Stand van zaken Heesch West

In eerdere berichtgeving is gemeld dat verschillende partijen beroep hebben ingesteld tegen het bestemmingplan Heesch West dat in 2022 door de gemeenteraden is vastgesteld. Het zal naar verwachting nog zeker tot voorjaar 2024 duren voordat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tot een uitspraak komt.

De verkoopprocedure start pas als het bestemmingsplan onherroepelijk is en daarna is er ook nog bouwplanontwikkeling nodig. Dat betekent waarschijnlijk dat er op zijn vroegst in 2026 bedrijfsgebouwen in gebruik kunnen worden genomen. Mede door het ontbreken van vestigingsalternatieven voor bedrijven hopen we verdere vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Voorbereiden
De Gemeenschappelijk Regeling bereidt zich verder voor op de beoogde realisatiefase. In de afgelopen maanden zijn er bijvoorbeeld weer een aantal verwervingen gerealiseerd die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein met het oog op de infrastructuur.

Een andere belangrijke stap is dat er werk gemaakt wordt van het ontwikkelen van een robuust en duurzaam ‘slim’ energieconcept, waarmee op een passende manier kan worden omgegaan met de ook in de provincie Noord-Brabant actuele netcongestie (meer vraag naar elektriciteit dan het netwerk aan kan). Tegelijkertijd krijgen de duurzame ambities van Heesch West zo concrete invulling.

Landschapsinrichting
Verder is de Gemeenschappelijke Regeling aan de slag met het ecologisch activiteitenplan als aanvulling op doorlopende inventarisaties. Hierin wordt geregeld hoe met de voorgestelde landschapsinrichting en aanvullende ecologische maatregelen de aanwezige natuurwaarden zoveel mogelijk worden behouden, gemitigeerd en mogelijk ook kunnen worden versterkt. Het activiteitenplan beschrijft maatregelen voor de uitvoeringsaanpak en -planning en is de basis voor ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Naast de formele afstemming met de Omgevingsdienst als bevoegd gezag biedt het plan ook handvatten om met Heesch West en mogelijk belangstellende (landschaps-)partijen inrichting en beheer verder te bepalen.

Inzet is om in de tweede helft van het jaar zowel de omgeving als bedrijven meer inzicht te kunnen geven en te consulteren in de concrete uitvoeringsaanpak en planning van de gebiedsontwikkeling.

Planontwikkeling Cereslaan-West

De gemeente Bernheze publiceerde in januari het ontwerpbestemmingplan Cereslaan-West. Het gaat hier om een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein van in totaal 5 hectare. De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West geeft hier 3 hectare van uit. De maximale milieucategorie is 3.2. Het kavelaanbod varieert van 1.000 tot 5.000 m2.

Inloopavond
Tijdens een drukbezochte inloopavond in De Pas op 31 januari kwamen veel bewoners en ondernemers uit de omgeving om zich te laten informeren over de plannen en de effecten van de uitbreiding op bijvoorbeeld het verkeer. Daarnaast waren er veel (lokale) ondernemers die concreet geïnteresseerd zijn in vestiging op het bedrijventerrein. Het betreft vaak ondernemers uit de omgeving die willen doorgroeien naar een eigen bedrijfskavel. Veelal betreft het ondernemers die nu in een krappe en soms onzekere huursituatie gevestigd zijn en perspectief zoeken op een eigen kavel. De belangstelling overstijgt het beperkte aanbod dat met het plan beschikbaar komt ruimschoots. De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West moet prioriteren en ontwikkelt hiervoor een uitgiftstrategie die aanvullend is op de uitgiftestrategie van het regionale bedrijventerrein.  

Vervolg
Op de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan zijn in totaal 4 zienswijzen ontvangen. De gemeente Bernheze en de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West stemmen dit voorjaar de reacties, met mogelijke aanpassingsvoorstellen, af. Het streven is om de vaststelling van het bestemmingsplan Cereslaan-West na de zomer bij de gemeenteraad Bernheze op de agenda te hebben.

