Zienswijzen en vervolgaanpak bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan met de aangevulde milieueffectrapportage Heesch West lag tot en met 21 juli ter inzage. Bij de betrokken gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch kwamen circa 230 zienswijzen binnen op vooral het ontwerpbestemmingsplan. Een groot deel van de zienswijzen betreft ook het facetplan geluidzone en overige documenten die ter inzage lagen. Op dit moment wordt gewerkt aan de behandeling van de zienswijzen en de afrondende planontwikkeling.

De behandeling van de zienswijzen is in volle gang. Deze worden zorgvuldig afgewogen. Eerder, bij het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP) hebben de inspraakreacties, gesprekken met de omgeving en onderzoeken geleid tot diverse planaanpassingen die verwerkt werden in het Ontwerpbestemmingsplan. Op deze website is een overzicht te vinden van belangrijke aanpassingen die eerder al werden doorgevoerd en zijn diverse (online) informatiebijeenkomsten terug te kijken.

De GR beoogt het bestemmingsplan en de nota van zienswijzen nog dit jaar voor vrijgave aan te bieden aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders. Als die planning wordt gehaald kan het bestemmingsplan in januari en begin februari 2022 worden behandeld in de Commissie- en Raadsvergaderingen van de betrokken gemeenten.

In de nota van zienswijzen zal te lezen zijn hoe met de verschillende zienswijzen wordt omgegaan en of in relatie tot de zienswijze het plan is aangepast. Verder zal het plan op basis van het concept inrichtingsplan van de landschapsarchitect worden aangepast. De indieners van een zienswijze ontvangen persoonlijk bericht als de nota van zienswijze beschikbaar is. In dat bericht wordt dan ook de verdere vaststellingsprocedure met planning en bezwaarmogelijkheden toegelicht.

Beperkte aanpassing herbegrenzing Heesch West

Een gedeelte van het ontwikkelgebied Heesch West ligt niet binnen het zoekgebied van verstedelijking (aanduiding ‘Verstedelijking afweegbaar’) uit de provinciale Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant. Het gaat om het gedeelte tussen de Koksteeg en de Weerscheut in Vinkel. In de procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan Heesch West is het nodig om dit gebied ook aan de aanduiding Verstedelijking afweegbaar toe te voegen en de begrenzing dus te wijzigen.

De grens van het zoekgebied is een grens die niet actueel is, maar gebaseerd is op een oude, indicatieve grens. Met deze aanpassing is het zoekgebied in lijn met de huidige planontwikkeling. De gemeenten hebben het voornemen voor deze wijziging van de provinciale begrenzing tegelijkertijd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Op dit voornemen zijn ruim 150 zienswijzen ontvangen. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft, in lijn met de procedure conform de provinciale verordening, het verzoek voor de wijziging van de begrenzing ingediend bij de provincie Noord-Brabant. De provincie (Gedeputeerde Staten) neemt, met inachtneming van deze zienswijzen, een besluit op het verzoek.

Meer regionale focus bedrijvigheid Heesch West

Eerder dit jaar werd het vestigingsprofiel van Heesch West aangepast en werd  aan de westelijke zijde van het gebied de minimale kavelgrootte verlaagd van 1 hectare naar 5.000 vierkante meter. Deze aanpassingen spelen in op de concrete behoefte van bedrijven uit de regio. Een meer regionale focus die inspeelt op het tekort aan vestigingsplaatsen in de regio. In de gemeenteraden Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch zijn in de afgelopen maanden moties aangenomen die verder aandringen op toewijzingscriteria ten gunste van bedrijven uit de betrokken gemeenten.

De GR Heesch West krijgt het verzoek criteria op te stellen op basis waarvan prioritering van lokale bedrijven bij de toewijzing van bedrijfskavels concreet wordt bevorderd. In het circulair kwaliteitsplan Heesch West is als afwegingskader al bepaald dat bij eerste afweging geïnteresseerde bedrijven worden beschouwd op regionale (ruimtelijke) impact, werkgelegenheidsbijdrage en duurzaamheidsambitie.

De GR bevestigt dat de belangstelling voor vestiging op Heesch West zeer groot is en dat het in belangrijke mate bedrijven met een regionale achtergrond betreft. De GR werkt de komende periode het uitgiftebeleid nader uit. Hierin zal in overleg met de gemeenten op nader te bepalen wijze uitwerking gegeven worden aan de gewenste prioritering.

Landschapspark krijgt vorm

Kruit Kok Landschapsarchitecten werkt het landschapsplan voor Heesch West uit. Samen met omwonenden en vertegenwoordigers van (lokale) natuur- en milieuorganisaties zijn voor de zomer vier wandelingen door het gebied gemaakt. Daarna is een schetssessie geweest waarbij de input meer vorm kreeg. Op 6 oktober was er in De Pas in Heesch een bijeenkomst met de presentatie van reflectie op het schetsontwerp.

Landschapsarchitect Esther Kruit kijkt tevreden naar de sessies: “De animo was groot, net als de ideeën en aandachtspunten die de aanwezigen inbrachten.” Tijdens vier wandelingen gingen omwonenden, vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties samen met landschapsarchitecten en leden uit de projectorganisatie Heesch West het gebied in. Er werd veel kennis gedeeld over verschillende plekken en er ontstonden diverse ideeën en suggesties voor verdere uitwerking van het landschapspark.

Kruit Kok maakt met de input uit het plan, onderzoeken en input vanuit de wandelingen en de eerdere bijeenkomst een voorlopige schets. Deze werd als basis gebruikt tijdens de schetssessie van 21 juli. Uiteraard werd daarbij rekening gehouden met mogelijkheden en beperkingen in de planopzet. Na een presentatie van Esther Kruit gingen de aanwezigen aan twee tafels uiteen. Deze werksessie leverde wederom goede inzichten op voor Kruit Kok om te verwerken in het vervolg. Dat heeft vorm gekregen in het concept inrichtingsplan. Dat is gepresenteerd en besproken op 6 oktober. De reacties op het concept deze avond waren overwegend positief. Een van de omwonende vatte de algemene sfeer van de avond treffend samen: “Je kunt zien dat er goed geluisterd is naar de wensen van de direct omwonenden. Het plan is al een hele verandering met wat er eerst lag. Ik word er blij van, maar vind het nog wel spannend hoe het er nou echt uit komt te zien straks.”