Voortgang Heesch West

Het bestemmingsplan Heesch West is na goedkeuring van de gemeenteraden in Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss op 17 maart gepubliceerd. Hierna volgde een beroepstermijn van zes weken die eindigde op 28 april 2022.


De verwachting is dat de Raad van State de betrokken gemeenten spoedig inhoudelijk op de hoogte zal brengen van de bezwaren die zijn ingediend met daarbij de vraag om als voorbereiding op verdere behandeling een verweerschrift op te stellen. De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van dit bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat de Raad van State beroepschriften versneld zal behandelen. Hiervoor geldt als termijn van 6 maanden. In de praktijk wordt deze termijn vaak niet behaald. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte over de verdere voortgang van de beroepsprocedure.

Moties bij vaststelling van het bestemmingsplan

Bij de vaststelling door de raden zijn verschillende moties aangenomen die verder zullen worden uitgewerkt. Zo werd een motie ingediend over het monitoren van verkeersontwikkelingen nabij Nuland. De Gemeenschappelijke Regeling betrekt deze motie niet alleen op de situatie nabij Nuland maar neemt het breder op: ook op andere locaties rond Heesch West worden ontwikkelingen gemonitord. Vooraf en tijdens de aanleg worden in afstemming met het omgevingsoverleg maatregelen en effecten ontwikkeld en actief gecommuniceerd.

Een tweede motie betrof compensatie van het groen bij de afrit Nuland. Die wordt aangepast en samen met in ieder geval Landschapsbelang Maasdonk en de landschapsarchitect. Dit krijgt in plek in de verdere ontwerpfase van het plan. Heesch West beoogt breder dan alleen voor deze locatie af te stemmen met onder meer Landschapsbelang Maasdonk en IVN over landschapsontwikkeling en -beheer.

In een derde aangenomen motie is terughoudendheid en sturing op milieucategorie 5.1 aan de orde. Het vestigen van bedrijven in milieucategorie 5.1 is niet direct mogelijk. Bij eventuele afweging worden hier strikte voorwaarden aan verbonden. Met aandacht voor de moties die bij vaststelling van het bestemmingsplan in de gemeenteraden zijn aangenomen zal terughoudend met toelating worden omgegaan en met zorgvuldige afweging van voornoemde prioritering.


In een item van DTV ging projectdirecteur Paul van Dijk eerder ook in op onder andere de hogere milieucategorie


Zonnepark
Aan de oostkant van het bedrijventerrein heeft de Gemeenschappelijke Regeling het voornemen een zonnepark te ontwikkelen. Dit is een zelfstandig project, los van Heesch West. Al in 2019 werd hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit beroep tegen de omgevingsvergunning is 20 mei behandeld en de uitspraak wordt binnen enkele weken verwacht. Bij een positief oordeel zal de ontwikkeling en realisatie verder worden aangepakt. Met lokale energiecoöperaties wordt dan afgesproken op welke wijze de omgeving verder wordt betrokken en hoe geïnteresseerden zich voor deelname in het zonnepark kunnen aanmelden.

Natuurmitigatie
Vooraf aan de werkzaamheden voor het bedrijventerrein moet worden geregeld dat Heesch West passende maatregelen neemt voor beschermde soorten in het gebied. In dit kader vinden en vinden er uitgebreide ecologische inventarisaties plaats en wordt een zogenaamd activiteitenplan opgesteld. Uiteraard worden de kwaliteiten van het landschapsplan benut voor het behouden en ontwikkelen van natuurwaarden. Er worden ook actief maatregelen genomen. Er werden bijvoorbeeld  in 2020 voorzieningen getroffen voor mussen en vleermuizen. Verdere maatregelen in dit kader volgen ,  vooruitlopend op de beoogde sloop van gebouwen in de toekomst.


Bedrijven
De belangstelling van bedrijven om zich te vestigen op Heesch West is groot en neemt nog steeds toe. De belangstelling komt voor een groot deel van lokale en regionale ondernemingen. Deze sluit goed aan bij de doelgroepen. Met verschillende bedrijven worden oriënterende gesprekken gevoerd over vestgingsmogelijkheden en bijvoorbeeld duurzame ambities. Er wordt op dit moment nog geen grond aangeboden, de verkoopprocedure zal starten als er meer zekerheid is over een onherroepelijk plan.