Beperking grootschalige logistiek op ongewenste locaties

De provincie Noord-Brabant heeft in overleg met de regio’s besloten om grootschalige logistieke ontwikkelingen op ongewenste locaties tegen te gaan. Hierdoor worden grootschalige logistieke ontwikkelingen in Brabant bevroren, met uitzondering van specifieke locaties waarover provincie en gemeenten regionale afspraken hebben gemaakt. Heesch West is een van de uitzonderingslocaties waar grootschalige logistiek mogelijk is.

In Noordoost-Brabant is er een groot tekort aan grootschalige vestigingslocaties. De grote belangstelling voor Heesch West, in belangrijke mate met een regionale herkomst, is veel breder dan alleen grootschalige logistieke bedrijven.

Dat verdere ontwikkeling van grootschalige logistiek op andere bedrijventerreinen met deze beleidsontwikkeling wordt begrensd, betekent niet dat de uitgiftestrategie van Heesch West wordt aangepast. Heesch West behoudt haar bredere regionale focus, waarbij ruimte wordt geboden aan bijvoorbeeld bouw en infra, productie naast ook (grootschalige) logistiek.

Stel je vraag tijdens de inloopbijeenkomst Cereslaan-West

Gemeente Bernheze wil het bestaande bedrijventerrein Cereslaan-West uitbreiden. Daarvoor worden voorbereidingen getroffen. Wilt u hier meer over weten? Er is een  inloopbijeenkomst op dinsdag 31 januari.  Er is onder andere aandacht voor het plan en voor thema’s zoals economie, verkeer, geluid, proces en planning.

De inloopbijeenkomst  is in Cultureel Centrum De Pas, De Misse 4 in Heesch op 31 januari van 19.00 tot 21.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om vragen te stellen bij de verschillende informatiepunten. Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie
Het Ontwerp Bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Er is ook een beeldkwaliteitsplan voor de beoogde ontwikkeling opgesteld. Op de website www.heeschwest.nl/cereslaanwest vindt u meer achtergrondinformatie.

Voortgang en vervolg Heesch West

Na goedkeuring van het bestemmingsplan Heesch West in de gemeenteraden Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss en publicatie van het plan, volgde een beroepstermijn.. Deze eindigde op 28 april van dit jaar en er zijn 30 beroepschriften ingediend. Door capaciteitsproblemen, het complexe plan en het aantal beroepschriften is er bij de Raad van State vertraging opgetreden bij de behandeling.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van dit bestemmingsplan, maar de termijn van 6 maanden die hiervoor staat wordt niet gehaald. De verwachting is dat de Raad van State pas in het voorjaar van 2024 uitspraak zal doen. De betrokken gemeenten waren eind september pas op de hoogte van het aantal en de inhoud van de beroepschriften. De vertraging houdt in dat het bestemmingsplan ook pas op een later moment onherroepelijk kan worden en dus ook de verkoop van kavels wordt vertraagd.

De provincie Noord-Brabant heeft ook een beroep ingediend dat zich richt tegen de uitsluiting van een mestfabriek op het bedrijventerrein. De betrokken gemeenten zullen zich hiertegen verweren bij de Raad van State. Gezien die procedure is het nu niet wenselijk om hier inhoudelijk verder op in gegaan. Wel benadrukt de GR dat ze het betreurt dat de provincie dit beroep heeft ingediend. Dit leidt begrijpelijk tot zorgen bij omwonenden en geïnteresseerde bedrijven.

Praktisch verandert het beroep niets aan de beoogde grondverkoop voor het bedrijventerrein. De gronden zijn in het bezit van de GR en het uitgiftebeleid van de GR komt tot stand in afstemming met de gemeenten. Er wordt geen grond aangeboden aan een mestfabriek, ook niet als  het beroep van de provincie bij Raad van State zou slagen.

Belangstelling
De belangstelling voor kavels is groter dan het aanbod. Het gaat vooral om regionale bedrijven die zich op Heesch West willen vestigen. In de regio zijn verder nauwelijks alternatieven voor middelgrote en grote bedrijven.

Voortgang Heesch West

Het bestemmingsplan Heesch West is na goedkeuring van de gemeenteraden in Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss op 17 maart gepubliceerd. Hierna volgde een beroepstermijn van zes weken die eindigde op 28 april 2022.


