Verbetering rotondes Nuland

De rotondes bij Nuland worden verbeterd. Dit na zorgen en wensen die zijn besproken met het Burenoverleg Heesch West en de dorpsraad Leefbaar Nuland. Fietsers krijgen nu alvast een goede en veilige verbinding, nog voordat wordt gestart met de aanleg van de westelijke infrastructuur.

Dit gaat er gebeuren

  • Verplaatsen komgrens, waardoor de rotondes Hoogstraat-Rijksweg-Van Rijckevorselweg en Rijksweg-A59 inclusief het gedeelte Rijksweg tussen de twee rotondes binnen de bebouwde kom komt te liggen;
  • De fietsoversteken van de rotonde Hoogstraat-Rijksweg-Van Rijckevorselweg worden in de voorrang gebracht op een verhoogd plateau;
  • De maximumsnelheid op de rotondes inclusief het gedeelte Rijksweg tussen de twee rotondes wordt verlaagd van 60 naar 50 km/u.

Giel van den Akker van de dorpsraad Nuland noemt het belang van samenwerking: "Deze verkeersaanpassing is een goed voorbeeld van hoe we met dialoog en samenwerking oplossingen kunnen vinden voor alle belanghebbenden.''

Stand van zaken beroepsprocedure

Bijna anderhalf jaar geleden werd het bestemmingsplan Heesch West vastgesteld. De Raad van State beoordeelt nu of het bestemmingsplan voldoet. Voor de onderdelen verkeer en geluid vragen zij advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB). Dit doen zij als voorbereiding op de verdere behandeling van de beroepsprocedure door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van Stage zelf. Waarschijnlijk is het advies van STAB in juni of juli afgerond. We verwachten dat de zitting voor de beroepsprocedure dit najaar plaatsvindt. Een definitieve uitspraak is er eind 2024 of begin 2025.

Goed bezochte inloopbijeenkomst Cereslaan-West

Inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden in de plannen voor uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Cereslaan-West konden op 31 januari aanwezig tijdens de inloopbijeenkomst in De Pas in Heesch.

Bezoekers aan de themabijeenkomst konden bij diverse thematafels vragen stellen aan de aanwezige experts. Er was een tafel waar algemene informatie over het plan te verkrijgen was en daarnaast werden thema’s als economie, verkeer, geluid, proces en planning behandeld.

Meer informatie
Het Ontwerp Bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Er is ook een beeldkwaliteitsplan voor de beoogde ontwikkeling opgesteld. Op de website www.heeschwest.nl/cereslaanwest vindt u meer achtergrondinformatie.

Ontwerpbestemmingsplan Cereslaan-West in januari

Naast Heesch West wordt er een beperkte uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Cereslaan-West in Heesch voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan is in de afrondende fase en naar verwachting zal het in januari door de gemeente Bernheze gepubliceerd worden. 

Cereslaan-West betreft de uitbreiding tussen A59 en het huidig bedrijventerrein/de Bosschebaan. In verschillende omgevingsonderzoeken die eerder voor Heesch West werden gehouden, is al rekening gehouden met deze ontwikkeling. In verband met publicatie van het ontwerpbestemmingsplan zal een informatiebijeenkomst  worden gepland in Bernheze.

Anticiperen op energieschaarste

Netbeheerders Tennet (landelijk) en Enexis (regionaal) maakten in juni bekend dat er energieschaarste is in de provincies Brabant en Limburg. Met betrekking tot Heesch West is er al langere tijd afstemming met Enexis en het plan zit ook in de investeringsplannen van de regionale netbeheerder.

Deze schaarste vraagt om investeringen in het net en goede afstemming als het gaat om oplossingen als duurzame lokale opwekking. Belangrijk in verband met de duurzame ambities en mogelijkheden van Heesch West. De afstemming over de aanpak en uitwerking hiervan is in volle gang en samen met betrokken partijen wordt gewerkt aan passende oplossingen. Als het nodig is, zal de Gemeenschappelijke Regeling dit verder uitwerken in de uitgiftevoorwaarden en het parkmanagement.

