Voortgang ontwikkeling Heesch West

6 juni 2022

Heesch West heeft de ambitie het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant te worden. De belangstelling van ondernemers om zich te vestigen is groot. Nog steeds melden geïnteresseerden zich bij het acquisitieteam. Het bestemmingsplan is goedgekeurd door de betrokken gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss. De ingediende bezwaren bij de Raad van State worden nu behandeld in een beroepsprocedure.

De belangstelling komt voor een groot deel van lokale en regionale ondernemingen. Met verschillende bedrijven worden oriënterende gesprekken gevoerd over vestigingsmogelijkheden en bijvoorbeeld duurzame ambities van geïnteresseerden. Het bedrijventerrein heeft een circulair kwaliteitsplan waarbij beeldkwaliteit en thema’s als energie, klimaatadaptie, biodiversiteit, mobiliteit en circulariteit in het bouw- en bedrijfsproces aan bod komen. “We willen inspireren en stellen daarbij ook voorwaarden. Dat geldt uiteraard voor zowel de bedrijven op de kavel als voor het aanleggen van het bedrijventerrein. We willen als Heesch West actief uitdragen waar we voor staan qua duurzame ambities. In de gesprekken met de ondernemers blijkt deze aandacht geen belemmering en vaak juist een pre”, aldus projectdirecteur Paul van Dijk.

Meer zekerheid

De formele verkoopprocedure start als er zekerheid is over een onherroepelijk plan. Verder uitsluitsel daarover moet komen van de behandeling van bezwaren door de Raad van State. Het is nog niet mogelijk om bedrijven meer zekerheid te bieden. Vanwege de grote belangstelling zal toedeling aan bedrijven plaatsvinden via een zorgvuldige selectie, waarbij bedrijven nadrukkelijk ook beoordeeld worden naar herkomst en lokale/regionale ruimtelijk-economische impact van bedrijven.  “We zullen lokale bedrijvenverenigingen en geïnteresseerde bedrijven op de hoogte houden van ontwikkelingen en hopen rond de jaarwisseling de formele inschrijvingsprocedure te kunnen aankondigen.”

De komende periode is voor alle betrokken en geïnteresseerde partijen afwachten. “Waar we al voorbereidingen kunnen doen, zullen we die oppakken. Denk onder andere aan de planning en voorbereiding van infrastructuur, het voorbereiden van natuurvergunningen en de procedures en criteria rond het toewijzen van kavels. Als het plan onherroepelijk is, kunnen we daarna voortvarend verder. We blijven uiteraard omgeving en ondernemers informeren over vervolgstappen.”


Regionaal en duurzaam

Regionale en duurzame focus krijgt bij de Gemeenschappelijke Regeling prioriteit, dat is in het beleid beschreven. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die door hun verplaatsing een knelpunt op hun huidige locatie oplossen. “Daarnaast zijn er eisen dat de eindgebruiker van het kavel bekend is en er geen ruimte is voor algemene bedrijfsverzamelgebouwen. Zakelijke clusters rond thema’s of faciliteiten die passen in het profiel van Heesch West zijn wel mogelijk”, verduidelijkt Van Dijk.

De milieucategorieën, met name eventueel toestaan van milieucategorie 5.1, zijn bij de omgeving een belangrijk punt van zorg. Bedrijven in die categorie zullen aan extra voorwaarden moeten voldoen. Milieucategorie 5.1 is niet direct bestemd. Heesch West is terughoudend in het toelaten van deze bedrijven. “Veel bedrijfssectoren waarover zorgen over zijn in de omgeving van het bedrijventerrein, zullen überhaupt geen interesse hebben in Heesch West. Het terrein wordt aardgasvrij en kent alleen ontsluiting via de weg. De vestigingsplaatsfactoren zijn daarom niet passend voor veel zware industriële bedrijven. Bovendien is er een lijst met bedrijven die uitgesloten worden.”

Om beter te voorzien in de regionale behoefte zijn verder gaandeweg de planvorming aanpassingen gedaan. Voor bedrijven vanaf 5000 vierkante meter zijn op andere terreinen in de regio nauwelijks nog mogelijkheden, daarom wordt daar ook ruimte voor geboden. Van Dijk: “Er melden zich nog steeds bedrijven aan. Het acquisitieteam heeft het afgelopen halfjaar zo’n 70 bedrijven gesproken. Minstens de helft daarvan is afkomstig uit de regio of heeft daar een sterke economische binding mee. We kunnen naar verwacht wordt niet iedereen een plaats bieden, mede daarom zal een zorgvuldige selectie plaatsvinden.”

Clusters bedrijventerrein
Cluster 1: gemengd, grootschalig Cluster 2a/2b: Logistiek Cluster 3: Bouw Cluster 4: middelgroot en speciale functies

Cluster 1: gemengd, grootschalig

10,5 hectare, maximaal 20 meter hoog met ruimte voor gemengde bedrijven, behoudens logistiek en bouw.  Kavelmaat is minimaal 1,5 hectare

Prioritering:

  • Door regionale verplaatsing knelpunten ruimte/leefbaarheid oplossen;
  • Met regionale doorstroming ruimte voor bedrijven/ economische structuurversterking op vertreklocatie
  • Aantoonbaar actief met duurzame innovaties, bijvoorbeeld circulair bouwen of waterstof.

Algemeen:

  • Vraaggericht; gebruiker bedrijfskavels bekend
  • Geen algemene bedrijfverzamelgebouwen, zakelijke clusters mogelijk

Cluster 2a/2b: Logistiek

In totaal 19,8 hectare, max 20-30 meter hoog, Kavelmaat is minimaal 2 hectare.

Prioritering:
Door regionale verplaatsing knelpunten
ruimte/leefbaarheid oplossen;

Met regionale doorstroming ruimte voor
bedrijven/ economische
structuurversterking op vertreklocatie

Aantoonbaar actief met duurzame
innovaties, bijvoorbeeld circulair bouwen
of waterstof.

Speciaal aandachtspunt:

Extra uitdagen optimaal benutten
bouwvolume, bijv meerlaags of parkeren
op dak

Algemeen:

Vraaggericht; gebruiker bedrijfskavels bekend

Geen algemene bedrijfverzamelgebouwen, zakelijke
clusters mogelijk

Cluster 3: Bouw

Circa 10 hectare, max 20 - 30 meter hoog. Kavelmaat minimaal 2 hectare.

Prioritering:
Door regionale verplaatsing knelpunten
ruimte/leefbaarheid oplossen;
Met regionale doorstroming ruimte voor bedrijven/ economische structuurversterking op vertreklocatie
Aantoonbaar actief met duurzame innovaties, bijvoorbeeld circulair bouwen of waterstof.

Speciaal aandachtspunt:

Extra uitdagen optimaal benutten bouwvolume, bijvoorbeeld meerlaags of
parkeren op dak

Algemeen:

Vraaggericht; gebruiker bedrijfskavels bekend

Geen algemene bedrijfverzamelgebouwen, zakelijke
clusters mogelijk

Cluster 4: middelgroot en speciale functies

12,2 hectare, max 20 meter hoog, voor gemengde bedrijven. Kavelmaat minimaal 5.000 m2.

Prioritering:
Door regionale verplaatsing knelpunten ruimte/leefbaarheid oplossen;

Met regionale doorstroming ruimte voor bedrijven/ economische structuurversterking op vertreklocatie

Aantoonbaar actief met duurzame innovaties, bijvoorbeeld circulair bouwen of waterstof.

Speciale aandachtspunten/functies:

1 kavel: verplicht hoogteaccent 30m en extra beeldkwaliteit; reserveren

Duurzaam brandstofpunt; zelfstandige tender

Zone met mogelijkheid 5.1; reserveren/verbijzonderen?

Algemeen:

Vraaggericht; gebruiker bedrijfskavels bekend

Geen algemene bedrijfverzamelgebouwen,
zakelijke clusters mogelijk

Voor een optimale indeling en toedeling van bedrijfskavels worden in het terrein clusters voorzien met bij ieder deel andere invulling en accenten. Ruimte voor grootschalige bedrijven vanaf circa 1,5 hectare wordt geboden in de oostelijke zone. De verwachting is dat dit deel vroeg in de uitvoering aan de orde kan komen. Logistieke bedrijven en bijvoorbeeld innovatieve bouw kunnen in de de middenzones worden gerealiseerd. Hier zijn gebouwen met meer volume te realiseren. En in de westelijke zone is juist ruimte  voor middelgrote bedrijven, de kavelmaat is minimaal 5000 m2. Hier is ook een duurzame brandstofpunt voorzien.

Cereslaan West

Nu het bestemmingsplan voor Heesch West is vastgesteld, kan het ontwerpbestemmingsplan voor Cereslaan West ook verder worden opgepakt. Diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd voor Heesch West kunnen hierbij worden benut. Bovendien is de uitbreiding van dit bestaande terrein in Heesch qua aard en omvang een veel beperktere ontwikkeling. Cereslaan West is voornamelijk bedoeld voor lokale, kleinschalige ondernemers. “We streven er naar dat dit plan na de zomer in procedure kan. De uitbreiding is maximaal 4,5 hectare, waarbij een deel door private eigenaren kan worden ontwikkeld.”