Veel gestelde vragen

Het is best ingewikkeld om plan en procedures van een omvangrijk plan zoals Heesch West goed te overzien. Met de informatie op de website willen we graag voorzien in zorgvuldige beelden en antwoorden.

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet bij? Stel deze gerust via info@heeschwest.nl 

Ben je op zoek naar achtergrondinformatie als plannen, m.e.r. en verslagen van overleggen met vertegenwoordigers uit de omgeving? Die kun je hier vinden.

Algemene informatie

Heesch West is een bedrijventerrein direct aan de A59, tussen ’s-Hertogenbosch en Oss van in totaal zo’n 80 ha. waarvan in deze 1e fase 50 ha. aan kavels wordt uitgegeven. Heesch West biedt vestigingsmogelijkheden voor onder meer zeer grootschalige logistiek en bedrijvigheid in de sectoren bouw en circulaire economie. Daarnaast is ruimte voor regionale bedrijven die willen verhuizen. Bij het gebied van Heesch West horen ook de aansluitingswegen op de A59 bij Nuland en Heesch.

De gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch werken nauw samen in de gemeenschappelijke regeling (GR) Heesch West. Dit samenwerkingsverband voert de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West uit.

Heesch West heeft de ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. Het bedrijvenpark wordt aardgasvrij en zet maximaal in op lokale duurzame energieproductie, zowel op het terrein zelf als op de bedrijfskavels. Maar ook andere circulaire thema’s zoals klimaatadaptatie, ecologie, mobiliteit, duurzaam materiaalgebruik zijn belangrijk. Belangrijk is dat bedrijven de duurzame ambities van Heesch west onderschrijven en daar ook zelf actief in investeren.

Er is een vestigingsprofiel opgesteld:

De maximale hoogte op de kavels die aan de randen van Heesch West liggen, is vastgesteld op 20 meter. Centraal op het terrein is het mogelijk om te bouwen tot 25 meter en er is een beperkte vrijstelling mogelijk tot maximaal 30 meter, bijvoorbeeld als het gaat om silo’s en bedrijfsondersteunende installaties zijn,

Procedure inspraak

Hier is het formele proces rond de ontwikkeling van Heesch West beschreven:

28 september 2017 – 8 november 2017:
De Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD), de eerste stap m.e.r.-procedure, is ter inzage gekomen en de reacties hierop zijn meegenomen in de MER.

November 2017 - mei 2019: 
De Gemeenschappelijke Regeling werkt aan de uitwerking van het plan en voorbereiding bestemmingsplan en MER.

11 juni 2019 – 13 augustus 2019:
Het Voorontwerpbestemmingsplan en MER liggen ter inzage. Iedereen kan hierop een inspraakreactie indienen. Deze kan gericht worden aan het college van B&W van de eigen gemeente.

Najaar 2019:
De Gemeenschappelijke Regeling werkt aan de behandeling van de ingediende reacties en nader planuitwerking.

September 2020:
De ontwikkelingen rond het coronavirus en de daaraan gekoppelde maatregelen hebben uiteraard ook hun impact op de planvorming rond Heesch West. Besluitvorming en publicatie van het ontwerpbestemmingsplan en wellicht aangepaste of aangevulde MER wordt op zijn vroegst in het najaar verwacht. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen, gericht aan de eigen gemeenteraad.

Derde kwartaal 2020:
De Gemeenschappelijke Regeling werkt aan de behandeling van de ingediende zienswijzen.

Eind 2020:
Besluitvorming en publicatie vastgestelde bestemmingsplannen en MER. Na vaststelling hiervan is het voor iedereen die eerder een zienswijze indiende mogelijk om in beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De exacte data hiervoor worden vooraf bekend gemaakt.

Als voorgaande stap is afgerond en het bestemmingsplan goedgekeurd is, kunnen afzonderlijke vergunningen worden aangevraagd en afgegeven. Ook in deze periode zijn er mogelijkheden om hier bezwaar tegen te maken. Als een vergunning past binnen de kaders van het bestemmingsplan, kan tegen dat onderdeel geen bezwaar meer gemaakt worden.

Dit is een voorlopig  plan dat vooraf gaat aan het later als formeel juridisch bindend document vast te stellen (ontwerp)bestemmingsplan (OPB).  Het bestemmingplan regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden in een een gebied en de rechtszekerheid voor belanghebbenden zoals omwonenden.

Het voorontwerp biedt een verdere basis voor overleg met vertegenwoordigers van omgevingsbelangen, in vervolg op eerdere afstemming met overlegpartners zoals dorpsraden, bedrijvenverenigingen, en IVN.

Het  voorontwerp wordt ook gepubliceerd voor algemene inspraak. Zo komen we al in dit stadium te weten wat de mening van  is, en kan die worden meegewogen in het ontwerpbestemmingsplan. Het voorlopige plan en de omgevingsonderzoeken zijn vanaf 11 juni 2019 gedurende 9 weken ter inzage.

Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Duurzaamheid

Om aan de duurzame energieopgave van het bedrijventerrein te voldoen en bij te dragen aan de energieopgave in de regio is het voornemen zonnepanelen (zowel op daken van bedrijven als in de parkomgeving) in te zetten.

Het plan hiervoor wordt nog verder uitgewerkt. Bedrijven en omgeving kunnen hierin zeker participeren. Ook bij zonnepark Achterste Groes, dat op de verdere ontwikkeling van Heesch West vooruitloopt, wordt een participatieregeling met de lokale energiecoöperaties uit de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss uitgewerkt.

In de MER  zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de aanwezige natuurwaarde, flora en fauna. Zo is er gekeken naar beschermde dieren- en plantensoorten en de effecten voor bodem en water. DE MER geeft belangrijke inzichten voor de compensatie en verbetermogelijkheden voor de biodiversteit. De MER is tegelijkertijd met het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd op 11 juni 2019.

 

Binnen het plangebied is, naast het naar mogelijkheden zoveel mogelijk realiseren van zonnepanelen op de bedrijfsgebouwen, rekening gehouden met een tijdelijk  zonnepark in de tweede fase en een drijvend zonnepark op de aan te leggen plas.

Aansluitend aan het bedrijventerrein ontwikkelt Heesch West plangebied ligt zonnepark Achterste Groes waarvoor al een omgevingsvergunning is verleend. Via de lokale energiecoöperaties wordt aan de bewoners van de betrokken gemeenten de mogelijkheid geboden om in dit zonnepark te participeren. Zo draagt Heesch West ook bij aan de verduurzaming van bestaande omgeving .

Economie

Het bedrijventerrein Heesch West biedt ruimte voor zeer grootschalige kavels (5 – 20 ha.) maar er is ook ruimte voor regionale bedrijven die willen verhuizen en innovatieve concepten (indicatie vanaf 1 hectare).

De verkoop is nog niet gestart.

Ben je geïnteresseerd in een kavel en wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met een van de accountmanagers: Frank Remmen, remmen@oss.nl of Jaimy Hattu, j.hattu@s-hertogenbosch.nl

De verkoop van de kavels is nog niet begonnen.  Heesch West biedt grootschalige vestigingsmogelijkheden voor onder meer logistiek en bedrijvigheid in de sectoren bouw en circulaire economie. Ook is ruimte voor regionale bedrijven die willen verhuizen.

Belangrijk is dat bedrijven de duurzame ambities van Heesch west onderschrijven en daar ook zelf actief in investeren.

Ben je geïnteresseerd in een kavel en wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met een van de accountmanagers: Frank Remmen, f.remmen@oss.nl of Jaimy Hattu, j.hattu@s-hertogenbosch.nl

In het kader van de MER en het voorontwerp bestemmingsplan is uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten. Zowel voor de directe verkeersontsluiting van het gebied en effecten op de lokale wegen in omliggende buurten en dorpen. De MER wordt tegelijkertijd met het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd op 11 juni 2019 ter inzage komt.

Geluid

Dat kan op verschillende manieren. In deze bijlage zijn verschillende kaarten te vinden waarop de huidige situatie en alternatieven te zien zijn. Ook is in deze bijlage de geluidsbelasting per woning af te lezen in klassen van 5dB. Daarna is geluidsbelasting gepresenteerd als het gaat om verkeer. Voor geluid van industrie, windturbines en de cumulatieve (= opgetelde) geluidsbelasting volgen daarna overzichtskaarten.
In bijlage 4b zijn dezelfde akoestische effecten in beeld gebracht, maar dan met behulp van contouren. Deze berekeningen zijn minder geschikt voor het bepalen van de geluidsbelasting per woning. Er is op basis van onderzoek gekozen voor een voorkeursalternatief. De resultaten van dat geluidsonderzoek zijn hier te vinden. De resultaten van het onderzoek per adres als het gaat om geluidsbron en geluidsbelasting zijn hier te vinden. Hierbij zijn in verschillende kolommen met de waarden voor de huidige situatie opgenomen en de alternatieven.

Voorbeeld
Bewoners van de Zoggelsestraat 100 vinden in dit rapport dat de geluidsbelasting van wegverkeer Lden = 51,19dB is. Voor de alternatieven 1 tot en met 4 is de geluidsbelasting maximaal 51,79 dB (een toename van 0,6 dB). In het voorkeursalternatief is een geluidsbelasting berekend van 51,83 dB.

Het akoestisch onderzoek is hier te vinden.

Verkeer

Dat is niet mogelijk. In het verleden is dit wel door de samenwerkende gemeenten voorgelegd aan Rijkswaterstaat, maar afgewezen. Belangrijke overweging daarbij was dat een directe aansluiting de doorstroming op de A59 belemmert, omdat de afritten dan op te korte afstand van elkaar liggen. Op initiatief van de klankbordgroep betrokken bij Heesch West is een aantal alternatieve voorstellen onderzocht en afgestemd. Deze alternatieven bleken op meerdere criteria niet haalbaar. De afwegingen hiervan zijn opgenomen in de milieueffectrapportage.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om het verkeer van Heesch West zo direct mogelijk naar de A59 te leiden. Daarom is er in de planontwikkeling van uitgegaan dat de hoofdverkeersontsluiting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt aangelegd. Bij die aanleg worden bestaande situaties zoals kruispunt Rekken/Weerscheut aangepast waarbij de doorstroming en het vergroten van de verkeersveiligheid samen gaan. Dat voorkomt zoveel mogelijk dat verkeer van Heesch West zich in de nabije omgeving verspreidt. Daarom wordt een deel van de Koksteeg in de toekomst niet meer voor autoverkeer toegankelijk. Voor lokaal verkeer is een passend alternatief in het plan opgenomen in de buurt van de Ruitersdam.

Om ervoor te zorgen dat alle soorten verkeer (fietsers, auto’s en agrarisch verkeer) rond het bedrijventerrein zich op een veilige manier kunnen verplaatsen, zijn er verschillende rijbanen en rijroutes ingericht. Langzaam verkeer als fietsers is bijvoorbeeld gescheiden van vrachtverkeer.

Er komt geen openbare parkeervoorziening voor vrachtverkeer, omdat dit verkeer aantrekt dat niet aan Heesch West verbonden is. Bedrijven moeten auto’s en vrachtwagens op hun eigen terrein opvangen.

Milieu

De MER brengt in beeld wat de mogelijke omgevingseffecten van het plan kunnen zijn. Door analyse van effecten en/of varianten wordt voor de omgeving en voor de verdere planvorming geborgd dat er zorgvuldig rekening gehouden wordt met de milieueffecten in de planuitwerking en besluitvorming  over plannen en projecten. Dat geldt in het geval van Heesch West voor  het nieuwe bedrijventerrein inclusief de inpassing van windturbines en de aanleg van wegen.

Op basis van de onderzoeken is een voorkeursalternatief beschreven. De verantwoordelijke overheden – de drie gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch  - nemen het rapport mee in hun overwegingen. De MER is tegelijkertijd met het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd op 11 juni 2019.

Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Milieucategorieën zijn opgesteld om milieubelasting van bedrijven te kunnen indelen. Deze indeling is gemaakt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Heesch West biedt ruimte voor bedrijven die vallen in categorie 4.2.
Het is niet zonder meer mogelijk voor bedrijven met een hogere milieucategorie (maximaal 5.1) om toegelaten te worden op het bedrijventerrein. Als een bedrijf in een hogere milieucategorie zich meldt, dan wordt per geval bekeken of dat mogelijk en wenselijk is. Daarvoor heeft in eerste instantie de gemeenteraad van Bernheze een voorbehoud waar het om haar grondgebied gaat. Ook zal er dan een aanvullende procedure, de afwijkingsbevoegdheid van de Colleges van Burgemeesters en Wethouders, gevolgd moeten worden en kunnen verdere voorwaarden worden gesteld. Een bedrijf met een hogere milieucategorie komt pas in aanmerking voor vestiging op Heesch West als er een aantal aanvullende procedures wordt doorlopen en de gemeenten besluiten dat het bedrijf zorgvuldig kan worden ingepast.
Duurzaamheid is bij de huisvesting van bedrijven een belangrijke pijler. Er wordt overlegd hoe bedrijven hier zoveel mogelijk aan kunnen bijdragen als het gaat om energie, klimaat en mobiliteitsdoelstellingen. Hierbij haken we aan bij de doelstellingen die (inter)nationaal zijn bepaald voor 2030. We willen koploper zijn en hierbij niet de wetgeving afwachten.

In het plan wordt gewerkt met ‘inwaartse zonering’. Dat wil zeggen dat er vanaf de omliggende woningen afstanden zijn vastgesteld voor bedrijven. Deze worden inwaarts in het gebied uitgezet. Dat wil zeggen: hoe hoger de milieucategorie van een bedrijf hoe verder de afstand tot aan woningen moet zijn. Voor een bedrijf uit milieucategorie 1 geldt een afstand van 0 meter, bij categorie 2 is dat 10 meter, bij categorie 3.1. is dat 30 meter, bij categorie 3.2. is dat 50 meter, bij categorie 4.1. is het 100 meter, bij categorie 4.2. is dat 200 meter en bij categorie 5.1. is dat 300 meter. Aspecten als geluid, geur, stof, verkeer en veiligheid zijn in deze systematiek meegenomen. De genoemde afstanden zijn volgens onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voldoende om de hinder tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Heb je vragen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief