Veel gestelde vragen uitgelicht

Over de plannen voor de ontwikkeling van Heesch West zijn verschillende vragen gesteld bijvoorbeeld op informatiebijeenkomsten of via de website. We zetten een aantal veel gestelde vragen nog een keer voor je op een rijtje en onderaan het artikel vind je een verwijzing naar de FAQ op de website waar nog meer vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn.

Wat is de reden voor de aanleg van duurzaam bedrijventerrein Heesch West?
De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen het bedrijventerrein samen in de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West. Met het duurzame bedrijventerrein willen ze de regionale economie versterken en een impuls geven aan werkgelegenheid.

De provincie Noord-Brabant, en zeker ook deze regio, ontwikkelen zich economisch bovengemiddeld positief. Er is een groeiende behoefte aan locaties voor bedrijfshuisvesting, vooral als het gaat om grootschalige kavels voor onder andere logistiek, de bouwsector en circulaire economie. Om deze goede economische positie te houden en te versterken is het belangrijk om te investeren in aanvullend en onderscheidend aanbod. Heesch West biedt hiervoor ruimte. Het gebied 's-Hertogenbosch, Oss, Meierijstad staat in de top 10 van logistieke hotspots.

Naast kansen voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid, biedt Heesch West ook ruimte om invulling te geven aan de landelijke en regionale energie- en klimaatopgave. Bij de ontwikkeling van Heesch West wordt ingespeeld op de (inter)nationale duurzaamheidsdoelstellingen van 2030 op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen en mobiliteit. Dit houdt onder meer in dat bedrijven een efficiënte energiehuishouding, die aardgasvrij is, moeten hebben. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van lokale duurzame opwekking door zon- en windenergie.

Wat voor bedrijven kunnen zich op Heesch West vestigen?
Voor potentiële bedrijven is een vestigingsprofiel opgesteld:

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een indeling gemaakt voor bedrijven die uitgaat van de milieubelasting die een bedrijf veroorzaakt. Bedrijventerrein Heesch West biedt ruimte voor bedrijven die vallen in categorie 4.2.

Voor bedrijven die vallen in een hogere milieucategorie (maximaal 5.1) is niet mogelijk om zonder een uitgebreidere extra procedure toegelaten te kunnen worden. Per aanvraag wordt bekeken op toelating mogelijk en wenselijk is. De vaststelling van milieucategorieën en een zogenaamde afwijkingsbevoegdheid voor milieucategorie 5.1. is al in 2013-2015 opgenomen in de uitgangspunten voor het bedrijventerrein, die bepaald zijn door de drie betrokken gemeenteraden.

Bij een aanvraag van een bedrijf in een hogere milieucategorie is in eerste instantie de gemeenteraad van Bernheze (waar het gaat om haar grondgebied) aan zet. Daarna zal ook een aanvullende procedure gevolgd moeten worden, de zogenoemde afwijkingsbevoegdheid van de Colleges van Burgemeester en Wethouders, en kunnen verdere voorwaarden worden gesteld. Als het aanvullende proces succesvol wordt doorlopen en de gemeenten nemen een positief besluit, dan kan een bedrijf zorgvuldig worden ingepast.

Bij het inpassen wordt gewerkt met ‘inwaartse zonering’: vanaf de omliggende woningen zijn afstanden vastgesteld voor bedrijven. Een bedrijf met een hogere milieucategorie moet dus verder weg van woningen geplaatst worden, dan een bedrijf dat in een lagere categorie valt. Voor een bedrijf uit milieucategorie 1 geldt een afstand van 0 meter, bij categorie 2 is dat 10 meter, bij categorie 3.1. is dat 30 meter, bij categorie 3.2. is dat 50 meter, bij categorie 4.1. is het 100 meter, bij categorie 4.2. is dat 200 meter en bij categorie 5.1. is dat 300 meter. In de bepaling van deze afstanden zijn aspecten als geluid, geur, stof, verkeer en veiligheid zijn in deze systematiek meegenomen.

