Infodesk Heesch West over verkeer

Heb je vragen over de ontwikkeling van Heesch West dan kun je via verschillende (online) kanalen informatie inwinnen, zoals de website Heeschwest.nl. Ook is het mogelijk om je vraag persoonlijk te stellen bij de Infodesk Heesch West. Bijvoorbeeld over mogelijke effecten op je eigen woonomgeving. Op 19 december heeft de Infodesk als thema verkeer.

Bij de Infodesk zullen verschillende specialisten en leden van de projectgroep Heesch West aanschuiven om informatie te geven over de plannen en procedure rond het bedrijventerrein. Een verkeersplanoloog zal op 19 december aanwezig zijn om vragen over te verwachten verkeerseffecten te beantwoorden.

Als je je vragen vooraf mailt naar info@heeschwest.nl dan kunnen we ervoor zorgen dat de informatie zo compleet mogelijk beschikbaar is en je vraag zo goed mogelijk beantwoord kan worden.

LET OP, LOCATIE AANGEPAST: De Infodesk ontvangt je graag bij De Pas (De Misse 4 in Heesch), 19 december van 15.30 tot 17.00 uur.

Via de contactpagina kun je je abonneren op de nieuwsbrief en word je via mail op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen. Uiteraard kun je ook vragen en opmerkingen die niet aan het thema van de Infodesk gerelateerd zijn mailen naar info@heeschwest.nl.

Verduidelijking vestigingsprofiel bedrijven en herziening milieucategorieën

Om betrokken partijen te informeren en waar mogelijk te laten participeren wordt overleg en afstemming georganiseerd rond Heesch West. Een vast onderdeel is het overleg Buren Heesch West 2.0 met daarin de dorpsraden van Vinkel, Nuland en Geffen, vertegenwoordigers van omliggende straten (gegroepeerd in het platform Eerlijk over Heesch West), IVN en ondernemersverenigingen. Tijdens de constructieve bijeenkomst van 28 november in het gemeentehuis van Bernheze vormde de zorgen over milieucategorie 5.1 een belangrijk punt van aandacht. Projectdirecteur Paul van Dijk verduidelijkt in dit interview het vestigingsprofiel van bedrijven en gaat met name in op de aanpassing van het gebied en planregels als het gaat om categorie 5.1 zoals de GR dit gepresenteerd heeft.

Kun je nog een keer uitleggen wat die milieucategorieën inhouden?
‘De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft milieucategorieën opgesteld om milieubelasting van bedrijven te kunnen indelen. Aan de indeling in categorieën zijn ook afstanden gekoppeld vanwege mogelijke omgevingshinder. Daarbij wordt gekeken naar onder andere geluid, geur en veiligheid.”

En hoe zijn die categorieën in het Voorontwerp bestemmingsplan voor Heesch West meegenomen?
‘Heesch West biedt ruimte voor bedrijven die vallen in categorie 4.2 en daarnaast binnen het vestigingsprofiel vallen en als een bedrijf in een hogere milieucategorie zich meldt, dan wordt per geval bekeken of dat passend en wenselijk is.’

 

'De omvang en aard van de inspraakreacties heeft ons doen beseffen dat we de zorgen achter de zorgen beter moeten gaan begrijpen. Alleen dan kunnen we samen werken aan een beter plan. Hierdoor zijn we in staat geweest om voor de milieucategorie van bedrijvigheid tot een mogelijk alternatief te komen.'

Roy Geers, voorzitter GR

 

Hoe gaat dat in zijn werk?
Het College van Burgemeester en Wethouders kan met een aanvullend besluit, onder voorwaarden, ruimte bieden aan bedrijven in milieucategorie 5.1. Een bedrijf met een hogere milieucategorie komt alleen in aanmerking voor vestiging op Heesch West als er een aantal aanvullende procedures wordt doorlopen en de grondgebiedgemeente besluit dat het bedrijf past in het profiel en zorgvuldig kan worden ingepast.’

Waarom nu deze verdiepende uiteenzetting op de milieucategorieën en het vestigingsprofiel?
“Er is met de MER een beeld ontstaan dat niet klopt met wat wij voor ogen hebben. We hebben een profiel opgesteld voor bedrijven die zich op Heesch West willen vestigen. Dat is opgenomen in het Voorontwerp Bestemmingsplan. Daar kun je aan zien dat we zeker niet zomaar iedereen willen toelaten, als een soort putje van Brabant. We hebben daarbij doelgroepen logistiek, innovatieve concepten en regionale verplaatsers vastgesteld. Op basis van de normafstanden tot woningen in de omgeving is een beeld ontstaan dat Heesch West tientallen hectares ruimte kan bieden aan bedrijvigheid in de milieucategorie 5.1. De ruimte die voor milieucategorie 5.1 mogelijk is, kun je omschrijven als zoekruimte. Past een bedrijf in het vestigingsprofiel past en zijn er (voor een deel) activiteiten waarvoor milieucategorie 5.1 nodig is, dan gaan we dat verder onderzoeken en wordt dit getoetst.

Wat zijn veranderingen in het plan met het oog op de toepassing van categorie 5.1?
‘We hebben bij de inspraakreacties en het adviesrapport van de Commissie m.e.r. gezien dat dit onderwerp veel zorgen oproept. We hebben daarom kritisch gekeken naar de toepassing van de milieucategorieën in samenhang met het feitelijke vestigingsprofiel voor bedrijven. Dit wordt met deze gewijzigde opzet nu goed op elkaar afgestemd.’

