Update planning ontwikkeling bedrijventerrein Heesch West

Voordat bedrijventerrein Heesch West wordt gerealiseerd moet een zorgvuldig traject worden doorlopen. Dit artikel geeft een doorkijk op de verschillende fases die doorlopen moeten worden tot aan de start van de uitvoeringsfase voor Heesch West.

Naar aanleiding van reacties op het Voorontwerp bestemmingsplan worden nog verschillende planverbeteringen en onderzoeken uitgevoerd en afgerond op het gebied van belangrijke thema’s als geluid en verkeer. De resultaten hiervan worden meegenomen bij het opstellen van de aangevulde milieueffectrapportage (MER).

Tegelijkertijd worden stappen gezet gericht op een nadere uitwerking van het landschapspark en de landschappelijke inpassing van Heesch West. De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West  (GR)vindt een zorgvuldig participatietraject belangrijk en hiervoor wordt ruim tijd ingeruimd. Bij de ontwikkeling van het landschapsontwerp wordt de omgeving en regionale natuur- en milieuorganisaties betrokken. Dit zal in januari 2020 starten en in verschillende bijeenkomsten stapsgewijs vorm krijgen onder begeleiding van een landschapsarchitect.

Advies
In het nieuwe jaar zal ook de commissie m.e.r. weer advies geven op de aangepaste plannen voor Heesch West. De commissie m.e.r. heeft vorig jaar bij publicatie van het Voorontwerp bestemmingsplan ook advies uitgebracht. De GR heeft in overleg met de vanuit de omgeving betrokken partijen afgesproken om ook in deze fase weer advies op de plannen aan te vragen bij deze onafhankelijke commissie.

Presentaties aan omgeving
In april 2021 wordt het definitieve OBP en de aanvulling MER voorgelegd aan het algemeen bestuur van de GR en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch. Daarna volgt een periode met presentaties aan de omgeving voorafgaand aan de zienswijzeperiode in juni. Tijdens deze periode van zes weken is het mogelijk een zienswijze op het plan in te dienen.

Uitvoering
Mogelijke zienswijzen worden behandeld en kunnen leiden tot aanpassingen van het plan. Richting het eind van het jaar wordt naar verwachting de vaststelling van het bestemmingsplan verwacht. Volgens deze planning kan in de eerste helft van 2022 gestart worden met de voorbereidingen op de uitvoeringsfase als het gaat om bouwrijp maken van gronden, vergunningen en contracteren van bedrijven.

Overleg met de omgeving Heesch West

Met vertegenwoordigers uit de omgeving van Heesch West is regelmatig overleg. Hierin komen relevante thema’s met betrekking tot de planontwikkeling aan de orde en is aandacht voor de vragen en zorgen die leven bij de omgeving.

Vertegenwoordigers van de dorpsraden Geffen, Nuland en Vinkel en het bewonersplatform Eerlijk over Heesch West nemen deel om reactie te geven vanuit de omgeving. Vanuit de GR en projectorganisatie zijn bestuurders Roy Geers, Frank den Brok en Rien Wijdeven, projectdirecteur Paul van Dijk en vertegenwoordigers van het communicatiebureau betrokken.

De verslagen van deze bijeenkomsten zijn hier te vinden.

Verkeersonderzoeken: knooppunt Nuland

De komst van Heesch West heeft effect op het verkeer in het gebied. Zowel op het terrein als er omheen worden aanpassingen gedaan zodat de infrastructuur passend is bij de veranderende verkeersintensiteit. De aanpassingen worden ook met onderzoeken getoetst. Voor de afrit Nuland is een nieuwe variant ontwikkeld.

Deze nieuwe variant komt in de plaats van de oplossing die was opgenomen in het Voorontwerp bestemmingsplan als voorkeursalternatief.

Voordeel
Verkeer vanuit ’s-Hertogenbosch wordt direct naar het oosten doorgeleid, dit verkeer komt niet meer op de Rijckevorselweg.  Verkeer met bestemming Nuland en directe omgeving komt via een rotonde net als in de huidige situatie aan op de Rijckevorselweg. Belangrijk voordeel van deze variant is daarnaast dat de Rijckevorselweg niet meer belast wordt met inkomend verkeer richting Heesch West. Deze oplossing sluit goed aan bij een variant van de verkeerswerkgroep Leefbaar Nuland.

Participatie landschappelijke inpassing

Komend jaar wordt in participatie met de omgeving een traject gestart om te komen tot een goede landschappelijke inpassing voor Heesch West. Hiervoor zijn de voorbereidingen gestart en eerder ook onder meer verkennende gesprekken geweest met onder andere regionale natuur- en milieuorganisaties. Het ontwerp en de hiervoor met de omgeving te organiseren bijeenkomsten worden verzorgd door landschapsarchitect Esther Kruit.

Esther Kruit heeft ruime ervaring als ontwerper en projectleider bij verschillende gerenommeerde bureaus en startte in 2013 samen met Mariëlle Kok een eigen bureau Kruit | Kok Landschapsarchitecten. Het bureau werkt concepten uit, maar kan ook adviseren op gebied van techniek, materialen en realisering. Integrale duurzame plannen zijn een specialisme.

Enorme verrijking
Esther Kruit heeft ruime ervaring als ontwerper en projectleider bij verschillende gerenommeerde bureaus en startte in 2013 samen met Mariëlle Kok een eigen bureau Kruit | Kok Landschapsarchitecten. Het bureau werkt concepten uit, maar adviseert ook op gebied van (natuur)techniek, materialen en realisering. Integrale duurzame plannen zijn een specialisme. Ze heeft ervaring met verschillende projecten vergelijkbaar met de ontwikkeling van Heesch West. “Het Kempisch Bedrijvenpark is een goed voorbeeld waar ons bureau al heel lang als adviseur bij betrokken is. Daar is een vrij groot landschapspark naast het bedrijventerrein gerealiseerd waar waterberging, natuurontwikkeling en recreatie voor de omgeving een plek hebben gekregen. Voor Heesch West gaat dat ook een enorme verrijking voor de omgeving opleveren: landbouwgrond wordt een hoogwaardig natuurpark met recreatieve mogelijkheden.”

Meerwaarde
Esther is samen met de projectorganisatie een plan voor de participatiesessies aan het uitwerken. “Erg leuk om met betrokkenen uit de omgeving een landschap te ontwerpen dat meerwaarde gaat bieden. De kennis van omwonenden is erg waardevol. Die kennen het gebied en komen er dagelijks, bijvoorbeeld als ze de hond uitlaten of een rondje hardlopen.”

Toekomst
Een eerste ontmoeting met de omgeving heeft Esther gehad tijdens een regulier overleg met de omgeving. Ze wil snel verder kennismaken. “Dat kan bijvoorbeeld tijdens een wandeling door het gebied. Die ga ik sowieso maken, maar dat zouden we gezamenlijk kunnen doen. Daarna gaan we verder met koffietafelgesprekken en ontwerptafels. Ik praat met verschillende partijen om kennis op te halen en samen invulling te geven aan de toekomst van het gebied.”

Samen met Esther wordt een plan voor de participatiesessies in vorm en inhoud uitgewerkt. Daarna zullen diverse betrokkenen uitgenodigd worden, de samenstelling van te betrekken partijen voor deze sessies wordt in samenspraak met de vertegenwoordigers uit het omgevingsoverleg voorbereid.