Ambitieus met oog en oor voor de omgeving

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss hebben de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West. In de regio is een grote behoefte aan bedrijventerreinen. De beschikbare locaties zijn schaars en de vraag is groot. Om een impuls te geven aan werkgelegenheid en de regionale economie te versterken wordt Heesch West ontwikkeld. Een ambitieus, duurzaam bedrijventerrein.

Waardevol
In 2019 presenteerden we het Voorontwerp bestemmingsplan (VOBP) voor Heesch West. Hierop kwamen circa 1.300 inspraakreacties binnen. Dat was te begrijpen, want Heesch West is een plan met impact. Waardevolle reacties waarmee we aan de slag zijn gegaan voor de volgende fase: het ontwerpbestemmingsplan (OBP). Het Eindverslag inspraak is als bijlage bij de plannen gevoegd. Daarin is uitgebreid ingegaan op de reacties en hoe die in het plan zijn uitgewerkt.

Hiervoor hebben we de tijd genomen, met aandacht voor de geuite zorgen en intensief overleg met de omgeving. Daarbij is een planoptimalisatie en aanvullend onderzoek uitgevoerd. Ook zijn aanvullende adviezen van de Commissie m.e.r. en GGD ontvangen.

Dit alles heeft geleid tot het Ontwerpbestemmingsplan en een aanvulling MER die nu gepubliceerd zijn en waar vanaf 10 juni zes weken zienswijzen op ingediend kunnen worden.

Aanpassingen
Belangrijke aanpassingen in vergelijking met 2019 zijn onder andere het creëren van meer ruimte voor regionale bedrijven,  maatregelen om mogelijke milieu-impact van bedrijvigheid verder te beheersen, het afzien van windenergie en veel maatregelen om de verkeersafwikkeling beter te regelen. Hieronder is een interactieve kaart te zien waarop deze wijzigingen zijn aangegeven.

Reageren
Wilt u via een zienswijze reageren op de plannen? Dat kan via de gemeenten Bernheze's-Hertogenbosch en Oss (alleen voor facetplan).

Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding van de publicatie van het Ontwerp bestemmingsplan dan kunt u die via info@heeschwest.nl stellen. We hebben op 15 en 22 juni een online informatiebijeenkomst waarbij we op vragen ingaan. Daarvoor kunt u zich ook aanmelden via hetzelfde mailadres.

Roy Geers
Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Heesch West

Overzicht van documentatie Heesch West op officiële kanalen

Gemeente Bernheze

Gemeente 's Hertogenbosch

Gemeente Oss

Ruimtelijke Plannen

Online bijeenkomsten Heesch West terugkijken

Bijeenkomst omgeving 21 april
Bijeenkomst ondernemers 18 mei
Bijeenkomst verkeer 27 mei
Bijeenkomst OBP 15 juni 
Bijeenkomst OBP 22 juni

Hieronder zijn belangrijke wijzigingen in het plan te zien.

2021
Rotondes Nuland Aansluiting op A59 Milieu Ruimte voor de regio Verbod vrachtwagens Beperking oppervlak 5.1 Entree Heesch Verlaging snelheid Zoggelsestraat Geen windturbines Ontwerp landschap Verkeersplein Weerscheut Nieuwe weg

Rotondes Nuland

De verkeersintensiteiten op de rotondes bij Nuland zijn enigszins anders dan in het MER 2019. Dit als gevolg van het nieuwe verkeersmodel en de verdere optimalisatie van de aansluiting op de A59 bij Nuland. Nieuwe berekeningen op de rotondes laten zien dat deze het verkeer goed af kunnen wikkelen.

Meer informatie over verkeer

Aansluiting op A59

De aansluiting van de Bosschebaan / Rekken op de aansluiting A59 bij Nuland is verder geoptimaliseerd. Het verkeer kan vloeiender van en naar Heesch West rijden. Hierdoor wordt de Bosschebaan / Rekken nog aantrekkelijker voor in- en uitgaand verkeer. De aansluiting is verder naar het noorden gelegd ten opzichte van die in 2019. Hierdoor is er geen negatief effect meer op landbouwverkeer: dat kan nu gebruik blijven maken van de bestaande Rekken. Ook is er door de verschuiving geen negatief effect meer op een nabijgelegen beschermd natuurgebied.

