Veel gestelde vragen

Het is best ingewikkeld om plan en procedures van een omvangrijk plan zoals Heesch West goed te overzien. Met de informatie op de website willen we graag voorzien in zorgvuldige beelden en antwoorden.

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet bij? Stel deze gerust via info@heeschwest.nl 

Via deze button kom je bij de themapagina voor het ontwerpbestemmingsplan dat 3 juni gepubliceerd is.

Via onderstaande button kom je bij relevante achtergrondinformatie en de verslagen van onder andere de overleggen met de omgeving.

Algemene informatie

Heesch West is een bedrijventerrein direct aan de A59, tussen ’s-Hertogenbosch en Oss van in totaal zo’n 80 ha. waarvan in deze 1e fase 50 ha. aan kavels wordt uitgegeven. Heesch West biedt vestigingsmogelijkheden voor onder meer zeer grootschalige logistiek en bedrijvigheid in de sectoren bouw en circulaire economie. Daarnaast is ruimte voor regionale bedrijven die willen verhuizen. Bij het gebied van Heesch West horen ook de aansluitingswegen op de A59 bij Nuland en Heesch.

Er is in de regio een grote behoefte aan grote bedrijfskavels. Dat geldt voor de gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West (Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss), maar ook in de ruimere regio Noordoost-Brabant. Als gevolg van de zeer voortvarende gronduitgifte in laatste jaren was er niet of nauwelijks aanbod van bedrijfskavels tussen de 5.000 en 10.000 m2 en groter dan 10.000 m2. De (beperkte) beschikbare bedrijfskavels groter dan 5.000 m2 op bestaande bedrijventerreinen in de subregio ’s-Hertogenbosch en Oss is helemaal gereserveerd. Ook elders in de regio Noordoost-Brabant is het aanbod nog maar zeer beperkt direct beschikbaar. Er is daarmee behoefte aan nieuw bedrijventerrein met middelgrote tot grote kavels. Omdat deze kavels over het algemeen benut worden door bedrijven met milieu-impact en/of aanzienlijke verkeersbewegingen kan dit niet worden gemengd in het nog bestaande aanbod kleinschaligere bedrijfskavels of worden ingepast in het bestaande stedelijk gebied.

 

Met name binnen de subregio ’s-Hertogenbosch - Oss is er behoefte aan een bedrijventerrein voor grote en zeer grote kavels. Omdat er geen plaats meer is op of nabij bestaande bedrijventerreinen en het vanwege verkeer en milieu-impact is het niet gewenst te ontwikkelen in bestaand stedelijk gebied is gezocht naar een nieuwe locatie. Voorwaarden hierbij zijn: een goede ontsluiting op de snelweg en afstand tot woonkernen. Binnen de subregio
’s-Hertogenbosch - Oss is de locatie Heesch West de beste optie: tussen de twee grootste gemeenten, gelegen aan en aangesloten op de A59 als belangrijke as tussen de A2 en de A50 en op afstand van woonkernen als Nuland, Geffen, Oss, Heesch en Vinkel.

Het Burenoverleg (in eerste instantie ook met Eerlijk over Heesch West), Leefbaar Nuland en lokale bedrijvenverenigingen hebben bijgedragen aan een beter inzicht in zorgen, ideeën en ook beeldvorming van de ontwikkeling. Dit heeft al een belangrijke bijdrage geleverd in de afweging, optimalisatie en herziening van de plannen, vestigingsprofiel en -voorwaarden. De omgevingseffecten van de plannen worden beter beheerst. We hebben ook toegelicht en besproken hoe een schijnbare kloof tussen ambitie en zorgelijke beelden over de toekomstige bedrijvigheid en de omgevingseffecten en economische meerwaarde belangrijk gedicht kan worden. Verslagen van het Burenoverleg zijn te vinden op de website.
In vervolg op deze afstemming zal het Burenoverleg ook na de publicatie van het OBP worden voortgezet en wordt onder het landschapsontwerp in een ontwerpproces met omgevingsparticipatie de komende tijd uitgewerkt.

We verwachten in 2022 met de uitvoeringswerkzaamheden te starten.

Documentatie over Heesch West als het gaat om het voorontwerp bestemmingsplan, ontwerpbestemmingsplan en overleggen met de omgeving, zijn hier te vinden.

De gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch werken nauw samen in de gemeenschappelijke regeling (GR) Heesch West. Dit samenwerkingsverband voert de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West uit.

Heesch West heeft de ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. Het bedrijvenpark wordt aardgasvrij en zet maximaal in op lokale duurzame energieproductie, zowel op het terrein zelf als op de bedrijfskavels. Maar ook andere circulaire thema’s zoals klimaatadaptatie, ecologie, mobiliteit, duurzaam materiaalgebruik zijn belangrijk. Belangrijk is dat bedrijven de duurzame ambities van Heesch west onderschrijven en daar ook zelf actief in investeren.

De maximale hoogte op de kavels die aan de randen van Heesch West liggen, is vastgesteld op 20 meter. Centraal op het terrein is het mogelijk om te bouwen tot 25 meter en er is een beperkte vrijstelling mogelijk tot maximaal 30 meter, bijvoorbeeld als het gaat om silo’s en bedrijfsondersteunende installaties zijn,

Als een omwonende of andere belanghebbende van mening is dat hij / zij schade lijdt door het plan, kan binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, een verzoek om vergoeding van planschade bij de gemeente worden ingediend. Dit wordt dan beoordeeld door een externe deskundige. In de exploitatie zijn planschadekosten voorzien, gebaseerd op een eerste inschatting door een extern bureau, zonder gedetailleerde beoordeling en/of matiging voor partijen voor wie planschade mogelijk voorzienbaar was. Bij een concreet verzoek wordt per geval beoordeeld en, ongeacht of de Gemeenschappelijke Regeling de mogelijk vast te stellen planschade heeft begroot, ook uitgekeerd.

Waalboss is de naam van een streekplanuitwerking van de provincie Noord-Brabant uit 2004. Deze streekplanuitwerking betreft een veel groter gebied tussen ’s-Hertogenbosch en Oss dan Heesch West alleen. In de streekplanuitwerking is een studie gedaan naar een geschikte locatie voor een regionaal bedrijventerrein: daar Waalboss Oost genoemd. Heesch West was één van de onderzochte locaties en is uit de locatieafweging als meest geschikte locatie naar voren gekomen. Sinds die keuze wordt de naam Heesch West gehanteerd, als eerste in het Structuurplan Regionaal Bedrijventerrein Heesch West 2006 en de daarvoor in 2004 en 2005 verrichte onderzoeken.

Procedure inspraak

Het ontwerpbestemmingsplan, aanvulling MER en bijbehorende onderzoeksrapporten worden naar verwachting op 3 juni 2021 gepubliceerd en vanaf 10 juni 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen die hierop officieel wil reageren, kan dat in deze periode doen via een zienswijze.

Duurzaamheid

Duurzame maatregelen, met name gericht op dakoppervlakten, worden naar mogelijkheden verplicht en aangemoedigd.

 

We richten ons op duurzame doelen 2030 zoals in klimaatakkoord voorzien. Daarin gaat het bijvoorbeeld over in belangrijke mate elektrificeren van mobiliteit. Heesch West wil de transitie bevorderen met bijvoorbeeld een aanbieder van duurzame brandstoffen en waterstof.

Als blijkt dat de tweede fase (15 hectare) in het zuidelijk deel meer tijd nodig heeft om tot ontwikkeling te komen, kan het interessant zijn dit op die plek in te passen.

Om aan de duurzame energieopgave van het bedrijventerrein te voldoen en bij te dragen aan de energieopgave in de regio is het voornemen zonnepanelen (zowel op daken van bedrijven als in de parkomgeving) in te zetten.

Het plan hiervoor wordt nog verder uitgewerkt. Bedrijven en omgeving kunnen hierin zeker participeren. Ook bij zonnepark Achterste Groes, dat op de verdere ontwikkeling van Heesch West vooruitloopt, wordt een participatieregeling met de lokale energiecoöperaties uit de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss uitgewerkt.

In de MER  zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de aanwezige natuurwaarde, flora en fauna. Zo is er gekeken naar beschermde dieren- en plantensoorten en de effecten voor bodem en water. De MER geeft belangrijke inzichten voor de compensatie en verbetermogelijkheden voor de biodiversteit. De MER is tegelijkertijd met het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

 

Binnen het plangebied is, naast het naar mogelijkheden zoveel mogelijk realiseren van zonnepanelen op de bedrijfsgebouwen, rekening gehouden met een tijdelijk  zonnepark in de tweede fase en een drijvend zonnepark op de aan te leggen plas.

Aansluitend aan het bedrijventerrein ontwikkelt Heesch West plangebied ligt zonnepark Achterste Groes waarvoor al een omgevingsvergunning is verleend. Via de lokale energiecoöperaties wordt aan de bewoners van de betrokken gemeenten de mogelijkheid geboden om in dit zonnepark te participeren. Zo draagt Heesch West ook bij aan de verduurzaming van bestaande omgeving .

Economie

De verkoop van de kavels is nog niet begonnen.  Heesch West biedt grootschalige vestigingsmogelijkheden voor onder meer logistiek en bedrijvigheid in de sectoren bouw en circulaire economie. Ook is ruimte voor regionale bedrijven die willen verhuizen.

Belangrijk is dat bedrijven de duurzame ambities van Heesch west onderschrijven en daar ook zelf actief in investeren.

Ben je geïnteresseerd in een kavel en wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met een van de accountmanagers: Frank Remmen, f.remmen@oss.nl of Jaimy Hattu, j.hattu@s-hertogenbosch.nl

Het zijn met name bouw,- maak- en of logistieke bedrijven met een behoeft zich binnen de regio door te ontwikkelen: 85% categorie 3 en 11% categorie 4. Enkele bedrijven hebben functies met categorie 5.1. Voor die laatste groep moet nader besloten worden of deze worden toegelaten. Daaraan worden nadere voorwaarden gesteld.

Die worden nog nader vastgesteld door onafhankelijk deskundige. Verwacht wordt dat de grondprijs circa € 180-200/m2 uitgeefbare grond zal bedragen.

De binnen het plangebied gelegen percelen kunnen een kleinschalige en lichte bedrijfsfunctie krijgen. Vergelijkbaar met hoe dit nu ook al in de omgeving veel aan de orde is.

Op het bedrijventerrein zelf zijn de hindereffecten uiteraard groter dan op de omgeving. Dit is inherent aan een bedrijventerrein. Dat wordt door de overheid geaccepteerd, omdat werknemers op een bedrijventerrein maar een deel van het etmaal op het bedrijventerrein verblijven en er niet wonen. Dat wil niet zeggen dat er geen eisen voor bedrijven zijn om een veilige en gezonde werkomgeving te borgen. Er gelden allerlei eisen waaraan bedrijven moeten voldoen en waarvoor ze in vergunningverlening moeten aantonen dat ze er aan voldoen.

Geluid

Voor wegverkeerslawaai is de belangrijkste maatregel om geluideffecten op de omgeving te voorkomen een zo goed mogelijke ontsluitingsstructuur, zodat verkeer van en naar Heesch West met een relatie tot de snelweg zo snel en efficiënt van en naar de snelweg kan komen.
Hiermee wordt verkeer op de omliggende wegen zoveel mogelijk beperkt tot lokaal-regionaal bestemmingsverkeer (woon-werk en lokale toeleveranciers). Met aanvullende verkeersmaatregelen zoals het vrachtwagenverbod op de Weerscheut en de snelheidsverlaging op de Zoggelsestraat bij Heesch wordt wegverkeersgeluid verder beperkt.
Maatregelen als geluidwallen zijn niet doelmatig. Geluidwallen hebben het meeste effect langs de snelweg, wat buiten de scope en beslissingsbevoegdheid van Heesch West valt (zie reactie hierboven).
Voor industrielawaai blijft, door te werken met de inwaartse zonering (en in de nadere uitwerking daarvan de geluidverkaveling), de geluidbelasting op de omliggende woningen acceptabel. Verder zullen we tussen de ontwerp- en vaststellingsfase van het bestemmingsplan bij een aantal woningen verder geluidonderzoek doen om vast te stellen of de geluidwering van de gevels op dit moment van een dusdanig niveau is, dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit kan worden geborgd. Indien nodig kunnen verdere maatregelen aan individuele woningen worden getroffen.
Tot slot kan nog worden gesteld dat de berekende geluidbelastingen worst case zijn op basis van een volledige vulling van de 80 hectare met de maximaal mogelijke milieucategorieën volgens de inwaartse zonering, worst case kengetallen voor de geluidproductie en nog niet rekening houdend met afschermende werking van bedrijfspanden. De verwachting is dat de daadwerkelijke geluidbelasting lager is.

Industriegeluid is berekend voor de volledige vulling van de 80 hectare bedrijventerrein met de maximaal mogelijke invulling van milieucategorieën zoals mogelijk volgens de inwaartse zonering.

Verkeer

In het kader van de MER en het ontwerpbestemmingsplan is uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten. Zowel voor de directe verkeersontsluiting van het gebied en effecten op de lokale wegen in omliggende buurten en dorpen. De MER wordt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Dat is niet mogelijk. In het verleden is dit wel door de samenwerkende gemeenten voorgelegd aan Rijkswaterstaat, maar afgewezen. Belangrijke overweging daarbij was dat een directe aansluiting de doorstroming op de A59 belemmert, omdat de afritten dan op te korte afstand van elkaar liggen. Op initiatief van de klankbordgroep betrokken bij Heesch West is een aantal alternatieve voorstellen onderzocht en afgestemd. Deze alternatieven bleken op meerdere criteria niet haalbaar. De afwegingen hiervan zijn opgenomen in de milieueffectrapportage.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om het verkeer van Heesch West zo direct mogelijk naar de A59 te leiden. Daarom is er in de planontwikkeling van uitgegaan dat de hoofdverkeersontsluiting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt aangelegd. Bij die aanleg worden bestaande situaties zoals kruispunt Rekken/Weerscheut aangepast waarbij de doorstroming en het vergroten van de verkeersveiligheid samen gaan. Dat voorkomt zoveel mogelijk dat verkeer van Heesch West zich in de nabije omgeving verspreidt. Daarom wordt een deel van de Koksteeg in de toekomst niet meer voor autoverkeer toegankelijk. Voor lokaal verkeer is een passend alternatief in het plan opgenomen in de buurt van de Ruitersdam.

Om ervoor te zorgen dat alle soorten verkeer (fietsers, auto’s en agrarisch verkeer) rond het bedrijventerrein zich op een veilige manier kunnen verplaatsen, zijn er verschillende rijbanen en rijroutes ingericht. Langzaam verkeer als fietsers is bijvoorbeeld gescheiden van vrachtverkeer.

Er komt geen openbare parkeervoorziening voor vrachtverkeer, omdat dit verkeer aantrekt dat niet aan Heesch West verbonden is. Bedrijven moeten auto’s en vrachtwagens op hun eigen terrein opvangen.

Het noordelijkste deel van de Koksteeg (tussen Bosschebaan en Zoggelsestraat) op Heesch West wordt afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Voor langzaam verkeer (lopen en fietsen) blijft deze verbinding wel open.

Milieu

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Alle bestemmingsplannen worden dan automatisch een omgevingsplan van rechtswege. Bestemmingsplannen die voor die datum als ontwerp ter inzage zijn gelegd, mogen onder het oude recht worden afgemaakt (en vastgesteld). Het is zeker niet zo dat in een omgevingsplan – de opvolger van een bestemmingsplan – alleen maar zaken op hoofdlijnen worden geregeld. De Omgevingswet beoogt juist dat veel regels en bepalingen, die nu nog heel versnipperd zijn gesteld, in één en hetzelfde plan kunnen worden geraadpleegd: het omgevingsplan. Dit wordt uiteindelijk dan ook een veel uitgebreider en omvangrijker (regel)document dan een huidig bestemmingsplan. De systematiek van een omgevingsplan kan wel heel anders zijn dan die in een bestemmingsplan. De gemeente wordt daarin heel vrij gelaten en krijgt ook veel meer ruimte om haar eigen afwegingen te maken op milieugebied. Er kan dus bijvoorbeeld meer geluidruimte worden gegeven. In dit geval gaan we Heesch West afmaken onder het oude recht (Wet ruimtelijke ordening) en wordt het plan dus als bestemmingsplan vastgesteld. Die verruiming van milieuaspecten is dan ook niet aan de orde.

De benodigde stikstof voor Heesch West is stikstof die verdwijnt door het beëindigen van veehouderijen die ten behoeve van Heesch West zijn verworven.

Bedrijven die zich op Heesch West vestigen, kunnen dat alleen doen als ze voldoen aan de regels in het bestemmingsplan. Hierin zijn al waarborgen opgenomen in het kader van bescherming van het milieu. Daarnaast dienen zij te voldoen aan de wet -en regelgeving op het gebied van milieu. Periodiek vinden controles plaats. Milieuklachten als geluidoverlast of geuroverlast kunnen gemeld worden bij de milieuklachtencentrale.

 

Voor geur hebben we gekeken naar een zo goed mogelijke borging, zonder dat we van tevoren weten welke bedrijven zich hier precies gaan vestigen. Het basisprincipe is ‘inwaartse zonering’: bij een hogere milieucategorie moet ook een grotere afstand tot aan woningen aangehouden worden. Die afstand wordt bepaald door verschillende milieuaspecten: geluid, veiligheid, stof maar óók geur. In algemene zin wordt aangenomen dat eventuele geuroverlast dus is opgenomen in die richtafstanden. Gezien de vele opmerkingen die over dit onderwerp zijn gemaakt, hebben we voor het ontwerpbestemmingsplan (OBP) gezocht naar een verdere aanscherping van het aspect ‘geur’. Die hebben we gevonden in een regeling die erop ziet dat ieder bedrijf dat voor het aspect ‘geur’ een richtafstand heeft van 50 meter (dat is in dit geval gelijk te stellen aan een bedrijf van milieucategorie 3.2. of hoger), verplicht geuronderzoek moet uitvoeren. We hebben daarbij duidelijke grenswaarden gesteld, gebaseerd op de voorbeeldregeling uit de VNG-brochure.

