Hoeveel planschadekosten zijn begroot?

2 juni 2018

Als een omwonende of andere belanghebbende van mening is dat hij / zij schade lijdt door het plan, kan binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, een verzoek om vergoeding van planschade bij de gemeente worden ingediend. Dit wordt dan beoordeeld door een externe deskundige. In de exploitatie zijn planschadekosten voorzien, gebaseerd op een eerste inschatting door een extern bureau, zonder gedetailleerde beoordeling en/of matiging voor partijen voor wie planschade mogelijk voorzienbaar was. Bij een concreet verzoek wordt per geval beoordeeld en, ongeacht of de Gemeenschappelijke Regeling de mogelijk vast te stellen planschade heeft begroot, ook uitgekeerd.