Verwerken van inspraakreacties

22 november 2019

Het projectteam Heesch West is aan de slag met de verwerking van de inspraakreacties die zijn binnengekomen op het Voorontwerp Bestemmingsplan, het Facetplan geluidzone en de MER Heesch West. Voor de beantwoording gaat zorgvuldigheid boven snelheid, omdat het in ieders belang is om de ruim 1.300 reacties zorgvuldig te behandelen.

Toelichting
De inspraakreacties en de beantwoording vanuit het projectteam Heesch West worden gebundeld in een inspraaknota: elke reactie wordt voorzien van een algemene en/of specifieke toelichting en waar van toepassing een overweging om het plan wel of niet aan te passen of verder uit te werken op een bepaald onderdeel. Deze inspraaknota is een van de onderdelen die wordt meegenomen in de besluitvorming van het bestuur over het Ontwerpbestemmingsplan.

De inspraaknota wordt openbaar gemaakt samen met het Ontwerpbestemmingsplan nadat de betrokken colleges (Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss) hebben besloten over het Ontwerpbestemmingsplan. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2020 zal zijn. Je krijgt persoonlijk bericht als je een inspraakreactie hebt ingediend.

Verdieping
De komende periode wordt gebruikt om op verschillende onderdelen, waar nodig, aan te vullen. Ook worden verschillende avonden georganiseerd waarin verdieping gezocht wordt op thema’s en zal, waar mogelijk, ingezet worden op participatie.

De planning voor de komende fase van het Ontwerp Bestemmingsplan (OBP) voor Heesch West ziet er als volgt uit:

  • analyse inspraakreacties (oktober - november)
  • nadere verdieping en gesprekken met omgeving op thema’s (oktober - maart)
  • opstellen OBP, inclusief aanvulling/update MER en Circulair Kwaliteitsplan (december - maart)
  • besluitvorming en behandeling OBP in Raadscommissies Bernheze, Oss en ‘s-Hertogenbosch (voorjaar 2020)
  • aansluitend publicatie OBP, gelegenheid om zienswijzen in te dienen.