Hoe worden milieuregels gehandhaafd bij overtreding?

2 juni 2021

Bedrijven die zich op Heesch West vestigen, kunnen dat alleen doen als ze voldoen aan de regels in het bestemmingsplan. Hierin zijn al waarborgen opgenomen in het kader van bescherming van het milieu. Daarnaast dienen zij te voldoen aan de wet -en regelgeving op het gebied van milieu. Periodiek vinden controles plaats. Milieuklachten als geluidoverlast of geuroverlast kunnen gemeld worden bij de milieuklachtencentrale.