Is verkeer op waterstof of elektrische auto’s op Heesch West een optie?

We richten ons op duurzame doelen 2030 zoals in klimaatakkoord voorzien. Daarin gaat het bijvoorbeeld over in belangrijke mate elektrificeren van mobiliteit. Heesch West bevordert de transitie bijvoorbeeld met business-to-business aanbod van duurzame brandstoffen en waterstof op het terrein.

Waarom zijn er zonnepanelen gepland?

Om aan de duurzame energieopgave van het bedrijventerrein te voldoen en bij te dragen aan de energieopgave in de regio is het voornemen zonnepanelen (zowel op daken van bedrijven als in de parkomgeving) in te zetten.

Wat is de impact op de natuur?

In de MER  zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de aanwezige natuurwaarde, flora en fauna. Zo is er gekeken naar beschermde dieren- en plantensoorten en de effecten voor bodem en water. De MER geeft belangrijke inzichten voor de compensatie en verbetermogelijkheden voor de biodiversiteit. Het uitgewerkte landschapsplan gaat in belangrijke mate uit van behoud en ontwikkeling van aanwezige beplantingen en soorten streeft ook naar versterking van natuurwaardes, bijvoorbeeld door de realisatie van natuurvennen en het versterken van de houtwalstructuur bij de Ruitersdam.

 

Waar komen de zonnepanelen en wat betekent dat?

Binnen het plangebied wordt naast het, naar mogelijkheden, zoveel mogelijk realiseren van zonnepanelen op de bedrijfsgebouwen, voorzien in een in een zorgvuldig in het landschapspark in te passen zonnepark.
Aansluitend aan het bedrijventerrein ontwikkelt Heesch West plangebied wordt zonnepark Achterste Groes gerealiseerd. Hiervoor is al een omgevingsvergunning verleend, in 2022 verwachten we dat Raad van State uitspraak zal doen naar aanleiding van ingediende bezwaren. Via de lokale energiecoöperaties wordt aan de bewoners van de betrokken gemeenten de mogelijkheid geboden om in dit zonnepark te participeren. Zo draagt Heesch West ook bij aan de verduurzaming van bestaande omgeving.