Op dit moment is het in afwachting van verder uitsluitsel van Raad van State op het bestemmingsplan nog niet mogelijk om bedrijven zekerheid bieden. Bij de selectie worden bedrijven nadrukkelijk beoordeeld naar herkomst en lokale/regionale ruimtelijk-economische impact van bedrijven.

Heesch West zal in de komende periode de lokale bedrijvenverenigingen en de geïnteresseerde bedrijven op de hoogte houden van ontwikkelingen en naar wij hopen rond de jaarwisseling nader kunnen informeren over de formele inschrijvingsprocedure ten behoeve van het toedelen van bedrijfskavels.


Cereslaan-West
De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West bereidt, als zelfstandig plan, de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Cereslaan West voor. Het betreft een uitbreiding tussen A59 en het huidig bedrijventerrein/de Bosschebaan. Voor dit plan wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarbij verschillende omgevingsonderzoeken worden uitgevoerd. In verschillende omgevingsonderzoeken die eerder voor Heesch West werden gehouden, is al rekening gehouden met deze ontwikkeling. Verwacht wordt dat het plan na de zomervakantie voor bestuurlijke behandeling in de gemeente Bernheze wordt aangeboden. Op basis van het planvoorstel wordt ook de nabije omgeving verder geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld zienswijzen op het plan in te dienen.   

Voorlopige stop nieuwe aansluitingen elektriciteitsnetwerk

Deze week hebben de netwerkbeheerders TenneT en Enexis aangegeven dat de maximale capaciteit van het hoogspanningsnetwerk van TenneT in de provincies Brabant en Limburg is bereikt. Dit betekent dat er vanaf 9 juni zogenaamde ‘grootverbruikers’ in beide provincies een voorlopige stop is voor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk. Begrijpelijk roept dit ook vragen op bij in vestiging op Heesch West geïnteresseerde bedrijven. 

Voor de duurzame, aardgasvrije ontwikkeling van Heesch West is er al langer afstemming met Enexis. Er wordt in het plan Heesch West en bij Enexis in de investeringsplannen voorzien in een nieuw verdeelstation op Heesch West, waarmee voortvarend lokaal voldoende aansluitcapaciteit voor bedrijven kan worden gerealiseerd. Echter is Enexis ook afhankelijk van de landelijke netbeheerder TenneT die de capaciteit van het landelijke elektriciteitsnet moet uitbreiden. Dit betekent concreet dat de periode die TenneT afroept voor de afnameschaarste impact gaat krijgen op de energievoorziening voor plan Heesch West. De afstemming met Enexis wordt voortgezet met de beoogde duurzame ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein onverminderd als uitgangspunt.

De netbeheerders werken hard aan uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en andere oplossingen voor het actuele probleem, maar kunnen helaas niet aangeven met welke termijn dit opgelost is. Op het moment dat bedrijfskavels Heesch West in de verkoop komen (beoogt 2023) zal er voor bedrijven goed inzicht worden geboden over de mogelijkheden van grootverbruiksaansluitingen in combinatie met (lokale) oplossingen.


Voortgang ontwikkeling Heesch West

Heesch West heeft de ambitie het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. De belangstelling van ondernemers om zich te vestigen is groot. Nog steeds melden geïnteresseerden zich bij het acquisitieteam. Het bestemmingsplan is goedgekeurd door de betrokken gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss. De ingediende bezwaren bij de Raad van State worden nu behandeld in een beroepsprocedure.

De belangstelling komt voor een groot deel van lokale en regionale ondernemingen. Met verschillende bedrijven worden oriënterende gesprekken gevoerd over vestigingsmogelijkheden en bijvoorbeeld duurzame ambities van geïnteresseerden. Het bedrijventerrein heeft een circulair kwaliteitsplan waarbij beeldkwaliteit en thema’s als energie, klimaatadaptie, biodiversiteit, mobiliteit en circulariteit in het bouw- en bedrijfsproces aan bod komen. “We willen inspireren en stellen daarbij ook voorwaarden. Dat geldt uiteraard voor zowel de bedrijven op de kavel als voor het aanleggen van het bedrijventerrein. We willen als Heesch West actief uitdragen waar we voor staan qua duurzame ambities. In de gesprekken met de ondernemers blijkt deze aandacht geen belemmering en vaak juist een pre”, aldus projectdirecteur Paul van Dijk.

