Inspraakronde tussen 11 juni en 13 augustus 2019

6 juni 2019

De ontwikkeling van het plan Heesch West is in een volgende fase gekomen. De inspraakronde voor het Voorontwerp Bestemmingsplan (VBOP), het Voorontwerp Facetbestemmingsplan Geluidszone en het Milieu Effect Rapport (m.e.r.) loopt van 11 juni tot en met 13 augustus.

Het bedrijventerrein Heesch West wordt ontwikkeld om een krachtige impuls aan de regionale economie te geven, daarnaast heeft het de ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Noord-Brabant te zijn. Het telt in totaal maximaal 80 hectare netto uitgeefbare kavels. In de eerste fase gaat het om 50 hectare netto uitgeefbare kavels. Er is in de tweede fase, door vraaggerichte ontwikkeling, 30 hectare aan netto uitgeefbare kavels beschikbaar. In het plan zijn daarnaast onder andere 3 windturbines en een drijvend zonnepark van 10 hectare opgenomen.

Er is grondig onderzoek verricht naar de effecten voor de omgeving en het milieu. In aanloop naar de inspraakprocedure zijn met diverse belanghebbenden zoals omwonenden en dorpsraden gesprekken gevoerd. Het plan dat nu ter inspraak komt, is een zogenoemd Voorontwerp Bestemmingsplan ofwel een concept van het bestemmingsplan.
In het m.e.r. worden tal van effecten zoals verkeer, geluid en natuur uitgebreid beschreven. Hier liggen uitgebreide onderzoeken aan ten grondslag. Het m.e.r. is gebaseerd op de maximale impact die een maximale ontwikkeling van Heesch West zou kunnen veroorzaken en biedt zo een basis om effecten zorgvuldig te overzien en naar mogelijkheden te verbeteren.

Tussen dinsdag 11 juni en 13 augustus zijn deze documenten in te zien in de gemeentehuizen van de gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch. Digitaal zijn deze te vinden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
Tot 13 augustus kunt u uw reactie geven.

Reacties kunnen terecht bij de verschillende betrokken gemeenten.

Bernheze:
De inspraakreactie kan gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Als u uw inspraakreactie mondeling wilt geven, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0412 of via de mail gemeente@bernheze.org.

’s-Hertogenbosch:
Een schriftelijke kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8485564. Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier: www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie Voor een mondelinge reactie kan contact opgenomen worden met de heer Helming via telefoonnummer 073-6155392.

Oss:
Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss. Mondeling een inspraakreactie indienen kan via de heer Leerdam, per mail f.leerdam@oss.nl of via telefoonnummer 14 0412.