Gezondheid

De effecten van Heesch West voor de gezondheid zijn geanalyseerd op basis van het ontwerpbestemmingsplan. Hiervoor zijn op basis van verschillende aanpassingen en optimalisaties in het plan, nieuwe onderzoeken uitgevoerd onder andere voor geluid en lucht gebruikt. De aanpassingen in het plan met betrekking tot een verkleining van het gebied waar (bij afwijking en onder voorwaarden) milieucategorie 5.1 mogelijk is, het afzien van windturbines en de nieuwe verkeersberekeningen geven andere geluids- en luchtkwaliteitseffecten.

De onderzoeken die zijn uitgevoerd gaan uit van een worst case scenario. Dat houdt in dat gekeken is naar de effecten als de bestemmingsruimte maximaal wordt benut. Dit in het kader van de aanvulling van de milieueffectrapportage. De praktijk zal een meer gematigd beeld van effecten geven. Ook door beheersing van effecten door de afschermende werking van bedrijfsgebouwen, beheersing van milieu-impact waaronder stikstof en de marktvraag.

De Commissie m.e.r. en de GGD hebben, volgens afspraak met de omgeving, een onafhankelijk advies uitgebracht.

Relevante documentatie

Het thema gezondheid in de milieueffectrapportage

Het advies van de GGD

Het advies van de Commissie m.e.r.


Luchtkwaliteit

De resultaten uit de nieuwe onderzoeken zijn door de aanpassingen in de plannen voor Heesch West anders dan in de milieueffectrapportage van 2019. Door de verkleining van het oppervlak voor milieucategorie 5.1 en de nieuwe verkeerscijfers zal de impact minder zijn.

Vergelijkbaar met het onderwerp geluid is ook naar aanleiding van de inspraakreacties het onderzoeksgebied vergroot om de effecten op de luchtkwaliteit beter in beeld te krijgen. Ook voor luchtkwaliteit wordt gerekend met een worst-case-benadering. Dat wil zeggen dat gerekend wordt met maximale belasting die wettelijk is toegestaan. In de praktijk zullen de effecten hoogstwaarschijnlijk minder zijn.

Relevante documenten:

Thema luchtkwaliteit uit de milieueffectrapportage

Luchtkwaliteitsonderzoek

Het advies van de GGD

Het advies van de Commissie m.e.r.


Geluid

Geluid vormt één van de onderzoeksthema’s voor Heesch West. De onderzoeken gaan in op de akoestische effecten die het bedrijventerrein heeft. De uitkomsten van de geluidsonderzoeken worden meegenomen in de plannen. Er is zorgvuldig getoetst of de geluidseffecten van Heesch West binnen de grenswaarden blijven die zijn opgenomen in de Wet geluidhinder.

Ander beeld
De geluidseffecten laten een ander beeld zien dan in 2019. Dit komt door een aantal aanpassingen in de plannen: geen windturbines meer, het oppervlak waar bedrijven uit milieucategorie 5.1 kunnen worden toegelaten (bij afwijking en onder voorwaarden) en de nieuwe verkeerscijfers uit het nieuwe verkeersmodel.

Naast geluid van verkeer zal ook industriegeluid toenemen door de komst van Heesch West. Natuurlijk worden de verschillende geluidsbronnen onafhankelijk van elkaar onderzocht maar wordt ook de samenhang meegenomen: cumulatief geluid.

Relevante documenten:

Geluid in de milieueffectrapportage

Geluidsonderzoek 2021

Het Facetplan geluidzone

Het advies van de GGD

Het advies van de Commissie m.e.r.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.