Commissie m.e.r. adviseert

10 oktober 2019

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke organisatie die onder andere adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten (MER). Bij iedere MER is het is verplicht om de Commissie m.e.r. een toetsingsadvies te vragen. Deze Commissie m.e.r. stelt dan voor ieder milieueffectrapport een onafhankelijke werkgroep van specialisten samen die toetst of het milieubelang volwaardig in de planvorming is meegenomen. Met andere woorden: of het milieueffectrapport alle benodigde milieu-informatie bevat. De Commissie m.e.r. geeft in haar toets adviezen die zij essentieel vindt en doet aanbevelingen.

Advies Heesch West
De Commissie m.e.r. is van mening dat in de MER voor Heesch West veel informatie gegeven wordt over de milieueffecten en mogelijke maatregelen om negatieve effecten als verkeersoverlast te voorkomen. Wel stelt de Commissie m.e.r. dat er voor sommige onderdelen nog meer onderzoek nodig is. Zo vraagt de Commissie m.e.r. een alternatief te onderzoeken dat tot minder (geluid-)hinder leidt. Ook vraagt de Commissie m.e.r. om een alternatief met 4 minder hoge windturbines en aandacht voor de Peelrandbreuk die door het gebied loopt.

Hoe verder?
De Gemeenschappelijke Regeling betrekt het advies bij de verdere uitwerking van het plan richting ontwerp bestemmingsplan (OBP). In een aanvulling op het MER zal een reactie worden gegeven op het toetsingsadvies en zullen gevraagde aanvullende onderzoeken en motivaties worden gegeven.
Vooruitlopend op de aanbevelingen van de Commissie m.e.r. en de uitkomsten van de inspraakreacties zijn in het voorjaar 2019 al gesprekken met omwonenden en belanghebbenden gestart. Zo waren er informatiebijeenkomsten en er zijn voor belangrijke thema’s aanvullende onderzoeken gestart. Deels overlappen die met adviezen en aanbevelingen die de Commissie m.e.r. nu heeft benoemd. De uitkomsten van deze overleggen en informatiebijeenkomsten worden in samenhang met het advies van de Commissie m.e.r. meegenomen in voorbereiding en verdere uitwerking van het OBP.

Het gehele persbericht van de Commissie m.e.r. is hier te lezen. Of blader door het toetsingsadvies over het milieueffectrapport.