Vraag en antwoord besluit windenergie

25 augustus 2020

Hoe zijn jullie tot dit besluit gekomen?

De GR Heesch West heeft namens de betrokken gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss de mogelijkheid om windenergie in te passen op bedrijventerrein Heesch West zorgvuldig verkend en onderzocht. De conclusies daarvan hebben tot het besluit geleid om af te zien van windturbines op deze locatie. Het bleek, met het oog op de goede beheersing van effecten op de omgeving, noodzakelijk de windturbines op het terrein zelf te plaatsen, zo ver mogelijk af van de dichtstbijzijnde huizen. Zo kan worden voldaan aan wettelijke regelgeving. Deze opzet zorgde echter binnen het terrein voor aanzienlijke beperkingen voor toekomstige bedrijven. Het Algemeen Bestuur van Heesch West heeft op basis van deze bevindingen aan de Colleges van de gemeenten voorgesteld om af te zien van de inpassing van windturbines.

Waarom wordt het besluit m.b.t. de inpassing van windenergie juist nu genomen?

De reden om het besluit over de toepassing van windenergie op Heesch West tussentijds in de ontwerpfase van de plannen te nemen, is omdat de inpasbaarheid van windenergie nog in onderzoek was. Het onderzoek naar inpassing, inclusief een alternatief dat door de commissie m.e.r. werd geopperd, is nu afgerond en leidt tot de conclusie dat de enig mogelijke inpassing niet te verenigen is met de andere ontwikkelbelangen. Dan is het logisch om nu deze keuze te maken om de voortgang en het marktperspectief van het bedrijventerrein te bevorderen en de focus voor de verdere planontwikkeling helder te hebben.

Waarom afzien van windenergie en niet een andere opstelling van de turbines gekozen?

Om effecten voor de omgeving in overeenstemming te brengen met de wettelijke regelgeving moeten op de locatie Heesch West de windturbines zoveel mogelijk centraal op het bedrijventerrein worden geplaatst. Die opzet is in het voorontwerp-bestemmingsplan opgenomen. Er zijn alternatieven onderzocht maar die scoren slechter qua omgevingseffecten, haalbaarheid en gebruiksmogelijkheden voor bedrijven. Een andere opstelling was dus niet reëel en ook niet haalbaar.

Waren kleinere turbines geen optie?

Alternatieven met windmolens van 150 meter hoog zijn onderzocht, maar bleken qua omgevingseffecten en gebruiksmogelijkheden voor bedrijven slechter te scoren dan de opzet met 3 windturbines van 210 meter zoals in het voorontwerp-bestemmingsplan is opgenomen. Daarnaast bleek ook dat deze alternatieven minder energie opleveren.

Wat betekent dit besluit voor de ambities van Heesch West als meest duurzame bedrijventerrein van Noord-Brabant?

Heesch West is en blijft een onderscheidend, toekomstgericht bedrijventerrein, ook zonder windturbines. Duurzame ontwikkeling is een belangrijke doelstelling, ook op energiegebied. Daarin wordt bijvoorbeeld door het potentieel van zon op daken en een drijvend zonnepark  in grote mate voorzien. De duurzaamheidsambitie is breder dan energie, ook thema’s als klimaat, biodiversiteit, mobiliteit, bouw en materiaalgebruik worden zo concreet mogelijk uitgewerkt. De (inter)nationale doelen in de transitieagenda 2030 en de daarvan afgeleide duurzame ambities van de gemeenten zijn daarbij nu al zoveel mogelijk het richtpunt.

Worden deze windmolens nu op een andere locatie in de regio geplaatst?

In de planning van locaties voor de regionale energiestrategie (RES) is voor de locatie Heesch West beperkt uitgegaan van windturbines op het bedrijventerrein: de inpasbaarheid was nog nader vast te stellen. Met de overige mogelijkheden voor het van opwekken duurzame energie binnen Heesch West, zonnepanelen op bedrijfsdaken en drijvend zonnepark, zijn er binnen de locatie passende alternatieven. De voorziene bijdrage van Heesch West in de RES wordt zonder windenergie, nog steeds behaald.

Komen de afspraken gemaakt in de RES in het gedrang voor de betrokken gemeenten?

In de regionale energiestrategie is voor de locatie Heesch West nog maar beperkt uitgegaan van windturbines op Heesch West, de inpasbaarheid was nog nader vast te stellen. Met de overige mogelijkheden voor het van opwekken duurzame energie binnen Heesch West, vanuit zonnepanelen op bedrijfsdaken en drijvend zonnepark, zijn er binnen de locatie passende alternatieven. De voorziene bijdrage van Heesch West in de RES wordt zonder windenergie, nog steeds behaald.

Het lijkt een economische afweging, in hoeverre zijn omgevingsbelangen meegewogen?

Beide belangen zijn in de afweging betrokken. De opstelling die voor de beheersing van omgevingseffecten passend is beoordeeld, is onvoldoende te verenigen met de economische doelen van Heesch West. Met allereerst aandacht op omgevingseffecten was alleen inwaartse inpassing van de turbines op het terrein mogelijk in combinatie met effectbeperkende maatregelen. Dit was vervolgens het uitgangspunt voor verder onderzoek naar de effecten binnen het terrein. Voor bedrijven gelden niet de wettelijke regels die voor woningen gelden, maar ook hier is zorgvuldig naar de impact gekeken. Gebleken is dat de gebruiksmogelijkheden van kavels en gebouwen door die mogelijke opstelling fors beperkt zou worden door bijvoorbeeld zeer veel slagschaduw.

Er is veel weerstand geweest vanuit de omgeving, heeft dit invloed gehad op het besluit?

Er is in het proces en de communicatie met de omgeving veelvuldig benoemd dat de inpasbaarheid nog nader vast te stellen is en dat daarbij ook naar alternatieven wordt gekeken zoals die bijvoorbeeld door de commissie m.e.r. werden geopperd. Uiteraard zijn de zorgen van de omgeving bij ons bekend, onder andere uitgesproken in de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan en op een themabijeenkomst rond windenergie eerder dit jaar. De opstelling die voor de beheersing van omgevingseffecten passend is beoordeeld is onvoldoende te verenigen met de economische doelen van Heesch West. Het onvoldoende kunnen verenigen van omgevingseffecten met ontwikkelbelangen voor het bedrijventerrein is de basis voor het besluit is een inhoudelijke afweging. Het is belangrijk, ook voor de omgeving, om nu tussentijds in de planontwikkeling deze afweging te maken.

Betekent het afzien van windenergie een financiële aderlating voor de plannen?

De inpassing met daarbij noodzakelijke maatregelen om effecten te beperken is complex. Onder meer zouden windturbines op gezette tijden stilgezet moeten worden. Dat heeft een negatief effect op de business case, net als planschade en mogelijk aanvullende omgevingsmaatregelen. Verder zou de inpassing nadelige effecten kunnen hebben op uitgeefbaarheid en prijs van de bedrijfskavels. In de grondexploitatie is de inpassing financieel neutraal ingerekend. Het besluit om geen windturbines te plaatsen, heeft geen direct effect op de grondexploitatie.

Waarom geen windturbines op Heesch West en wel op andere locaties?

Het besluit om af te zien van plaatsing van windturbines op Heesch West is het resultaat van een locatiespecifieke afweging van doelstellingen. Geconstateerd is de verschillende doelen in de planuitwerking voor Heesch West onvoldoende te verenigen zijn. Dit zegt niets over inpassing op andere locaties.

Is er twijfel over de toepassing van windenergie in zijn algemeenheid binnen de betrokken gemeenten?

Nee, het besluit is genomen omdat uit onderzoek is gebleken dat binnen de kaders van Heesch West inpassing van windenergie niet wenselijk is. Een locatiespecifiek besluit. Voor andere (potentiële) locaties moeten op maat afwegingen gemaakt worden. In de regionale energiestrategie dragen windturbines onverminderd belangrijk bij aan het realiseren van de opgave.

 Heeft de peelrandbreuk meegespeeld in besluit om af te zien van windenergie?

Nee, geheel niet. Qua bebouwingsmogelijkheden worden geen belemmeringen voorzien als gevolg van nabijheid van de Peelrandbreuk. Mogelijk dat hydrologische effecten van de Peelrandbreuk wel kunnen bijdragen aan een interessante biodiversiteit, een kans die bij de verdere landschappelijke uitwerking van Heesch West wordt betrokken.

Wat betekent dit voor de visie energielandschap?

In de visie energielandschap is voor Heesch West de strategie ‘transformeren wind’ van toepassing. In deze gebieden kan windenergie toegestaan worden. Het besluit om af te zien van plaatsing van windturbines op Heesch West is het resultaat van een locatiespecifieke afweging van doelstellingen. Geconstateerd is dat de verschillende doelen in de planuitwerking voor Heesch West onvoldoende te verenigen zijn. Dit zegt niets over andere gebieden waar de strategie ‘transformeren wind’ van toepassing is.