Terugkijken bijeenkomst verkeer 27 mei

28 mei 2021

In april en mei waren diverse online informatiebijeenkomsten rond Heesch West. Op 27 mei was het onderwerp verkeer. Deze is hieronder in zijn geheel terug te kijken. Heeft  u vragen naar aanleiding van deze bijeenkomst of over andere aan Heesch West gerelateerde onderwerpen dan kunt u die mailen naar info@heeschwest.nl.

Vragen die niet in de uitzending behandeld konden worden:

Achthonderd verkeersbewegingen per dag over de Papendijk, ook door het dorp van Geffen daarna?

Ja, tot aan de Dorpsstraat. De toename wordt hoe noordelijker op de Papendijk richting de kern van Geffen van kleiner: ca. 400 mvt/etm op de Papendijk ten noorden van de Groenstraat/Heesterseweg, ca. 150 mvt/etm op de Dorpstraat.

De toename betreft met name lokaal verkeer dat door de optimalisatie van de Bosschebaan/Rekken andere routes kiest naar de snelweg en de omliggende kernen. Dit leidt bijvoorbeeld op de Groenstraat en de Heesterseweg tot een afname van verkeer. De toename op de Papendijk en in de kern Geffen betreft slechts voor een klein deel woon-werkverkeer van en naar Heesch West.

 

Toename verkeer Weerscheut is + 700 en in de kern van Vinkel slechts + 200. Waar blijft die 500?

De verschillen in toename van verkeersbewegingen is het gevolg van diverse factoren, ontwikkelingen Heesch West en diverse infrastructurele aanpassingen:
- toename van (auto)verkeer van en naar Heesch West
- verandering van lokale/regionale verkeersstromen door aanpassingen in wegennet (optimalisatie van Bosschebaan/Rekken en rotonde Weerscheut/Bosschebaan, afsluiten Koksteeg, nieuwe verbinding Weerscheut/Ruiterdam
- andere verkeersstromen lokaal/regionaal vrachtverkeer door vrachtwagenverbod op Weerscheut.

Belangrijk hierbij is te beseffen dat verkeer van en naar en door Vinkel gebruik maakt van diverse ontsluitingswegen. Elke van bovenstaande wijziging heeft voor elke ontsluitingsweg een ander effect. In het MER is de totaal/per saldo effect van alle aanpassingen weergegeven.

Dit leidt per saldo tot een toename van ca 600 mvt/etm op de Weerscheut ter hoogte van Heesch West. In Vinkel is de toename op de Weerscheut ca 500 mvt/etm. Op de Van Rijckevorselweg en de Brugstraat in Vinkel is er per saldo een afname van 100 à 200 mvt/etm. De toename op de Weerscheut en de afname op de Van Rijckevorselweg resulteren in een per saldo toename van ca 200 mvt/etm op de Brugstraat ten zuiden van Vinkel richting de N279. Daarnaast is een deel van het verkeer op de wegen in Vinkel lokaal verkeer, dat in de kern van Vinkel vertrekt of stopt, en daarmee inderdaad “verdwijnt” in het verkeersmodel.

 Vorstengrafdonk + Heesch West: niet uit te leggen dat circa 8000 bewegingen per dag parallel moet naar 2 op- en afritten. Wat is jullie eigen mening daarover?

Onduidelijk is vraag vraagsteller precies bedoeld met de vraag. Verkeer van/naar Heesch West naar/van autosnelweg wordt met af/-toerit 51 (Nuland) en 52 (Heesch-West/Oss) afgewikkeld. Vorstengrafdonk wordt afgewikkeld via af-/toerit 53 (Oss-Oost). In het verkeersmodel is zowel het verkeer van en naar Vorstengrafdonk als dat van en naar Heesch West opgenomen. De verkeersmodelresultaten laten zien dat de op- en afritten naar de snelweg dit verkeer kunnen verwerken.

Zijn de cijfers op het omliggend wegennet gelijk als er een vergelijking gemaakt wordt tussen huidige situatie en de uiteindelijke situatie (dus zonder referentie)?

Nee, die zijn niet hetzelfde. In het MER is het verkeerseffect van Heesch West, zoals vereist, bepaald ten opzichte van de zogenaamde referentiesituatie: de toekomstige situatie in 2030 zonder Heesch West. De toekomstige situatie zonder Heesch West kent andere verkeersintensiteiten dan de huidige situatie nu. Dat komt onder meer omdat er naast Heesch West ook andere ontwikkelingen plaatsvinden, zoals woningbouw en aanpassing van het wegennet. In het MER is daarom eerst het verschil tussen de verkeersintensiteiten tussen de huidige situatie en de referentiesituatie 2030 in beeld gebracht, vervolgens het effect van Heesch West ten opzichte van de referentiesituatie. Dit om een zuivere afweging te kunnen maken van de verkeerseffecten van Heesch West.

Jullie geven aan dat het geluid van de parallelweg/Bossche baan in het niet zal vallen bij het geluid van de A59. Maar het is toch te verwachten dat het geluid op de A59 ook zal toenemen omdat er meer verkeer over zal gaan? Dus indirect kan er dan toch meer overlast voor de nabijgelegen woningen zijn. Is dit effect in de berekeningen meegenomen? Zo ja wat is dit effect dan?

In het geluidmodel zijn alle omliggende wegen meegenomen, dus ook de snelweg en de verkeerseffecten van Heesch West op de snelweg. Het verkeerseffect van Heesch West op snelweg is echter beperkt, gezien de hoeveelheid verkeer die er nu al rijdt, maximaal 1 a 2 %. Dit geeft een niet waarneembaar effect op geluid, ca. 0,1 dB. Het verkeerseffect van Heesch West op de snelweg heeft daarmee geen effect op de geluidbelasting op de woningen langs de parallelweg/Bosschebaan.

De reden dat de toename van verkeer op de parallel/Bosschebaan door Heesch West niet leidt tot een verslechtering van het geluidklimaat langs de parallelweg/Bosschebaan is dat het geluidklimaat nu en na realisatie van Heesch West bepaald is en blijft door het wegverkeerslawaai van de snelweg. Direct langs de Bosschebaan is de geluidbelasting van de Bosschebaan alleen ca. 54 dB, de geluidbelasting van de snelweg ca. 63 dB. Het gezamenlijk wegverkeerslawaai van Bosschebaan en snelweg samen is ook ca. 63 dB. De toename door Heesch West is maximaal enkele tienden dB.

Waar wordt de Koksteeg afgesloten? 

De Koksteeg vormt vanaf de noordkant middels een nieuw aan te leggen rotonde een van de drie toegangswegen tot het nieuwe bedrijventerrein. Verderop richting het zuiden gaat de Koksteeg over in een langzaam verkeerroute. Autoverkeer kan vanaf de noordkant niet naar de Zoggelsestraat rijden.