Meer zekerheid

De formele verkoopprocedure start als er zekerheid is over een onherroepelijk plan. Verder uitsluitsel daarover moet komen van de behandeling van bezwaren door de Raad van State. Het is nog niet mogelijk om bedrijven meer zekerheid te bieden. Vanwege de grote belangstelling zal toedeling aan bedrijven plaatsvinden via een zorgvuldige selectie, waarbij bedrijven nadrukkelijk ook beoordeeld worden naar herkomst en lokale/regionale ruimtelijk-economische impact van bedrijven.  “We zullen lokale bedrijvenverenigingen en geïnteresseerde bedrijven op de hoogte houden van ontwikkelingen en hopen rond de jaarwisseling de formele inschrijvingsprocedure te kunnen aankondigen.”

De komende periode is voor alle betrokken en geïnteresseerde partijen afwachten. “Waar we al voorbereidingen kunnen doen, zullen we die oppakken. Denk onder andere aan de planning en voorbereiding van infrastructuur, het voorbereiden van natuurvergunningen en de procedures en criteria rond het toewijzen van kavels. Als het plan onherroepelijk is, kunnen we daarna voortvarend verder. We blijven uiteraard omgeving en ondernemers informeren over vervolgstappen.”


Regionaal en duurzaam

Regionale en duurzame focus krijgt bij de Gemeenschappelijke Regeling prioriteit, dat is in het beleid beschreven. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die door hun verplaatsing een knelpunt op hun huidige locatie oplossen. “Daarnaast zijn er eisen dat de eindgebruiker van het kavel bekend is en er geen ruimte is voor algemene bedrijfsverzamelgebouwen. Zakelijke clusters rond thema’s of faciliteiten die passen in het profiel van Heesch West zijn wel mogelijk”, verduidelijkt Van Dijk.

De milieucategorieën, met name eventueel toestaan van milieucategorie 5.1, zijn bij de omgeving een belangrijk punt van zorg. Bedrijven in die categorie zullen aan extra voorwaarden moeten voldoen. Milieucategorie 5.1 is niet direct bestemd. Heesch West is terughoudend in het toelaten van deze bedrijven. “Veel bedrijfssectoren waarover zorgen over zijn in de omgeving van het bedrijventerrein, zullen überhaupt geen interesse hebben in Heesch West. Het terrein wordt aardgasvrij en kent alleen ontsluiting via de weg. De vestigingsplaatsfactoren zijn daarom niet passend voor veel zware industriële bedrijven. Bovendien is er een lijst met bedrijven die uitgesloten worden.”

Om beter te voorzien in de regionale behoefte zijn verder gaandeweg de planvorming aanpassingen gedaan. Voor bedrijven vanaf 5000 vierkante meter zijn op andere terreinen in de regio nauwelijks nog mogelijkheden, daarom wordt daar ook ruimte voor geboden. Van Dijk: “Er melden zich nog steeds bedrijven aan. Het acquisitieteam heeft het afgelopen halfjaar zo’n 70 bedrijven gesproken. Minstens de helft daarvan is afkomstig uit de regio of heeft daar een sterke economische binding mee. We kunnen naar verwacht wordt niet iedereen een plaats bieden, mede daarom zal een zorgvuldige selectie plaatsvinden.”

Clusters bedrijventerrein
Cluster 1: gemengd, grootschalig Cluster 2a/2b: Logistiek Cluster 3: Bouw Cluster 4: middelgroot en speciale functies

Cluster 1: gemengd, grootschalig

10,5 hectare, maximaal 20 meter hoog met ruimte voor gemengde bedrijven, behoudens logistiek en bouw.  Kavelmaat is minimaal 1,5 hectare

Prioritering:

  • Door regionale verplaatsing knelpunten ruimte/leefbaarheid oplossen;
  • Met regionale doorstroming ruimte voor bedrijven/ economische structuurversterking op vertreklocatie
  • Aantoonbaar actief met duurzame innovaties, bijvoorbeeld circulair bouwen of waterstof.

Algemeen:

  • Vraaggericht; gebruiker bedrijfskavels bekend
  • Geen algemene bedrijfverzamelgebouwen, zakelijke clusters mogelijk

Cluster 2a/2b: Logistiek

In totaal 19,8 hectare, max 20-30 meter hoog, Kavelmaat is minimaal 2 hectare.

Prioritering:
Door regionale verplaatsing knelpunten
ruimte/leefbaarheid oplossen;

Met regionale doorstroming ruimte voor
bedrijven/ economische
structuurversterking op vertreklocatie

Aantoonbaar actief met duurzame
innovaties, bijvoorbeeld circulair bouwen
of waterstof.

