Actueel

Energieconcept Heesch West

Energieconcept Heesch West

25 oktober 2023

Het energienetwerk in onze regio is nog niet goed ingericht op de hoeveelheden stroom die nodig zijn als bedrijven meer elektriciteit gaan gebruiken en er meer duurzame energie wordt opgewekt. Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, en de netbeheerders staan voor grote investeringen. Heesch West zet bij de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein in …

Beroepsprocedure bestemmingplan Heesch West

Beroepsprocedure bestemmingplan Heesch West

25 oktober 2023

Er is helaas nog steeds geen inzicht in de planning voor de behandeling van de beroepsprocedure op het bestemmingsplan bij de Raad van State. De verwachting van onze advocaat, die ervaring heeft met deze procedures, is dat het nog zeker tot het voorjaar van 2024 zal duren voordat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van …

Vaststellen bestemmingsplan Cereslaan-West

Vaststellen bestemmingsplan Cereslaan-West

25 oktober 2023

Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Cereslaan-West heeft begin 2023 voor zienswijzen ter inzage gelegen. In het najaar wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Bernheze. PlanHet plan voorziet in een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein met iets meer dan 4 hectare.  Cereslaan-West krijgt hiermee een modern en duurzaam gezicht naar …

Stand van zaken Heesch West

Stand van zaken Heesch West

19 april 2023

In eerdere berichtgeving is gemeld dat verschillende partijen beroep hebben ingesteld tegen het bestemmingplan Heesch West dat in 2022 door de gemeenteraden is vastgesteld. Het zal naar verwachting nog zeker tot voorjaar 2024 duren voordat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tot een uitspraak komt. De verkoopprocedure start pas als het bestemmingsplan onherroepelijk …

Planontwikkeling Cereslaan-West

Planontwikkeling Cereslaan-West

19 april 2023

De gemeente Bernheze publiceerde in januari het ontwerpbestemmingplan Cereslaan-West. Het gaat hier om een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein van in totaal 5 hectare. De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West geeft hier 3 hectare van uit. De maximale milieucategorie is 3.2. Het kavelaanbod varieert van 1.000 tot 5.000 m2. InloopavondTijdens een drukbezochte inloopavond in De Pas …

Beperking grootschalige logistiek op ongewenste locaties

Beperking grootschalige logistiek op ongewenste locaties

19 april 2023

De provincie Noord-Brabant heeft in overleg met de regio’s besloten om grootschalige logistieke ontwikkelingen op ongewenste locaties tegen te gaan. Hierdoor worden grootschalige logistieke ontwikkelingen in Brabant bevroren, met uitzondering van specifieke locaties waarover provincie en gemeenten regionale afspraken hebben gemaakt. Heesch West is een van de uitzonderingslocaties waar grootschalige logistiek mogelijk is. In Noordoost-Brabant is …

Goed bezochte inloopbijeenkomst Cereslaan-West

Goed bezochte inloopbijeenkomst Cereslaan-West

11 februari 2023

Inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden in de plannen voor uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Cereslaan-West konden op 31 januari aanwezig tijdens de inloopbijeenkomst in De Pas in Heesch. Bezoekers aan de themabijeenkomst konden bij diverse thematafels vragen stellen aan de aanwezige experts. Er was een tafel waar algemene informatie over het plan te verkrijgen was …

Stel je vraag tijdens de inloopbijeenkomst Cereslaan-West

Stel je vraag tijdens de inloopbijeenkomst Cereslaan-West

17 januari 2023

Gemeente Bernheze wil het bestaande bedrijventerrein Cereslaan-West uitbreiden. Daarvoor worden voorbereidingen getroffen. Wilt u hier meer over weten? Er is een  inloopbijeenkomst op dinsdag 31 januari.  Er is onder andere aandacht voor het plan en voor thema’s zoals economie, verkeer, geluid, proces en planning. De inloopbijeenkomst  is in Cultureel Centrum De Pas, De Misse 4 …

Voortgang en vervolg Heesch West

Voortgang en vervolg Heesch West

17 november 2022

Na goedkeuring van het bestemmingsplan Heesch West in de gemeenteraden Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss en publicatie van het plan, volgde een beroepstermijn.. Deze eindigde op 28 april van dit jaar en er zijn 30 beroepschriften ingediend. Door capaciteitsproblemen, het complexe plan en het aantal beroepschriften is er bij de Raad van State vertraging opgetreden bij …

Ontwerpbestemmingsplan Cereslaan-West in januari

Ontwerpbestemmingsplan Cereslaan-West in januari

17 november 2022

Naast Heesch West wordt er een beperkte uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Cereslaan-West in Heesch voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan is in de afrondende fase en naar verwachting zal het in januari door de gemeente Bernheze gepubliceerd worden.  Cereslaan-West betreft de uitbreiding tussen A59 en het huidig bedrijventerrein/de Bosschebaan. In verschillende omgevingsonderzoeken die eerder voor Heesch West …

Anticiperen op energieschaarste

Anticiperen op energieschaarste

17 november 2022

Netbeheerders Tennet (landelijk) en Enexis (regionaal) maakten in juni bekend dat er energieschaarste is in de provincies Brabant en Limburg. Met betrekking tot Heesch West is er al langere tijd afstemming met Enexis en het plan zit ook in de investeringsplannen van de regionale netbeheerder. Deze schaarste vraagt om investeringen in het net en goede …

Voortgang en vervolg Heesch West

Voortgang en vervolg Heesch West

17 november 2022

Na goedkeuring van het bestemmingsplan Heesch West in de gemeenteraden Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss en publicatie van het plan, volgde een beroepstermijn. Deze eindigde op 28 april van dit jaar en er zijn 30 beroepschriften ingediend. Door capaciteitsproblemen, het complexe plan en het aantal beroepschriften is er vertraging opgetreden bij de behandeling bij de Raad …

Voortgang Heesch West

Voortgang Heesch West

13 juni 2022

Het bestemmingsplan Heesch West is na goedkeuring van de gemeenteraden in Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss op 17 maart gepubliceerd. Hierna volgde een beroepstermijn van zes weken die eindigde op 28 april 2022. De verwachting is dat de Raad van State de betrokken gemeenten spoedig inhoudelijk op de hoogte zal brengen van de bezwaren die zijn …

Voorlopige stop nieuwe aansluitingen  elektriciteitsnetwerk

Voorlopige stop nieuwe aansluitingen elektriciteitsnetwerk

10 juni 2022

Deze week hebben de netwerkbeheerders TenneT en Enexis aangegeven dat de maximale capaciteit van het hoogspanningsnetwerk van TenneT in de provincies Brabant en Limburg is bereikt. Dit betekent dat er vanaf 9 juni zogenaamde ‘grootverbruikers’ in beide provincies een voorlopige stop is voor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk. Begrijpelijk roept dit ook vragen op bij …

Voortgang ontwikkeling Heesch West

Voortgang ontwikkeling Heesch West

6 juni 2022

Heesch West heeft de ambitie het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. De belangstelling van ondernemers om zich te vestigen is groot. Nog steeds melden geïnteresseerden zich bij het acquisitieteam. Het bestemmingsplan is goedgekeurd door de betrokken gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss. De ingediende bezwaren bij de Raad van State worden nu behandeld …

Aantal woningen krijgen aanvullende geluidsonderzoeken

Aantal woningen krijgen aanvullende geluidsonderzoeken

3 juni 2022

Voor enkele tientallen woningen in de directe omgeving gaat de komst van Heesch West zorgen voor een hogere geluidbelasting. In een eerder onderzoek is vanaf de buitenkant gekeken of deze woningen voldoen aan het wettelijk vereiste niveau. Bij het eerste onderzoek zijn alle woningen meegenomen die volgens berekeningen met een hogere geluidsbelasting krijgen. Een deel …

Vaststelling bestemmingsplan Heesch West

Vaststelling bestemmingsplan Heesch West

8 februari 2022

Het bestemmingsplan Heesch West is in grondgemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch op respectievelijk 27 januari 2022 en 1 februari vastgesteld door de gemeenteraad. In deze gemeenten en in de gemeenteraad van Oss (op 27 januari) is ook het facetplan geluidszone vastgesteld. Deze plannen zijn vastgesteld volgens de ingediende raadsvoorstellen. In totaal zijn er in de gemeenteraden …

De weg naar het bestemmingsplan Heesch West

De weg naar het bestemmingsplan Heesch West

8 februari 2022

De gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss hebben het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Heesch West vastgesteld. Een volgende stap in de ontwikkeling van het duurzame bedrijventerrein. In dit artikel in vogelvlucht de recente geschiedenis en mijlpalen in de planontwikkeling. Vanaf het voorontwerpbestemmingsplan in 2019 tot aan de vaststelling van het bestemmingsplan. Voorontwerp bestemmingsplanDe Gemeenschappelijke Regeling Heesch …

Bestemmingsplan gepubliceerd

Bestemmingsplan gepubliceerd

10 december 2021

Het bestemmingsplan voor Heesch West is gepubliceerd. De Colleges van Burgemeester en Wethouders stellen aan de gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss voor de om de plannen vast te stellen. Dit is een belangrijk moment in het planproces voor de ontwikkeling van dit ambitieuze duurzame regionaal bedrijventerrein, om zo de regionale economie een impuls te …

Zienswijzen en vervolgaanpak bestemmingsplan

Zienswijzen en vervolgaanpak bestemmingsplan

7 oktober 2021

Het ontwerpbestemmingsplan met de aangevulde milieueffectrapportage Heesch West lag tot en met 21 juli ter inzage. Bij de betrokken gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch kwamen circa 230 zienswijzen binnen op vooral het ontwerpbestemmingsplan. Een groot deel van de zienswijzen betreft ook het facetplan geluidzone en overige documenten die ter inzage lagen. Op dit moment wordt …

Beperkte aanpassing herbegrenzing Heesch West

Beperkte aanpassing herbegrenzing Heesch West

7 oktober 2021

Een gedeelte van het ontwikkelgebied Heesch West ligt niet binnen het zoekgebied van verstedelijking (aanduiding ‘Verstedelijking afweegbaar’) uit de provinciale Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant. Het gaat om het gedeelte tussen de Koksteeg en de Weerscheut in Vinkel. In de procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan Heesch West is het nodig om dit gebied ook aan …

Meer regionale focus bedrijvigheid Heesch West

Meer regionale focus bedrijvigheid Heesch West

7 oktober 2021

Eerder dit jaar werd het vestigingsprofiel van Heesch West aangepast en werd  aan de westelijke zijde van het gebied de minimale kavelgrootte verlaagd van 1 hectare naar 5.000 vierkante meter. Deze aanpassingen spelen in op de concrete behoefte van bedrijven uit de regio. Een meer regionale focus die inspeelt op het tekort aan vestigingsplaatsen in …

