Geen windturbines op Heesch West

25 augustus 2020

De mogelijkheid om windenergie in te passen op bedrijventerrein Heesch West is zorgvuldig verkend en onderzocht. Dit gebeurde op verzoek van de betrokken gemeenten van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss. Vooraf was duidelijk dat plaatsing van windturbines op deze locatie complex zou zijn vanwege diverse omgevingsfactoren.

Om de minste impact op de omgeving te hebben, was het alleen mogelijk de turbines centraal op Heesch West te plaatsen. Dat bleek na verder onderzoek te beperkend voor de economische ontwikkelbelangen van het regionale bedrijventerrein. Daarom hebben de drie betrokken colleges, na voorstel van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West, vandaag besloten om af te zien van inpassing van windenergie op de locatie Heesch West. Ook zonder windturbines is Heesch West een onderscheidend, duurzaam bedrijventerrein met een belangrijke impuls voor de regionale economie.

Combinatie
De milieueffectrapportage die bij het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West is gepubliceerd wees uit dat de inpassing van drie windturbines op het terrein mogelijk is op basis van wettelijke regels met het oog op impact voor de omgeving. Voor de inpassing in de omgeving zouden de turbines centraal op het bedrijventerrein geplaatst moeten worden.

Verder onderzoek heeft nu uitgewezen dat deze centrale plaatsing belemmeringen met zich meebrengt.  Toekomstige bedrijfskavels zijn minder flexibel in gebruiken dit heeft nadelige gevolgen voor de toekomstige werkgelegenheid. De conclusie van het onderzoek is dat het niet mogelijk is om windenergie op Heesch West goed in te passen, omdat de combinatie van omgevingseffecten en belangen binnen het bedrijventerrein onvoldoende te verenigen zijn.

Omgevings- en ontwikkelbelangen
Uit een complexe locatie- en programma specifieke beoordeling blijkt dat omgevings- en ontwikkelbelangen op dit terrein niet optimaal te verenigen zijn. De reden om in deze fase van de planontwikkeling te besluiten over dit thema is om de voortgang en het marktperspectief van het regionale bedrijventerrein te bevorderen.

Onderscheidend en duurzaam
Het afzien van windenergie doet niets af aan de ambitie om van Heesch West het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te maken met een grote meerwaarde voor de regionale economie. Ook gaat deze keuze niet ten koste van de ambities van grondgebiedgemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch die zijn opgenomen in de Regionale Energie Strategie (RES).