Update planvorming bedrijventerrein

28 mei 2020

Heesch West werkt aan de volgende stap in de planfase: het ontwerpbestemmingsplan (OBP). De Gemeenschappelijke Regeling (GR) bereidt dit voor in opdracht van de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss. Uiteindelijk nemen de gemeenteraden het besluit over het bestemmingsplan Heesch West.

Communicatie en participatie
Om het plan voor Heesch West op een zorgvuldige manier vorm te geven, wordt aanzienlijk meer tijd uitgetrokken dan gepland. Vanwege de coronacrisis is de omgevingscommunicatie en -participatie dit voorjaar heel beperkt. We gaan dit op een later moment inhalen. Belangrijke keuzes in de doorontwikkeling van het plan zijn nu ook niet aan de orde. Via onze website en nieuwsbrief houden we u op de hoogte, ook in deze tijd.

Aanvullende onderzoeken
Op dit moment lopen er verschillende onderzoeken. Deze hebben ook betrekking op aandachtspunten afkomstig uit de inspraakreacties en afstemming met diverse belanghebbenden. De bevindingen worden betrokken in plankeuzes en verwerkt in het OBP en de aanvulling op het milieueffectrapport MER. Net als in de vorige fase, worden de plannen weer getoetst worden door de onafhankelijke commissie m.e.r. Daarnaast zal de GGD vanuit gezondheidsperspectief adviseren.

Vervolg proces
De verwachting is dat na de zomervakantie afstemming en participatie met belanghebbenden goed kan worden geregeld en dat de diverse omgevingsonderzoeken op basis van planuitwerkingen dan ook geactualiseerd zijn. We voorzien dat de uitgewerkte plannen, inclusief de adviezen van de Commissie m.e.r. en GGD en de nota met beantwoording van inspraakreacties in het eerste kwartaal 2021 afgerond zijn voor publicatie en besluitvorming.

Via verschillende kanalen berichten we tussentijds regelmatig over ontwikkelingen. Op de website en via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van actualiteiten en via het contactformulier is het mogelijk vragen te stellen.

In bovenstaande video gaat Roy Geers, voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling, in op het economisch belang van Heesch West voor de regio en de aandacht voor de omgeving. Dit is de eerste video in een reeks waarin verschillende onderdelen van de planvorming worden toegelicht, zoals organisatie, processen en onderzoek.