Landschapspark krijgt vorm

Landschapspark krijgt vorm

7 oktober 2021

Kruit Kok Landschapsarchitecten werkt het landschapsplan voor Heesch West uit. Samen met omwonenden en vertegenwoordigers van (lokale) natuur- en milieuorganisaties zijn voor de zomer vier wandelingen door het gebied gemaakt. Daarna is een schetssessie geweest waarbij de input meer vorm kreeg. Op 6 oktober was er in De Pas in Heesch een bijeenkomst met de …

Denkrichtingen landschapspark Heesch West

Denkrichtingen landschapspark Heesch West

6 juli 2021

Het landschapspark voor Heesch West wordt uitgewerkt door Kruit Kok Landschapsarchitecten samen met omwonenden. Het is de bedoeling in een aantal stappen te komen tot een inrichtingsplan voor het landschapspark. De eerste stap hierbij vormen wandelingen door het gebied met betrokkenen uit de omgeving en vertegenwoordigers van (lokale) natuur- en milieuorganisaties. In de afgelopen weken …

Online bijeenkomst 22 juni terugkijken

Online bijeenkomst 22 juni terugkijken

23 juni 2021

Op 22 juni was de tweede online bijeenkomst waar omwonenden vragen konden stellen na publicatie van het ontwerpbestemmingsplan. Deze bijeenkomst is hier in zijn geheel terug te kijken.

Online bijeenkomst 15 juni terugkijken

Online bijeenkomst 15 juni terugkijken

17 juni 2021

Op 15 juni was er een online bijeenkomst waarin vooral aandacht was voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan Heesch West. Deze is hieronder in zijn geheel terug te kijken. Op 22 juni is er nog een avond waarop vragen beantwoord worden. Hiervoor kunt u zich via info@heeschwest.nl aanmelden. Vragen kunnen op de avond zelf gesteld worden …

Aanmelden voor online bijeenkomsten 15 en 22 juni

Aanmelden voor online bijeenkomsten 15 en 22 juni

8 juni 2021

Het ontwerpbestemmingsplan van Heesch West is op 3 juni gepubliceerd en vanaf 10 juni start de terinzagelegging en is het mogelijk een zienswijze in te dienen bij de gemeente Bernheze, ’s-Hertogenbosch of Oss (alleen voor facetplan). Tijdens twee online bijeenkomsten is het mogelijk om vragen te stellen over het ontwerpbestemmingsplan of de aanvulling milieueffectrapportage. Deze …

Videopresentatie plan Heesch West

Videopresentatie plan Heesch West

8 juni 2021

Bekijk hier de videopresentatie van projectdirecteur Paul van Dijk over het plan voor Heesch West. Deze presentatie is afkomstig uit de online bijeenkomst voor omwonenden van 21 april.

Videopresentatie effecten plan Heesch West

Videopresentatie effecten plan Heesch West

8 juni 2021

Bastian van Dijck, adviseur milieueffectrapportage voor Heesch West heeft op 21 april een presentatie gehouden over de effecten van het plan voor bedrijventerrein.  Deze is hier te bekijken.

Videopresentatie landschappelijke inpassing

Videopresentatie landschappelijke inpassing

8 juni 2021

Landschapsarchitect Esther Kruit hield op 21 april een presentatie  over het thema landschappelijke inpassing. Deze is hier terug te kijken.  

Videopresentatie verkeer

Videopresentatie verkeer

8 juni 2021

Bekijk hier de presentatie van projectdirecteur Paul van Dijk. Deze is afkomstig uit de online bijeenkomst met als thema verkeer die 27 mei gehouden is voor de omgeving.

Ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd

Ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd

4 juni 2021

Het Ontwerpbestemmingsplan en een aanvulling MER van Heesch West zijn gepubliceerd en vanaf 10 juni is het  mogelijk zienswijzen in te dienen. Belangrijke aanpassingen in vergelijking met 2019 zijn onder andere het creëren van meer ruimte voor regionale bedrijven, maatregelen om mogelijke milieu-impact van bedrijvigheid verder te beheersen, het afzien van windenergie en veel maatregelen om …

Presentaties Heesch West

Presentaties Heesch West

30 mei 2021

In aanloop naar het ontwerpbestemmingsplan waren diverse (online) bijeenkomsten met daarin presentaties over Heesch West. Deze zijn hieronder te vinden.  

Terugkijken bijeenkomst verkeer 27 mei

Terugkijken bijeenkomst verkeer 27 mei

28 mei 2021

In april en mei waren diverse online informatiebijeenkomsten rond Heesch West. Op 27 mei was het onderwerp verkeer. Deze is hieronder in zijn geheel terug te kijken. Heeft  u vragen naar aanleiding van deze bijeenkomst of over andere aan Heesch West gerelateerde onderwerpen dan kunt u die mailen naar info@heeschwest.nl. Vragen die niet in de …

Terugkijken bijeenkomst ondernemers 18 mei

Terugkijken bijeenkomst ondernemers 18 mei

20 mei 2021

Het verstevigen en verder ontwikkelen van de regionale economie is een belangrijk doel van bedrijventerrein Heesch West.  Over de kansen en ontwikkelingen zijn ondernemers  op 18 mei om 20.00 uur bijgepraat tijdens een online bijeenkomst. Naast Heesch West kwam ook de uitbreiding van de  Cereslaan-West/Vismeerstraat aan bod. In onderstaande video is de gehele bijeenkomst terug …

Aanmelden online bijeenkomst verkeer 27 mei

Aanmelden online bijeenkomst verkeer 27 mei

12 mei 2021

Op 27 mei om 19.30 uur wordt een bijeenkomst (online) gehouden met als thema verkeer. Dit in combinatie met de plannen voor bedrijventerrein Heesch West. Er zal in een presentatie ingegaan worden op de verkeersituatie en aanpassingen. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen. Heeft u interesse in deze bijeenkomst, dan kunt u zich …

