Online bijeenkomst Heesch West 21 april

7 april 2021

Het plan voor bedrijventerrein Heesch West vordert gestaag. Het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP) is in 2019 ter inzage gelegd. Daarna is er regelmatig contact met (vertegenwoordigers uit) de omgeving geweest. Dit heeft geleid tot meer onderzoeken en de plannen voor Heesch West zijn daarop inhoudelijk aangepast. We willen het Ontwerp-bestemmingsplan (OBP) over een paar maanden in procedure brengen. In de eerste helft van juni is publicatie ingepland, samen met de aangevulde milieueffectrapportage. Daarna is het zes weken mogelijk om via zienswijzen officieel te reageren. Hierbij is rekening gehouden met de zomervakantie regio Zuid: de reactietermijn is afgelopen voordat de zomervakantie begint. De zienswijzen worden meegenomen in de volgende fase: de beoogde vaststelling van het bestemmingsplan.

Update plan en proces
We willen omwonenden graag ruim voor de publicatie van het OBP verder informeren over Heesch West. Hoe worden de plannen aangepast? Welk type bedrijven kunnen zich vestigen en worden daar voorwaarden aan gesteld? Hoe worden mogelijke effecten van bedrijven en verkeer op de omgeving beheerst? Hoe verhouden de huidige plannen zich tot de zorgen die eerder werden geuit? Hoe ziet het verdere plan- en besluitvormingsproces eruit?

Vanwege de huidige maatregelen zal dit in een digitale bijeenkomst zijn op woensdag 21 april om 19.30 uur. De livestream start met een presentatie over Heesch West. Daarna is er ruim de tijd voor het beantwoorden van vragen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@heeschwest.nl. U ontvangt dan gegevens voor de livestream. Vragen stellen kan ook vooraf via mail. Die komen zoveel mogelijk tijdens de uitzending aan bod. Op de avond zelf kunt u via WhatsApp vragen stellen. Het telefoonnummer komt tijdens de uitzending in beeld. Vragen die niet tijdens de uitzending aan bod komen, worden daarna beantwoord. De online bijeenkomst duurt tot uiterlijk 21.00 uur.

Wat is het Ontwerpbestemmingsplan?
Het OBP is een verdere uitwerking van het Voorontwerp Bestemmingsplan. Hier zijn veel reacties op binnengekomen. Die zijn meegenomen in de aanpassing en optimalisatie van het plan en aanvullende onderzoeken. De insprekers hebben in maart 2020 een brief ontvangen met het proces rond de inspraakreacties. Alle reacties en de antwoorden komen in een inspraaknota. Deze komt tegelijk met het OBP en de aangevulde m.e.r. beschikbaar. Iedereen die een inspraakreactie heeft ingezonden krijgt hierover schriftelijk bericht.

Via onze nieuwsbrief ontvangt u nieuws en informatie direct in uw mailbox. Aanmelden kan hier.