Belangrijke aanpassingen in beeld

2021
Rotondes Nuland Aansluiting op A59 Milieu Ruimte voor de regio Verbod vrachtwagens Beperking oppervlak 5.1 Entree Heesch Verlaging snelheid Zoggelsestraat Geen windturbines Ontwerp landschap Verkeersplein Weerscheut Nieuwe weg

Rotondes Nuland

De verkeersintensiteiten op de rotondes bij Nuland zijn enigszins anders dan in het MER 2019. Dit als gevolg van het nieuwe verkeersmodel en de verdere optimalisatie van de aansluiting op de A59 bij Nuland. Nieuwe berekeningen op de rotondes laten zien dat deze het verkeer goed af kunnen wikkelen.

Meer informatie over verkeer

Aansluiting op A59

De aansluiting van de Bosschebaan / Rekken op de aansluiting A59 bij Nuland is verder geoptimaliseerd. Het verkeer kan vloeiender van en naar Heesch West rijden. Hierdoor wordt de Bosschebaan / Rekken nog aantrekkelijker voor in- en uitgaand verkeer. De aansluiting is verder naar het noorden gelegd ten opzichte van die in 2019. Hierdoor is er geen negatief effect meer op landbouwverkeer: dat kan nu gebruik blijven maken van de bestaande Rekken. Ook is er door de verschuiving geen negatief effect meer op een nabijgelegen beschermd natuurgebied.

Meer informatie over verkeer

Milieu

In het ontwerp- bestemmingsplan zijn extra regels opgenomen om milieuhinder op de omgeving te beperken. Zo wordt aan bedrijven nadrukkelijk de eis gesteld dat zij zich moeten inspannen om milieueffecten op de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Specifiek voor het aspect geur is een onderzoeksplicht opgenomen voor geurveroorzakende bedrijven.

Meer informatie over gezondheid en milieueffecten

Ruimte voor de regio

Heesch West wil meer ruimte bieden aan regionale bedrijven en bedrijvigheid. Hiervoor is de verkaveling in het deel ten westen van de Koksteeg geoptimaliseerd. Hierdoor kunnen ook bedrijven met minder grote ruimtevraag een plaats vinden op Heesch West.

Het overzicht van alle documentatie over Heesch West is hier te vinden

Verbod vrachtwagens

Om het vrachtverkeer door Vinkel zoveel mogelijk te beperken wordt op de Weerscheut een vrachtwagenverbod ingesteld. Hiermee wordt de verkeerstoename beperkt tot alleen autoverkeer en lokaal verkeer.

Meer informatie over verkeer

Beperking oppervlak 5.1

Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan is het oppervlak waar (bij afwijking en onder voorwaarden) milieucategorie 5.1 kan worden toegelaten aanzienlijk beperkt: van 36 ha naar 6 ha. Alleen op het deel ten westen van de Koksteeg is nog milieucategorie 5.1 mogelijk. Ten oosten van de Koksteeg is maximaal milieucategorie 4.2 toegestaan. De verkleining van het oppervlak milieucategorie 5.1 leidt tot minder milieuhinder (minder industriegeluid, minder uitstoot luchtverontreinigende stoffen).

Meer informatie over milieu en gezondheid

Entree Heesch

De entree bij Heesch is geoptimaliseerd. De verbinding tussen de “nieuwe” Bosschebaan ten noorden van bedrijventerrein Cereslaan-West en de “oude” Bosschebaan ten zuiden van Cereslaan West is ruimer vormgegeven om een goede doorstroming van verkeer te garanderen. De rotonde is zo vormgegeven dat de hinder van koplampen om nabijgelegen woningen wordt beperkt. Nabij de rotonde is een groen/blauwe invulling voorzien.

Meer informatie over verkeer

Verlaging snelheid Zoggelsestraat

De snelheid op de Zoggelsestraat ter hoogte van De Erven wordt verlaagd naar 30 km/uur. Dit om de Zoggelsestraat onaantrekkelijker te maken voor sluipverkeer.

Meer informatie over verkeer

Geen windturbines

Het bestemmingsplan maakt geen windturbines meer mogelijk. Hierdoor is geen sprake meer van windturbinegeluid en slagschaduw, wordt de zichtbaarheid van Heesch West vanuit de omgeving kleiner en zijn er geen effecten van windturbines op vogels en vleermuizen.

Meer informatie over effecten

Ontwerp landschap

Het landschapsontwerp wordt nog nader uitgewerkt. Dit in overleg met de omgeving en belangenorganisaties.

Meer informatie over landschap

Verkeersplein Weerscheut

Het verkeersplein bij de Weerscheut - Bosschebaan is verder geoptimaliseerd ten opzichte van het ontwerp in het voorontwerp- bestemmingsplan. Om het oost-west (vracht)verkeer van en naar Heesch West zoveel te scheiden van lokaal noord-zuid verkeer en fietsverkeer is gekozen voor een turborotonde waarbij het fietsverkeer ongelijkvloers de rotonde passeert. Dit heeft een positief effect op zowel bereikbaarheid van Heesch West, afwikkeling van het lokale verkeer en de verkeersveiligheid voor fietsers.

Meer informatie over verkeer

Nieuwe weg

Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de optimale ligging van de verbinding voor lokaal verkeer tussen de Weerscheut en de Koksteeg. Dit als onderdeel van de uitwerking van het landschapsontwerp en in overleg met de omgeving. Zoekgebied voor de verbinding is het gebied tussen de Ruitersdam en de zuidzijde van Heesch West. In de aanvulling MER zijn de verschillen in effecten, zoals op geluid en natuur, tussen een noordelijke en zuidelijke ligging vergeleken.
Meer informatie over verkeer

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.