Update planning ontwikkeling bedrijventerrein Heesch West

18 december 2020

Voordat bedrijventerrein Heesch West wordt gerealiseerd moet een zorgvuldig traject worden doorlopen. Dit artikel geeft een doorkijk op de verschillende fases die doorlopen moeten worden tot aan de start van de uitvoeringsfase voor Heesch West.

Naar aanleiding van reacties op het Voorontwerp bestemmingsplan worden nog verschillende planverbeteringen en onderzoeken uitgevoerd en afgerond op het gebied van belangrijke thema’s als geluid en verkeer. De resultaten hiervan worden meegenomen bij het opstellen van de aangevulde milieueffectrapportage (MER).

Tegelijkertijd worden stappen gezet gericht op een nadere uitwerking van het landschapspark en de landschappelijke inpassing van Heesch West. De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West  (GR)vindt een zorgvuldig participatietraject belangrijk en hiervoor wordt ruim tijd ingeruimd. Bij de ontwikkeling van het landschapsontwerp wordt de omgeving en regionale natuur- en milieuorganisaties betrokken. Dit zal in januari 2020 starten en in verschillende bijeenkomsten stapsgewijs vorm krijgen onder begeleiding van een landschapsarchitect.

Advies
In het nieuwe jaar zal ook de commissie m.e.r. weer advies geven op de aangepaste plannen voor Heesch West. De commissie m.e.r. heeft vorig jaar bij publicatie van het Voorontwerp bestemmingsplan ook advies uitgebracht. De GR heeft in overleg met de vanuit de omgeving betrokken partijen afgesproken om ook in deze fase weer advies op de plannen aan te vragen bij deze onafhankelijke commissie.

Presentaties aan omgeving
In april 2021 wordt het definitieve OBP en de aanvulling MER voorgelegd aan het algemeen bestuur van de GR en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch. Daarna volgt een periode met presentaties aan de omgeving voorafgaand aan de zienswijzeperiode in juni. Tijdens deze periode van zes weken is het mogelijk een zienswijze op het plan in te dienen.

Uitvoering
Mogelijke zienswijzen worden behandeld en kunnen leiden tot aanpassingen van het plan. Richting het eind van het jaar wordt naar verwachting de vaststelling van het bestemmingsplan verwacht. Volgens deze planning kan in de eerste helft van 2022 gestart worden met de voorbereidingen op de uitvoeringsfase als het gaat om bouwrijp maken van gronden, vergunningen en contracteren van bedrijven.