Verwerken van inspraakreacties

Het projectteam Heesch West is aan de slag met de verwerking van de inspraakreacties die zijn binnengekomen op het Voorontwerp Bestemmingsplan, het Facetplan geluidzone en de MER Heesch West. Voor de beantwoording gaat zorgvuldigheid boven snelheid, omdat het in ieders belang is om de ruim 1.300 reacties zorgvuldig te behandelen.

Toelichting
De inspraakreacties en de beantwoording vanuit het projectteam Heesch West worden gebundeld in een inspraaknota: elke reactie wordt voorzien van een algemene en/of specifieke toelichting en waar van toepassing een overweging om het plan wel of niet aan te passen of verder uit te werken op een bepaald onderdeel. Deze inspraaknota is een van de onderdelen die wordt meegenomen in de besluitvorming van het bestuur over het Ontwerpbestemmingsplan.

De inspraaknota wordt openbaar gemaakt samen met het Ontwerpbestemmingsplan nadat de betrokken colleges (Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss) hebben besloten over het Ontwerpbestemmingsplan. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2020 zal zijn. Je krijgt persoonlijk bericht als je een inspraakreactie hebt ingediend.

Verdieping
De komende periode wordt gebruikt om op verschillende onderdelen, waar nodig, aan te vullen. Ook worden verschillende avonden georganiseerd waarin verdieping gezocht wordt op thema’s en zal, waar mogelijk, ingezet worden op participatie.

De planning voor de komende fase van het Ontwerp Bestemmingsplan (OBP) voor Heesch West ziet er als volgt uit:

  • analyse inspraakreacties (oktober - november)
  • nadere verdieping en gesprekken met omgeving op thema’s (oktober - maart)
  • opstellen OBP, inclusief aanvulling/update MER en Circulair Kwaliteitsplan (december - maart)
  • besluitvorming en behandeling OBP in Raadscommissies Bernheze, Oss en ‘s-Hertogenbosch (voorjaar 2020)
  • aansluitend publicatie OBP, gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Stel je vraag bij de Infodesk

Heb je vragen over de ontwikkeling en effecten van Heesch West dan kun je daarmee onder andere terecht op de website Heeschwest.nl of onze nieuwsbrief. Ook is het mogelijk om je vraag persoonlijk te stellen bij de Infodesk in het gemeentehuis van Bernheze.

Bij de Infodesk zullen verschillende specialisten en leden van de projectgroep Heesch West aanschuiven om informatie te geven over de plannen en procedure rond het bedrijventerrein. De Infodesk is gevestigd in het gemeentehuis van Bernheze (De Misse 6 in Heesch).

Er zijn algemene openstellingen en er komt een aantal themagerichte middagen waarvoor experts rond een onderwerp aanwezig zullen zijn. Dit jaar zal de infodesk open zijn op 19 december (themamiddag gericht op verkeer) van 15.30 tot 17.00 uur.

Wil je de infodesk bezoeken? Als je vooraf mailt wanneer je wilt komen en met welke vraag, dan kunnen we ervoor zorgen dat deze zo goed mogelijk beantwoord wordt. Mail je vraag naar info@heeschwest.nl. Je kunt uiteraard ook met vragen en opmerkingen die niet aan de infodesk gerelateerd zijn, mailen naar dit adres.

Via de site www.heeschwest.nl zullen we je informeren over de komende data en verdere invulling en van de infodesk.

Stikstofonderbouwing: uitspraak PAS

Door de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid in Nederland werd een streep gezet door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze ontwikkelingen gaan niet voorbij aan Heesch West en hiervoor wordt een aanvulling in MER en Ontwerpbestemmingsplan opgenomen.

In het rapport van de Commissie m.e.r. is opgenomen dat een passende beoordeling met beschrijving en onderbouwing van uitgangspunten rond stikstof nodig is. De GR gaf al in de beoordeelde versie van het MER aan dat er in plaats van het toen nog geldende PAS mogelijk een passende beoordeling voor stikstofdepositie (de hoeveelheid stikstofhoudende verbindingen die uit de atmosfeer de bodem in gaan) bij natura 2000 (beschermde Europese natuurgebieden) nodig is. De motivatie hiervoor is een onderdeel in de aanvulling op het MER en het Ontwerpbestemmingsplan.

Het complete rapport van de Commissie m.e.r. lees je hier.

Lees ook de informatiebrief die over het advies van de Commissie m.e.r. verstuurd is aan de betrokken gemeenteraden.