Vragen en antwoorden (online) bijeenkomst Heesch West 21 april 2021

Vragen en antwoorden (online) bijeenkomst Heesch West 21 april 2021

10 mei 2021

Tijdens de online bijeenkomst voor de omgeving van 21 april waren verschillende presentaties te zien over Heesch West. Daarnaast was er ruimte voor het beantwoorden van vragen. Niet alle vragen konden tijdens de uitzending behandeld worden. Hieronder de vragen en antwoorden die niet aan bod zijn geweest op 21 april. De gehele uitzending is hier …

Online bijeenkomst ondernemers 18 mei

Online bijeenkomst ondernemers 18 mei

1 mei 2021

Het verstevigen en verder ontwikkelen van de regionale economie is een belangrijk doel van bedrijventerrein Heesch West. Om kansen voor regionale ondernemers uit te breiden is onder andere het besluit genomen in februari om kavels vanaf 5.000 vierkante meter in plaats van 1 hectare aan te bieden. Over deze en andere kansen en ontwikkelingen willen …

Online bijeenkomst verkeer 27 mei

Online bijeenkomst verkeer 27 mei

30 april 2021

Op 27 mei om 19.30 uur wordt een bijeenkomst (online) gehouden met als thema verkeer. Dit in combinatie met de plannen voor bedrijventerrein Heesch West. Er zal in een presentatie ingegaan worden op de verkeersituatie en aanpassingen. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen. Heeft u interesse in deze bijeenkomst, dan kunt u zich …

Online bijeenkomst Heesch West terugkijken

Online bijeenkomst Heesch West terugkijken

22 april 2021

Op 21 april om 19.30 uur was een bijeenkomst over de plannen en het proces van Heesch West. Vanwege de huidige maatregelen was deze online. In de presentaties werd ingegaan op het plan, proces en de effecten van Heesch West. Ook komt landschapsparticipatie aan bod. Na de presentaties was er ruimte voor het beantwoorden van …

Online bijeenkomst Heesch West 21 april

Online bijeenkomst Heesch West 21 april

7 april 2021

Het plan voor bedrijventerrein Heesch West vordert gestaag. Het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP) is in 2019 ter inzage gelegd. Daarna is er regelmatig contact met (vertegenwoordigers uit) de omgeving geweest. Dit heeft geleid tot meer onderzoeken en de plannen voor Heesch West zijn daarop inhoudelijk aangepast. We willen het Ontwerp-bestemmingsplan (OBP) over een paar maanden in …

Profiel Heesch West aangepast

Profiel Heesch West aangepast

26 februari 2021

Het profiel van Heesch West is aangepast. Op het bedrijventerrein is de minimale kavelgrootte van 1 hectare verlaagd naar 5.000 vierkante meter. Dat geldt voor het westelijke deel van het plan. Daarbij krijgen bedrijvenclusters de mogelijkheid met gemeenschappelijke faciliteiten zich te vestigen. Zo kan de ruimte optimaal gebruikt worden. Deze aanpassingen spelen in op de …

Update planning ontwikkeling bedrijventerrein Heesch West

Update planning ontwikkeling bedrijventerrein Heesch West

18 december 2020

Voordat bedrijventerrein Heesch West wordt gerealiseerd moet een zorgvuldig traject worden doorlopen. Dit artikel geeft een doorkijk op de verschillende fases die doorlopen moeten worden tot aan de start van de uitvoeringsfase voor Heesch West. Naar aanleiding van reacties op het Voorontwerp bestemmingsplan worden nog verschillende planverbeteringen en onderzoeken uitgevoerd en afgerond op het gebied …

Overleg met de omgeving Heesch West

Overleg met de omgeving Heesch West

18 december 2020

Met vertegenwoordigers uit de omgeving van Heesch West is regelmatig overleg. Hierin komen relevante thema’s met betrekking tot de planontwikkeling aan de orde en is aandacht voor de vragen en zorgen die leven bij de omgeving. Vertegenwoordigers van de dorpsraden Geffen, Nuland en Vinkel en het bewonersplatform Eerlijk over Heesch West nemen deel om reactie …

Verkeersonderzoeken: knooppunt Nuland

Verkeersonderzoeken: knooppunt Nuland

18 december 2020

De komst van Heesch West heeft effect op het verkeer in het gebied. Zowel op het terrein als er omheen worden aanpassingen gedaan zodat de infrastructuur passend is bij de veranderende verkeersintensiteit. De aanpassingen worden ook met onderzoeken getoetst. Voor de afrit Nuland is een nieuwe variant ontwikkeld. Deze nieuwe variant komt in de plaats …

Participatie landschappelijke inpassing

Participatie landschappelijke inpassing

18 december 2020

Komend jaar wordt in participatie met de omgeving een traject gestart om te komen tot een goede landschappelijke inpassing voor Heesch West. Hiervoor zijn de voorbereidingen gestart en eerder ook onder meer verkennende gesprekken geweest met onder andere regionale natuur- en milieuorganisaties. Het ontwerp en de hiervoor met de omgeving te organiseren bijeenkomsten worden verzorgd …