De verwachting is dat de Raad van State de betrokken gemeenten spoedig inhoudelijk op de hoogte zal brengen van de bezwaren die zijn ingediend met daarbij de vraag om als voorbereiding op verdere behandeling een verweerschrift op te stellen. De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van dit bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat de Raad van State beroepschriften versneld zal behandelen. Hiervoor geldt als termijn van 6 maanden. In de praktijk wordt deze termijn vaak niet behaald. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte over de verdere voortgang van de beroepsprocedure.

Moties bij vaststelling van het bestemmingsplan

Bij de vaststelling door de raden zijn verschillende moties aangenomen die verder zullen worden uitgewerkt. Zo werd een motie ingediend over het monitoren van verkeersontwikkelingen nabij Nuland. De Gemeenschappelijke Regeling betrekt deze motie niet alleen op de situatie nabij Nuland maar neemt het breder op: ook op andere locaties rond Heesch West worden ontwikkelingen gemonitord. Vooraf en tijdens de aanleg worden in afstemming met het omgevingsoverleg maatregelen en effecten ontwikkeld en actief gecommuniceerd.

Een tweede motie betrof compensatie van het groen bij de afrit Nuland. Die wordt aangepast en samen met in ieder geval Landschapsbelang Maasdonk en de landschapsarchitect. Dit krijgt in plek in de verdere ontwerpfase van het plan. Heesch West beoogt breder dan alleen voor deze locatie af te stemmen met onder meer Landschapsbelang Maasdonk en IVN over landschapsontwikkeling en -beheer.

In een derde aangenomen motie is terughoudendheid en sturing op milieucategorie 5.1 aan de orde. Het vestigen van bedrijven in milieucategorie 5.1 is niet direct mogelijk. Bij eventuele afweging worden hier strikte voorwaarden aan verbonden. Met aandacht voor de moties die bij vaststelling van het bestemmingsplan in de gemeenteraden zijn aangenomen zal terughoudend met toelating worden omgegaan en met zorgvuldige afweging van voornoemde prioritering.


In een item van DTV ging projectdirecteur Paul van Dijk eerder ook in op onder andere de hogere milieucategorie


Zonnepark
Aan de oostkant van het bedrijventerrein heeft de Gemeenschappelijke Regeling het voornemen een zonnepark te ontwikkelen. Dit is een zelfstandig project, los van Heesch West. Al in 2019 werd hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit beroep tegen de omgevingsvergunning is 20 mei behandeld en de uitspraak wordt binnen enkele weken verwacht. Bij een positief oordeel zal de ontwikkeling en realisatie verder worden aangepakt. Met lokale energiecoöperaties wordt dan afgesproken op welke wijze de omgeving verder wordt betrokken en hoe geïnteresseerden zich voor deelname in het zonnepark kunnen aanmelden.

Natuurmitigatie
Vooraf aan de werkzaamheden voor het bedrijventerrein moet worden geregeld dat Heesch West passende maatregelen neemt voor beschermde soorten in het gebied. In dit kader vinden en vinden er uitgebreide ecologische inventarisaties plaats en wordt een zogenaamd activiteitenplan opgesteld. Uiteraard worden de kwaliteiten van het landschapsplan benut voor het behouden en ontwikkelen van natuurwaarden. Er worden ook actief maatregelen genomen. Er werden bijvoorbeeld  in 2020 voorzieningen getroffen voor mussen en vleermuizen. Verdere maatregelen in dit kader volgen ,  vooruitlopend op de beoogde sloop van gebouwen in de toekomst.


Bedrijven
De belangstelling van bedrijven om zich te vestigen op Heesch West is groot en neemt nog steeds toe. De belangstelling komt voor een groot deel van lokale en regionale ondernemingen. Deze sluit goed aan bij de doelgroepen. Met verschillende bedrijven worden oriënterende gesprekken gevoerd over vestgingsmogelijkheden en bijvoorbeeld duurzame ambities. Er wordt op dit moment nog geen grond aangeboden, de verkoopprocedure zal starten als er meer zekerheid is over een onherroepelijk plan.