Effecten geluidhinder

De Commissie m.e.r. constateert voor geluid dat het moeilijk is om na te gaan welke uitgangspunten zijn gebruikt voor geluidemissies voor bedrijven en windturbines. Daardoor zijn effecten en verlichtende maatregelen niet goed controleerbaar. Er wordt ook aandacht gevraag voor mogelijke (positieve en negatieve) effecten die het realiseren van de bebouwing met zich mee kunnen brengen.

Voor de berekeningen in het MER zijn door de onderzoekers algemene methoden en uitgangspunten gebruikt. “De maatregelen zijn op de juiste manier onderzocht, maar we snappen dat een technisch akoestisch onderzoek van deze omvang niet gemakkelijk te doorgronden is”, aldus projectdirecteur Paul van Dijk. “We gaan in aanvulling op het MER zorgen voor een duidelijkere leeswijzer en extra aandacht voor locaties die te maken krijgen met hogere geluidsbelasting.”

Het complete rapport van de Commissie m.e.r. lees je hier.

Lees ook de informatiebrief die over het advies van de Commissie m.e.r. verstuurd is aan de betrokken gemeenteraden.

Onderzoek alternatieven voor invulling bedrijventerrein

De Commissie m.e.r. adviseert te kijken naar alternatieven voor de invulling van bedrijventerrein Heesch West. Ze denkt daarbij aan een variant met minder (geluid)hinder en vraagt meer aandacht voor landschap en biodiversiteit.

De commissie stelt qua (geluid)hinder voor een alternatief te onderzoeken waarbij (geluid)hinder en geluidzone specifieker worden afgestemd op het vestigingsprofiel voor potentiële bedrijven. In het vestigingsprofiel krijgt logistiek een grote plaats en de impact op het milieu van bedrijven uit deze sector is vaak lager. Dit alternatief wordt verder uitgewerkt.

Landschappelijke invulling

Als het gaat om landschap en biodiversiteit was het een bewuste keuze om in de vorige fase geen gedetailleerde alternatieven te onderzoeken. Er is een globaal plan opgesteld dat in de lopende planfase verder wordt uitgewerkt.  Bij de landschappelijke invulling is veel aandacht besteed aan biodiversiteit. De Commissie m.e.r. zoomt vooral in op de kansen voor landschap en natuur nabij de Peelrandbreuk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Projectdirecteur Paul van Dijk: “Het is een bewuste keuze om bij verdere uitwerking van de plannen voor de landschappelijke invulling onder andere natuur- en milieuorganisaties en de omgeving te betrekken.”

Het complete rapport van de Commissie m.e.r. lees je hier.

Lees ook de informatiebrief die over het advies van de Commissie m.e.r. verstuurd is aan de betrokken gemeenteraden.

Windturbines: verder onderzoek

Een belangrijk thema uit het rapport van de Commissie m.e.r. vormen windturbines. De commissie ziet de positieve bijdrage op het gebied van duurzaamheid in de plannen voor het bedrijventerrein. En ziet ook de aandacht voor technische maatregelen om negatieve effecten te beperken.

Ook zijn er in het onderzoeksrapport aandachtspunten als het gaat om de locaties van de windturbines en de zichtbaarheid ervan op grotere afstand. Hiervoor wil de Commissie m.e.r.  een betere motivatie op de landschappelijke inpassing.

Volgens het advies van de Commissie m.e.r. passen windturbines bij de duurzaamheidsambities van de betrokken gemeenten, maar is het niet per se nodig om ze op Heesch West te plaatsen. De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West (samenwerkingsverband van gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss) gaat in een reactie hierop verder onderbouwen waarom gekozen is om de windturbines in het plan op te nemen, ook aan de hand van het gemeentelijk beleid.

Kleinere windmolens
De Commissie m.e.r. adviseert als alternatief daarnaast om onderzoek te doen naar een opstelling op het terrein met vier windturbines van 150 meter hoog, in plaats van de in de planopzet opgenomen drie windturbines van 210 meter hoog. De Gemeenschappelijke Regeling gaat onderzoeken wat dit voor effect heeft op landschap, bedrijfsverkaveling en energieopbrengst. Deze afweging wordt, voor besluitvorming door de gemeenteraden, meegenomen in de aanvulling MER en de uitwerking van de plannen en besluitvorming.

Het complete rapport van de Commissie m.e.r. lees je hier.

Lees ook de informatiebrief die over het advies van de Commissie m.e.r. verstuurd is aan de betrokken gemeenteraden.