Commissie m.e.r. adviseert

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke organisatie die onder andere adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten (MER). Bij iedere MER is het is verplicht om de Commissie m.e.r. een toetsingsadvies te vragen. Deze Commissie m.e.r. stelt dan voor ieder milieueffectrapport een onafhankelijke werkgroep van specialisten samen die toetst of het milieubelang volwaardig in de planvorming is meegenomen. Met andere woorden: of het milieueffectrapport alle benodigde milieu-informatie bevat. De Commissie m.e.r. geeft in haar toets adviezen die zij essentieel vindt en doet aanbevelingen.

Advies Heesch West
De Commissie m.e.r. is van mening dat in de MER voor Heesch West veel informatie gegeven wordt over de milieueffecten en mogelijke maatregelen om negatieve effecten als verkeersoverlast te voorkomen. Wel stelt de Commissie m.e.r. dat er voor sommige onderdelen nog meer onderzoek nodig is. Zo vraagt de Commissie m.e.r. een alternatief te onderzoeken dat tot minder (geluid-)hinder leidt. Ook vraagt de Commissie m.e.r. om een alternatief met 4 minder hoge windturbines en aandacht voor de Peelrandbreuk die door het gebied loopt.

Hoe verder?
De Gemeenschappelijke Regeling betrekt het advies bij de verdere uitwerking van het plan richting ontwerp bestemmingsplan (OBP). In een aanvulling op het MER zal een reactie worden gegeven op het toetsingsadvies en zullen gevraagde aanvullende onderzoeken en motivaties worden gegeven.
Vooruitlopend op de aanbevelingen van de Commissie m.e.r. en de uitkomsten van de inspraakreacties zijn in het voorjaar 2019 al gesprekken met omwonenden en belanghebbenden gestart. Zo waren er informatiebijeenkomsten en er zijn voor belangrijke thema’s aanvullende onderzoeken gestart. Deels overlappen die met adviezen en aanbevelingen die de Commissie m.e.r. nu heeft benoemd. De uitkomsten van deze overleggen en informatiebijeenkomsten worden in samenhang met het advies van de Commissie m.e.r. meegenomen in voorbereiding en verdere uitwerking van het OBP.

Het gehele persbericht van de Commissie m.e.r. is hier te lezen. Of blader door het toetsingsadvies over het milieueffectrapport.

Wat gebeurt er met mijn inspraakreactie?

Op basis van de inspraakreacties die zijn binnengekomen op het Voorontwerp Bestemmingsplan, het Facetplan geluidzone en de MER Heesch West wordt nu een inspraaknota samengesteld door de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss. Hierin worden inspraakreactie bij elkaar gebracht en voorzien van een antwoord: dat kan een toelichting zijn of een overweging om het plan wel of niet aan te passen of verder uit te werken op een bepaald onderdeel.

De inspraaknota is een van de onderdelen die wordt meegenomen in de gesprekken en besluitvorming van het bestuur over het Ontwerpbestemmingsplan. Als de nota klaar is, krijgt u persoonlijk bericht als u een inspraakreactie heeft ingediend. De thema’s die het meest worden genoemd in de inspraakreacties zijn: milieucategorie 5.1, windturbines, verkeer en geluid.

De planning voor de komende fase van het Ontwerp Bestemmingsplan (OBP) voor Heesch West ziet er als volgt uit:

• analyse inspraakreacties (oktober - november)
• gesprekken met omgeving op thema’s (oktober - januari)
• opstellen OBP, inclusief aanvulling/update MER en Circulair Kwaliteitsplan (december - maart)
• besluitvorming en behandeling OBP in Raadscommissies Bernheze, Oss en ‘s-Hertogenbosch (voorjaar 2020)
• aansluitend publicatie OBP, gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Omwonenden overleggen met bestuurders

Vertegenwoordigers van dorpsraden Vinkel, Nuland, Geffen en Platform Eerlijk over Heesch West waren op 1 oktober bij elkaar. In een bijeenkomst met de wethouders van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss en projectdirecteur Paul van Dijk spraken zij over informeren en omgevingscommunicatie rondom Heesch West.

Dit overleg met omwonenden gaat verder onder de naam Overleg Buren Heesch West 2.0. Deze groep komt in plaats van de klankbordgroep. Naast gesprekken met Overleg Buren Heesch West 2.0 is er overleg met belangenorganisaties over natuur, milieu en energie en komen er bijeenkomsten en een inloopbijeenkomst voor het brede publiek. Vanaf 7 november is in het gemeentehuis van Bernheze een infobalie over Heesch West geopend. Je kunt er op de volgende donderdagen van 16.00 tot 17.30 uur terecht met vragen over Heesch West: 5 december, 19 december, 16 en 30 januari en 13 februari.

Op 1 oktober is afgesproken om samen de zorgen over Heesch West goed in beeld te krijgen en uit te leggen. Dit overleg krijgt een vervolg in bijeenkomsten waarbij thema’s als windturbines, milieucategorieën, verkeer en geluid aan de orde gaan komen. De uitkomst van deze themagesprekken zijn openbaar. Je leest er over op deze website en in onze nieuwsbrief.