Daar ligt eveneens een economische behoefte. Deze categorieën kunnen zorgvuldig worden ingepast op Heesch West.

Het klopt dat Heesch West leidt tot uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. De huidige luchtkwaliteitsconcentraties liggen beneden de daarvoor gestelde wettelijke normen. Ook na realisatie van Heesch West blijven de concentraties beneden de wettelijke normen.

De MER brengt in beeld wat de mogelijke omgevingseffecten van het plan kunnen zijn. Door analyse van effecten en/of varianten wordt voor de omgeving en voor de verdere planvorming geborgd dat er zorgvuldig rekening gehouden wordt met de milieueffecten in de planuitwerking en besluitvorming  over plannen en projecten. Dat geldt in het geval van Heesch West voor  het nieuwe bedrijventerrein.

Op basis van de onderzoeken is een voorkeursalternatief beschreven. De verantwoordelijke overheden – de drie gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch  - nemen het rapport mee in hun overwegingen. De MER ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Milieucategorieën zijn opgesteld om milieubelasting van bedrijven te kunnen indelen. Deze indeling is gemaakt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Heesch West biedt ruimte voor bedrijven die vallen in categorie 4.2.
Het is niet zonder meer mogelijk voor bedrijven met een hogere milieucategorie (maximaal 5.1) om toegelaten te worden op het bedrijventerrein. Als een bedrijf in een hogere milieucategorie zich meldt, dan wordt per geval bekeken of dat mogelijk en wenselijk is. Daarvoor heeft in eerste instantie de gemeenteraad van Bernheze een voorbehoud waar het om haar grondgebied gaat. Ook zal er dan een aanvullende procedure, de afwijkingsbevoegdheid van de Colleges van Burgemeesters en Wethouders, gevolgd moeten worden en kunnen verdere voorwaarden worden gesteld. Een bedrijf met een hogere milieucategorie komt pas in aanmerking voor vestiging op Heesch West als er een aantal aanvullende procedures wordt doorlopen en de gemeenten besluiten dat het bedrijf zorgvuldig kan worden ingepast.
Duurzaamheid is bij de huisvesting van bedrijven een belangrijke pijler. Er wordt overlegd hoe bedrijven hier zoveel mogelijk aan kunnen bijdragen als het gaat om energie, klimaat en mobiliteitsdoelstellingen. Hierbij haken we aan bij de doelstellingen die (inter)nationaal zijn bepaald voor 2030. We willen koploper zijn en hierbij niet de wetgeving afwachten.

In het plan wordt gewerkt met ‘inwaartse zonering’. Dat wil zeggen dat er vanaf de omliggende woningen afstanden zijn vastgesteld voor bedrijven. Deze worden inwaarts in het gebied uitgezet. Dat wil zeggen: hoe hoger de milieucategorie van een bedrijf hoe verder de afstand tot aan woningen moet zijn. Voor een bedrijf uit milieucategorie 1 geldt een afstand van 0 meter, bij categorie 2 is dat 10 meter, bij categorie 3.1. is dat 30 meter, bij categorie 3.2. is dat 50 meter, bij categorie 4.1. is het 100 meter, bij categorie 4.2. is dat 200 meter en bij categorie 5.1. is dat 300 meter. Aspecten als geluid, geur, stof, verkeer en veiligheid zijn in deze systematiek meegenomen. De genoemde afstanden zijn volgens onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voldoende om de hinder tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Heesch West kan leiden tot een toename van lichtuitstoot. In het bestemmingsplan, circulair kwaliteitsplan en uitgiftebeleid zijn voorwaarden opgenomen om de lichtuitstoot zoveel mogelijk te beperken. Dit om de negatieve effecten van lichtuitstoot voor de omwonenden en natuur zoveel mogelijk te beperken. Beperking van lichtuitstoot kan door een goede oriëntatie van de lichtbronnen (bijvoorbeeld: naar beneden in plaats van naar boven gericht, naar de bedrijfspanden toe in plaats van er vanaf of minder felle bronnen en lichtkleuren). In het ontwerpbestemmingsplan is hiervoor ook een juridische regeling (voorwaardelijke verplichting) opgenomen. Voordat het bestemmingsplangebied bebouwd of gebruikt kan worden, moet eerst een lichtplan worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de grenswaarden uit de richtlijnen voor lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde.

Heb je vragen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief