Wat is Heesch West en waar ligt het?

Heesch West is een bedrijventerrein direct aan de A59, tussen ’s-Hertogenbosch en Oss van in totaal zo’n 80 ha. waarvan in deze 1e fase 50 ha. aan kavels wordt uitgegeven. Heesch West biedt vestigingsmogelijkheden voor onder meer zeer grootschalige logistiek en bedrijvigheid in de sectoren bouw en circulaire economie. Daarnaast is ruimte voor regionale bedrijven die willen verhuizen. Bij het gebied van Heesch West horen ook de aansluitingswegen op de A59 bij Nuland en Heesch.

Waarom is Heesch West nodig?

Er is in de regio een grote behoefte aan grote bedrijfskavels. Dat geldt voor de gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West (Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss), maar ook in de ruimere regio Noordoost-Brabant. Als gevolg van de zeer voortvarende gronduitgifte in laatste jaren was er niet of nauwelijks aanbod van bedrijfskavels tussen de 5.000 en 10.000 m2 en groter dan 10.000 m2. De (beperkte) beschikbare bedrijfskavels groter dan 5.000 m2 op bestaande bedrijventerreinen in de subregio ’s-Hertogenbosch en Oss is helemaal gereserveerd. Ook elders in de regio Noordoost-Brabant is het aanbod nog maar zeer beperkt direct beschikbaar. Er is daarmee behoefte aan nieuw bedrijventerrein met middelgrote tot grote kavels. Omdat deze kavels over het algemeen benut worden door bedrijven met milieu-impact en/of aanzienlijke verkeersbewegingen kan dit niet worden gemengd in het nog bestaande aanbod kleinschaligere bedrijfskavels of worden ingepast in het bestaande stedelijk gebied.

 

Waarom is er specifiek voor dit gebied gekozen?

Met name binnen de subregio ’s-Hertogenbosch - Oss is er behoefte aan een bedrijventerrein voor grote en zeer grote kavels. Omdat er geen plaats meer is op of nabij bestaande bedrijventerreinen en het vanwege verkeer en milieu-impact is het niet gewenst te ontwikkelen in bestaand stedelijk gebied is gezocht naar een nieuwe locatie. Voorwaarden hierbij zijn: een goede ontsluiting op de snelweg, afstand tot woonkernen en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Binnen de subregio ’s-Hertogenbosch - Oss is de locatie Heesch West de beste optie gebleken. Gelegen aan en aan te sluiten op de A59 als belangrijke as tussen de A2 en de A50 en op passende afstand van woonkernen als Nuland, Geffen, Oss, Heesch en Vinkel.

Wat wordt er in het overleg met de omgeving besproken?

Het Burenoverleg (in eerste instantie ook met Eerlijk over Heesch West), Leefbaar Nuland en lokale bedrijvenverenigingen hebben bijgedragen aan een beter inzicht in zorgen, ideeën en ook beeldvorming van de ontwikkeling. Dit heeft al een belangrijke bijdrage geleverd in de afweging, optimalisatie en herziening van de plannen, vestigingsprofiel en -voorwaarden. De omgevingseffecten van de plannen worden beter beheerst. We hebben ook toegelicht en besproken hoe een schijnbare kloof tussen ambitie en zorgelijke beelden over de toekomstige bedrijvigheid en de omgevingseffecten en economische meerwaarde belangrijk gedicht kan worden. Verslagen van het Burenoverleg zijn te vinden op de website.

Na de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan is het overleg voortgezet. Het landschapsontwerp is in een ontwerpproces met omgevingsparticipatie tussen ontwerp bestemmingsplan en het vast te stellen bestemmingsplan uitgewerkt.

Ook na vaststelling wordt omgevingsoverleg voortgezet waarvoor de aanpak in samenspraak met onder andere het Burenoverleg wordt afgestemd.

Welke gemeenten zijn betrokken bij Heesch West?

De gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch werken nauw samen in de gemeenschappelijke regeling (GR) Heesch West. Dit samenwerkingsverband voert de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West uit.

Wat betekent de ambitie: het meest duurzame bedrijventerrein?

Heesch West heeft de ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. Het bedrijvenpark wordt aardgasvrij en zet maximaal in op lokale duurzame energieproductie, zowel op het terrein zelf als op de bedrijfskavels. Maar ook andere circulaire thema’s zoals klimaatadaptatie, ecologie, mobiliteit, duurzaam materiaalgebruik zijn belangrijk.

Belangrijk is dat bedrijven de duurzame ambities van Heesch west onderschrijven en daar ook zelf actief in investeren. De duurzame thema’s wordt zowel op ontwerp- en aanleg van het landschapspark als bij de uitgifte van de bedrijfskavel toegepast. Meer informatie is te vinden in het bij het vast te stellen bestemmingsplan geactualiseerde Circulair Kwaliteitsplan en het opgestelde Landschapsplan.

 

Wat is de hoogte van gebouwen op het bedrijventerrein?

De maximale hoogte op de kavels die aan de randen van Heesch West liggen, is vastgesteld op 20 meter. Centraal op het terrein is het mogelijk om te bouwen tot 25 meter en er is een beperkte vrijstelling mogelijk tot maximaal 30 meter, bijvoorbeeld als het gaat om silo’s en bedrijfsondersteunende installaties. Voor de in te passen bestaande erven zoals aan de Zoggelsestraat gelden afwijkende, meer beperkte bouwvoorschriften.