Op dit moment is het in afwachting van verder uitsluitsel van Raad van State op het bestemmingsplan nog niet mogelijk om bedrijven zekerheid bieden. Bij de selectie worden bedrijven nadrukkelijk beoordeeld naar herkomst en lokale/regionale ruimtelijk-economische impact van bedrijven.

Heesch West zal in de komende periode de lokale bedrijvenverenigingen en de geïnteresseerde bedrijven op de hoogte houden van ontwikkelingen en naar wij hopen rond de jaarwisseling nader kunnen informeren over de formele inschrijvingsprocedure ten behoeve van het toedelen van bedrijfskavels.


Cereslaan-West
De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West bereidt, als zelfstandig plan, de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Cereslaan West voor. Het betreft een uitbreiding tussen A59 en het huidig bedrijventerrein/de Bosschebaan. Voor dit plan wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarbij verschillende omgevingsonderzoeken worden uitgevoerd. In verschillende omgevingsonderzoeken die eerder voor Heesch West werden gehouden, is al rekening gehouden met deze ontwikkeling. Verwacht wordt dat het plan na de zomervakantie voor bestuurlijke behandeling in de gemeente Bernheze wordt aangeboden. Op basis van het planvoorstel wordt ook de nabije omgeving verder geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld zienswijzen op het plan in te dienen.   

Aantal woningen krijgen aanvullende geluidsonderzoeken

Voor enkele tientallen woningen in de directe omgeving gaat de komst van Heesch West zorgen voor een hogere geluidbelasting. In een eerder onderzoek is vanaf de buitenkant gekeken of deze woningen voldoen aan het wettelijk vereiste niveau.

Bij het eerste onderzoek zijn alle woningen meegenomen die volgens berekeningen met een hogere geluidsbelasting krijgen. Een deel van de woningen valt na dit onderzoek binnen de wettelijke normen. Voor een ander deel van de woningen is verder bouwtechnisch onderzoek nodig om te bepalen of geluidsisolatie nodig is.

Als extra geluidwerende maatregelen op een woning nodig blijken, zal de Gemeenschappelijke Regeling de kosten hiervoor vergoeden. Met de bewoners van deze huizen  wordt contact opgenomen en zij bepalen uiteraard zelf of ze willen meewerken aan het vervolgonderzoek.

Vaststelling bestemmingsplan Heesch West

Het bestemmingsplan Heesch West is in grondgemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch op respectievelijk 27 januari 2022 en 1 februari vastgesteld door de gemeenteraad. In deze gemeenten en in de gemeenteraad van Oss (op 27 januari) is ook het facetplan geluidszone vastgesteld.

Deze plannen zijn vastgesteld volgens de ingediende raadsvoorstellen. In totaal zijn er in de gemeenteraden vier moties toegevoegd. In Bernheze was dat de motie Aanvullend afwegingskader Gemeenschappelijke Regeling voor Heesch West over adviesaanvraag categorie 5.1 (gemeente Bernheze). In ’s-Hertogenbosch waren het drie moties: Natuurcompensatie A59 nabij de Rekken, Verkeersafwikkeling Heesch West ter hoogte van Nuland en Aanvullend afwegingskader Gemeenschappelijke Regeling Heesch West over advies milieucategorie 5.1.

Publicatie vastgesteld bestemmingsplan
De volgende formele stap in het proces is het publiceren van het vastgestelde bestemmingsplan in het Gemeenteblad, op de sites van betrokken gemeenten en www.ruimtelijkeplannen.nl. De plannen zullen zes weken ter inzage liggen. Verwacht wordt dat de publicatie half maart zal zijn, maar de precieze datum is nog niet bekend. Dit wordt te zijner tijd bekend gemaakt via de officiële kanalen van de gemeenten. Indieners van een zienswijze ontvangen daarover een brief. Als zienswijzen betrekking hebben op herbegrenzing of het hogere waardenbesluit, ontvangen indieners hiervan persoonlijk bericht. Uiterlijk in mei van dit jaar zal de beroepsperiode van zes weken voorbij zijn.

Dit jaar zal er naar verwachting nog niet veel van de ontwikkeling van Heesch West te zien zijn op het terrein. Er zullen, parallel aan een mogelijke bezwaarprocedure, verdere civieltechnische onderzoeken worden gedaan, ontwerpen worden uitgewerkt en vergunningen en aanbestedingen worden voorbereid.

Ontwikkelplanning
Voor het bouw- en woonrijp maken (onder andere infrastructuur en landschap) wordt een ontwikkelplanning gemaakt. We willen deze werkzaamheden voortvarend realiseren en ook in deze aanlegfase de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid borgen. Ook het overleg met de omgeving krijgt vanuit de GR een vervolg.

Onder andere vanwege de grote belangstelling van bedrijven wordt zorgvuldig afgewogen met welke belangstellende bedrijven uitgifte van gronden en het ontwikkelen van bouwplannen wordt gestart. Verwacht wordt dat er niet eerder dan in 2023 daadwerkelijk in het gebied gebouwd wordt.

Aanvullend geluidsonderzoek
Bij een aantal aangewezen woningen wordt voorgesteld om een aanvullend geluidsonderzoek te doen. Op basis van de resultaten zal mogelijk een voorstel voor geluidsisolatie volgen, bekostigd door de Gemeenschappelijke Regeling.

De weg naar het bestemmingsplan Heesch West

De gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss hebben het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Heesch West vastgesteld. Een volgende stap in de ontwikkeling van het duurzame bedrijventerrein. In dit artikel in vogelvlucht de recente geschiedenis en mijlpalen in de planontwikkeling. Vanaf het voorontwerpbestemmingsplan in 2019 tot aan de vaststelling van het bestemmingsplan.


Voorontwerp bestemmingsplan
De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West is in 2015 door de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss gevormd. Zij kreeg als opdracht een regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen. Het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) was de uitkomst van een periode van planvorming, onderzoek en afstemming die vanaf 2017 liep.

Dit VOBP was een conceptplan waarop inwoners een inspraakreactie konden geven.  Het voorontwerp bestemmingsplan (VOBP) en de Milieueffectrapportage (MER) die hiervoor ontwikkeld zijn, werden in juni 2019 ter inzage gelegd. Hierop kwamen 1.300 inspraakreacties binnen. Er is besloten om met veel aandacht voor de reacties en de omgeving het plan grondig aan te passen. In overleg met betrokken vertegenwoordigers uit de omgeving is afgesproken om in de volgende planfase (van het ontwerpbestemmingsplan) de Commissie m.e.r. opnieuw en ook de GGD om advies te vragen als extra borging voor de objectiviteit van de onderzoeken.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan (OBP) en de bijbehorende milieueffectrapportage zijn op basis van overleg over diverse zorgen en aanvullende onderzoeken op veel punten aangepast. Tussentijds werd afgezien van het inpassen van windturbines centraal in het plan. Een inpassing die met oog op zowel omgeving als toekomstige bedrijven op Heesch West niet passend werd bevonden.

Belangrijke veranderingen in het OBP op het gebied van verkeer zijn de aanpassing van de aansluiting vanaf de A59 bij Nuland en het verkeersplein bij de Weerscheut en Bosschebaan. Daarnaast is in deze fase meer onderzoek gedaan naar de beste ligging van de verbinding voor lokaal verkeer tussen de Weerscheut en de Koksteeg en wordt een snelheidsverlaging op de Zoggelsestraat ter hoogte van De Erven doorgevoerd.

In de MER die in de vorige planfase bij het VOBP verscheen is getoetst wat de wettelijke mogelijkheden van Heesch West zijn als het gaat om bedrijfsmatige invulling: wat is maximaal toegestaan op het bedrijventerrein, rekening houdend met bijvoorbeeld woningen in de omgeving. Daaruit is het beeld ontstaan van een zwaar industrieel complex. De ambitie van het regionaal bedrijventerrein is veel gematigder. Daarom is het OBP qua milieuruimte en vestigingsmogelijkheden fors ingeperkt.     

