Veel gestelde vragen uitgelicht

11 juli 2019

Over de plannen voor de ontwikkeling van Heesch West zijn verschillende vragen gesteld bijvoorbeeld op informatiebijeenkomsten of via de website. We zetten een aantal veel gestelde vragen nog een keer voor je op een rijtje en onderaan het artikel vind je een verwijzing naar de FAQ op de website waar nog meer vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn.

Wat is de reden voor de aanleg van duurzaam bedrijventerrein Heesch West?
De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen het bedrijventerrein samen in de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West. Met het duurzame bedrijventerrein willen ze de regionale economie versterken en een impuls geven aan werkgelegenheid.

De provincie Noord-Brabant, en zeker ook deze regio, ontwikkelen zich economisch bovengemiddeld positief. Er is een groeiende behoefte aan locaties voor bedrijfshuisvesting, vooral als het gaat om grootschalige kavels voor onder andere logistiek, de bouwsector en circulaire economie. Om deze goede economische positie te houden en te versterken is het belangrijk om te investeren in aanvullend en onderscheidend aanbod. Heesch West biedt hiervoor ruimte. Het gebied 's-Hertogenbosch, Oss, Meierijstad staat in de top 10 van logistieke hotspots.

Naast kansen voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid, biedt Heesch West ook ruimte om invulling te geven aan de landelijke en regionale energie- en klimaatopgave. Bij de ontwikkeling van Heesch West wordt ingespeeld op de (inter)nationale duurzaamheidsdoelstellingen van 2030 op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen en mobiliteit. Dit houdt onder meer in dat bedrijven een efficiënte energiehuishouding, die aardgasvrij is, moeten hebben. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van lokale duurzame opwekking door zon- en windenergie.

Wat voor bedrijven kunnen zich op Heesch West vestigen?
Voor potentiële bedrijven is een vestigingsprofiel opgesteld:

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een indeling gemaakt voor bedrijven die uitgaat van de milieubelasting die een bedrijf veroorzaakt. Bedrijventerrein Heesch West biedt ruimte voor bedrijven die vallen in categorie 4.2.

Voor bedrijven die vallen in een hogere milieucategorie (maximaal 5.1) is niet mogelijk om zonder een uitgebreidere extra procedure toegelaten te kunnen worden. Per aanvraag wordt bekeken op toelating mogelijk en wenselijk is. De vaststelling van milieucategorieën en een zogenaamde afwijkingsbevoegdheid voor milieucategorie 5.1. is al in 2013-2015 opgenomen in de uitgangspunten voor het bedrijventerrein, die bepaald zijn door de drie betrokken gemeenteraden.

Bij een aanvraag van een bedrijf in een hogere milieucategorie is in eerste instantie de gemeenteraad van Bernheze (waar het gaat om haar grondgebied) aan zet. Daarna zal ook een aanvullende procedure gevolgd moeten worden, de zogenoemde afwijkingsbevoegdheid van de Colleges van Burgemeester en Wethouders, en kunnen verdere voorwaarden worden gesteld. Als het aanvullende proces succesvol wordt doorlopen en de gemeenten nemen een positief besluit, dan kan een bedrijf zorgvuldig worden ingepast.

Bij het inpassen wordt gewerkt met ‘inwaartse zonering’: vanaf de omliggende woningen zijn afstanden vastgesteld voor bedrijven. Een bedrijf met een hogere milieucategorie moet dus verder weg van woningen geplaatst worden, dan een bedrijf dat in een lagere categorie valt. Voor een bedrijf uit milieucategorie 1 geldt een afstand van 0 meter, bij categorie 2 is dat 10 meter, bij categorie 3.1. is dat 30 meter, bij categorie 3.2. is dat 50 meter, bij categorie 4.1. is het 100 meter, bij categorie 4.2. is dat 200 meter en bij categorie 5.1. is dat 300 meter. In de bepaling van deze afstanden zijn aspecten als geluid, geur, stof, verkeer en veiligheid zijn in deze systematiek meegenomen.

Waarom is gekozen voor windmolens op het terrein?
Dit jaar is het klimaatakkoord gesloten, een uitwerking van de internationale afspraken die zijn gemaakt in Parijs in 2015. Het Rijk draagt regio’s op om het voortouw te nemen bij het opstellen van Regionale Energie Strategieën. Regio’s worden uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan met maatregelen om aan de klimaatdoelen te behalen. Inpassing is niet vrijblijvend, als de regio’s zelf geen strategie ontwikkelen dan kan de hogere overheid de regie overnemen.

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss willen door onder andere toevoeging van zonnepanelen en windmolens op het terrein en op de bedrijfspercelen van Heesch West bijdragen aan de regionale energieopgave. De drie gemeenteraden hebben in de periode 2013-2015 uitgangspunten bepaald voor het bedrijventerrein, waarin onderzoeken naar inpasbaarheid van windturbines al opgenomen waren.

In het plan is uitgegaan van 3 windturbines in het natuur- en energiepark. De mix van zon- en windenergie die Heesch West kan integreren is aanzienlijk en kan een efficiënte bijdrage leveren. De windturbines voldoen uiteraard aan de wettelijke normen als het gaat om bijvoorbeeld slagschaduw en geluid. Slagschaduw zal bij woningen in de ruimere omgeving niet meer dan 5 uur per jaar kunnen voorkomen. Regelapparatuur op de turbines verzorgt dit en kan ook oplossingen bieden als het gaat om gevoelige fauna. We volgen de technische ontwikkeling op het vlak van de windturbines, om impact van de turbines mogelijk verder te beperken.

Hoe wordt de toename in verkeer opgevangen en waar kunnen vrachtwagens parkeren?
Een belangrijk uitgangspunt is om het verkeer van Heesch West zo direct mogelijk naar de A59 te leiden. De Rekken krijgt, na aanpassing, de rol van belangrijke ontsluitingsweg van en naar de A59. Aan oostelijke zijde begint de ontsluitingsroute op de Cereslaan en gaat verder over de door te trekken Bosschebaan.

Een directe aansluiting van Heesch West op de A59 is in het verleden door de samenwerkende gemeenten voorgelegd aan Rijkswaterstaat, maar afgewezen. Belangrijke overweging daarbij was dat een directe aansluiting de doorstroming op de A59 belemmert, omdat de afritten dan op te korte afstand van elkaar liggen. Op initiatief van de klankbordgroep betrokken bij Heesch West is een aantal alternatieve voorstellen onderzocht en afgestemd. Deze alternatieven bleken op meerdere criteria niet haalbaar. De afwegingen hiervan zijn opgenomen in de milieueffectrapportage.

De huidige situatie wordt op verschillende plaatsen aangepast om de verkeersdoorstroming op een optimale, veilige manier te laten plaatsvinden. Zoals bij de het kruispunt Rekken/Weerscheut dat wordt ingericht om zoveel mogelijk te voorkomen dat doorgaand verkeer van Heesch West zich in de nabije omgeving verspreidt. Ook wordt een deel van de Koksteeg in de toekomst niet meer voor autoverkeer toegankelijk. Voor lokaal verkeer is een passend alternatief in het plan opgenomen in de buurt van de Ruitersdam.

Om ervoor te zorgen dat alle soorten verkeer (fietsers, auto’s en agrarisch verkeer) rond het bedrijventerrein zich op een veilige manier kunnen verplaatsen, zijn er verschillende rijbanen en rijroutes ingericht. Langzaam verkeer als fietsers is bijvoorbeeld gescheiden van vrachtverkeer.

Vrachtwagens moeten parkeren bij de betrokken bedrijven. Langs de wegen op het bedrijventerrein is dit door toevoeging van groenzones ook onmogelijk gemaakt. Een kleinschalig, op lokale behoefte afgestemd, parkeerterrein op Heesch West is eventueel nog een optie, maar er wordt bewust niet gekozen voor grootschalige (bovenregionale) parkeermogelijkheden op het bedrijventerrein. Dit omdat dergelijke faciliteiten juist extra vrachtverkeer aantrekken dat anders niet op of rond Heesch West komt en dus vooral extra verkeer genereert.

Meer vragen en antwoorden over Heesch West zijn hier te vinden.