Voortgang en vervolg Heesch West

Na goedkeuring van het bestemmingsplan Heesch West in de gemeenteraden Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss en publicatie van het plan, volgde een beroepstermijn. Deze eindigde op 28 april van dit jaar en er zijn 30 beroepschriften ingediend. Door capaciteitsproblemen, het complexe plan en het aantal beroepschriften is er vertraging opgetreden bij de behandeling bij de Raad van State.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van dit bestemmingsplan, maar de termijn van 6 maanden die hiervoor staat wordt niet gehaald. De verwachting is dat de Raad van State pas in het voorjaar van 2024 uitspraak zal doen. De betrokken gemeenten waren eind september pas op de hoogte van het aantal en de inhoud van de beroepschriften. De vertraging houdt in dat het bestemmingsplan ook pas op een later moment onherroepelijk kan worden en dus ook de verkoop van kavels wordt vertraagd.

De provincie Noord-Brabant heeft ook een beroep ingediend dat zich richt tegen de uitsluiting van een mestfabriek op het bedrijventerrein. De betrokken gemeenten zullen zich hiertegen verweren bij de Raad van State. Gezien die procedure is het nu niet wenselijk om hier inhoudelijk verder op in gegaan. Wel benadrukt de GR dat ze het betreurt dat de provincie dit beroep heeft ingediend. Dit leidt begrijpelijk tot zorgen bij omwonenden en geïnteresseerde bedrijven.

Praktisch verandert het beroep niets aan de beoogde grondverkoop voor het bedrijventerrein. De gronden zijn in het bezit van de GR en het uitgiftebeleid van de GR komt tot stand in afstemming met de gemeenten. Er wordt geen grond aangeboden aan een mestfabriek, ook niet als het beroep van de provincie bij de Raad van State zou slagen.

Belangstelling
De belangstelling voor kavels is groter dan het aanbod. Het gaat vooral om regionale bedrijven die zich op Heesch West willen vestigen. In de regio zijn verder nauwelijks alternatieven voor middelgrote en grote bedrijven die zoeken naar kavels tussen de 5.000 en 10.000 m2.

Voorlopige stop nieuwe aansluitingen elektriciteitsnetwerk

Deze week hebben de netwerkbeheerders TenneT en Enexis aangegeven dat de maximale capaciteit van het hoogspanningsnetwerk van TenneT in de provincies Brabant en Limburg is bereikt. Dit betekent dat er vanaf 9 juni zogenaamde ‘grootverbruikers’ in beide provincies een voorlopige stop is voor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk. Begrijpelijk roept dit ook vragen op bij in vestiging op Heesch West geïnteresseerde bedrijven. 

Voor de duurzame, aardgasvrije ontwikkeling van Heesch West is er al langer afstemming met Enexis. Er wordt in het plan Heesch West en bij Enexis in de investeringsplannen voorzien in een nieuw verdeelstation op Heesch West, waarmee voortvarend lokaal voldoende aansluitcapaciteit voor bedrijven kan worden gerealiseerd. Echter is Enexis ook afhankelijk van de landelijke netbeheerder TenneT die de capaciteit van het landelijke elektriciteitsnet moet uitbreiden. Dit betekent concreet dat de periode die TenneT afroept voor de afnameschaarste impact gaat krijgen op de energievoorziening voor plan Heesch West. De afstemming met Enexis wordt voortgezet met de beoogde duurzame ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein onverminderd als uitgangspunt.

De netbeheerders werken hard aan uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en andere oplossingen voor het actuele probleem, maar kunnen helaas niet aangeven met welke termijn dit opgelost is. Op het moment dat bedrijfskavels Heesch West in de verkoop komen (beoogt 2023) zal er voor bedrijven goed inzicht worden geboden over de mogelijkheden van grootverbruiksaansluitingen in combinatie met (lokale) oplossingen.


Voortgang ontwikkeling Heesch West

Heesch West heeft de ambitie het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. De belangstelling van ondernemers om zich te vestigen is groot. Nog steeds melden geïnteresseerden zich bij het acquisitieteam. Het bestemmingsplan is goedgekeurd door de betrokken gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss. De ingediende bezwaren bij de Raad van State worden nu behandeld in een beroepsprocedure.

De belangstelling komt voor een groot deel van lokale en regionale ondernemingen. Met verschillende bedrijven worden oriënterende gesprekken gevoerd over vestigingsmogelijkheden en bijvoorbeeld duurzame ambities van geïnteresseerden. Het bedrijventerrein heeft een circulair kwaliteitsplan waarbij beeldkwaliteit en thema’s als energie, klimaatadaptie, biodiversiteit, mobiliteit en circulariteit in het bouw- en bedrijfsproces aan bod komen. “We willen inspireren en stellen daarbij ook voorwaarden. Dat geldt uiteraard voor zowel de bedrijven op de kavel als voor het aanleggen van het bedrijventerrein. We willen als Heesch West actief uitdragen waar we voor staan qua duurzame ambities. In de gesprekken met de ondernemers blijkt deze aandacht geen belemmering en vaak juist een pre”, aldus projectdirecteur Paul van Dijk.

Meer zekerheid

De formele verkoopprocedure start als er zekerheid is over een onherroepelijk plan. Verder uitsluitsel daarover moet komen van de behandeling van bezwaren door de Raad van State. Het is nog niet mogelijk om bedrijven meer zekerheid te bieden. Vanwege de grote belangstelling zal toedeling aan bedrijven plaatsvinden via een zorgvuldige selectie, waarbij bedrijven nadrukkelijk ook beoordeeld worden naar herkomst en lokale/regionale ruimtelijk-economische impact van bedrijven.  “We zullen lokale bedrijvenverenigingen en geïnteresseerde bedrijven op de hoogte houden van ontwikkelingen en hopen rond de jaarwisseling de formele inschrijvingsprocedure te kunnen aankondigen.”

De komende periode is voor alle betrokken en geïnteresseerde partijen afwachten. “Waar we al voorbereidingen kunnen doen, zullen we die oppakken. Denk onder andere aan de planning en voorbereiding van infrastructuur, het voorbereiden van natuurvergunningen en de procedures en criteria rond het toewijzen van kavels. Als het plan onherroepelijk is, kunnen we daarna voortvarend verder. We blijven uiteraard omgeving en ondernemers informeren over vervolgstappen.”


Regionaal en duurzaam

Regionale en duurzame focus krijgt bij de Gemeenschappelijke Regeling prioriteit, dat is in het beleid beschreven. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die door hun verplaatsing een knelpunt op hun huidige locatie oplossen. “Daarnaast zijn er eisen dat de eindgebruiker van het kavel bekend is en er geen ruimte is voor algemene bedrijfsverzamelgebouwen. Zakelijke clusters rond thema’s of faciliteiten die passen in het profiel van Heesch West zijn wel mogelijk”, verduidelijkt Van Dijk.

De milieucategorieën, met name eventueel toestaan van milieucategorie 5.1, zijn bij de omgeving een belangrijk punt van zorg. Bedrijven in die categorie zullen aan extra voorwaarden moeten voldoen. Milieucategorie 5.1 is niet direct bestemd. Heesch West is terughoudend in het toelaten van deze bedrijven. “Veel bedrijfssectoren waarover zorgen over zijn in de omgeving van het bedrijventerrein, zullen überhaupt geen interesse hebben in Heesch West. Het terrein wordt aardgasvrij en kent alleen ontsluiting via de weg. De vestigingsplaatsfactoren zijn daarom niet passend voor veel zware industriële bedrijven. Bovendien is er een lijst met bedrijven die uitgesloten worden.”

Om beter te voorzien in de regionale behoefte zijn verder gaandeweg de planvorming aanpassingen gedaan. Voor bedrijven vanaf 5000 vierkante meter zijn op andere terreinen in de regio nauwelijks nog mogelijkheden, daarom wordt daar ook ruimte voor geboden. Van Dijk: “Er melden zich nog steeds bedrijven aan. Het acquisitieteam heeft het afgelopen halfjaar zo’n 70 bedrijven gesproken. Minstens de helft daarvan is afkomstig uit de regio of heeft daar een sterke economische binding mee. We kunnen naar verwacht wordt niet iedereen een plaats bieden, mede daarom zal een zorgvuldige selectie plaatsvinden.”

Clusters bedrijventerrein
Cluster 1: gemengd, grootschalig Cluster 2a/2b: Logistiek Cluster 3: Bouw Cluster 4: middelgroot en speciale functies

Cluster 1: gemengd, grootschalig

10,5 hectare, maximaal 20 meter hoog met ruimte voor gemengde bedrijven, behoudens logistiek en bouw.  Kavelmaat is minimaal 1,5 hectare

Prioritering:

  • Door regionale verplaatsing knelpunten ruimte/leefbaarheid oplossen;
  • Met regionale doorstroming ruimte voor bedrijven/ economische structuurversterking op vertreklocatie
  • Aantoonbaar actief met duurzame innovaties, bijvoorbeeld circulair bouwen of waterstof.

Algemeen:

  • Vraaggericht; gebruiker bedrijfskavels bekend
  • Geen algemene bedrijfverzamelgebouwen, zakelijke clusters mogelijk

Cluster 2a/2b: Logistiek

In totaal 19,8 hectare, max 20-30 meter hoog, Kavelmaat is minimaal 2 hectare.

Prioritering:
Door regionale verplaatsing knelpunten
ruimte/leefbaarheid oplossen;

Met regionale doorstroming ruimte voor
bedrijven/ economische
structuurversterking op vertreklocatie

Aantoonbaar actief met duurzame
innovaties, bijvoorbeeld circulair bouwen
of waterstof.

Speciaal aandachtspunt:

Extra uitdagen optimaal benutten
bouwvolume, bijv meerlaags of parkeren
op dak

Algemeen:

Vraaggericht; gebruiker bedrijfskavels bekend

Geen algemene bedrijfverzamelgebouwen, zakelijke
clusters mogelijk

Cluster 3: Bouw

Circa 10 hectare, max 20 - 30 meter hoog. Kavelmaat minimaal 2 hectare.

Prioritering:
Door regionale verplaatsing knelpunten
ruimte/leefbaarheid oplossen;
Met regionale doorstroming ruimte voor bedrijven/ economische structuurversterking op vertreklocatie
Aantoonbaar actief met duurzame innovaties, bijvoorbeeld circulair bouwen of waterstof.

Speciaal aandachtspunt:

Extra uitdagen optimaal benutten bouwvolume, bijvoorbeeld meerlaags of
parkeren op dak

Algemeen:

Vraaggericht; gebruiker bedrijfskavels bekend

Geen algemene bedrijfverzamelgebouwen, zakelijke
clusters mogelijk

Cluster 4: middelgroot en speciale functies

12,2 hectare, max 20 meter hoog, voor gemengde bedrijven. Kavelmaat minimaal 5.000 m2.

Prioritering:
Door regionale verplaatsing knelpunten ruimte/leefbaarheid oplossen;

Met regionale doorstroming ruimte voor bedrijven/ economische structuurversterking op vertreklocatie

Aantoonbaar actief met duurzame innovaties, bijvoorbeeld circulair bouwen of waterstof.

Speciale aandachtspunten/functies:

1 kavel: verplicht hoogteaccent 30m en extra beeldkwaliteit; reserveren

Duurzaam brandstofpunt; zelfstandige tender

Zone met mogelijkheid 5.1; reserveren/verbijzonderen?

Algemeen:

Vraaggericht; gebruiker bedrijfskavels bekend

Geen algemene bedrijfverzamelgebouwen,
zakelijke clusters mogelijk

Voor een optimale indeling en toedeling van bedrijfskavels worden in het terrein clusters voorzien met bij ieder deel andere invulling en accenten. Ruimte voor grootschalige bedrijven vanaf circa 1,5 hectare wordt geboden in de oostelijke zone. De verwachting is dat dit deel vroeg in de uitvoering aan de orde kan komen. Logistieke bedrijven en bijvoorbeeld innovatieve bouw kunnen in de de middenzones worden gerealiseerd. Hier zijn gebouwen met meer volume te realiseren. En in de westelijke zone is juist ruimte  voor middelgrote bedrijven, de kavelmaat is minimaal 5000 m2. Hier is ook een duurzame brandstofpunt voorzien.

Cereslaan West

Nu het bestemmingsplan voor Heesch West is vastgesteld, kan het ontwerpbestemmingsplan voor Cereslaan West ook verder worden opgepakt. Diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd voor Heesch West kunnen hierbij worden benut. Bovendien is de uitbreiding van dit bestaande terrein in Heesch qua aard en omvang een veel beperktere ontwikkeling. Cereslaan West is voornamelijk bedoeld voor lokale, kleinschalige ondernemers. “We streven er naar dat dit plan na de zomer in procedure kan. De uitbreiding is maximaal 4,5 hectare, waarbij een deel door private eigenaren kan worden ontwikkeld.”

Bestemmingsplan gepubliceerd

Het bestemmingsplan voor Heesch West is gepubliceerd. De Colleges van Burgemeester en Wethouders stellen aan de gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss voor de om de plannen vast te stellen. Dit is een belangrijk moment in het planproces voor de ontwikkeling van dit ambitieuze duurzame regionaal bedrijventerrein, om zo de regionale economie een impuls te geven.

“De behoefte aan bedrijfskavels in de regio is zeer groot. Dat merken we ook aan de vraag vanuit het bedrijfsleven naar de mogelijkheden voor vestiging op Heesch West. Met vaststelling van het bestemmingsplan is de realisatie nabij. In 2019 is het Voorontwerp bestemmingsplan gepresenteerd, waarop zo’n 1.300 inspraakreacties binnenkwamen”, aldus Roy Geers, voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Heesch West. Die reacties, aanvullende onderzoeken en aanscherpingen hebben eerder dit jaar geresulteerd in het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan werd voor advies ook weer aan de Commissie m.e.r. en de GGD voorgelegd. Op de aangepaste plannen kwamen zo’n 230 zienswijzen binnen. Aanzienlijk minder dan in de fase ervoor, maar nog een substantieel aantal dat van ons de aandacht krijgt die het verdient.

Belangrijke thema’s die terugkwamen in de zienswijzen waren onder andere verkeer en infrastructuur in de omgeving van het bedrijventerrein en landschappelijke inpassing van Heesch West. We hebben daarvoor aanvullend onderzoek gedaan en overleggen gevoerd om het plan te optimaliseren. De adviezen van de Commissie m.e.r. en GGD waren overwegend positief en aanbevelingen zijn verder in de uitwerking betrokken.

Themawebsite
Op de themawebsite voor het bestemmingsplan Heesch West zijn de belangrijkste onderdelen van het uitgelicht met daarbij verwijzingen naar relevante passages in de officiële documentatie. Ook zijn de plandocumenten te raadplegen. 

Landschapspark
Het landschapspark Heesch West wordt zo’n 65 hectare groot en maakt onderdeel uit van het bedrijventerrein. De ambitie voor het bedrijventerrein als geheel is energiek, groen en circulair. Landschapsarchitect Esther Kruit gaat in deze video in op proces en uitwerking van het landschapsplan.

Planning
Hieronder is, onder voorbehoud, de vervolgplanning rond besluitvorming voor Heesch West te vinden. Op de websites van ’s-HertogenboschBernheze en Oss is de meest actuele bestuursinformatie te vinden.