Reageren op de plannen: hoe gaat dat in zijn werk?

3 juli 2019

Tot en met 13 augustus is het mogelijk om te reageren op het Voorontwerp Bestemmingsplan, Facetplan geluidzone en de MER via de gemeenten Bernheze, Oss of ’s-Hertogenbosch. Een reactie naar één gemeente is voldoende, het is niet nodig om deze naar alle drie te sturen. Dit is niet de enige inspraakronde: onder aan dit artikel is in een schema te zien hoe de gehele procedure eruit ziet en in welke fase we nu zitten.

Hoe dien ik een inspraakreactie in?
Een inspraakreactie is een reactie op het Voorontwerp Bestemmingsplan. Hierin kun je beschrijven met welke onderdelen uit het voorontwerp bestemmingsplan je het wel of niet eens bent met daarbij een toelichting. Deze stuur je naar één van de betrokken gemeenten. Vermeld daarbij je naam, adres, datum en handtekening.

Hieronder staan de gegevens per gemeente.

Bernheze
De inspraakreactie kan gericht worden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Als je een inspraakreactie mondeling wilt geven, kun je een afspraak maken via telefoonnummer 14 0412 of via de mail gemeente@bernheze.org.

’s-Hertogenbosch
Een schriftelijke reactie kan gestuurd worden naar: Burgemeester en Wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8485564. Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD via het digitale formulier: www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie. Voor een mondelinge reactie kan contact opgenomen worden met de heer Helming via telefoonnummer 073 - 6155392.

Oss
Een schriftelijke inspraakreactie kun je sturen naar: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss. Mondeling een inspraakreactie indienen kan via de heer Leerdam, tel. 14 0412.

De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West nodigt betrokkenen uit om inspraakreacties in te dienen.

Wat gebeurt er met mijn ingediende inspraakreactie?
De inspraakperiode eindigt op 13 augustus 2019. Daarna worden de reacties die bij de gemeenten zijn binnengekomen, samengevoegd en beantwoord. Dat gebeurt in de periode tot en met oktober 2019. In dezelfde tijd kunnen de gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss het plan bespreken in commissies, een besluit nemen ze in dit stadium nog niet. De Gemeenschappelijke Regeling gaat vervolgens samen met de gemeenten aan de slag om de reacties te verwerken tot een nader voorstel: het ontwerpbestemmingsplan (OBP).

Waar zitten we in de procedure?
Nu kun je inspraakreacties indienen voor het Voorontwerp bestemmingsplan (VOBP). Deze worden verwerkt bij de volgende fase voor het plan: het ontwerp bestemmingsplan (OBP). Ook dit plan wordt ter inzage gelegd en ook dan is het mogelijk om er op te reageren. Mensen die een inspraakreactie indienden voor het VOBP ontvangen een persoonlijke brief over deze terinzagelegging die volgens de huidige planning in januari/februari 2020 plaatsvindt.

Daarna wordt het plan met een nota van zienswijzen aan de gemeenteraden voorgelegd. Zij zullen het bespreken en een besluit nemen. Daarna is het de beurt aan de colleges. Mensen die een zienswijze in hebben gediend krijgen daarna persoonlijk een brief waarin ze hierover geïnformeerd worden. Tussen het collegebesluit en behandeling in de raad is het nog mogelijk om in te spreken in de raad over het raadsvoorstel.

Na de college- en raadsbesluiten wordt het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld en volgt nog een inzageperiode (in de planning september/oktober 2020). In deze periode is het mogelijk om bij de Raad van State in beroep te gaan tegen de plannen. Deze mogelijkheid is er voor mensen die in een eerdere fase een inspraakreactie ingediend hebben.