In het OBP werd ook meer focus gelegd op ruimte voor bedrijven uit de regio door aanpassing van de minimale kavelgrootte. Daarbij is het vestigingsprofiel aangepast. De adviezen van de Commissie m.e.r. en GGD waren overwegend positief en aanbevelingen zijn in de verdere uitwerking betrokken. Op de aangepaste plannen in het OBP kwamen zo’n 230 zienswijzen binnen.

Vastgesteld Bestemmingsplan
Belangrijke thema’s die in de zorgen terugkwamen waren onder andere verkeer en infrastructuur in de omgeving van het bedrijventerrein en de landschappelijke inpassing van Heesch West die nog weinig is uitgewerkt. In dit kader zijn er verdere overleggen gevoerd met onder andere Leefbaar Nuland om het plan te optimaliseren.

Het 65 hectare landschapspark voor Heesch West is uitgewerkt door Kruit Kok Landschapsarchitecten. Onder begeleiding van de landschapsarchitecten waren verschillende wandelingen in het gebied met omwonenden en vertegenwoordigers van (lokale) natuur- en milieuorganisaties. De ideeën en aandachtspunten die dat opleverde zijn meegenomen in de eerste schetsen. Deze zijn in een tweede ronde verder uitgewerkt en een nieuw concept is opnieuw gepresenteerd. Dit werd goed ontvangen door de aanwezige omwonenden en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Deze avond leverde nog een aantal aanbevelingen op die verder in het landschapsplan verwerkt zijn.

Met de vaststelling door de gemeenteraden van Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch wordt de belangrijke stap gezet naar realisatie van het regionale bedrijventerrein Heesch West. Bij de raadsbehandelingen is een aantal moties vastgesteld die worden betrokken in de verdere aanpak: het monitoren van verkeersontwikkeling in goed overleg met het omgevingsoverleg en, indien nodig, verdere maatregelen ontwikkelen en compensatie van groen nabij de aan te passen afrit bij Nuland. Dit zal in de verdere ontwerpfase met in ieder geval Landschapsbelang Maasdonk en de landschapsarchitect worden verzorgd. De gemeenteraden van Bernheze en ’s-Hertogenbosch wensen ook verdere sturing in hun gemeenten op milieucategorie 5.1. Dit onder meer door te worden geraadpleegd in het afwegingskader dat de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West daarvoor opstelt.

Zienswijzen en vervolgaanpak bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan met de aangevulde milieueffectrapportage Heesch West lag tot en met 21 juli ter inzage. Bij de betrokken gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch kwamen circa 230 zienswijzen binnen op vooral het ontwerpbestemmingsplan. Een groot deel van de zienswijzen betreft ook het facetplan geluidzone en overige documenten die ter inzage lagen. Op dit moment wordt gewerkt aan de behandeling van de zienswijzen en de afrondende planontwikkeling.

De behandeling van de zienswijzen is in volle gang. Deze worden zorgvuldig afgewogen. Eerder, bij het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP) hebben de inspraakreacties, gesprekken met de omgeving en onderzoeken geleid tot diverse planaanpassingen die verwerkt werden in het Ontwerpbestemmingsplan. Op deze website is een overzicht te vinden van belangrijke aanpassingen die eerder al werden doorgevoerd en zijn diverse (online) informatiebijeenkomsten terug te kijken.

De GR beoogt het bestemmingsplan en de nota van zienswijzen nog dit jaar voor vrijgave aan te bieden aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders. Als die planning wordt gehaald kan het bestemmingsplan in januari en begin februari 2022 worden behandeld in de Commissie- en Raadsvergaderingen van de betrokken gemeenten.

In de nota van zienswijzen zal te lezen zijn hoe met de verschillende zienswijzen wordt omgegaan en of in relatie tot de zienswijze het plan is aangepast. Verder zal het plan op basis van het concept inrichtingsplan van de landschapsarchitect worden aangepast. De indieners van een zienswijze ontvangen persoonlijk bericht als de nota van zienswijze beschikbaar is. In dat bericht wordt dan ook de verdere vaststellingsprocedure met planning en bezwaarmogelijkheden toegelicht.