleermuizenwerkgroep Noord-Brabant de ruimte om vragen te stellen en gingen partijen in gesprek over thema’s ontwerp & landschap, ecologie en mitigatie en energiek en circulair.

Het is een constructieve avond waarbij verschillende aanwezigen hum waardering uitspreken voor de plannen op het gebied van ecologie en duurzaamheid. Punten van zorg zijn er ook, zoals het voornemen windturbines te plaatsen en de effecten daarvan op de natuur.

Na de zomer gaan vertegenwoordigers van de projectgroep Heesch West en de natuur- & milieuorganisaties verder in gesprek om in cocreatie onderdelen van het plan verder uit te werken.

Veel gestelde vragen inloopbijeenkomst Heesch

De inloopbijeenkomst Heesch West trok veel belangstellenden die meer wilden weten over de plannen voor het bedrijventerrein. De meest gestelde vragen zijn hieronder te vinden.

Wat voor bedrijven komen er op het bedrijventerrein?
Er is een vestigingsprofiel opgesteld:


Wat zijn milieucategorieën en wat betekenen die voor Heesch West?
Milieucategorieën zijn opgesteld om milieubelasting van bedrijven te kunnen indelen. Deze indeling is gemaakt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Heesch West biedt ruimte voor bedrijven die vallen in categorie 4.2.
Het is niet zonder meer mogelijk voor bedrijven met een hogere milieucategorie (maximaal 5.1) om toegelaten te worden op het bedrijventerrein. Als een bedrijf in een hogere milieucategorie zich meldt, dan wordt per geval bekeken of dat mogelijk en wenselijk is. Daarvoor heeft in eerste instantie de gemeenteraad van Bernheze een voorbehoud waar het om haar grondgebied gaat. Ook zal er dan een aanvullende procedure, de afwijkingsbevoegdheid van de Colleges van Burgemeesters en Wethouders, gevolgd moeten worden en kunnen verdere voorwaarden worden gesteld. Een bedrijf met een hogere milieucategorie komt pas in aanmerking voor vestiging op Heesch West als er een aantal aanvullende procedures wordt doorlopen en de gemeenten besluiten dat het bedrijf zorgvuldig kan worden ingepast.
Duurzaamheid is bij de huisvesting van bedrijven een belangrijke pijler. Er wordt overlegd hoe bedrijven hier zoveel mogelijk aan kunnen bijdragen als het gaat om energie, klimaat en mobiliteitsdoelstellingen. Hierbij haken we aan bij de doelstellingen die (inter)nationaal zijn bepaald voor 2030. We willen koploper zijn en hierbij niet de wetgeving afwachten.

Bij de milieucategorieën valt de term ‘inwaartse zonering’. Wat houdt dat in?
In het plan wordt gewerkt met ‘inwaartse zonering’. Dat wil zeggen dat er vanaf de omliggende woningen afstanden zijn vastgesteld voor bedrijven. Deze worden inwaarts in het gebied uitgezet. Dat wil zeggen: hoe hoger de milieucategorie van een bedrijf hoe verder de afstand tot aan woningen moet zijn. Voor een bedrijf uit milieucategorie 1 geldt een afstand van 0 meter, bij categorie 2 is dat 10 meter, bij categorie 3.1. is dat 30 meter, bij categorie 3.2. is dat 50 meter, bij categorie 4.1. is het 100 meter, bij categorie 4.2. is dat 200 meter en bij categorie 5.1. is dat 300 meter. Aspecten als geluid, geur, stof, verkeer en veiligheid zijn in deze systematiek meegenomen. De genoemde afstanden zijn volgens onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voldoende om de hinder tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Er was eerder toch geen sprake van windturbines en milieucategorie 5 op Heesch West?
De samenwerking (destijds ook nog met de gemeente Maasdonk) is door de gemeenteraden vastgesteld in 2013. Bij de herindeling van Maasdonk bij ’s-Hertogenbosch is deze formeel herzien. In de regeling heeft Bernheze voor haar grondgebied een voorbehoud bepaald als het gaat om vaststelling of uitvoering van beleid met betrekking tot de oprichting van windturbines en vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in milieucategorie 5. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is in 2017 aan de ontwikkeling van het plan en de mileueffectrapportage voorafgegaan. In de samenwerkingsafspraken is opgenomen dat de inpassing van windturbines wordt onderzocht en dat het bedrijventerrein direct ruimte wil bieden aan bedrijven milieucategorie 4.2 en bij afwijkingsbevoegdheid ook 5.1 aan de orde kan komen.