Een sterke regionale economie en een duurzame ambitie

Een sterke regionale economie en een duurzame ambitie

25 november 2020

Een belangrijk doel van bedrijventerrein Heesch West is om de regionale economie te verstevigen en verder te ontwikkelen. Er is dringend behoefte aan goede vestigingslocaties voor bedrijven. Heesch West speelt in op die in belangrijke mate regionale behoefte. De afgelopen jaren is de beschikbare ruimte op bestaande terreinen in rap tempo afgenomen. Noordoost Brabant heeft …

DTV Focus over Heesch West

DTV Focus over Heesch West

1 september 2020

Projectdirecteur Paul van Dijk en Eric Govers van omwonendenplatform Eerlijk over Heesch West waren te gast bij het programma Focus van DTV. De aanleiding was het besluit om af te zien van windturbines op Heesch West. Hieronder is de gehele aflevering van Focus te bekijken (via site D-TV)

Geen windturbines op Heesch West

Geen windturbines op Heesch West

25 augustus 2020

De mogelijkheid om windenergie in te passen op bedrijventerrein Heesch West is zorgvuldig verkend en onderzocht. Dit gebeurde op verzoek van de betrokken gemeenten van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss. Vooraf was duidelijk dat plaatsing van windturbines op deze locatie complex zou zijn vanwege diverse omgevingsfactoren. Om de minste impact op de omgeving te hebben, was …

Vraag en antwoord besluit windenergie

Vraag en antwoord besluit windenergie

25 augustus 2020

Hoe zijn jullie tot dit besluit gekomen? De GR Heesch West heeft namens de betrokken gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss de mogelijkheid om windenergie in te passen op bedrijventerrein Heesch West zorgvuldig verkend en onderzocht. De conclusies daarvan hebben tot het besluit geleid om af te zien van windturbines op deze locatie. Het bleek, met …

Video: Uitgebreid onderzoek naar effecten op omgeving

Video: Uitgebreid onderzoek naar effecten op omgeving

23 juli 2020

In de planvorming voor Heesch West vormt onafhankelijke en kwalitatief onderzoek een belangrijk onderdeel: welke effecten heeft de ontwikkeling van het bedrijventerrein op de mensen, natuur en het landschap in de omgeving. Bastian van Dijck is adviseur milieueffectrapportage bij Antea Group en betrokken bij de onderzoeken voor Heesch West. Hij gaat in  onderstaande video in …

Vooruitblik najaar

Vooruitblik najaar

23 juli 2020

Op dit moment lopen nog verschillende onderzoeken om te komen tot het ontwerpbestemmingsplan: de volgende planfase van Heesch West. Vanwege de coronacrisis is de omgevingscommunicatie en -participatie dit voorjaar heel beperkt. De verwachting is dat na de zomervakantie afstemming en participatie met belanghebbenden op een goede manier kan worden ingeregeld. Daarnaast hopen we dat de …

Video: Onderscheidend vermogen Heesch West

Video: Onderscheidend vermogen Heesch West

18 juli 2020

Heesch West is door de uitgestrekte opzet met veel groen en water en een goede infrastructuur een onderscheidend bedrijventerrein. Projectdirecteur Paul van Dijk gaat in deze video in op de kansen en die Heesch West biedt en de interesse vanuit de markt in samenhang met een goede inpassing in de omgeving.  

Update planvorming bedrijventerrein

Update planvorming bedrijventerrein

28 mei 2020

Heesch West werkt aan de volgende stap in de planfase: het ontwerpbestemmingsplan (OBP). De Gemeenschappelijke Regeling (GR) bereidt dit voor in opdracht van de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss. Uiteindelijk nemen de gemeenteraden het besluit over het bestemmingsplan Heesch West. Communicatie en participatie Om het plan voor Heesch West op een zorgvuldige manier vorm te …

Video: Regionale economie en aandacht voor de omgeving

Video: Regionale economie en aandacht voor de omgeving

27 mei 2020

De organisatie en processen van de ontwikkeling van een bedrijventerrein als Heesch West kent vele facetten die waarschijnlijk niet bij iedereen bekend zijn. In een reeks video's leggen we uit hoe processen lopen, wie betrokken zijn en hoe onderzoeken in zijn werk gaan. In deze eerste video trapt Roy Geers, voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling, …

Stand van zaken rond Heesch West

Stand van zaken rond Heesch West

3 april 2020

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) bereidt het plan in opdracht van de drie gemeenten voor. Uiteindelijk nemen de gemeenteraden het besluit over de bestemmingsplannen Heesch West. Het ontwerpbestemmingsplan (OBP)  vormt de volgende stap in de planfase. Hiervoor trekt de GR aanzienlijk meer tijd uit dan eerder voorzien. Als gevolg daarvan komt de beantwoording van de inspraakreacties op een later moment. Ook de maatregelen en impact van de …

Effect coronavirus op planvorming Heesch West

Effect coronavirus op planvorming Heesch West

19 maart 2020

De impact van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hebben hun impact op alles en iedereen. De effecten zijn ook merkbaar in het proces rond planvorming Heesch West. Op dit moment is het nog onzeker wanneer de uitgewerkte plannen (Ontwerpbestemmingsplan en MER), inclusief de adviezen van de Commissie m.e.r. en GGD kunnen worden gepubliceerd, de verwachting …

Direct omwonenden uiten zorgen tijdens bijeenkomst windenergie

Direct omwonenden uiten zorgen tijdens bijeenkomst windenergie

19 februari 2020

Om direct omwonenden van Heesch West de kans te geven hun vragen te stellen en zorgen te uiten, was op 18 februari een themabijeenkomst rond windenergie georganiseerd. Een panel met experts en ervaringsdeskundigen was aanwezig om meer inzicht te geven in de effecten van windturbines. De bijeenkomst maakte duidelijk dat er veel zorgen leven bij …

