Energieconcept Heesch West

Het energienetwerk in onze regio is nog niet goed ingericht op de hoeveelheden stroom die nodig zijn als bedrijven meer elektriciteit gaan gebruiken en er meer duurzame energie wordt opgewekt. Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, en de netbeheerders staan voor grote investeringen.

Heesch West zet bij de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein in op slimme oplossingen op het gebied van elektriciteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan individuele en/of collectieve optimale duurzame opwekking, opslag van energie en beheersing van de energiebehoefte. We werken toe naar een smart energy hub. Hierin worden verschillende energiestromen optimaal benut in een zoveel mogelijk decentraal netwerk. Een oplossing voor de volle elektriciteitsnetten die onder andere ontstaan zijn door de toename van de productie van duurzame energie. Door inzet van slimme energieoplossingen borgen we een innovatieve én robuuste energievoorziening. Een belangrijke opgave die goed aansluit bij de duurzame ambities van Heesch West.

Beroepsprocedure bestemmingplan Heesch West

Er is helaas nog steeds geen inzicht in de planning voor de behandeling van de beroepsprocedure op het bestemmingsplan bij de Raad van State. De verwachting van onze advocaat, die ervaring heeft met deze procedures, is dat het nog zeker tot het voorjaar van 2024 zal duren voordat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doet.

De verkoopprocedure start pas als het bestemmingsplan onherroepelijk is en daarna is er ook nog bouwplanontwikkeling nodig. Dat betekent waarschijnlijk dat er op zijn vroegst in 2026 bedrijfsgebouwen in gebruik kunnen worden genomen. Mede door het ontbreken van vestigingsalternatieven voor bedrijven hopen we verdere vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Voorbereidende werkzaamheden en onderzoek
De meeste gronden en gebouwen in het ontwikkelgebied zijn (meer of minder recent) aangekocht en worden zoveel mogelijk tijdelijk verder geëxploiteerd. Door de langlopende planvoorbereiding gaat de kwaliteit van de huidige gebouwen in het gebied achteruit. Als er op het gebied van openbare orde, veiligheid en/of milieu noodzaak is, kunnen sanerings- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het plan. Verder zullen ook regelmatig inmetingen en onderzoeken plaatsvinden. Omdat de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan nog loopt, worden er nog geen grootschalige werkzaamheden uitgevoerd.

Vaststellen bestemmingsplan Cereslaan-West

Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Cereslaan-West heeft begin 2023 voor zienswijzen ter inzage gelegen. In het najaar wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Bernheze.

Plan
Het plan voorziet in een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein met iets meer dan 4 hectare.  Cereslaan-West krijgt hiermee een modern en duurzaam gezicht naar de A59 en biedt vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige, lichte bedrijvigheid (tot maximaal milieucategorie 3.2). Ook voorziet het plan in een zorgvuldige inpassing en aansluiting van bestaande (langzaam-) verkeersroutes en groen aan de randen van het bedrijventerrein. De toekomstbestendige waterstructuur voor zowel de voorgenomen terreinuitbreiding als voor het bestaande bedrijventerrein Cereslaan-West wordt met dit plan geborgd.