Voortgang Heesch West

13 juni 2022

Het bestemmingsplan Heesch West is na goedkeuring van de gemeenteraden in Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss op 17 maart gepubliceerd. Hierna volgde een beroepstermijn van zes weken die eindigde op 28 april 2022.


De verwachting is dat de Raad van State de betrokken gemeenten spoedig inhoudelijk op de hoogte zal brengen van de bezwaren die zijn ingediend met daarbij de vraag om als voorbereiding op verdere behandeling een verweerschrift op te stellen. De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van dit bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat de Raad van State beroepschriften versneld zal behandelen. Hiervoor geldt als termijn van 6 maanden. In de praktijk wordt deze termijn vaak niet behaald. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte over de verdere voortgang van de beroepsprocedure.

Moties bij vaststelling van het bestemmingsplan

Bij de vaststelling door de raden zijn verschillende moties aangenomen die verder zullen worden uitgewerkt. Zo werd een motie ingediend over het monitoren van verkeersontwikkelingen nabij Nuland. De Gemeenschappelijke Regeling betrekt deze motie niet alleen op de situatie nabij Nuland maar neemt het breder op: ook op andere locaties rond Heesch West worden ontwikkelingen gemonitord. Vooraf en tijdens de aanleg worden in afstemming met het omgevingsoverleg maatregelen en effecten ontwikkeld en actief gecommuniceerd.

Een tweede motie betrof compensatie van het groen bij de afrit Nuland. Die wordt aangepast en samen met in ieder geval Landschapsbelang Maasdonk en de landschapsarchitect. Dit krijgt in plek in de verdere ontwerpfase van het plan. Heesch West beoogt breder dan alleen voor deze locatie af te stemmen met onder meer Landschapsbelang Maasdonk en IVN over landschapsontwikkeling en -beheer.

In een derde aangenomen motie is terughoudendheid en sturing op milieucategorie 5.1 aan de orde. Het vestigen van bedrijven in milieucategorie 5.1 is niet direct mogelijk. Bij eventuele afweging worden hier strikte voorwaarden aan verbonden. Met aandacht voor de moties die bij vaststelling van het bestemmingsplan in de gemeenteraden zijn aangenomen zal terughoudend met toelating worden omgegaan en met zorgvuldige afweging van voornoemde prioritering.


In een item van DTV ging projectdirecteur Paul van Dijk eerder ook in op onder andere de hogere milieucategorie


Zonnepark
Aan de oostkant van het bedrijventerrein heeft de Gemeenschappelijke Regeling het voornemen een zonnepark te ontwikkelen. Dit is een zelfstandig project, los van Heesch West. Al in 2019 werd hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit beroep tegen de omgevingsvergunning is 20 mei behandeld en de uitspraak wordt binnen enkele weken verwacht. Bij een positief oordeel zal de ontwikkeling en realisatie verder worden aangepakt. Met lokale energiecoöperaties wordt dan afgesproken op welke wijze de omgeving verder wordt betrokken en hoe geïnteresseerden zich voor deelname in het zonnepark kunnen aanmelden.

Natuurmitigatie
Vooraf aan de werkzaamheden voor het bedrijventerrein moet worden geregeld dat Heesch West passende maatregelen neemt voor beschermde soorten in het gebied. In dit kader vinden en vinden er uitgebreide ecologische inventarisaties plaats en wordt een zogenaamd activiteitenplan opgesteld. Uiteraard worden de kwaliteiten van het landschapsplan benut voor het behouden en ontwikkelen van natuurwaarden. Er worden ook actief maatregelen genomen. Er werden bijvoorbeeld  in 2020 voorzieningen getroffen voor mussen en vleermuizen. Verdere maatregelen in dit kader volgen ,  vooruitlopend op de beoogde sloop van gebouwen in de toekomst.


Bedrijven
De belangstelling van bedrijven om zich te vestigen op Heesch West is groot en neemt nog steeds toe. De belangstelling komt voor een groot deel van lokale en regionale ondernemingen. Deze sluit goed aan bij de doelgroepen. Met verschillende bedrijven worden oriënterende gesprekken gevoerd over vestgingsmogelijkheden en bijvoorbeeld duurzame ambities. Er wordt op dit moment nog geen grond aangeboden, de verkoopprocedure zal starten als er meer zekerheid is over een onherroepelijk plan.

Op dit moment is het in afwachting van verder uitsluitsel van Raad van State op het bestemmingsplan nog niet mogelijk om bedrijven zekerheid bieden. Bij de selectie worden bedrijven nadrukkelijk beoordeeld naar herkomst en lokale/regionale ruimtelijk-economische impact van bedrijven.

Heesch West zal in de komende periode de lokale bedrijvenverenigingen en de geïnteresseerde bedrijven op de hoogte houden van ontwikkelingen en naar wij hopen rond de jaarwisseling nader kunnen informeren over de formele inschrijvingsprocedure ten behoeve van het toedelen van bedrijfskavels.


Cereslaan-West
De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West bereidt, als zelfstandig plan, de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Cereslaan West voor. Het betreft een uitbreiding tussen A59 en het huidig bedrijventerrein/de Bosschebaan. Voor dit plan wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarbij verschillende omgevingsonderzoeken worden uitgevoerd. In verschillende omgevingsonderzoeken die eerder voor Heesch West werden gehouden, is al rekening gehouden met deze ontwikkeling. Verwacht wordt dat het plan na de zomervakantie voor bestuurlijke behandeling in de gemeente Bernheze wordt aangeboden. Op basis van het planvoorstel wordt ook de nabije omgeving verder geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld zienswijzen op het plan in te dienen.