Wat is de hoogte van gebouwen op het bedrijventerrein?
De maximale hoogte op de kavels die aan de randen van Heesch West liggen, is vastgesteld op 20 meter. Centraal op het terrein is het mogelijk om te bouwen tot 25 meter en er is een beperkte vrijstelling mogelijk tot maximaal 30 meter, bijvoorbeeld als het gaat om silo’s en bedrijfsondersteunende installaties zijn, onder voorwaarden, tot maximaal 35 meter mogelijk.

Waar vind ik informatie over de geluidsituatie van mijn eigen woning?
Dat kan op verschillende manieren. In deze bijlage zijn verschillende kaarten te vinden waarop de huidige situatie en alternatieven te zien zijn. Ook is in deze bijlage de geluidsbelasting per woning af te lezen in klassen van 5dB. Daarna is geluidsbelasting gepresenteerd als het gaat om verkeer. Voor geluid van industrie, windturbines en de cumulatieve (= opgetelde) geluidsbelasting volgen daarna overzichtskaarten.
In bijlage 4b zijn dezelfde akoestische effecten in beeld gebracht, maar dan met behulp van contouren. Deze berekeningen zijn minder geschikt voor het bepalen van de geluidsbelasting per woning. Er is op basis van onderzoek gekozen voor een voorkeursalternatief. De resultaten van dat geluidsonderzoek zijn hier te vinden. De resultaten van het onderzoek per adres als het gaat om geluidsbron en geluidsbelasting zijn hier te vinden. Hierbij zijn in verschillende kolommen met de waarden voor de huidige situatie opgenomen en de alternatieven.

Voorbeeld
Bewoners van de Zoggelsestraat 100 vinden in dit rapport dat de geluidsbelasting van wegverkeer Lden = 51,19dB is. Voor de alternatieven 1 tot en met 4 is de geluidsbelasting maximaal 51,79 dB (een toename van 0,6 dB). In het voorkeursalternatief is een geluidsbelasting berekend van 51,83 dB.

Het akoestisch onderzoek is hier te vinden.

Hoe is de veiligheid van bijvoorbeeld fietsers geregeld?
Om ervoor te zorgen dat alle soorten verkeer (fietsers, auto’s en agrarisch verkeer) rond het bedrijventerrein zich op een veilige manier kunnen verplaatsen, zijn er verschillende rijbanen en rijroutes ingericht. Langzaam verkeer als fietsers is bijvoorbeeld gescheiden van vrachtverkeer.

Hoe wordt sluipverkeer zo veel mogelijk voorkomen?
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om het verkeer van Heesch West zo direct mogelijk naar de A59 te leiden. Daarom is er in de planontwikkeling van uitgegaan dat de hoofdverkeersontsluiting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt aangelegd. Bij die aanleg worden bestaande situaties zoals kruispunt Rekken/Weerscheut aangepast waarbij de doorstroming en het vergroten van de verkeersveiligheid samen gaan. Dat voorkomt zoveel mogelijk dat verkeer van Heesch West zich in de nabije omgeving verspreidt. Daarom wordt een deel van de Koksteeg in de toekomst niet meer voor autoverkeer toegankelijk. Voor lokaal verkeer is een passend alternatief in het plan opgenomen in de buurt van de Ruitersdam.

Is er geen directe aansluiting op de A59 mogelijk?
Dat is niet mogelijk. In het verleden is dit wel door de samenwerkende gemeenten voorgelegd aan Rijkswaterstaat, maar afgewezen. Belangrijke overweging daarbij was dat een directe aansluiting de doorstroming op de A59 belemmert, omdat de afritten dan op te korte afstand van elkaar liggen. Op initiatief van de klankbordgroep betrokken bij Heesch West is een aantal alternatieve voorstellen onderzocht en afgestemd. Deze alternatieven bleken op meerdere criteria niet haalbaar. De afwegingen hiervan zijn opgenomen in de milieueffectrapportage.

Waar kunnen vrachtwagens parkeren?
Er komt geen openbare parkeervoorziening voor vrachtverkeer, omdat dit verkeer aantrekt dat niet aan Heesch West verbonden is. Bedrijven moeten auto’s en vrachtwagens op hun eigen terrein opvangen.

Waarom zijn er zonnepanelen en windturbines gepland?
Om aan de duurzame energieopgave van het bedrijventerrein te voldoen en bij te dragen aan de energieopgave in de regio is het voornemen zonnepanelen (zowel op daken van bedrijven als in de parkomgeving) en drie windturbines in te zetten.

Wat zijn de effecten van de windturbines, bijvoorbeeld slagschaduw?
De windturbines voldoen uiteraard aan de wettelijke normen als het gaat om bijvoorbeeld slagschaduw en geluid. Slagschaduw zal bij woningen in de ruimere omgeving niet meer dan 5 uur per jaar kunnen voorkomen. Regelapparatuur op de turbines verzorgt dit en kan ook oplossingen bieden als het gaat om gevoelige fauna. We volgen de technische ontwikkeling op het vlak van de windturbines, om impact van de turbines mogelijk verder te beperken.

Hoe kunnen bedrijven en omgeving participeren als het gaat om duurzaam opgewekte energie?
Het plan hiervoor wordt nog verder uitgewerkt. Bedrijven en omgeving kunnen hierin zeker participeren. Ook bij zonnepark Achterste Groes, dat op de verdere ontwikkeling van Heesch West vooruitloopt, wordt een participatieregeling met de lokale energiecoöperaties uit de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss uitgewerkt.

Hoe reageer ik op de plannen die er nu zijn?
Tot en met 13 augustus is het mogelijk om een inspraakreactie te geven op het Voorontwerp Bestemmingsplan, Facetplan geluidzone en de MER via de gemeenten Bernheze, Oss of ’s-Hertogenbosch. Het is niet nodig om dat bij alle gemeenten te doen, bij één is voldoende.

Bernheze:
De inspraakreactie kan gericht worden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Als u uw inspraakreactie mondeling wilt geven, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0412 of via de mail gemeente@bernheze.org.

’s-Hertogenbosch:
Een schriftelijke kunt u sturen naar: Burgemeester en Wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8485564. Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier: www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie Voor een mondelinge reactie kan contact opgenomen worden met de heer Helming via telefoonnummer 073 - 6155392.

Oss:
Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss. Mondeling een inspraakreactie indienen kan via de heer Leerdam, tel. 14 0412.

Hoe ziet de formele procedure eruit?
Hier is het formele proces rond de ontwikkeling van Heesch West beschreven:

28 september 2017 – 8 november 2017:
De Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD), de eerste stap m.e.r.-procedure, is ter inzage gekomen en de reacties hierop zijn meegenomen in de MER.

November 2017 - mei 2019:
De Gemeenschappelijke Regeling werkt aan de uitwerking van het plan en voorbereiding bestemmingsplan en MER.

11 juni 2019 – 13 augustus 2019:
Het Voorontwerpbestemmingsplan en MER liggen ter inzage. Iedereen kan hierop een inspraakreactie indienen. Deze kan gericht worden aan het college van B&W van de eigen gemeente.

Najaar 2019:
De Gemeenschappelijke Regeling werkt aan de behandeling van de ingediende reacties en nader planuitwerking.

Begin 2020:
Besluitvorming en publicatie van het ontwerpbestemmingsplan en wellicht aangepaste of aangevulde MER. De exacte data worden vooraf bekend gemaakt. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen, gericht aan de eigen gemeenteraad.

Tweede kwartaal 2020:
De Gemeenschappelijke Regeling werkt aan de behandeling van de ingediende zienswijzen.

Juli 2020:
Besluitvorming en publicatie vastgestelde bestemmingsplannen en MER. Na vaststelling hiervan is het voor iedereen die eerder een zienswijze indiende mogelijk om in beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De exacte data hiervoor worden vooraf bekend gemaakt.

Als voorgaande stap is afgerond en het bestemmingsplan goedgekeurd is, kunnen afzonderlijke vergunningen worden aangevraagd en afgegeven. Ook in deze periode zijn er mogelijkheden om hier bezwaar tegen te maken. Als een vergunning past binnen de kaders van het bestemmingsplan, kan tegen dat onderdeel geen bezwaar meer gemaakt worden.

Waar vind ik het Voorontwerp Bestemmingsplan, de Milieueffectrapportage en andere documentatie?
Hieronder zijn de verschillende rapporten in te zien en te downloaden.

Totaalverbeelding bestemmingsplan Heesch West

Circulair Kwaliteitsplan Heesch West

Voorontwerp Bestemmingsplan Heesch West (Bernheze)
Voorontwerp Bestemmingsplan Heesch West (’s-Hertogenbosch)

Facetplan geluidzone gezoneerd industrieterrein Heesch West (Bernheze)
Facetplan geluidzone gezoneerd industrieterrein Heesch West ('s-Hertogenbosch)

Totaalverbeelding facetbestemmingsplan

Milieueffectrapportage

Staat van bedrijfsactiviteiten

Akoestisch plan en bijlagen 1 t/m 3, bijlage 4a en 4b en bijlagen 5 t/m 9

Stel je vraag tijdens de inloopbijeenkomst!

Tijdens de inloopbijeenkomst die op 19 juni plaatsvindt, kunnen geïnteresseerden terecht die meer willen weten over de plannen rond bedrijventerrein Heesch West. Er is onder andere aandacht voor het plan en het proces en thema’s als verkeer, geluid en wind.

De inloopbijeenkomst is in het Gezondheidscentrum (voormalig kantoor Rabobank) aan Cereslaan 2 in Heesch van 18.00 tot 21.00 uur en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hun vragen te stellen bij de verschillende informatiepunten.

De meest gestelde vragen die tijdens de inloopavond worden gesteld, zijn morgen met op deze website terug te vinden. Eerder opgehaalde vragen (en antwoorden) lees je hier.

Het Voorontwerp Bestemmingsplan (VBOP) en de milieu effect rapportage (m.e.r.) van bedrijventerrein Heesch West liggen ter inzage bij de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss en zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Meer over de procedure vind je hier.

Inloopbijeenkomst op 19 juni 2019

Geïnteresseerden die meer willen weten over de plannen rond bedrijventerrein Heesch West, kunnen daarvoor terecht op een informatiemarkt. Deze vindt plaats op 19 juni van 18.00-21.00 uur in het Gezondheidscentrum aan de Cereslaan in Heesch (voormalig kantoor Rabobank).

Voor de informatiemarkt zijn verschillende punten ingericht rond belangrijke thema’s. Deze zijn mede bepaald naar aanleiding van voorgesprekken waaruit vragen naar voren kwamen over onderwerpen als de geplande windturbines en het zonnepark, de verkaveling en de te verwachten bedrijvigheid en de verkeersafwikkeling.

Wil je meer toelichting of heb je vragen over Heesch West, loop even binnen op 19 juni tussen 18.00 en 21.00 uur. Je bent van harte welkom.