Faunatorens op Heesch West

Faunatorens op Heesch West

6 februari 2020

De plannen voor het bedrijventerrein Heesch West zijn nog volop in ontwikkeling. De komende maanden wordt aanvullend onderzoek gedaan om te komen tot het ontwerpbestemmingsplan en een update van de milieueffectrapportage. Voor deze plannen volgt daarna een inspraakperiode. Los van de planontwikkeling wordt een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van faunatorens. Dit om voor vleermuizen …

Soortenonderzoek vleermuizen (video)

Soortenonderzoek vleermuizen (video)

5 februari 2020

In het gebied zijn verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van flora en fauna. Een ervan is een soortenonderzoek om vast te stellen welke vleermuizen er in het plangebied verblijven om zo de juiste maatregelen te kunnen nemen om deze te beschermen. In onderstaande video legt de betrokken ecoloog uit hoe dat onderzoek in zijn …

Infodesk Heesch West over verkeer

Infodesk Heesch West over verkeer

11 december 2019

Heb je vragen over de ontwikkeling van Heesch West dan kun je via verschillende (online) kanalen informatie inwinnen, zoals de website Heeschwest.nl. Ook is het mogelijk om je vraag persoonlijk te stellen bij de Infodesk Heesch West. Bijvoorbeeld over mogelijke effecten op je eigen woonomgeving. Op 19 december heeft de Infodesk als thema verkeer. Bij …

Verduidelijking vestigingsprofiel bedrijven en herziening milieucategorieën

Verduidelijking vestigingsprofiel bedrijven en herziening milieucategorieën

3 december 2019

Om betrokken partijen te informeren en waar mogelijk te laten participeren wordt overleg en afstemming georganiseerd rond Heesch West. Een vast onderdeel is het overleg Buren Heesch West 2.0 met daarin de dorpsraden van Vinkel, Nuland en Geffen, vertegenwoordigers van omliggende straten (gegroepeerd in het platform Eerlijk over Heesch West), IVN en ondernemersverenigingen. Tijdens de …

Verwerken van inspraakreacties

Verwerken van inspraakreacties

22 november 2019

Het projectteam Heesch West is aan de slag met de verwerking van de inspraakreacties die zijn binnengekomen op het Voorontwerp Bestemmingsplan, het Facetplan geluidzone en de MER Heesch West. Voor de beantwoording gaat zorgvuldigheid boven snelheid, omdat het in ieders belang is om de ruim 1.300 reacties zorgvuldig te behandelen. Toelichting De inspraakreacties en de …

Stel je vraag bij de Infodesk

Stel je vraag bij de Infodesk

19 november 2019

Heb je vragen over de ontwikkeling en effecten van Heesch West dan kun je daarmee onder andere terecht op de website Heeschwest.nl of onze nieuwsbrief. Ook is het mogelijk om je vraag persoonlijk te stellen bij de Infodesk in het gemeentehuis van Bernheze. Bij de Infodesk zullen verschillende specialisten en leden van de projectgroep Heesch …

Stikstofonderbouwing: uitspraak PAS

Stikstofonderbouwing: uitspraak PAS

19 november 2019

Door de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid in Nederland werd een streep gezet door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze ontwikkelingen gaan niet voorbij aan Heesch West en hiervoor wordt een aanvulling in MER en Ontwerpbestemmingsplan opgenomen. In het rapport van de Commissie m.e.r. is opgenomen dat een passende beoordeling met …

Effecten geluidhinder

Effecten geluidhinder

19 november 2019

De Commissie m.e.r. constateert voor geluid dat het moeilijk is om na te gaan welke uitgangspunten zijn gebruikt voor geluidemissies voor bedrijven en windturbines. Daardoor zijn effecten en verlichtende maatregelen niet goed controleerbaar. Er wordt ook aandacht gevraag voor mogelijke (positieve en negatieve) effecten die het realiseren van de bebouwing met zich mee kunnen brengen. …

Onderzoek alternatieven voor invulling bedrijventerrein

Onderzoek alternatieven voor invulling bedrijventerrein

19 november 2019

De Commissie m.e.r. adviseert te kijken naar alternatieven voor de invulling van bedrijventerrein Heesch West. Ze denkt daarbij aan een variant met minder (geluid)hinder en vraagt meer aandacht voor landschap en biodiversiteit. De commissie stelt qua (geluid)hinder voor een alternatief te onderzoeken waarbij (geluid)hinder en geluidzone specifieker worden afgestemd op het vestigingsprofiel voor potentiële bedrijven. …

Windturbines: verder onderzoek

Windturbines: verder onderzoek

19 november 2019

Een belangrijk thema uit het rapport van de Commissie m.e.r. vormen windturbines. De commissie ziet de positieve bijdrage op het gebied van duurzaamheid in de plannen voor het bedrijventerrein. En ziet ook de aandacht voor technische maatregelen om negatieve effecten te beperken. Ook zijn er in het onderzoeksrapport aandachtspunten als het gaat om de locaties …

Commissie m.e.r. adviseert

Commissie m.e.r. adviseert

10 oktober 2019

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke organisatie die onder andere adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten (MER). Bij iedere MER is het is verplicht om de Commissie m.e.r. een toetsingsadvies te vragen. Deze Commissie m.e.r. stelt dan voor ieder milieueffectrapport een onafhankelijke werkgroep van specialisten samen die toetst of het milieubelang volwaardig in de planvorming …

Wat gebeurt er met mijn inspraakreactie?

