Beperkte aanpassing herbegrenzing Heesch West

7 oktober 2021

Een gedeelte van het ontwikkelgebied Heesch West ligt niet binnen het zoekgebied van verstedelijking (aanduiding ‘Verstedelijking afweegbaar’) uit de provinciale Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant. Het gaat om het gedeelte tussen de Koksteeg en de Weerscheut in Vinkel. In de procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan Heesch West is het nodig om dit gebied ook aan de aanduiding Verstedelijking afweegbaar toe te voegen en de begrenzing dus te wijzigen.

De grens van het zoekgebied is een grens die niet actueel is, maar gebaseerd is op een oude, indicatieve grens. Met deze aanpassing is het zoekgebied in lijn met de huidige planontwikkeling. De gemeenten hebben het voornemen voor deze wijziging van de provinciale begrenzing tegelijkertijd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Op dit voornemen zijn ruim 150 zienswijzen ontvangen. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft, in lijn met de procedure conform de provinciale verordening, het verzoek voor de wijziging van de begrenzing ingediend bij de provincie Noord-Brabant. De provincie (Gedeputeerde Staten) neemt, met inachtneming van deze zienswijzen, een besluit op het verzoek.