Wordt de werkelijke ontwikkeling van verkeer in de toekomst gevolgd?

De onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van modellen, waarbij ook verkeerstellingen betrokken zijn en waarbij wordt uitgegaan van algemeen toegepaste normen. De gemeenten zullen de ontwikkelingen monitoren, waarbij ook aanvullende verkeerstellingen worden uitgevoerd.

Het is voor de omgeving en ook voor bedrijven op het bedrijventerrein van belang dat ook in de toekomst het verkeer goed en veilig kan worden afgewikkeld.

 

 

Wat is de impact op het verkeer?

In het kader van de MER en het ontwerpbestemmingsplan is uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten. Zowel voor de directe verkeersontsluiting van het gebied en effecten op de lokale wegen in omliggende buurten en dorpen. In vervolg op deze onderzoeken zijn er nog een aantal uitwerkingen gedaan voor optimalisatie. De route tussen Weerscheut en Koksteeg is concreet uitgewerkt. De rotondes bij de entree van Nuland worden met een verkeersbesluit juridisch binnen de bebouwde kom aangewezen waarmee een aantal extra maatregelen wordt genomen voor duidelijker en veilige oversteekbaarheid voor langzaam verkeer.

Is er geen directe aansluiting op de A59 mogelijk?

Dat is niet mogelijk. In het verleden is dit wel door de samenwerkende gemeenten voorgelegd aan Rijkswaterstaat, maar afgewezen. Belangrijke overweging daarbij was dat een directe aansluiting de doorstroming op de A59 belemmert, omdat de afritten dan op te korte afstand van elkaar liggen. Op initiatief van de klankbordgroep betrokken bij Heesch West is een aantal alternatieve voorstellen onderzocht en afgestemd. Deze alternatieven bleken op meerdere criteria niet haalbaar. De afwegingen hiervan zijn opgenomen in de milieueffectrapportage.

Hoe wordt sluipverkeer zo veel mogelijk voorkomen?

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om het verkeer van Heesch West zo direct mogelijk naar de A59 te leiden. Daarom is er in de planontwikkeling van uitgegaan dat de hoofdverkeersontsluiting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt aangelegd. Bij die aanleg worden bestaande situaties zoals kruispunt Rekken/Weerscheut aangepast waarbij de doorstroming en het vergroten van de verkeersveiligheid samen gaan. Dat voorkomt zoveel mogelijk dat verkeer van Heesch West zich in de nabije omgeving verspreidt. Daarom wordt een deel van de Koksteeg in de toekomst niet meer voor autoverkeer toegankelijk. Voor lokaal verkeer is een passend alternatief in het plan opgenomen in de buurt van de Ruitersdam.

Hoe is de veiligheid van bijvoorbeeld fietsers geregeld?

Om ervoor te zorgen dat alle soorten verkeer (fietsers, auto’s en agrarisch verkeer) rond het bedrijventerrein zich op een veilige manier kunnen verplaatsen, zijn er verschillende rijbanen en rijroutes ingericht. Langzaam verkeer als fietsers is bijvoorbeeld gescheiden van vrachtverkeer.

Waar kunnen vrachtwagens parkeren?

Er komt geen openbare parkeervoorziening voor vrachtverkeer, omdat dit verkeer aantrekt dat niet aan Heesch West verbonden is. Bedrijven moeten auto’s en vrachtwagens op hun eigen terrein opvangen.

Wordt de Koksteeg afgesloten?

Het noordelijkste deel van de Koksteeg (tussen Bosschebaan en Zoggelsestraat) op Heesch West wordt afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Voor langzaam verkeer (lopen en fietsen) blijft deze verbinding wel open.