Wat gebeurt er met mijn inspraakreactie?

10 oktober 2019

Op basis van de inspraakreacties die zijn binnengekomen op het Voorontwerp Bestemmingsplan, het Facetplan geluidzone en de MER Heesch West wordt nu een inspraaknota samengesteld door de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss. Hierin worden inspraakreactie bij elkaar gebracht en voorzien van een antwoord: dat kan een toelichting zijn of een overweging om het plan wel …

Omwonenden overleggen met bestuurders

Omwonenden overleggen met bestuurders

10 oktober 2019

Vertegenwoordigers van dorpsraden Vinkel, Nuland, Geffen en Platform Eerlijk over Heesch West waren op 1 oktober bij elkaar. In een bijeenkomst met de wethouders van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss en projectdirecteur Paul van Dijk spraken zij over informeren en omgevingscommunicatie rondom Heesch West. Dit overleg met omwonenden gaat verder onder de naam Overleg Buren Heesch …

Informeren en ontmoeten in ’s-Hertogenbosch

Informeren en ontmoeten in ’s-Hertogenbosch

3 september 2019

Projectdirecteur Paul van Dijk was op 19 augustus aanwezig bij Informeren en Ontmoeten in ’s-Hertogenbosch om een presentatie te geven over Heesch West. Op deze avonden worden organisaties en inwoners uitgenodigd voor een samenzijn met Bossche raadsleden in het gemeentehuis. Tijdens de avond in de Bossche Raadzaal ging Paul van Dijk in op het vertrekpunt …

Overleg over proces Heesch West

Overleg over proces Heesch West

3 september 2019

Leden uit de projectgroep Heesch West hadden op 28 augustus een informeel overleg met vertegenwoordigers van de dorpsraden Geffen, Nuland en Vinkel en het platform Eerlijk over Heesch West en wethouders Rien Wijdeven (Bernheze) en Roy Geers (’s-Hertogenbosch). Er werd meer duidelijkheid gegeven over de fase waarin het project zit en waar ruimte is om …

Verwerking inspraakreacties in gang

Verwerking inspraakreacties in gang

3 september 2019

Het was tot 13 augustus mogelijk om te reageren op het Voorontwerp Bestemmingsplan, Facetplan geluidzone en de MER via de gemeenten Bernheze, Oss of ’s-Hertogenbosch. Veel betrokkenen hebben hier gebruik van gemaakt en een inspraakreactie ingediend. Nu komt het plan in een volgende fase terecht. Er zijn ruim 1.300 inspraakreacties ingediend. Deze worden zorgvuldig gelezen …

Veel gestelde vragen uitgelicht

Veel gestelde vragen uitgelicht

11 juli 2019

Over de plannen voor de ontwikkeling van Heesch West zijn verschillende vragen gesteld bijvoorbeeld op informatiebijeenkomsten of via de website. We zetten een aantal veel gestelde vragen nog een keer voor je op een rijtje en onderaan het artikel vind je een verwijzing naar de FAQ op de website waar nog meer vragen en bijbehorende …

Reageren op de plannen: hoe gaat dat in zijn werk?

Reageren op de plannen: hoe gaat dat in zijn werk?

3 juli 2019

Tot en met 13 augustus is het mogelijk om te reageren op het Voorontwerp Bestemmingsplan, Facetplan geluidzone en de MER via de gemeenten Bernheze, Oss of ’s-Hertogenbosch. Een reactie naar één gemeente is voldoende, het is niet nodig om deze naar alle drie te sturen. Dit is niet de enige inspraakronde: onder aan dit artikel …

Toelichting plannen op 2 juli

Toelichting plannen op 2 juli

25 juni 2019

Op dinsdag 2 juli gaan wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze, projectleider Paul van Dijk en Bastian van Dijck, adviseur planvorming Antea group, verder in op specifieke vragen voor de inwoners van Heesch. In een presentatie lichten zij de plannen van Heesch West verder toe in gemeenschapshuis De Pas in Heesch. De avond is …

Druk bezochte inloopbijeenkomst

Druk bezochte inloopbijeenkomst

25 juni 2019

Ruim 200 belangstellenden uit de omgeving van Heesch West kwamen op 19 juni naar de inloopbijeenkomst in het gezondheidscentrum Heesch om hun vragen te stellen over het bedrijventerrein. Zij gingen aan verschillende informatietafels in gesprek met experts op thema’s zoals verkeer, geluid, windturbines en zonnepark. De belangrijkste vragen en antwoorden die voorbij kwamen, zijn terug …

Informatieavond voor Natuur- & Milieuorganisaties

Informatieavond voor Natuur- & Milieuorganisaties

25 juni 2019

Verschillende geïnteresseerden waren op 17 juni aanwezig tijdens een bijeenkomst voor natuur- & milieuorganisaties waar verder werd ingegaan op de plannen voor Heesch West. Tijdens deze eerste bijeenkomst zijn presentaties gegeven, vragen beantwoord en thema’s die spelen bij de verschillende organisaties opgehaald. Na een introductie door directeur Paul van Dijk, werden de aanwezigen in een presentatie …

Veel gestelde vragen inloopbijeenkomst Heesch

Veel gestelde vragen inloopbijeenkomst Heesch

21 juni 2019

De inloopbijeenkomst Heesch West trok veel belangstellenden die meer wilden weten over de plannen voor het bedrijventerrein. De meest gestelde vragen zijn hieronder te vinden. Wat voor bedrijven komen er op het bedrijventerrein? Er is een vestigingsprofiel opgesteld: Wat zijn milieucategorieën en wat betekenen die voor Heesch West? Milieucategorieën zijn opgesteld om milieubelasting van bedrijven …

Stel je vraag tijdens de inloopbijeenkomst!