Inspraakronde tussen 11 juni en 13 augustus 2019

De ontwikkeling van het plan Heesch West is in een volgende fase gekomen. De inspraakronde voor het Voorontwerp Bestemmingsplan (VBOP), het Voorontwerp Facetbestemmingsplan Geluidszone en het Milieu Effect Rapport (m.e.r.) loopt van 11 juni tot en met 13 augustus.

Het bedrijventerrein Heesch West wordt ontwikkeld om een krachtige impuls aan de regionale economie te geven, daarnaast heeft het de ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Noord-Brabant te zijn. Het telt in totaal maximaal 80 hectare netto uitgeefbare kavels. In de eerste fase gaat het om 50 hectare netto uitgeefbare kavels. Er is in de tweede fase, door vraaggerichte ontwikkeling, 30 hectare aan netto uitgeefbare kavels beschikbaar. In het plan zijn daarnaast onder andere 3 windturbines en een drijvend zonnepark van 10 hectare opgenomen.

Er is grondig onderzoek verricht naar de effecten voor de omgeving en het milieu. In aanloop naar de inspraakprocedure zijn met diverse belanghebbenden zoals omwonenden en dorpsraden gesprekken gevoerd. Het plan dat nu ter inspraak komt, is een zogenoemd Voorontwerp Bestemmingsplan ofwel een concept van het bestemmingsplan.
In het m.e.r. worden tal van effecten zoals verkeer, geluid en natuur uitgebreid beschreven. Hier liggen uitgebreide onderzoeken aan ten grondslag. Het m.e.r. is gebaseerd op de maximale impact die een maximale ontwikkeling van Heesch West zou kunnen veroorzaken en biedt zo een basis om effecten zorgvuldig te overzien en naar mogelijkheden te verbeteren.

Tussen dinsdag 11 juni en 13 augustus zijn deze documenten in te zien in de gemeentehuizen van de gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch. Digitaal zijn deze te vinden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
Tot 13 augustus kunt u uw reactie geven.

Reacties kunnen terecht bij de verschillende betrokken gemeenten.

Bernheze:
De inspraakreactie kan gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Als u uw inspraakreactie mondeling wilt geven, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0412 of via de mail gemeente@bernheze.org.

’s-Hertogenbosch:
Een schriftelijke kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8485564. Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier: www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie Voor een mondelinge reactie kan contact opgenomen worden met de heer Helming via telefoonnummer 073-6155392.

Oss:
Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss. Mondeling een inspraakreactie indienen kan via de heer Leerdam, per mail f.leerdam@oss.nl of via telefoonnummer 14 0412.

Voorontwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Heesch-West in procedure

Maandag 3 juni 2019 namen de drie colleges B&W van Bernheze, ‘s-Hertogenbosch en Oss de beslissing om het Voortontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesch-West  in procedure te brengen. Vanaf dinsdag 11 juni  2019 is het Voorontwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Heesch-West openbaar en voor iedereen te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De plannen liggen 9 weken ter inzage voor reacties.

Inloopbijeenkomst op 19 juni
Op woensdag 19 juni is er van 18.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over het plan in het Gezondheidscentrum aan de Cereslaan in Heesch (voormalig Rabobank kantoor). Iedereen die vragen heeft over de plannen kan binnenlopen, per thema zullen er deskundigen aanwezig zijn om deze zo goed mogelijk te beantwoorden.

Logistiek, bouw en circulaire economie
Bedrijventerrein Heesch West biedt vestigingsmogelijkheden voor zeer grootschalige logistiek en bedrijvigheid in de sectoren bouw en circulaire economie. Ondernemers vinden op Heesch-West een eigentijds en duurzaam bedrijventerrein dat op andere plekken in de regio en in het land steeds schaarser Heesch West wordt. Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss hebben de ambitie om straks het meest duurzame circulaire bedrijventerrein van Brabant te zijn: aardgasvrij, duurzame energieproductie met zonnepanelen en windenmolens en aandacht voor klimaatadaptatie, ecologie, mobiliteit en duurzaam materiaalgebruik.