Stand van zaken rond Heesch West

3 april 2020

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) bereidt het plan in opdracht van de drie gemeenten voor. Uiteindelijk nemen de gemeenteraden het besluit over de bestemmingsplannen Heesch West. Het ontwerpbestemmingsplan (OBP)  vormt de volgende stap in de planfase. Hiervoor trekt de GR aanzienlijk meer tijd uit dan eerder voorzien. Als gevolg daarvan komt de beantwoording van de inspraakreacties op een later moment. Ook de maatregelen en impact van de coronacrisis hebben invloed op de verdere procedure.

Zorgvuldigheid boven snelheid
Om uitwerking van de plannen voor Heesch West op een gedegen manier vorm te geven, wordt voldoende tijd ingeruimd. De 1.300 inspraakreacties verdienen een serieuze uitwerking en waar nodig aanpassing. Vanuit de GR wordt participatie serieus genomen en dat vergt soms meer tijd. Er wordt geluisterd en vanuit de projectorganisatie is en blijft men in gesprek. Er worden verschillende aanvullende onderzoeken gedaan waarmee zowel het OBP en een aanvulling op de milieueffectrapportage (MER) worden gerealiseerd. Belangrijke thema’s zijn de brede afweging over mogelijke inpassing van windturbines, het bedrijvenprofiel voor het terrein, verkeer, beheersing van omgevingseffecten en landschappelijke inpassing.

Hoe gaat de procedure verder?
De planvorming zit nu in een fase van onderzoek en de verdere uitwerking van genoemde thema’s. Het plan met een aanvulling op de MER wordt ook weer getoetst door de onafhankelijke commissie m.e.r. Daarnaast zal de GGD vanuit gezondheidsperspectief een advies opstellen.

De coronacrisis en maatregelen die daaruit volgen, hebben impact op iedereen, dus ook op de planvorming rond Heesch West. De voorgenomen omgevingsparticipatie wordt uitgesteld. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze weer opgepakt kan worden. Een zorgvuldig traject met betrekking tot omgevingscommunicatie is en blijft onderdeel van de planvorming.

Het is ook onbekend wanneer de uitgewerkte plannen (OBP en MER), inclusief de adviezen van de Commissie m.e.r. en GGD kunnen worden gepubliceerd, maar dit zal niet eerder dan in het najaar zijn. Onder andere via deze website en onze nieuwsbrieven zullen we verder berichten op welke wijze en termijn we verder vervolg aan omgevingscommunicatie en procedure geven.

Alle 1.300 inspraakreacties worden samengebracht in een inspraaknota die ook onderdeel is van de besluitvormingsdocumenten voor bestuurders van de betrokken gemeenten (Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss). Deze nota zal tegelijk met de planuitwerkingen en adviezen worden gepubliceerd. Op dat moment ontvangt iedereen die een inspraakreactie heeft ingediend een individueel antwoord met verdere toelichting. Na goedkeuring door colleges van burgemeester en wethouders wordt het ontwerpbestemmingsplan en aanvulling MER gepubliceerd en is er de mogelijkheid om hier op te reageren met een zienswijze.

Meer informatie
Uiteraard informeren we u in de tussenliggende periode ook graag over actualiteiten en ontwikkelingen die van belang zijn in de planontwikkeling van Heesch West. Dat doen we via diverse kanalen als bijeenkomsten (wanneer het weer verantwoord is om deze doorgang te laten vinden) waarin we ingaan op belangrijke thema’s, vragen beantwoorden en zorgen die leven in de omgeving ophalen om mee te nemen bij verdere afwegingen. 

Via het contactformulier op deze site is het mogelijk om vragen stellen of abonnee te worden van de nieuwsbrief.