Overige thema's

Licht
Door af te zien van windturbines op Heesch West vervallen de lichteffecten van de zogenoemde obstakelverlichting. Verlichting op het terrein en door het verkeer geeft wel effecten, maar deze kunnen beperkt worden technische maatregelen, zoals afscherming. Dit is met een extra planregel in het bestemmingsplan geborgd.

Meer informatie uit de milieueffectrapportage over licht.


Slagschaduw en schittering
Het afzien van windturbines op Heesch West betekent dat er geen slagschaduw op woningen valt in het huidige plan. Over de mogelijke schittering van zonnepanelen zijn in de vorige inspraakperiode vragen gesteld. In de aangevulde milieueffectrapportage is uitgebreider op dit thema ingegaan.

Informatie uit de milieueffectrapportage over schittering.


Geur
De effecten op het gebied van geur zullen in de praktijk zorgvuldig beheerst worden. Dit onder andere door het uitsluiten van diverse bedrijven uit de standaard bedrijvenlijst en het een behoorlijke verkleining van het gebied waar (na afwijking, onder voorwaarden) milieucategorie 5.1 mogelijk is. Daarnaast zijn er aanvullende regels opgesteld om milieu-impact te beheersen.

Meer informatie over geur uit de milieueffectrapportage.


Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu. Er zijn in het huidige ontwerp geen effecten te verwachten als het gaat om plaatsgebonden risico. Door het verdwijnen van windturbines uit de huidige plannen, komen de uitzonderlijke risico’s die hieraan verbonden zijn geheel te vervallen.

Meer informatie uit de milieueffectrapportage over externe veiligheid.


Ruimtegebruik
Het besluit af te zien van windturbines op Heesch West zorgt voor minder nadelige effecten voor de woon- en leefomgeving. Deze aanpassingen zijn meegenomen in de beoordeling van effecten voor geluid, licht, slagschaduw en schittering  en landschap.

Meer informatie uit de milieueffectrapportage over ruimtegebruik.


Landschap, cultuurhistorie en archeologie

Door het besluit geen windturbines op te nemen in het bestemmingsplan is de zichtbaarheid van Heesch West vanuit de omgeving verminderd. Door een goede landschappelijke inpassing kan de zichtbaarheid van de bedrijfshallen worden beperkt. Het landschapsontwerp wordt nog verder uitgewerkt in overleg met de omgeving en belangenorganisaties.

Meer informatie uit de milieueffectrapportage over landschap, cultuurhistorie en archeologie


Bodem en water
De verschillende aanpassingen in het plan en programma hebben geen andere effect op de aspecten bodem en water dan in het MER 2019 beschreven. Als onderdeel van Heesch West wordt een robuust en duurzaam watersysteem gerealiseerd dat geen negatieve effecten heeft op de omgeving, maar juist positieve effecten kan hebben.

Meer informatie uit de milieueffectrapportage over bodem en water


Natuur
Door het besluit om geen windturbines op te nemen in het bestemmingsplan, verdwijnen ook de negatieve effecten die windturbines hebben op diersoorten, in het bijzonder vogels en vleermuizen. Daar waar Heesch West leidt tot verstoring van diersoorten wordt dit voorkomen dan wel beperkt door aanvullende maatregelen. Voorbeeld hiervan zijn de al aangelegde huismussen- en vleermuizenhotels. Het landschapspark biedt kansen voor vergroting van de biodiversiteit.

 

Meer informatie uit de milieueffectrapportage over natuur

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.