Gemeenteraad Bernheze stemt in met zonnepark Achterste Groes

De gemeenteraad van Bernheze heeft op 5 juli ingestemd met de komst van een zonnepark Achterste Groes in Heesch. Op 20 februari is de Omgevingsvergunning verleend. Het betreft een zonnepark van circa 10 ha, met 21.000 zonnepanelen. Het zonnepark wordt naar verwachting in 2019 gerealiseerd.

De gemeenteraad heeft meerdere varianten afgewogen. Het voorstel omvat ook een robuuste groene buffer aan de oostkant en aan de westkant. Hierdoor wordt het zonnepark aan het zicht onttrokken. In het gebied worden sloten aangelegd en verbreed. Het ontwerp draagt bij aan de landschappelijke inpassing van het toekomstige bedrijventerrein Heesch West.

overzicht groes

Wat vooraf ging

Het ontwerpbesluit over de vergunningaanvraag lag tot 13 december 2018 ter inzage. De zienswijzen zijn beantwoord en daar waar nodig wordt het ontwerp aangepast. De raad heeft op 5 juli een positief besluit genomen waarna op 20 februari de omgevingsvergunning is verleend. Hiertegen is een aantal bezwaren gemaakt die momenteel in behandeling zijn. Parallel hieraan lopen er gesprekken met energiecoöperaties over de mogelijke vervolgstappen.

Omgevingsparticipatie

In de zomer van 2017 is een eerste voorstel voor het zonnepark gepresenteerd. Sindsdien heeft Heesch West meerdere keren met omwonenden gesproken over inrichtingsvarianten en over hoe het zonnepark zo goed mogelijk in het landschap kan worden inpast. Dit heeft geleid tot 6 varianten. Tijdens het besluitvormingsproces is door omwonenden nog een zevende variant toegevoegd. Het is helaas niet gelukt om tot een haalbare en algemeen gedragen oplossing te komen. Een bredere meerderheid van gemeenteraad Bernheze heeft geconstateerd dat het participatietraject met de omgeving zorgvuldig is uitgevoerd, dat het belangrijk is om als gemeente en ook als regionale samenwerking actief invulling te geven aan de energietransitie en heeft goedkeuring gegeven op het voorliggende voorstel.

Er is belangstelling van lokale energiecoöperaties; BECO uit Bernheze, Energie coöperatie Oss en EC073 uit ’s-Hertogenbosch, om deel te nemen in het zonnepark. De capaciteit is te vergelijken met het elektriciteitsverbruik van circa 1.700 huishoudens. Met de lokaal opgewekte energie wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de energietransitie.

(Nieuwsbericht augustus 2018, bijgewerkt 5 december 2018 en 21 februari 2019)