In hoeverre past dit nieuwe bestemmingsplan in de nieuwe omgevingswet? 

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Alle bestemmingsplannen worden dan automatisch een omgevingsplan van rechtswege. Bestemmingsplannen die voor die datum als ontwerp ter inzage zijn gelegd, mogen onder het oude recht worden afgemaakt (en vastgesteld). De planprocedure Heesch West wordt afgerond onder het oude recht (Wet ruimtelijke ordening) en wordt het plan dus als bestemmingsplan vastgesteld.

Hoe worden milieuregels gehandhaafd bij overtreding?

Bedrijven die zich op Heesch West vestigen, kunnen dat alleen doen als ze voldoen aan de regels in het bestemmingsplan. Hierin zijn al waarborgen opgenomen in het kader van bescherming van het milieu. Daarnaast dienen zij te voldoen aan de wet -en regelgeving op het gebied van milieu. Periodiek vinden controles plaats. Milieuklachten als geluidoverlast of geuroverlast kunnen gemeld worden bij de milieuklachtencentrale.

 

Hoeveel afstand moet er vanaf een woning zijn met betrekking tot geur?

Voor geur hebben we gekeken naar een zo goed mogelijke borging, zonder dat we van tevoren weten welke bedrijven zich hier precies gaan vestigen. Het basisprincipe is ‘inwaartse zonering’: bij een hogere milieucategorie moet ook een grotere afstand tot aan woningen aangehouden worden. Die afstand wordt bepaald door verschillende milieuaspecten: geluid, veiligheid, stof maar óók geur. In algemene zin wordt aangenomen dat eventuele geuroverlast dus is opgenomen in die richtafstanden. Gezien de vele opmerkingen die eerder over dit onderwerp zijn gemaakt, hebben we in het ontwerpbestemmingsplan een verdere aanscherping van het aspect ‘geur’ verwerkt. De regeling ziet erop dat ieder bedrijf dat voor het aspect ‘geur’ een richtafstand heeft van 50 meter (dat is in dit geval gelijk te stellen aan een bedrijf van milieucategorie 3.2. of hoger), verplicht geuronderzoek moet uitvoeren. We hebben daarbij duidelijke grenswaarden gesteld, gebaseerd op de voorbeeldregeling uit de VNG-brochure.

Wordt lucht niet boven de wettelijke norm vervuild?

Het klopt dat Heesch West leidt tot uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. De huidige luchtkwaliteitsconcentraties liggen beneden de daarvoor gestelde wettelijke normen. Ook na realisatie van Heesch West blijven de concentraties beneden de wettelijke normen.

Wat is een Milieu Effect Rapportage (MER)?

De MER brengt in beeld wat de mogelijke omgevingseffecten van het plan kunnen zijn. Door analyse van effecten en/of varianten wordt voor de omgeving en voor de verdere planvorming geborgd dat er zorgvuldig rekening gehouden wordt met de milieueffecten in de planuitwerking en besluitvorming over plannen en projecten. Dat geldt in het geval van Heesch West voor het nieuwe bedrijventerrein.

Op basis van de onderzoeken is een voorkeursalternatief beschreven. De verantwoordelijke overheden –de drie gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch- nemen het rapport mee in hun overwegingen. De MER heeft inclusief een opgestelde aanvulling MER tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Deze documenten zijn ook bijlage bij het nu gepubliceerde vast te stellen bestemmingsplan.

Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Wat zijn milieucategorieën en wat betekenen die voor Heesch West?

Milieucategorieën zijn opgesteld om milieubelasting van bedrijven te kunnen indelen. Deze indeling is gemaakt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Heesch West biedt ruimte voor bedrijven die vallen in categorie 4.2.
Het is niet zonder meer mogelijk voor bedrijven met een hogere milieucategorie (maximaal 5.1) om toegelaten te worden op het bedrijventerrein. Als een bedrijf in een hogere milieucategorie zich meldt, dan wordt per geval bekeken of dat mogelijk en wenselijk is. Daarvoor heeft in eerste instantie de gemeenteraad van Bernheze een voorbehoud waar het om haar grondgebied gaat. Ook zal er dan een aanvullende procedure, de afwijkingsbevoegdheid van de Colleges van Burgemeesters en Wethouders, gevolgd moeten worden en kunnen verdere voorwaarden worden gesteld. Een bedrijf met een hogere milieucategorie komt pas in aanmerking voor vestiging op Heesch West als er een aantal aanvullende procedures wordt doorlopen en de gemeenten besluiten dat het bedrijf zorgvuldig kan worden ingepast.
Duurzaamheid is bij de huisvesting van bedrijven een belangrijke pijler. Er wordt overlegd hoe bedrijven hier zoveel mogelijk aan kunnen bijdragen als het gaat om energie, klimaat en mobiliteitsdoelstellingen. Hierbij haken we aan bij de doelstellingen die (inter)nationaal zijn bepaald voor 2030. We willen koploper zijn en hierbij niet de wetgeving afwachten.

Wat is inwaartse zonering?

In het plan wordt gewerkt met ‘inwaartse zonering’. Dat wil zeggen dat er vanaf de omliggende woningen afstanden zijn vastgesteld voor bedrijven. Deze worden inwaarts in het gebied uitgezet. Dat wil zeggen: hoe hoger de milieucategorie van een bedrijf hoe verder de afstand tot aan woningen moet zijn. Voor een bedrijf uit milieucategorie 1 geldt een afstand van 0 meter, bij categorie 2 is dat 10 meter, bij categorie 3.1. is dat 30 meter, bij categorie 3.2. is dat 50 meter, bij categorie 4.1. is het 100 meter, bij categorie 4.2. is dat 200 meter en bij categorie 5.1. is dat 300 meter. Aspecten als geluid, geur, stof, verkeer en veiligheid zijn in deze systematiek meegenomen. De genoemde afstanden zijn volgens onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voldoende om de hinder tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Wat is het effect van Heesch West als het gaat om lichtvervuiling?

Heesch West kan leiden tot een toename van lichtuitstoot. In het bestemmingsplan, circulair kwaliteitsplan en uitgiftebeleid zijn voorwaarden opgenomen om de lichtuitstoot zoveel mogelijk te beperken. Dit om de negatieve effecten van lichtuitstoot voor de omwonenden en natuur zoveel mogelijk te beperken. Beperking van lichtuitstoot kan door een goede oriëntatie van de lichtbronnen (bijvoorbeeld: naar beneden in plaats van naar boven gericht, naar de bedrijfspanden toe in plaats van er vanaf of minder felle bronnen en lichtkleuren). In het bestemmingsplan is hiervoor ook een nadere juridische regeling opgenomen.