Veel gestelde vragen inloopbijeenkomst Heesch

21 juni 2019

De inloopbijeenkomst Heesch West trok veel belangstellenden die meer wilden weten over de plannen voor het bedrijventerrein. De meest gestelde vragen zijn hieronder te vinden.

Wat voor bedrijven komen er op het bedrijventerrein?
Er is een vestigingsprofiel opgesteld:


Wat zijn milieucategorieën en wat betekenen die voor Heesch West?
Milieucategorieën zijn opgesteld om milieubelasting van bedrijven te kunnen indelen. Deze indeling is gemaakt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Heesch West biedt ruimte voor bedrijven die vallen in categorie 4.2.
Het is niet zonder meer mogelijk voor bedrijven met een hogere milieucategorie (maximaal 5.1) om toegelaten te worden op het bedrijventerrein. Als een bedrijf in een hogere milieucategorie zich meldt, dan wordt per geval bekeken of dat mogelijk en wenselijk is. Daarvoor heeft in eerste instantie de gemeenteraad van Bernheze een voorbehoud waar het om haar grondgebied gaat. Ook zal er dan een aanvullende procedure, de afwijkingsbevoegdheid van de Colleges van Burgemeesters en Wethouders, gevolgd moeten worden en kunnen verdere voorwaarden worden gesteld. Een bedrijf met een hogere milieucategorie komt pas in aanmerking voor vestiging op Heesch West als er een aantal aanvullende procedures wordt doorlopen en de gemeenten besluiten dat het bedrijf zorgvuldig kan worden ingepast.
Duurzaamheid is bij de huisvesting van bedrijven een belangrijke pijler. Er wordt overlegd hoe bedrijven hier zoveel mogelijk aan kunnen bijdragen als het gaat om energie, klimaat en mobiliteitsdoelstellingen. Hierbij haken we aan bij de doelstellingen die (inter)nationaal zijn bepaald voor 2030. We willen koploper zijn en hierbij niet de wetgeving afwachten.

Bij de milieucategorieën valt de term ‘inwaartse zonering’. Wat houdt dat in?
In het plan wordt gewerkt met ‘inwaartse zonering’. Dat wil zeggen dat er vanaf de omliggende woningen afstanden zijn vastgesteld voor bedrijven. Deze worden inwaarts in het gebied uitgezet. Dat wil zeggen: hoe hoger de milieucategorie van een bedrijf hoe verder de afstand tot aan woningen moet zijn. Voor een bedrijf uit milieucategorie 1 geldt een afstand van 0 meter, bij categorie 2 is dat 10 meter, bij categorie 3.1. is dat 30 meter, bij categorie 3.2. is dat 50 meter, bij categorie 4.1. is het 100 meter, bij categorie 4.2. is dat 200 meter en bij categorie 5.1. is dat 300 meter. Aspecten als geluid, geur, stof, verkeer en veiligheid zijn in deze systematiek meegenomen. De genoemde afstanden zijn volgens onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voldoende om de hinder tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Er was eerder toch geen sprake van windturbines en milieucategorie 5 op Heesch West?
De samenwerking (destijds ook nog met de gemeente Maasdonk) is door de gemeenteraden vastgesteld in 2013. Bij de herindeling van Maasdonk bij ’s-Hertogenbosch is deze formeel herzien. In de regeling heeft Bernheze voor haar grondgebied een voorbehoud bepaald als het gaat om vaststelling of uitvoering van beleid met betrekking tot de oprichting van windturbines en vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in milieucategorie 5. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is in 2017 aan de ontwikkeling van het plan en de mileueffectrapportage voorafgegaan. In de samenwerkingsafspraken is opgenomen dat de inpassing van windturbines wordt onderzocht en dat het bedrijventerrein direct ruimte wil bieden aan bedrijven milieucategorie 4.2 en bij afwijkingsbevoegdheid ook 5.1 aan de orde kan komen.

Wat is de hoogte van gebouwen op het bedrijventerrein?
De maximale hoogte op de kavels die aan de randen van Heesch West liggen, is vastgesteld op 20 meter. Centraal op het terrein is het mogelijk om te bouwen tot 25 meter en er is een beperkte vrijstelling mogelijk tot maximaal 30 meter, bijvoorbeeld als het gaat om silo’s en bedrijfsondersteunende installaties zijn, onder voorwaarden, tot maximaal 35 meter mogelijk.

Waar vind ik informatie over de geluidsituatie van mijn eigen woning?
Dat kan op verschillende manieren. In deze bijlage zijn verschillende kaarten te vinden waarop de huidige situatie en alternatieven te zien zijn. Ook is in deze bijlage de geluidsbelasting per woning af te lezen in klassen van 5dB. Daarna is geluidsbelasting gepresenteerd als het gaat om verkeer. Voor geluid van industrie, windturbines en de cumulatieve (= opgetelde) geluidsbelasting volgen daarna overzichtskaarten.
In bijlage 4b zijn dezelfde akoestische effecten in beeld gebracht, maar dan met behulp van contouren. Deze berekeningen zijn minder geschikt voor het bepalen van de geluidsbelasting per woning. Er is op basis van onderzoek gekozen voor een voorkeursalternatief. De resultaten van dat geluidsonderzoek zijn hier te vinden. De resultaten van het onderzoek per adres als het gaat om geluidsbron en geluidsbelasting zijn hier te vinden. Hierbij zijn in verschillende kolommen met de waarden voor de huidige situatie opgenomen en de alternatieven.

Voorbeeld
Bewoners van de Zoggelsestraat 100 vinden in dit rapport dat de geluidsbelasting van wegverkeer Lden = 51,19dB is. Voor de alternatieven 1 tot en met 4 is de geluidsbelasting maximaal 51,79 dB (een toename van 0,6 dB). In het voorkeursalternatief is een geluidsbelasting berekend van 51,83 dB.

Het akoestisch onderzoek is hier te vinden.

Hoe is de veiligheid van bijvoorbeeld fietsers geregeld?
Om ervoor te zorgen dat alle soorten verkeer (fietsers, auto’s en agrarisch verkeer) rond het bedrijventerrein zich op een veilige manier kunnen verplaatsen, zijn er verschillende rijbanen en rijroutes ingericht. Langzaam verkeer als fietsers is bijvoorbeeld gescheiden van vrachtverkeer.

Hoe wordt sluipverkeer zo veel mogelijk voorkomen?
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om het verkeer van Heesch West zo direct mogelijk naar de A59 te leiden. Daarom is er in de planontwikkeling van uitgegaan dat de hoofdverkeersontsluiting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt aangelegd. Bij die aanleg worden bestaande situaties zoals kruispunt Rekken/Weerscheut aangepast waarbij de doorstroming en het vergroten van de verkeersveiligheid samen gaan. Dat voorkomt zoveel mogelijk dat verkeer van Heesch West zich in de nabije omgeving verspreidt. Daarom wordt een deel van de Koksteeg in de toekomst niet meer voor autoverkeer toegankelijk. Voor lokaal verkeer is een passend alternatief in het plan opgenomen in de buurt van de Ruitersdam.

Is er geen directe aansluiting op de A59 mogelijk?
Dat is niet mogelijk. In het verleden is dit wel door de samenwerkende gemeenten voorgelegd aan Rijkswaterstaat, maar afgewezen. Belangrijke overweging daarbij was dat een directe aansluiting de doorstroming op de A59 belemmert, omdat de afritten dan op te korte afstand van elkaar liggen. Op initiatief van de klankbordgroep betrokken bij Heesch West is een aantal alternatieve voorstellen onderzocht en afgestemd. Deze alternatieven bleken op meerdere criteria niet haalbaar. De afwegingen hiervan zijn opgenomen in de milieueffectrapportage.

Waar kunnen vrachtwagens parkeren?
Er komt geen openbare parkeervoorziening voor vrachtverkeer, omdat dit verkeer aantrekt dat niet aan Heesch West verbonden is. Bedrijven moeten auto’s en vrachtwagens op hun eigen terrein opvangen.

Waarom zijn er zonnepanelen en windturbines gepland?
Om aan de duurzame energieopgave van het bedrijventerrein te voldoen en bij te dragen aan de energieopgave in de regio is het voornemen zonnepanelen (zowel op daken van bedrijven als in de parkomgeving) en drie windturbines in te zetten.

Wat zijn de effecten van de windturbines, bijvoorbeeld slagschaduw?
De windturbines voldoen uiteraard aan de wettelijke normen als het gaat om bijvoorbeeld slagschaduw en geluid. Slagschaduw zal bij woningen in de ruimere omgeving niet meer dan 5 uur per jaar kunnen voorkomen. Regelapparatuur op de turbines verzorgt dit en kan ook oplossingen bieden als het gaat om gevoelige fauna. We volgen de technische ontwikkeling op het vlak van de windturbines, om impact van de turbines mogelijk verder te beperken.

