Energieconcept Heesch West

Het energienetwerk in onze regio is nog niet goed ingericht op de hoeveelheden stroom die nodig zijn als bedrijven meer elektriciteit gaan gebruiken en er meer duurzame energie wordt opgewekt. Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, en de netbeheerders staan voor grote investeringen.

Heesch West zet bij de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein in op slimme oplossingen op het gebied van elektriciteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan individuele en/of collectieve optimale duurzame opwekking, opslag van energie en beheersing van de energiebehoefte. We werken toe naar een smart energy hub. Hierin worden verschillende energiestromen optimaal benut in een zoveel mogelijk decentraal netwerk. Een oplossing voor de volle elektriciteitsnetten die onder andere ontstaan zijn door de toename van de productie van duurzame energie. Door inzet van slimme energieoplossingen borgen we een innovatieve én robuuste energievoorziening. Een belangrijke opgave die goed aansluit bij de duurzame ambities van Heesch West.

Beroepsprocedure bestemmingplan Heesch West

Er is helaas nog steeds geen inzicht in de planning voor de behandeling van de beroepsprocedure op het bestemmingsplan bij de Raad van State. De verwachting van onze advocaat, die ervaring heeft met deze procedures, is dat het nog zeker tot het voorjaar van 2024 zal duren voordat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doet.

De verkoopprocedure start pas als het bestemmingsplan onherroepelijk is en daarna is er ook nog bouwplanontwikkeling nodig. Dat betekent waarschijnlijk dat er op zijn vroegst in 2026 bedrijfsgebouwen in gebruik kunnen worden genomen. Mede door het ontbreken van vestigingsalternatieven voor bedrijven hopen we verdere vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Voorbereidende werkzaamheden en onderzoek
De meeste gronden en gebouwen in het ontwikkelgebied zijn (meer of minder recent) aangekocht en worden zoveel mogelijk tijdelijk verder geëxploiteerd. Door de langlopende planvoorbereiding gaat de kwaliteit van de huidige gebouwen in het gebied achteruit. Als er op het gebied van openbare orde, veiligheid en/of milieu noodzaak is, kunnen sanerings- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het plan. Verder zullen ook regelmatig inmetingen en onderzoeken plaatsvinden. Omdat de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan nog loopt, worden er nog geen grootschalige werkzaamheden uitgevoerd.

Vaststellen bestemmingsplan Cereslaan-West

Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Cereslaan-West heeft begin 2023 voor zienswijzen ter inzage gelegen. In het najaar wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Bernheze.

Plan
Het plan voorziet in een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein met iets meer dan 4 hectare.  Cereslaan-West krijgt hiermee een modern en duurzaam gezicht naar de A59 en biedt vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige, lichte bedrijvigheid (tot maximaal milieucategorie 3.2). Ook voorziet het plan in een zorgvuldige inpassing en aansluiting van bestaande (langzaam-) verkeersroutes en groen aan de randen van het bedrijventerrein. De toekomstbestendige waterstructuur voor zowel de voorgenomen terreinuitbreiding als voor het bestaande bedrijventerrein Cereslaan-West wordt met dit plan geborgd.

Stand van zaken Heesch West

In eerdere berichtgeving is gemeld dat verschillende partijen beroep hebben ingesteld tegen het bestemmingplan Heesch West dat in 2022 door de gemeenteraden is vastgesteld. Het zal naar verwachting nog zeker tot voorjaar 2024 duren voordat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tot een uitspraak komt.

De verkoopprocedure start pas als het bestemmingsplan onherroepelijk is en daarna is er ook nog bouwplanontwikkeling nodig. Dat betekent waarschijnlijk dat er op zijn vroegst in 2026 bedrijfsgebouwen in gebruik kunnen worden genomen. Mede door het ontbreken van vestigingsalternatieven voor bedrijven hopen we verdere vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Voorbereiden
De Gemeenschappelijk Regeling bereidt zich verder voor op de beoogde realisatiefase. In de afgelopen maanden zijn er bijvoorbeeld weer een aantal verwervingen gerealiseerd die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein met het oog op de infrastructuur.

Een andere belangrijke stap is dat er werk gemaakt wordt van het ontwikkelen van een robuust en duurzaam ‘slim’ energieconcept, waarmee op een passende manier kan worden omgegaan met de ook in de provincie Noord-Brabant actuele netcongestie (meer vraag naar elektriciteit dan het netwerk aan kan). Tegelijkertijd krijgen de duurzame ambities van Heesch West zo concrete invulling.

Landschapsinrichting
Verder is de Gemeenschappelijke Regeling aan de slag met het ecologisch activiteitenplan als aanvulling op doorlopende inventarisaties. Hierin wordt geregeld hoe met de voorgestelde landschapsinrichting en aanvullende ecologische maatregelen de aanwezige natuurwaarden zoveel mogelijk worden behouden, gemitigeerd en mogelijk ook kunnen worden versterkt. Het activiteitenplan beschrijft maatregelen voor de uitvoeringsaanpak en -planning en is de basis voor ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Naast de formele afstemming met de Omgevingsdienst als bevoegd gezag biedt het plan ook handvatten om met Heesch West en mogelijk belangstellende (landschaps-)partijen inrichting en beheer verder te bepalen.

Inzet is om in de tweede helft van het jaar zowel de omgeving als bedrijven meer inzicht te kunnen geven en te consulteren in de concrete uitvoeringsaanpak en planning van de gebiedsontwikkeling.

Planontwikkeling Cereslaan-West

De gemeente Bernheze publiceerde in januari het ontwerpbestemmingplan Cereslaan-West. Het gaat hier om een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein van in totaal 5 hectare. De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West geeft hier 3 hectare van uit. De maximale milieucategorie is 3.2. Het kavelaanbod varieert van 1.000 tot 5.000 m2.

Inloopavond
Tijdens een drukbezochte inloopavond in De Pas op 31 januari kwamen veel bewoners en ondernemers uit de omgeving om zich te laten informeren over de plannen en de effecten van de uitbreiding op bijvoorbeeld het verkeer. Daarnaast waren er veel (lokale) ondernemers die concreet geïnteresseerd zijn in vestiging op het bedrijventerrein. Het betreft vaak ondernemers uit de omgeving die willen doorgroeien naar een eigen bedrijfskavel. Veelal betreft het ondernemers die nu in een krappe en soms onzekere huursituatie gevestigd zijn en perspectief zoeken op een eigen kavel. De belangstelling overstijgt het beperkte aanbod dat met het plan beschikbaar komt ruimschoots. De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West moet prioriteren en ontwikkelt hiervoor een uitgiftstrategie die aanvullend is op de uitgiftestrategie van het regionale bedrijventerrein.  

Vervolg
Op de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan zijn in totaal 4 zienswijzen ontvangen. De gemeente Bernheze en de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West stemmen dit voorjaar de reacties, met mogelijke aanpassingsvoorstellen, af. Het streven is om de vaststelling van het bestemmingsplan Cereslaan-West na de zomer bij de gemeenteraad Bernheze op de agenda te hebben.

Beperking grootschalige logistiek op ongewenste locaties

De provincie Noord-Brabant heeft in overleg met de regio’s besloten om grootschalige logistieke ontwikkelingen op ongewenste locaties tegen te gaan. Hierdoor worden grootschalige logistieke ontwikkelingen in Brabant bevroren, met uitzondering van specifieke locaties waarover provincie en gemeenten regionale afspraken hebben gemaakt. Heesch West is een van de uitzonderingslocaties waar grootschalige logistiek mogelijk is.

In Noordoost-Brabant is er een groot tekort aan grootschalige vestigingslocaties. De grote belangstelling voor Heesch West, in belangrijke mate met een regionale herkomst, is veel breder dan alleen grootschalige logistieke bedrijven.

Dat verdere ontwikkeling van grootschalige logistiek op andere bedrijventerreinen met deze beleidsontwikkeling wordt begrensd, betekent niet dat de uitgiftestrategie van Heesch West wordt aangepast. Heesch West behoudt haar bredere regionale focus, waarbij ruimte wordt geboden aan bijvoorbeeld bouw en infra, productie naast ook (grootschalige) logistiek.

Stel je vraag tijdens de inloopbijeenkomst Cereslaan-West

Gemeente Bernheze wil het bestaande bedrijventerrein Cereslaan-West uitbreiden. Daarvoor worden voorbereidingen getroffen. Wilt u hier meer over weten? Er is een  inloopbijeenkomst op dinsdag 31 januari.  Er is onder andere aandacht voor het plan en voor thema’s zoals economie, verkeer, geluid, proces en planning.

