Overig

 

Externe veiligheid

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die mogelijk risico voor de omgeving kunnen opleveren. In het externe veiligheidsonderzoek (wordt verder ingegaan op de wet- en regelgeving en in de Aanvulling onderzoek externe veiligheid Regionaal Bedrijventerrein Heesch West zijn de gevolgen van de planaanpassingen na 2019 beschouwd. De aanpassing van het bestemmingsplan hebben geen ander effect op externe veiligheid dan in het ontwerpbestemmingsplan en MER en aanvulling MER beschreven.

Relevante documentatie
Oplegnotitie Externe veiligheid 2021 en Externe veiligheidsonderzoek 2019
Externe veiligheid in het bestemmingsplan


Milieuzonering

Milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk voldoende worden gescheiden. Deze is gekoppeld aan een Staat van bedrijfsactiviteiten: een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn ingedeeld in categorieën naar de te verwachten belasting voor het milieu. Hierbij zijn thema’s als geluid, geur en stof van belang. Daarnaast kan de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf relevant zijn.

Passende afstanden tot woningen zijn maatgevend voor de mogelijke vestiging van bedrijven binnen het terrein. Deze zogenaamde inwaartse zonering borgt een goed woon- en leefkwaliteit in de omgeving van het plangebied en geeft de toekomstige bedrijven zekerheid over de mogelijke milieucategorieën. Milieucategorie 5.1. is -alleen na aanvullende besluitvorming en met strenge voorwaarden- mogelijk in een beperkt gebied ten westen van de Koksteeg. Specifieke bedrijven, die niet wenselijk zijn op Heesch West, of die niet in het profiel passen, zoals een mestverwerkend bedrijf zijn uitgesloten.

Relevante documentatie
milieuzonering in bestemmingsplan


Geur

In lijn met het advies van de GGD is de geurbelasting van Heesch West op de omgeving onderzocht. Agrarische activiteiten verdwijnen en daarmee ook de geuruitstoot die daarbij hoort. De te ontwikkelen bedrijven kunnen leiden tot nieuwe geuruitstoot. Onder andere vanwege de zorg in de omgeving dat Heesch West over mogelijke geuroverlast zijn de regels in het ontwerpbestemmingsplan aangescherpt. De aanpassingen in het bestemmingsplan hebben geen ander effect op geur dan in het ontwerpbestemmingsplan, MER en aanvulling MER beschreven.

Relevante documentatie
Geur in bestemmingsplan


Licht

De aanpassingen in het bestemmingsplan hebben geen wezenlijk ander effect op de omgeving dan in het ontwerpbestemmingsplan en MER en aanvulling MER beschreven. De ruimere afscherming van Heesch West aan de zuid-, west- en oostzijde zijde zorgt mogelijk voor minder lichthinder voor de woningen langs de Weerscheut, Zoggelsestraat en Rakstraat.

Relevante documentatie
Licht in bestemmingsplanSchittering

Zonnepanelen kunnen leiden tot reflectie van zonlicht en daardoor schitteringshinder. Dat kan ook gelden voor glanzende oppervlaktes voor bedrijven. In het bestemmingsplan is een ruimere afscherming met groen opgenomen aan de zuidwestzijde. Eventuele schittering van een mogelijk zonnepark wordt hierdoor afgeschermd. De kans op schittering wordt laag inschat. Er is een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan opgenomen waarin staat dat de situatie nader moet worden beschouwd voordat de vergunning voor het zonnepark kan worden afgegeven.

Relevante documentatie
Schittering in bestemmingsplanKabels en leidingen

In bestemmingsplannen worden uitsluitend kabels en leidingen van gas, water, elektra en riool opgenomen die ruimtelijk belangrijk zijn of belangrijk voor beheer, externe veiligheid of gezondheidsrisico's. Het gaat dan altijd om de hoofdtransportstructuur. Dat betreft bij Heesch West alleen een doorgaande aardgastransportleiding. Deze vormt geen belemmering voor de haalbaarheid van het bestemmingsplan. Het bedrijventerrein zelf wordt aardgasvrij aangelegd.

Relevante documentatie
Kabels en leidingen in het bestemmingsplan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.