Waarom is gekozen voor windmolens op het terrein?
Dit jaar is het klimaatakkoord gesloten, een uitwerking van de internationale afspraken die zijn gemaakt in Parijs in 2015. Het Rijk draagt regio’s op om het voortouw te nemen bij het opstellen van Regionale Energie Strategieën. Regio’s worden uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan met maatregelen om aan de klimaatdoelen te behalen. Inpassing is niet vrijblijvend, als de regio’s zelf geen strategie ontwikkelen dan kan de hogere overheid de regie overnemen.

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss willen door onder andere toevoeging van zonnepanelen en windmolens op het terrein en op de bedrijfspercelen van Heesch West bijdragen aan de regionale energieopgave. De drie gemeenteraden hebben in de periode 2013-2015 uitgangspunten bepaald voor het bedrijventerrein, waarin onderzoeken naar inpasbaarheid van windturbines al opgenomen waren.

In het plan is uitgegaan van 3 windturbines in het natuur- en energiepark. De mix van zon- en windenergie die Heesch West kan integreren is aanzienlijk en kan een efficiënte bijdrage leveren. De windturbines voldoen uiteraard aan de wettelijke normen als het gaat om bijvoorbeeld slagschaduw en geluid. Slagschaduw zal bij woningen in de ruimere omgeving niet meer dan 5 uur per jaar kunnen voorkomen. Regelapparatuur op de turbines verzorgt dit en kan ook oplossingen bieden als het gaat om gevoelige fauna. We volgen de technische ontwikkeling op het vlak van de windturbines, om impact van de turbines mogelijk verder te beperken.

Hoe wordt de toename in verkeer opgevangen en waar kunnen vrachtwagens parkeren?
Een belangrijk uitgangspunt is om het verkeer van Heesch West zo direct mogelijk naar de A59 te leiden. De Rekken krijgt, na aanpassing, de rol van belangrijke ontsluitingsweg van en naar de A59. Aan oostelijke zijde begint de ontsluitingsroute op de Cereslaan en gaat verder over de door te trekken Bosschebaan.

Een directe aansluiting van Heesch West op de A59 is in het verleden door de samenwerkende gemeenten voorgelegd aan Rijkswaterstaat, maar afgewezen. Belangrijke overweging daarbij was dat een directe aansluiting de doorstroming op de A59 belemmert, omdat de afritten dan op te korte afstand van elkaar liggen. Op initiatief van de klankbordgroep betrokken bij Heesch West is een aantal alternatieve voorstellen onderzocht en afgestemd. Deze alternatieven bleken op meerdere criteria niet haalbaar. De afwegingen hiervan zijn opgenomen in de milieueffectrapportage.

De huidige situatie wordt op verschillende plaatsen aangepast om de verkeersdoorstroming op een optimale, veilige manier te laten plaatsvinden. Zoals bij de het kruispunt Rekken/Weerscheut dat wordt ingericht om zoveel mogelijk te voorkomen dat doorgaand verkeer van Heesch West zich in de nabije omgeving verspreidt. Ook wordt een deel van de Koksteeg in de toekomst niet meer voor autoverkeer toegankelijk. Voor lokaal verkeer is een passend alternatief in het plan opgenomen in de buurt van de Ruitersdam.

Om ervoor te zorgen dat alle soorten verkeer (fietsers, auto’s en agrarisch verkeer) rond het bedrijventerrein zich op een veilige manier kunnen verplaatsen, zijn er verschillende rijbanen en rijroutes ingericht. Langzaam verkeer als fietsers is bijvoorbeeld gescheiden van vrachtverkeer.

Vrachtwagens moeten parkeren bij de betrokken bedrijven. Langs de wegen op het bedrijventerrein is dit door toevoeging van groenzones ook onmogelijk gemaakt. Een kleinschalig, op lokale behoefte afgestemd, parkeerterrein op Heesch West is eventueel nog een optie, maar er wordt bewust niet gekozen voor grootschalige (bovenregionale) parkeermogelijkheden op het bedrijventerrein. Dit omdat dergelijke faciliteiten juist extra vrachtverkeer aantrekken dat anders niet op of rond Heesch West komt en dus vooral extra verkeer genereert.

Meer vragen en antwoorden over Heesch West zijn hier te vinden.

Reageren op de plannen: hoe gaat dat in zijn werk?

Tot en met 13 augustus is het mogelijk om te reageren op het Voorontwerp Bestemmingsplan, Facetplan geluidzone en de MER via de gemeenten Bernheze, Oss of ’s-Hertogenbosch. Een reactie naar één gemeente is voldoende, het is niet nodig om deze naar alle drie te sturen. Dit is niet de enige inspraakronde: onder aan dit artikel is in een schema te zien hoe de gehele procedure eruit ziet en in welke fase we nu zitten.

Hoe dien ik een inspraakreactie in?
Een inspraakreactie is een reactie op het Voorontwerp Bestemmingsplan. Hierin kun je beschrijven met welke onderdelen uit het voorontwerp bestemmingsplan je het wel of niet eens bent met daarbij een toelichting. Deze stuur je naar één van de betrokken gemeenten. Vermeld daarbij je naam, adres, datum en handtekening.

Hieronder staan de gegevens per gemeente.

Bernheze
De inspraakreactie kan gericht worden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Als je een inspraakreactie mondeling wilt geven, kun je een afspraak maken via telefoonnummer 14 0412 of via de mail gemeente@bernheze.org.

’s-Hertogenbosch
Een schriftelijke reactie kan gestuurd worden naar: Burgemeester en Wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8485564. Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD via het digitale formulier: www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie. Voor een mondelinge reactie kan contact opgenomen worden met de heer Helming via telefoonnummer 073 - 6155392.

Oss
Een schriftelijke inspraakreactie kun je sturen naar: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss. Mondeling een inspraakreactie indienen kan via de heer Leerdam, tel. 14 0412.

De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West nodigt betrokkenen uit om inspraakreacties in te dienen.

Wat gebeurt er met mijn ingediende inspraakreactie?
De inspraakperiode eindigt op 13 augustus 2019. Daarna worden de reacties die bij de gemeenten zijn binnengekomen, samengevoegd en beantwoord. Dat gebeurt in de periode tot en met oktober 2019. In dezelfde tijd kunnen de gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss het plan bespreken in commissies, een besluit nemen ze in dit stadium nog niet. De Gemeenschappelijke Regeling gaat vervolgens samen met de gemeenten aan de slag om de reacties te verwerken tot een nader voorstel: het ontwerpbestemmingsplan (OBP).

Waar zitten we in de procedure?
Nu kun je inspraakreacties indienen voor het Voorontwerp bestemmingsplan (VOBP). Deze worden verwerkt bij de volgende fase voor het plan: het ontwerp bestemmingsplan (OBP). Ook dit plan wordt ter inzage gelegd en ook dan is het mogelijk om er op te reageren. Mensen die een inspraakreactie indienden voor het VOBP ontvangen een persoonlijke brief over deze terinzagelegging die volgens de huidige planning in januari/februari 2020 plaatsvindt.

Daarna wordt het plan met een nota van zienswijzen aan de gemeenteraden voorgelegd. Zij zullen het bespreken en een besluit nemen. Daarna is het de beurt aan de colleges. Mensen die een zienswijze in hebben gediend krijgen daarna persoonlijk een brief waarin ze hierover geïnformeerd worden. Tussen het collegebesluit en behandeling in de raad is het nog mogelijk om in te spreken in de raad over het raadsvoorstel.

Na de college- en raadsbesluiten wordt het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld en volgt nog een inzageperiode (in de planning september/oktober 2020). In deze periode is het mogelijk om bij de Raad van State in beroep te gaan tegen de plannen. Deze mogelijkheid is er voor mensen die in een eerdere fase een inspraakreactie ingediend hebben.