De inloopbijeenkomst  is in Cultureel Centrum De Pas, De Misse 4 in Heesch op 31 januari van 19.00 tot 21.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om vragen te stellen bij de verschillende informatiepunten. Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie
Het Ontwerp Bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Er is ook een beeldkwaliteitsplan voor de beoogde ontwikkeling opgesteld. Op de website www.heeschwest.nl/cereslaanwest vindt u meer achtergrondinformatie.

Voortgang en vervolg Heesch West

Na goedkeuring van het bestemmingsplan Heesch West in de gemeenteraden Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss en publicatie van het plan, volgde een beroepstermijn.. Deze eindigde op 28 april van dit jaar en er zijn 30 beroepschriften ingediend. Door capaciteitsproblemen, het complexe plan en het aantal beroepschriften is er bij de Raad van State vertraging opgetreden bij de behandeling.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van dit bestemmingsplan, maar de termijn van 6 maanden die hiervoor staat wordt niet gehaald. De verwachting is dat de Raad van State pas in het voorjaar van 2024 uitspraak zal doen. De betrokken gemeenten waren eind september pas op de hoogte van het aantal en de inhoud van de beroepschriften. De vertraging houdt in dat het bestemmingsplan ook pas op een later moment onherroepelijk kan worden en dus ook de verkoop van kavels wordt vertraagd.

De provincie Noord-Brabant heeft ook een beroep ingediend dat zich richt tegen de uitsluiting van een mestfabriek op het bedrijventerrein. De betrokken gemeenten zullen zich hiertegen verweren bij de Raad van State. Gezien die procedure is het nu niet wenselijk om hier inhoudelijk verder op in gegaan. Wel benadrukt de GR dat ze het betreurt dat de provincie dit beroep heeft ingediend. Dit leidt begrijpelijk tot zorgen bij omwonenden en geïnteresseerde bedrijven.

Praktisch verandert het beroep niets aan de beoogde grondverkoop voor het bedrijventerrein. De gronden zijn in het bezit van de GR en het uitgiftebeleid van de GR komt tot stand in afstemming met de gemeenten. Er wordt geen grond aangeboden aan een mestfabriek, ook niet als  het beroep van de provincie bij Raad van State zou slagen.

Belangstelling
De belangstelling voor kavels is groter dan het aanbod. Het gaat vooral om regionale bedrijven die zich op Heesch West willen vestigen. In de regio zijn verder nauwelijks alternatieven voor middelgrote en grote bedrijven.

Voortgang Heesch West

Het bestemmingsplan Heesch West is na goedkeuring van de gemeenteraden in Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss op 17 maart gepubliceerd. Hierna volgde een beroepstermijn van zes weken die eindigde op 28 april 2022.


De verwachting is dat de Raad van State de betrokken gemeenten spoedig inhoudelijk op de hoogte zal brengen van de bezwaren die zijn ingediend met daarbij de vraag om als voorbereiding op verdere behandeling een verweerschrift op te stellen. De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van dit bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat de Raad van State beroepschriften versneld zal behandelen. Hiervoor geldt als termijn van 6 maanden. In de praktijk wordt deze termijn vaak niet behaald. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte over de verdere voortgang van de beroepsprocedure.

Moties bij vaststelling van het bestemmingsplan

Bij de vaststelling door de raden zijn verschillende moties aangenomen die verder zullen worden uitgewerkt. Zo werd een motie ingediend over het monitoren van verkeersontwikkelingen nabij Nuland. De Gemeenschappelijke Regeling betrekt deze motie niet alleen op de situatie nabij Nuland maar neemt het breder op: ook op andere locaties rond Heesch West worden ontwikkelingen gemonitord. Vooraf en tijdens de aanleg worden in afstemming met het omgevingsoverleg maatregelen en effecten ontwikkeld en actief gecommuniceerd.

Een tweede motie betrof compensatie van het groen bij de afrit Nuland. Die wordt aangepast en samen met in ieder geval Landschapsbelang Maasdonk en de landschapsarchitect. Dit krijgt in plek in de verdere ontwerpfase van het plan. Heesch West beoogt breder dan alleen voor deze locatie af te stemmen met onder meer Landschapsbelang Maasdonk en IVN over landschapsontwikkeling en -beheer.

In een derde aangenomen motie is terughoudendheid en sturing op milieucategorie 5.1 aan de orde. Het vestigen van bedrijven in milieucategorie 5.1 is niet direct mogelijk. Bij eventuele afweging worden hier strikte voorwaarden aan verbonden. Met aandacht voor de moties die bij vaststelling van het bestemmingsplan in de gemeenteraden zijn aangenomen zal terughoudend met toelating worden omgegaan en met zorgvuldige afweging van voornoemde prioritering.


In een item van DTV ging projectdirecteur Paul van Dijk eerder ook in op onder andere de hogere milieucategorie


Zonnepark
Aan de oostkant van het bedrijventerrein heeft de Gemeenschappelijke Regeling het voornemen een zonnepark te ontwikkelen. Dit is een zelfstandig project, los van Heesch West. Al in 2019 werd hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit beroep tegen de omgevingsvergunning is 20 mei behandeld en de uitspraak wordt binnen enkele weken verwacht. Bij een positief oordeel zal de ontwikkeling en realisatie verder worden aangepakt. Met lokale energiecoöperaties wordt dan afgesproken op welke wijze de omgeving verder wordt betrokken en hoe geïnteresseerden zich voor deelname in het zonnepark kunnen aanmelden.

Natuurmitigatie
Vooraf aan de werkzaamheden voor het bedrijventerrein moet worden geregeld dat Heesch West passende maatregelen neemt voor beschermde soorten in het gebied. In dit kader vinden en vinden er uitgebreide ecologische inventarisaties plaats en wordt een zogenaamd activiteitenplan opgesteld. Uiteraard worden de kwaliteiten van het landschapsplan benut voor het behouden en ontwikkelen van natuurwaarden. Er worden ook actief maatregelen genomen. Er werden bijvoorbeeld  in 2020 voorzieningen getroffen voor mussen en vleermuizen. Verdere maatregelen in dit kader volgen ,  vooruitlopend op de beoogde sloop van gebouwen in de toekomst.


Bedrijven
De belangstelling van bedrijven om zich te vestigen op Heesch West is groot en neemt nog steeds toe. De belangstelling komt voor een groot deel van lokale en regionale ondernemingen. Deze sluit goed aan bij de doelgroepen. Met verschillende bedrijven worden oriënterende gesprekken gevoerd over vestgingsmogelijkheden en bijvoorbeeld duurzame ambities. Er wordt op dit moment nog geen grond aangeboden, de verkoopprocedure zal starten als er meer zekerheid is over een onherroepelijk plan.

Op dit moment is het in afwachting van verder uitsluitsel van Raad van State op het bestemmingsplan nog niet mogelijk om bedrijven zekerheid bieden. Bij de selectie worden bedrijven nadrukkelijk beoordeeld naar herkomst en lokale/regionale ruimtelijk-economische impact van bedrijven.

Heesch West zal in de komende periode de lokale bedrijvenverenigingen en de geïnteresseerde bedrijven op de hoogte houden van ontwikkelingen en naar wij hopen rond de jaarwisseling nader kunnen informeren over de formele inschrijvingsprocedure ten behoeve van het toedelen van bedrijfskavels.


Cereslaan-West
De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West bereidt, als zelfstandig plan, de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Cereslaan West voor. Het betreft een uitbreiding tussen A59 en het huidig bedrijventerrein/de Bosschebaan. Voor dit plan wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarbij verschillende omgevingsonderzoeken worden uitgevoerd. In verschillende omgevingsonderzoeken die eerder voor Heesch West werden gehouden, is al rekening gehouden met deze ontwikkeling. Verwacht wordt dat het plan na de zomervakantie voor bestuurlijke behandeling in de gemeente Bernheze wordt aangeboden. Op basis van het planvoorstel wordt ook de nabije omgeving verder geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld zienswijzen op het plan in te dienen.   

Aantal woningen krijgen aanvullende geluidsonderzoeken

Voor enkele tientallen woningen in de directe omgeving gaat de komst van Heesch West zorgen voor een hogere geluidbelasting. In een eerder onderzoek is vanaf de buitenkant gekeken of deze woningen voldoen aan het wettelijk vereiste niveau.

Bij het eerste onderzoek zijn alle woningen meegenomen die volgens berekeningen met een hogere geluidsbelasting krijgen. Een deel van de woningen valt na dit onderzoek binnen de wettelijke normen. Voor een ander deel van de woningen is verder bouwtechnisch onderzoek nodig om te bepalen of geluidsisolatie nodig is.

Als extra geluidwerende maatregelen op een woning nodig blijken, zal de Gemeenschappelijke Regeling de kosten hiervoor vergoeden. Met de bewoners van deze huizen  wordt contact opgenomen en zij bepalen uiteraard zelf of ze willen meewerken aan het vervolgonderzoek.