Hoe kunnen bedrijven en omgeving participeren als het gaat om duurzaam opgewekte energie?
Het plan hiervoor wordt nog verder uitgewerkt. Bedrijven en omgeving kunnen hierin zeker participeren. Ook bij zonnepark Achterste Groes, dat op de verdere ontwikkeling van Heesch West vooruitloopt, wordt een participatieregeling met de lokale energiecoöperaties uit de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss uitgewerkt.

Hoe reageer ik op de plannen die er nu zijn?
Tot en met 13 augustus is het mogelijk om een inspraakreactie te geven op het Voorontwerp Bestemmingsplan, Facetplan geluidzone en de MER via de gemeenten Bernheze, Oss of ’s-Hertogenbosch. Het is niet nodig om dat bij alle gemeenten te doen, bij één is voldoende.

Bernheze:
De inspraakreactie kan gericht worden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Als u uw inspraakreactie mondeling wilt geven, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0412 of via de mail gemeente@bernheze.org.

’s-Hertogenbosch:
Een schriftelijke kunt u sturen naar: Burgemeester en Wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8485564. Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier: www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie Voor een mondelinge reactie kan contact opgenomen worden met de heer Helming via telefoonnummer 073 - 6155392.

Oss:
Een schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss. Mondeling een inspraakreactie indienen kan via de heer Leerdam, tel. 14 0412.

Hoe ziet de formele procedure eruit?
Hier is het formele proces rond de ontwikkeling van Heesch West beschreven:

28 september 2017 – 8 november 2017:
De Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD), de eerste stap m.e.r.-procedure, is ter inzage gekomen en de reacties hierop zijn meegenomen in de MER.

November 2017 - mei 2019:
De Gemeenschappelijke Regeling werkt aan de uitwerking van het plan en voorbereiding bestemmingsplan en MER.

11 juni 2019 – 13 augustus 2019:
Het Voorontwerpbestemmingsplan en MER liggen ter inzage. Iedereen kan hierop een inspraakreactie indienen. Deze kan gericht worden aan het college van B&W van de eigen gemeente.

Najaar 2019:
De Gemeenschappelijke Regeling werkt aan de behandeling van de ingediende reacties en nader planuitwerking.

Begin 2020:
Besluitvorming en publicatie van het ontwerpbestemmingsplan en wellicht aangepaste of aangevulde MER. De exacte data worden vooraf bekend gemaakt. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen, gericht aan de eigen gemeenteraad.

Tweede kwartaal 2020:
De Gemeenschappelijke Regeling werkt aan de behandeling van de ingediende zienswijzen.

Juli 2020:
Besluitvorming en publicatie vastgestelde bestemmingsplannen en MER. Na vaststelling hiervan is het voor iedereen die eerder een zienswijze indiende mogelijk om in beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De exacte data hiervoor worden vooraf bekend gemaakt.

Als voorgaande stap is afgerond en het bestemmingsplan goedgekeurd is, kunnen afzonderlijke vergunningen worden aangevraagd en afgegeven. Ook in deze periode zijn er mogelijkheden om hier bezwaar tegen te maken. Als een vergunning past binnen de kaders van het bestemmingsplan, kan tegen dat onderdeel geen bezwaar meer gemaakt worden.

Waar vind ik het Voorontwerp Bestemmingsplan, de Milieueffectrapportage en andere documentatie?
Hieronder zijn de verschillende rapporten in te zien en te downloaden.

Totaalverbeelding bestemmingsplan Heesch West

Circulair Kwaliteitsplan Heesch West

Voorontwerp Bestemmingsplan Heesch West (Bernheze)
Voorontwerp Bestemmingsplan Heesch West (’s-Hertogenbosch)

Facetplan geluidzone gezoneerd industrieterrein Heesch West (Bernheze)
Facetplan geluidzone gezoneerd industrieterrein Heesch West ('s-Hertogenbosch)

Totaalverbeelding facetbestemmingsplan

Milieueffectrapportage

Staat van bedrijfsactiviteiten

Akoestisch plan en bijlagen 1 t/m 3, bijlage 4a en 4b en bijlagen 5 t/m 9