Meer informatie over verkeer

Milieu

In het ontwerp- bestemmingsplan zijn extra regels opgenomen om milieuhinder op de omgeving te beperken. Zo wordt aan bedrijven nadrukkelijk de eis gesteld dat zij zich moeten inspannen om milieueffecten op de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Specifiek voor het aspect geur is een onderzoeksplicht opgenomen voor geurveroorzakende bedrijven.

Meer informatie over gezondheid en milieueffecten

Ruimte voor de regio

Heesch West wil meer ruimte bieden aan regionale bedrijven en bedrijvigheid. Hiervoor is de verkaveling in het deel ten westen van de Koksteeg geoptimaliseerd. Hierdoor kunnen ook bedrijven met minder grote ruimtevraag een plaats vinden op Heesch West.

Het overzicht van alle documentatie over Heesch West is hier te vinden

Verbod vrachtwagens

Om het vrachtverkeer door Vinkel zoveel mogelijk te beperken wordt op de Weerscheut een vrachtwagenverbod ingesteld. Hiermee wordt de verkeerstoename beperkt tot alleen autoverkeer en lokaal verkeer.

Meer informatie over verkeer

Beperking oppervlak 5.1

Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan is het oppervlak waar (bij afwijking en onder voorwaarden) milieucategorie 5.1 kan worden toegelaten aanzienlijk beperkt: van 36 ha naar 6 ha. Alleen op het deel ten westen van de Koksteeg is nog milieucategorie 5.1 mogelijk. Ten oosten van de Koksteeg is maximaal milieucategorie 4.2 toegestaan. De verkleining van het oppervlak milieucategorie 5.1 leidt tot minder milieuhinder (minder industriegeluid, minder uitstoot luchtverontreinigende stoffen).

Meer informatie over milieu en gezondheid

Entree Heesch

De entree bij Heesch is geoptimaliseerd. De verbinding tussen de “nieuwe” Bosschebaan ten noorden van bedrijventerrein Cereslaan-West en de “oude” Bosschebaan ten zuiden van Cereslaan West is ruimer vormgegeven om een goede doorstroming van verkeer te garanderen. De rotonde is zo vormgegeven dat de hinder van koplampen om nabijgelegen woningen wordt beperkt. Nabij de rotonde is een groen/blauwe invulling voorzien.

Meer informatie over verkeer

Verlaging snelheid Zoggelsestraat

De snelheid op de Zoggelsestraat ter hoogte van De Erven wordt verlaagd naar 30 km/uur. Dit om de Zoggelsestraat onaantrekkelijker te maken voor sluipverkeer.

Meer informatie over verkeer

Geen windturbines

Het bestemmingsplan maakt geen windturbines meer mogelijk. Hierdoor is geen sprake meer van windturbinegeluid en slagschaduw, wordt de zichtbaarheid van Heesch West vanuit de omgeving kleiner en zijn er geen effecten van windturbines op vogels en vleermuizen.

Meer informatie over effecten

Ontwerp landschap

Het landschapsontwerp wordt nog nader uitgewerkt. Dit in overleg met de omgeving en belangenorganisaties.

Meer informatie over landschap

Verkeersplein Weerscheut

Het verkeersplein bij de Weerscheut - Bosschebaan is verder geoptimaliseerd ten opzichte van het ontwerp in het voorontwerp- bestemmingsplan. Om het oost-west (vracht)verkeer van en naar Heesch West zoveel te scheiden van lokaal noord-zuid verkeer en fietsverkeer is gekozen voor een turborotonde waarbij het fietsverkeer ongelijkvloers de rotonde passeert. Dit heeft een positief effect op zowel bereikbaarheid van Heesch West, afwikkeling van het lokale verkeer en de verkeersveiligheid voor fietsers.

Meer informatie over verkeer

Nieuwe weg

Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de optimale ligging van de verbinding voor lokaal verkeer tussen de Weerscheut en de Koksteeg. Dit als onderdeel van de uitwerking van het landschapsontwerp en in overleg met de omgeving. Zoekgebied voor de verbinding is het gebied tussen de Ruitersdam en de zuidzijde van Heesch West. In de aanvulling MER zijn de verschillen in effecten, zoals op geluid en natuur, tussen een noordelijke en zuidelijke ligging vergeleken.
Meer informatie over verkeer

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief