Wat zijn de beoogde maatregelen om geluidseffecten voor direct omwonenden te beperken? 

2 juni 2021

Een belangrijke maatregel om wegverkeerslawaai te beheersen is het goed aansluiten van het terrein naar de op/afritten van de A59 en zo verdere verspreiding van verkeer, vooral ook in de dorpen, zoveel mogelijk te beperken. Met aanvullende verkeersmaatregelen zoals het vrachtwagenverbod op de Weerscheut en de snelheidsverlaging op de Zoggelsestraat bij Heesch wordt wegverkeersgeluid verder beperkt.

Maatregelen als geluidwallen zijn niet doelmatig. Geluidwallen hebben het meeste effect langs een snelweg, wat buiten de scope van Heesch West valt. Voor industrielawaai blijft, door te werken met de inwaartse zonering (en in de nadere uitwerking daarvan de geluidverkaveling), de geluidbelasting op de omliggende woningen acceptabel. In vervolg op  de ontwerpfase van het bestemmingsplan wordt  bij een aantal woningen verder geluidonderzoek gedaan  om vast te stellen of de geluidwering van de gevels op dit moment van een dusdanig niveau is, dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit kan worden geborgd. Indien nodig kunnen ten laste van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West verdere maatregelen aan individuele woningen worden getroffen.
Tot slot kan nog worden gesteld dat de berekende geluidbelastingen worst case zijn op basis van een volledige vulling van de 80 hectare met de maximaal mogelijke milieucategorieën volgens de inwaartse zonering, worst case kengetallen voor de geluidproductie en nog niet rekening houdend met afschermende werking van bedrijfspanden. De verwachting is dat de daadwerkelijke geluidbelasting lager is want de invulling zal de maximale mogelijkheden op basis van de inwaartse zonering niet opvullen. De ruimte in de milieuzonering biedt met in acht name van woningen in de omgeving flexibiliteit om bedrijven een passende locatie aan te bieden.