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?
We gaan nu duidelijker uit van het vestigingsprofiel, waarbij voor een groot deel van het terrein geen mogelijkheid is om het gebied naar de hogere milieucategorie 5.1 wordt opgenomen. Dat betekent dat een mogelijke wijziging naar milieucategorie 5.1 voor ruim 85 procent van het gebied niet meer van toepassing is. En op het gedeelte waar dit dan nog niet wordt uitgesloten, zijn scherpere regie en voorwaarden aan de orde.

 

'Ik zie deze aanpassing met betrekking tot de milieucategorieën als een belangrijke stap als het gaat om meedenken en aandacht geven aan bezwaren die er zijn. Er is goed geluisterd naar signalen uit de omgeving en dit is een handreiking. Ik vind het niet niks. Dit geeft vertrouwen voor het verdere proces. Natuurlijk wacht ik af wat er verder gaat gebeuren, maar dit is positief. '

Hans Hendriks, voorzitter dorpsraad Geffen

 

Wat houdt dat concreet in?
‘Als we het plan laten matchen aan onze ambities met Heesch West, dan komen we op veel kleiner gebied uit waar de hogere milieucategorie, na aanvullende bestuurlijke besluitvorming, eventueel mogelijk is: niet meer dan zo’n 6 hectare aan de westelijke  zijde van Heesch West. We gaan op dat gebied strakke regie voeren welke bedrijven daar wel of niet passen. We stellen mogelijk een lijst met uitgesloten bedrijvigheid op en  verdere voorwaarden die bij een mogelijk wijzigingsbesluit betrokken moeten worden. Bijvoorbeeld de vuurwerkfabriek die regelmatig in de beeldvorming is verschenen. Die past totaal niet binnen de visie van Heesch West. Ook zullen we, naast geluid, ook geur nadrukkelijk regelen in een zonering.  Omgevingseffecten worden daarmee beperkt en in de praktijk wordt hier ook op gehandhaafd.’

Concluderend: op een klein deel van Heesch West komt categorie 5.1.
‘Nee, in het bestemmingsplan wordt maximaal milieucategorie 4.2 bestemd. Voor het genoemde deel is het slechts onder strikte voorwaarden en na een aanvullende besluitvormingsprocedure eventueel mogelijk. We willen deze mogelijkheid behouden, omdat er bedrijven zijn, ook in het duurzame segment, die voor een deel van hun activiteiten een hogere milieucategorie nodig kunnen hebben. Die activiteit is vaak ook niet hinderlijk voor de omgeving. Met het oog daarop  is het goed om het beeld over Heesch West krachtig bij te stellen en daarmee, naar ik stellig hoop, een eerste zorg in de omgeving zoveel mogelijk weg te nemen. ’


“Voor Eerlijk over Heesch West is de discussie over het rapport van de Commissie m.e.r. en de milieucategorie niet als afgedaan beschouwd en we zijn nadrukkelijk niet akkoord met de aanpassingen zoals voorgesteld.'

Eric Govers, platform Eerlijk over Heesch West

 

En hoe landen deze stappen nu in de plannen?
‘Bij het opstellen van het Ontwerp bestemmingsplan en de aanvulling van het MER en Circulair Kwaliteitsplan voor Heesch West wordt onder andere deze aanpassingen verwerkt. Deze plannen komen naar verwachting in het voorjaar van 2020 in de Raadscommissies van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss, samen met de nota met inspraakreacties. Daarna volgt een periode waarin het mogelijk is om zienswijzen in te dienen. We zijn ook op andere thema’s bezig met verdieping en aanvulling om zorgen mee te wegen en ook op andere onderdelen verduidelijking te geven en mogelijk aanpassingen te doen.‘

Dit voorstel is gepresenteerd tijdens het overleg Buren Heesch West 2.0. Hoe werd daar op gereageerd?
‘We hebben van een aantal aanwezigen complimenten ontvangen over de aanscherping van milieucategorie 5.1 op Heesch West. Het is fijn om te constateren dat we wat zorg weg hebben kunnen nemen. Deelnemers aan het overleg betrokken bij Eerlijk over Heesch West benadrukken dat dit voor hen niet betekent dat het onderwerp milieucategorieën is afgesloten. Ook vanuit dorpsraad Vinkel kwamen vergelijkbare opmerkingen. Uiteraard nemen we ook die geluiden serieus bij de verdere planvorming op dit onderdeel.’


Nuttige documentatie:

Circulair Kwaliteitsplan

Rapport Commissie m.e.r.

Voorontwerp bestemmingsplan

Huidig m.e.r.


De planning voor de komende fase van het Ontwerp Bestemmingsplan (OBP) voor Heesch West ziet er als volgt uit:

analyse inspraakreacties (oktober - december)

gesprekken met omgeving op thema’s (oktober - maart)

opstellen OBP, inclusief aanvulling/update MER en Circulair Kwaliteitsplan (december - maart)

besluitvorming en behandeling OBP in Raadscommissies Bernheze, Oss en ‘s-Hertogenbosch (voorjaar 2020) aansluitend publicatie OBP, gelegenheid om zienswijzen in te dienen.