Stel je vraag tijdens de inloopbijeenkomst!

19 juni 2019

Tijdens de inloopbijeenkomst die op 19 juni plaatsvindt, kunnen geïnteresseerden terecht die meer willen weten over de plannen rond bedrijventerrein Heesch West. Er is onder andere aandacht voor het plan en het proces en thema’s als verkeer, geluid en wind. De inloopbijeenkomst is in het Gezondheidscentrum (voormalig kantoor Rabobank) aan Cereslaan 2 in Heesch van …

Inloopbijeenkomst op 19 juni 2019

Inloopbijeenkomst op 19 juni 2019

6 juni 2019

Geïnteresseerden die meer willen weten over de plannen rond bedrijventerrein Heesch West, kunnen daarvoor terecht op een informatiemarkt. Deze vindt plaats op 19 juni van 18.00-21.00 uur in het Gezondheidscentrum aan de Cereslaan in Heesch (voormalig kantoor Rabobank). Voor de informatiemarkt zijn verschillende punten ingericht rond belangrijke thema’s. Deze zijn mede bepaald naar aanleiding van …

Inspraakronde tussen 11 juni en 13 augustus 2019

Inspraakronde tussen 11 juni en 13 augustus 2019

6 juni 2019

De ontwikkeling van het plan Heesch West is in een volgende fase gekomen. De inspraakronde voor het Voorontwerp Bestemmingsplan (VBOP), het Voorontwerp Facetbestemmingsplan Geluidszone en het Milieu Effect Rapport (m.e.r.) loopt van 11 juni tot en met 13 augustus. Het bedrijventerrein Heesch West wordt ontwikkeld om een krachtige impuls aan de regionale economie te geven, …

Voorontwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Heesch-West in procedure

Voorontwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Heesch-West in procedure

4 juni 2019

Maandag 3 juni 2019 namen de drie colleges B&W van Bernheze, ‘s-Hertogenbosch en Oss de beslissing om het Voortontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesch-West  in procedure te brengen. Vanaf dinsdag 11 juni  2019 is het Voorontwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Heesch-West openbaar en voor iedereen te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De plannen liggen 9 weken ter inzage voor reacties. Inloopbijeenkomst op …

Veel betrokkenheid bij informatiebijeenkomst Vinkel

Veel betrokkenheid bij informatiebijeenkomst Vinkel

24 mei 2019

De dorpsraad van Vinkel hield op 23 mei een informatiebijeenkomst voor inwoners van het dorp om ze verder te informeren over de plannen rond Heesch West. De zaal in gemeenschapshuis ’t Zijl stroomde snel vol om te luisteren naar de presentaties en vragen te stellen. Wethouder Roy Geers heette de aanwezigen welkom en benadrukte het …

Toelichting plannen in Dorpsraad Vinkel

Toelichting plannen in Dorpsraad Vinkel

20 mei 2019

Op donderdag 23 mei praten we de Dorpsraad Vinkel bij over de plannen van Heesch West. De avond in gemeenschapshuis 't Zijl is open voor publiek en begint om 20.00 uur. Sprekers zijn wethouder Roy Geers van de gemeente 's-Hertogenbosch, projectleider Paul van Dijk en adviseur planvorming Antea group Bastian van Dijck. Deze avond past …

Toelichting plannen aan Ondernemersvereniging Heesch

Toelichting plannen aan Ondernemersvereniging Heesch

15 mei 2019

Op 14 mei heeft projectleider Paul van Dijk de leden van de Ondernemersvereniging Heesch bijgepraat over de plannen van Heesch West. Vanaf 11 juni ligt het plan met bijbehorende m.e.r. (milieu effect rapportage) ter inzage. Deze bijeenkomst was bedoeld om de ondernemersvereniging hierop alvast een toelichting te geven en belangrijke vragen te beantwoorden. Het past …

Voorbereidingen voorontwerp bestemmingsplan Heesch West

Voorbereidingen voorontwerp bestemmingsplan Heesch West

12 april 2019

De voorbereidingen voor het Voorontwerp bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage van Heesch West nadert de afronding. Deze stukken gaan juni 2019 in procedure. Op 4 april zijn de voorlopige onderzoeken en voorgenomen planmaatregelen met de leden van de klankbordgroep - bestaande uit onder meer vertegenwoordigers van dorpsraden en  organisaties als ZLTO en IVN -besproken. …

Gemeenteraad Bernheze stemt in met zonnepark Achterste Groes

Gemeenteraad Bernheze stemt in met zonnepark Achterste Groes

21 februari 2019

De gemeenteraad van Bernheze heeft op 5 juli ingestemd met de komst van een zonnepark Achterste Groes in Heesch. Op 20 februari is de Omgevingsvergunning verleend. Het betreft een zonnepark van circa 10 ha, met 21.000 zonnepanelen. Het zonnepark wordt naar verwachting in 2019 gerealiseerd. De gemeenteraad heeft meerdere varianten afgewogen. Het voorstel omvat ook …

Inloopavond en nieuwsbrief

Inloopavond en nieuwsbrief

5 december 2018

Begin 2019 organiseert Heesch West een inloopavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. Datum en locatie worden onder meer via deze website bekendgemaakt. Tijdens de avond kan iedereen informatie krijgen over de concrete aanpak en planinvulling. Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.   (Nieuwsbericht 5 december 2018)

Heb je vragen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief