De weg naar het bestemmingsplan Heesch West

8 februari 2022

De gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss hebben het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Heesch West vastgesteld. Een volgende stap in de ontwikkeling van het duurzame bedrijventerrein. In dit artikel in vogelvlucht de recente geschiedenis en mijlpalen in de planontwikkeling. Vanaf het voorontwerpbestemmingsplan in 2019 tot aan de vaststelling van het bestemmingsplan.


Voorontwerp bestemmingsplan
De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West is in 2015 door de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss gevormd. Zij kreeg als opdracht een regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen. Het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) was de uitkomst van een periode van planvorming, onderzoek en afstemming die vanaf 2017 liep.

Dit VOBP was een conceptplan waarop inwoners een inspraakreactie konden geven.  Het voorontwerp bestemmingsplan (VOBP) en de Milieueffectrapportage (MER) die hiervoor ontwikkeld zijn, werden in juni 2019 ter inzage gelegd. Hierop kwamen 1.300 inspraakreacties binnen. Er is besloten om met veel aandacht voor de reacties en de omgeving het plan grondig aan te passen. In overleg met betrokken vertegenwoordigers uit de omgeving is afgesproken om in de volgende planfase (van het ontwerpbestemmingsplan) de Commissie m.e.r. opnieuw en ook de GGD om advies te vragen als extra borging voor de objectiviteit van de onderzoeken.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan (OBP) en de bijbehorende milieueffectrapportage zijn op basis van overleg over diverse zorgen en aanvullende onderzoeken op veel punten aangepast. Tussentijds werd afgezien van het inpassen van windturbines centraal in het plan. Een inpassing die met oog op zowel omgeving als toekomstige bedrijven op Heesch West niet passend werd bevonden.

Belangrijke veranderingen in het OBP op het gebied van verkeer zijn de aanpassing van de aansluiting vanaf de A59 bij Nuland en het verkeersplein bij de Weerscheut en Bosschebaan. Daarnaast is in deze fase meer onderzoek gedaan naar de beste ligging van de verbinding voor lokaal verkeer tussen de Weerscheut en de Koksteeg en wordt een snelheidsverlaging op de Zoggelsestraat ter hoogte van De Erven doorgevoerd.

In de MER die in de vorige planfase bij het VOBP verscheen is getoetst wat de wettelijke mogelijkheden van Heesch West zijn als het gaat om bedrijfsmatige invulling: wat is maximaal toegestaan op het bedrijventerrein, rekening houdend met bijvoorbeeld woningen in de omgeving. Daaruit is het beeld ontstaan van een zwaar industrieel complex. De ambitie van het regionaal bedrijventerrein is veel gematigder. Daarom is het OBP qua milieuruimte en vestigingsmogelijkheden fors ingeperkt.     

In het OBP werd ook meer focus gelegd op ruimte voor bedrijven uit de regio door aanpassing van de minimale kavelgrootte. Daarbij is het vestigingsprofiel aangepast. De adviezen van de Commissie m.e.r. en GGD waren overwegend positief en aanbevelingen zijn in de verdere uitwerking betrokken. Op de aangepaste plannen in het OBP kwamen zo’n 230 zienswijzen binnen.

Vastgesteld Bestemmingsplan
Belangrijke thema’s die in de zorgen terugkwamen waren onder andere verkeer en infrastructuur in de omgeving van het bedrijventerrein en de landschappelijke inpassing van Heesch West die nog weinig is uitgewerkt. In dit kader zijn er verdere overleggen gevoerd met onder andere Leefbaar Nuland om het plan te optimaliseren.

Het 65 hectare landschapspark voor Heesch West is uitgewerkt door Kruit Kok Landschapsarchitecten. Onder begeleiding van de landschapsarchitecten waren verschillende wandelingen in het gebied met omwonenden en vertegenwoordigers van (lokale) natuur- en milieuorganisaties. De ideeën en aandachtspunten die dat opleverde zijn meegenomen in de eerste schetsen. Deze zijn in een tweede ronde verder uitgewerkt en een nieuw concept is opnieuw gepresenteerd. Dit werd goed ontvangen door de aanwezige omwonenden en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Deze avond leverde nog een aantal aanbevelingen op die verder in het landschapsplan verwerkt zijn.

Met de vaststelling door de gemeenteraden van Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch wordt de belangrijke stap gezet naar realisatie van het regionale bedrijventerrein Heesch West. Bij de raadsbehandelingen is een aantal moties vastgesteld die worden betrokken in de verdere aanpak: het monitoren van verkeersontwikkeling in goed overleg met het omgevingsoverleg en, indien nodig, verdere maatregelen ontwikkelen en compensatie van groen nabij de aan te passen afrit bij Nuland. Dit zal in de verdere ontwerpfase met in ieder geval Landschapsbelang Maasdonk en de landschapsarchitect worden verzorgd. De gemeenteraden van Bernheze en ’s-Hertogenbosch wensen ook verdere sturing in hun gemeenten op milieucategorie 5.1. Dit onder meer door te worden geraadpleegd in het afwegingskader dat de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West daarvoor opstelt.