Geluid

Geluid vormt één van de onderzoeksthema’s voor Heesch West. De onderzoeken gaan in op de akoestische effecten die het bedrijventerrein heeft.  De uitkomsten van de geluidsonderzoeken worden meegenomen in de plannen. Er is zorgvuldig getoetst of de geluidseffecten van Heesch West binnen de grenswaarden blijven die zijn opgenomen in de Wet geluidhinder.

Ander beeld
De geluidseffecten zullen een ander beeld laten zien dan in 2019. Dit komt door een aantal aanpassingen in de plannen: geen windturbines meer, het oppervlak waar bedrijven uit milieucategorie 5.1 kunnen worden toegelaten(bij afwijking en onder voorwaarden) en de nieuwe verkeerscijfers uit het nieuwe verkeersmodel. Ook zijn vragen en opmerkingen uit de inspraakreacties meegenomen bij de verdere analyse. Bijvoorbeeld een zogenoemde gevoeligheidsanalyse uit te voeren. Deze laat zien hoe piekgeluid zich verhoudt tot het gemiddelde geluid van een dag. Dit vormt een inschatting van de effecten van een 24/7 economie ten opzichte van een “reguliere” economie.

Worst case
In het plan wordt gewerkt met ‘inwaartse zonering’. Dat wil zeggen dat er vanaf de omliggende woningen afstanden zijn vastgesteld voor bedrijven. De effecten in de plannen zjin worst case. Dat wil zeggen dat er is gerekend met maximale effecten omdat nog niet duidelijk is welke bedrijven op welke plaatsen op het terrein komen. In de praktijk zullen de milieueffecten minder zijn dan worst-case berekend.

A59
De belangrijkste geluidsbron in het gebied vormt nu de snelweg A59. Lokale wegen, bedrijventerrein Cereslaan West en lokale bedrijven rond het plangebied vormen andere bronnen. Zowel zonder als met de komst van Heesch West zullen er veranderingen zijn in geluidsbelasting door toename verkeer en ontwikkelingen als de afronding van Cereslaan West en de bouw van nieuwe woningen.

Heesch West zorgt voor een toename van verkeersgeluid. Door de aanpassing van de infrastructuur zal dit op sommige wegen meer geluid opleveren en op andere juist afnemen.  In het gebied is verkeersgeluid niet nieuw omdat er nu al sprake is van geluid afkomstig van de A59.

Naast geluid van verkeer zal ook industriegeluid toenemen door de komst van Heesch West. Natuurlijk worden de verschillende geluidsbronnen onafhankelijk van elkaar onderzocht maar wordt ook de samenhang meegenomen: cumulatief geluid.

Maatregelen
Naast onderzoek naar de geluidsbelasting, is ook onderzocht wat de maatregelen nodig zijn om de hinder hiervan te beperken, zogenoemde mitigerende maatregelen. Als het gaat om het geluid dat veroorzaakt wordt door wegverkeer zijn maatregelen voor woningen niet mogelijk of doelmatig. Voor industriegeluid geldt dat de belasting voor woningen binnen de geluidzone maximaal 55 decibel mag zijn. Uit onderzoek blijkt dat mitigerende maatregelen hier niet wenselijk of doeltreffend zijn. Belangrijk is hierbij nog dat in de onderzoeken rekening is gehouden met de maximale geluidbelasting die toegestaan is. Bedrijven die zich gaan vestigen worden gevraagd en gestimuleerd om geluid zoveel mogelijk te beperken.

Relevante documenten:
Geluid in de milieueffectrapportage
Geluidsonderzoek
Het Facetplan geluidszone
Advies GGD
Advies commissie m.e.r.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.