Speciaal aandachtspunt:

Extra uitdagen optimaal benutten
bouwvolume, bijv meerlaags of parkeren
op dak

Algemeen:

Vraaggericht; gebruiker bedrijfskavels bekend

Geen algemene bedrijfverzamelgebouwen, zakelijke
clusters mogelijk

Cluster 3: Bouw

Circa 10 hectare, max 20 - 30 meter hoog. Kavelmaat minimaal 2 hectare.

Prioritering:
Door regionale verplaatsing knelpunten
ruimte/leefbaarheid oplossen;
Met regionale doorstroming ruimte voor bedrijven/ economische structuurversterking op vertreklocatie
Aantoonbaar actief met duurzame innovaties, bijvoorbeeld circulair bouwen of waterstof.

Speciaal aandachtspunt:

Extra uitdagen optimaal benutten bouwvolume, bijvoorbeeld meerlaags of
parkeren op dak

Algemeen:

Vraaggericht; gebruiker bedrijfskavels bekend

Geen algemene bedrijfverzamelgebouwen, zakelijke
clusters mogelijk

Cluster 4: middelgroot en speciale functies

12,2 hectare, max 20 meter hoog, voor gemengde bedrijven. Kavelmaat minimaal 5.000 m2.

Prioritering:
Door regionale verplaatsing knelpunten ruimte/leefbaarheid oplossen;

Met regionale doorstroming ruimte voor bedrijven/ economische structuurversterking op vertreklocatie

Aantoonbaar actief met duurzame innovaties, bijvoorbeeld circulair bouwen of waterstof.

Speciale aandachtspunten/functies:

1 kavel: verplicht hoogteaccent 30m en extra beeldkwaliteit; reserveren

Duurzaam brandstofpunt; zelfstandige tender

Zone met mogelijkheid 5.1; reserveren/verbijzonderen?

Algemeen:

Vraaggericht; gebruiker bedrijfskavels bekend

Geen algemene bedrijfverzamelgebouwen,
zakelijke clusters mogelijk

Voor een optimale indeling en toedeling van bedrijfskavels worden in het terrein clusters voorzien met bij ieder deel andere invulling en accenten. Ruimte voor grootschalige bedrijven vanaf circa 1,5 hectare wordt geboden in de oostelijke zone. De verwachting is dat dit deel vroeg in de uitvoering aan de orde kan komen. Logistieke bedrijven en bijvoorbeeld innovatieve bouw kunnen in de de middenzones worden gerealiseerd. Hier zijn gebouwen met meer volume te realiseren. En in de westelijke zone is juist ruimte  voor middelgrote bedrijven, de kavelmaat is minimaal 5000 m2. Hier is ook een duurzame brandstofpunt voorzien.

Cereslaan West

Nu het bestemmingsplan voor Heesch West is vastgesteld, kan het ontwerpbestemmingsplan voor Cereslaan West ook verder worden opgepakt. Diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd voor Heesch West kunnen hierbij worden benut. Bovendien is de uitbreiding van dit bestaande terrein in Heesch qua aard en omvang een veel beperktere ontwikkeling. Cereslaan West is voornamelijk bedoeld voor lokale, kleinschalige ondernemers. “We streven er naar dat dit plan na de zomer in procedure kan. De uitbreiding is maximaal 4,5 hectare, waarbij een deel door private eigenaren kan worden ontwikkeld.”

Aantal woningen krijgen aanvullende geluidsonderzoeken

Voor enkele tientallen woningen in de directe omgeving gaat de komst van Heesch West zorgen voor een hogere geluidbelasting. In een eerder onderzoek is vanaf de buitenkant gekeken of deze woningen voldoen aan het wettelijk vereiste niveau.

Bij het eerste onderzoek zijn alle woningen meegenomen die volgens berekeningen met een hogere geluidsbelasting krijgen. Een deel van de woningen valt na dit onderzoek binnen de wettelijke normen. Voor een ander deel van de woningen is verder bouwtechnisch onderzoek nodig om te bepalen of geluidsisolatie nodig is.

Als extra geluidwerende maatregelen op een woning nodig blijken, zal de Gemeenschappelijke Regeling de kosten hiervoor vergoeden. Met de bewoners van deze huizen  wordt contact opgenomen en zij bepalen uiteraard zelf of ze willen meewerken aan het vervolgonderzoek.