Vragen en antwoorden (online) bijeenkomst Heesch West 21 april 2021

10 mei 2021

Tijdens de online bijeenkomst voor de omgeving van 21 april waren verschillende presentaties te zien over Heesch West. Daarnaast was er ruimte voor het beantwoorden van vragen. Niet alle vragen konden tijdens de uitzending behandeld worden. Hieronder de vragen en antwoorden die niet aan bod zijn geweest op 21 april. De gehele uitzending is hier terug te kijken.

Algemeen

Wanneer kunnen wij het plan inzien en erop reageren?
Het ontwerpbestemmingsplan, aanvulling MER en bijbehorende onderzoeksrapporten worden naar verwachting op 9 juni 2021 gepubliceerd en vanaf 10 juni 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen die hierop officieel wil reageren, kan dat in deze periode doen via een zienswijze.

De milieueffectrapportage is er al, kunnen wij die al inzien?
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de aanvulling op de milieueffectrapportage (m.e.r.). Deze aanvulling wordt samen met het Ontwerpbestemmingsplan (OBP) naar verwachting op 9 juni 2021 gepubliceerd en vanaf 10 juni 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan iedereen de milieueffectrapportage inzien.

Waarom is dit bedrijventerrein eigenlijk nodig?
Er is in de regio een grote behoefte aan grote bedrijfskavels. Dat geldt voor de gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West (Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss), maar ook in de ruimere regio Noordoost-Brabant. Als gevolg van de zeer voortvarende gronduitgifte in laatste jaren was er niet of nauwelijks aanbod van bedrijfskavels tussen de 5.000 en 10.000 m2 en groter dan 10.000 m2. De (beperkte) beschikbare bedrijfskavels groter dan 5.000 m2 op bestaande bedrijventerreinen in de subregio ’s-Hertogenbosch en Oss is helemaal gereserveerd. Ook elders in de regio Noordoost-Brabant is het aanbod nog maar zeer beperkt direct beschikbaar. Er is daarmee behoefte aan nieuw bedrijventerrein met middelgrote tot grote kavels. Omdat deze kavels over het algemeen benut worden door bedrijven met milieu-impact en/of aanzienlijke verkeersbewegingen kan dit niet worden gemengd in het nog bestaande aanbod kleinschaligere bedrijfskavels of worden ingepast in het bestaande stedelijk gebied.

Waarom is er specifiek voor dit gebied gekozen?
Met name binnen de subregio ’s-Hertogenbosch - Oss is er behoefte aan een bedrijventerrein voor grote en zeer grote kavels. Omdat er geen plaats meer is op of nabij bestaande bedrijventerreinen en het vanwege verkeer en milieu-impact is het niet gewenst te ontwikkelen in bestaand stedelijk gebied is gezocht naar een nieuwe locatie. Voorwaarden hierbij zijn: een goede ontsluiting op de snelweg en afstand tot woonkernen. Binnen de subregio
’s-Hertogenbosch - Oss is de locatie Heesch West de beste optie: tussen de twee grootste gemeenten, gelegen aan en aangesloten op de A59 als belangrijke as tussen de A2 en de A50 en op afstand van woonkernen als Nuland, Geffen, Oss, Heesch en Vinkel.

Hoe worden milieuregels in de toekomst gehandhaafd bij overtreding? Hoe kun je zelf een overtreding melden?
Bedrijven die zich op Heesch West vestigen, kunnen dat alleen doen als ze voldoen aan de regels in het bestemmingsplan. Hierin zijn al waarborgen opgenomen in het kader van bescherming van het milieu. Daarnaast dienen zij te voldoen aan de wet -en regelgeving op het gebied van milieu. Periodiek vinden controles plaats. Milieuklachten als geluidoverlast of geuroverlast kunnen gemeld worden bij de milieuklachtencentrale.

Geen nulmeting op voorhand, hoe kun je dan handhaven?
Alle bedrijven hebben een (milieu)vergunning of (milieu)melding Activiteitenbesluit. Op basis hiervan vindt handhaving plaats.

We zien te veel uitstoot bij een asfaltcentrale in ’s-Hertogenbosch. Daar wordt niks aan gedaan, het kwaad is geschied. Hoe worden deze situaties voor Heesch West voorkomen?
Allereerst zijn er in het bestemmingsplan diverse waarborgen opgenomen om milieueffecten zoveel mogelijk te beheersen en daarnaast vinden bij de bedrijven die gevestigd worden op Heesch-Wesch periodieke controles plaats.
Voor de uitstoot bij de asfaltcentrale loopt een handhavingstraject. Informatie is te vinden op de volgende website: Asfaltcentrale - Gemeente 's-Hertogenbosch.

Overleg met de omgeving kwam ter sprake. Wat is er besproken en bereikt?
Burenoverleg (in eerste instantie ook met Eerlijk over Heesch West), Leefbaar Nuland en lokale bedrijvenverenigingen hebben bijgedragen aan een beter inzicht in zorgen, ideeën en ook beeldvorming van de ontwikkeling. Dit heeft al een belangrijke bijdrage geleverd in de afweging, optimalisatie en herziening van de plannen, vestigingsprofiel en -voorwaarden. De omgevingseffecten van de plannen worden beter beheerst. We hebben ook toegelicht en besproken hoe een schijnbare kloof tussen ambitie en zorgelijke beelden over de toekomstige bedrijvigheid en de omgevingseffecten en economische meerwaarde belangrijk gedicht kan worden. Verslagen van het Burenoverleg zijn te vinden op de website.
In vervolg op deze afstemming zal het Burenoverleg ook na de publicatie van het OBP worden voortgezet en wordt onder het landschapsontwerp in een ontwerpproces met omgevingsparticipatie de komende tijd uitgewerkt.

Er is discussie in de gemeente ’s-Hertogenbosch over het individueel beantwoorden van de 1300 inspraakreacties. Gaat dat gebeuren?
Ja de 1.300 inspraakreacties worden beantwoord in een Eindverslag inspraak. Er is in dit eindverslag gekozen om eerst in te gaan op algemeen/vaak gestelde vragen en vervolgens specifiek in te gaan op individueel gestelde aanvullende vragen.

Er is al interesse van bedrijven voor 100 hectare. Waarom wordt er dan alleen de tekening van het plan in de eerste fase getoond, waar aan de Zoggelsestraat zonnepanelen zijn gepland terwijl dit gedeelte bij zoveel vraag ook snel nodig zal zijn voor bedrijven?
Het bestemmingsplan regelt rechtstreeks de eerste 50 hectare van Heesch West. De overige 30 hectare wordt bij aangetoonde behoefte vraaggericht ontwikkeld. In de milieueffectrapportage is voor de onderzoeken naar de effecten op de omgeving worst case al uitgegaan van invulling van de volledige 80 hectare. In het stedenbouwkundig ontwerp is 65 hectare ingetekend als bedrijventerrein: de noordelijke vier bouwvelden. Dit is dus de 50 hectare die rechtstreeks geregeld wordt in het bestemmingsplan + 15 hectare van de vraaggerichte tweede fase. Voor de 15 hectare aan de zuidzijde laat het stedenbouwkundig plan een mogelijke tijdelijke invulling met zonnepanelen zien.

Hebben jullie al enig idee wanneer jullie beginnen met afbreken van de antikraakwoningen in het gebied?
We verwachten in 2022 met de uitvoeringswerkzaamheden te starten.

De antikraakwoningen gaan verdwijnen. Geldt dat ook voor de woningen aan de Zoggelsestraat?
De woon- en bedrijfspercelen aan de Zoggelsestraat worden naar mogelijkheden ingepast, uitwerking is nader te bepalen in het op te stellen landschapsplan. De woonbestemming vervalt en de mogelijke kleinschalige bedrijvigheid zal een licht karakter hebben. Of de bestaande woningen/gebouwen in dat kader verdwijnen is nader te bepalen.

Hebben jullie al zicht op de ontruiming van de woningen aan de Weerscheut, die door de Kabath in beheer zijn?
We verwachten in 2022 met de uitvoeringswerkzaamheden te starten.

In de presentatie van Paul van Dijk werd de toepassing van de best beschikbare technieken bij bedrijven gepresenteerd als een ambitieuze maatregel voor Heesch West. In de WABO is bepaald dat voor alle omgevingsvergunningen moet worden toegepast voor inrichtingen. Heesch West verschilt hierin dus niet t.o.v. andere bedrijfsterreinen?
Dat klopt, de regel over de best beschikbare technieken in het bestemmingsplan heeft met name een signaalfunctie en gaat dus niet verder dan op andere bedrijventerreinen. Veel andere bepalingen in het ontwerpbestemmingsplan gaan wél verder, zoals de regeling voor geur, de scherpe voorwaarden bij een categorie 5.1.-bedrijf en de regel die elk bedrijf verplicht om aan te tonen hoe milieu-/geuroverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het totale pakket aan regels borgt de milieueffecten op grondige wijze.

Hoeveel planschadekosten zijn begroot?
Als een omwonende of andere belanghebbende van mening is dat hij / zij schade lijdt door het plan, kan binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, een verzoek om vergoeding van planschade bij de gemeente worden ingediend. Dit wordt dan beoordeeld door een externe deskundige. In de exploitatie zijn planschadekosten voorzien, gebaseerd op een eerste inschatting door een extern bureau, zonder gedetailleerde beoordeling en/of matiging voor partijen voor wie planschade mogelijk voorzienbaar was. Bij een concreet verzoek wordt per geval beoordeeld en, ongeacht of de Gemeenschappelijke Regeling de mogelijk vast te stellen planschade heeft begroot, ook uitgekeerd.

Wat gebeurt er met de boerderij Achterste Groes 22 (ter hoogte van het beoogde zonnepark ligt)?
Voorzien wordt dat de bedrijfsgebouwen worden gesloopt en dat de woning na vaststellen van het bestemmingsplan in de verkoop wordt gebracht.

Het College van Rijksadviseurs (CvR) en het Planbureau voor de Leefomgeving uitten in rapporten uit 2019 kritiek op de ogenschijnlijk ongebreidelde groei van distributiecentra: een te groot beslag op schaarse ruimte en de verkeersdrukte neemt toe. Zijn deze rapporten bekend en hoe mee omgegaan?
Ja, deze rapporten zijn bekend. Het is een gegeven dat met de ontwikkeling van Heesch West ter plaatse het landschap ingrijpend verandert. Daaraan gaat een uitgebreide ruimtelijke en economische verkenning aan vooraf. ‘Verdozing’ als term wordt vaak gebruikt om naar het lijkt willekeurige ontwikkelingen aan de orde te stellen. In het geval van Heesch West is de behoefte, sterk verbonden aan de bestaande regionale economie, aangetoond. Ook is aangetoond dat binnen bestaand stedelijk gebied geen mogelijkheden voor inpassing van aanwezig zijn. De voorgenomen ontwikkeling met naast (regionale) economie eveneens direct aandacht voor opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie en veel ruimte voor ontwikkelen en versterken van biodiversiteit, biedt een passende onderbouwing. Dit is nader onderbouwd in het bestemmingsplan en Aanvulling op de MER.

Voorheen zou het bedrijventerrein Waalboss heten. Waarom die naamsverandering?
Waalboss is de naam van een streekplanuitwerking van de provincie Noord-Brabant uit 2004. Deze streekplanuitwerking betreft een veel groter gebied tussen ’s-Hertogenbosch en Oss dan Heesch West alleen. In de streekplanuitwerking is een studie gedaan naar een geschikte locatie voor een regionaal bedrijventerrein: daar Waalboss Oost genoemd. Heesch West was één van de onderzochte locaties en is uit de locatieafweging als meest geschikte locatie naar voren gekomen. Sinds die keuze wordt de naam Heesch West gehanteerd, als eerste in het Structuurplan Regionaal Bedrijventerrein Heesch West 2006 en de daarvoor in 2004 en 2005 verrichte onderzoeken.

Er wordt gesproken over een duurzaam bedrijventerrein. Maar een bedrijventerrein is in de basis eigenlijk nooit duurzaam (uitstoot, verkeer etc.). Is een snelweg, landbouw en een bedrijventerrein niet te veel op deze locatie?
Een 80 hectare groot bedrijventerrein met mogelijkheid tot milieucategorie 4.2 (en bij afwijking en onder voorwaarden tot milieucategorie 5.1) en verkeersbewegingen in een nu nog landelijke en agrarisch gebied is niet per se duurzaam. Maar de duurzaamheidsambities voor Heesch West en de uitwerking ervan in het stedenbouwkundig plan, het bestemmingsplan, het circulair kwaliteitsplan en het uitgiftebeleid, maken van Heesch West wel een duurzaam bedrijventerrein en geen traditioneel bedrijventerrein. Heesch West hanteert hoge duurzaamheidambities op het gebied van energie, klimaatadaptatie en water, landschap en biodiversiteit, circulariteit en duurzame mobiliteit. Heesch West wordt passend geacht op deze locatie. De ligging nabij de snelweg geeft een juist een goede ontsluiting.
De effecten van Heesch West zijn juist in samenhang met al bestaande effecten (bijvoorbeeld die van de snelweg) beschouwd.

Effecten

Als er gepraat wordt over geurregels hoeveel afstand moet daar dan voor zijn vanaf een woning?
Voor geur hebben we gekeken naar een zo goed mogelijke borging, zonder dat we van tevoren weten welke bedrijven zich hier precies gaan vestigen. Het basisprincipe is ‘inwaartse zonering’: bij een hogere milieucategorie moet ook een grotere afstand tot aan woningen aangehouden worden. Die afstand wordt bepaald door verschillende milieuaspecten: geluid, veiligheid, stof maar óók geur. In algemene zin wordt aangenomen dat eventuele geuroverlast dus is opgenomen in die richtafstanden. Gezien de vele opmerkingen die over dit onderwerp zijn gemaakt, hebben we voor het ontwerpbestemmingsplan (OBP) gezocht naar een verdere aanscherping van het aspect ‘geur’. Die hebben we gevonden in een regeling die erop ziet dat ieder bedrijf dat voor het aspect ‘geur’ een richtafstand heeft van 50 meter (dat is in dit geval gelijk te stellen aan een bedrijf van milieucategorie 3.2. of hoger), verplicht geuronderzoek moet uitvoeren. We hebben daarbij duidelijke grenswaarden gesteld, gebaseerd op de voorbeeldregeling uit de VNG-brochure.

Waar wordt de benodigde stikstof vandaan gehaald voor Heesch West?
De benodigde stikstof voor Heesch West is stikstof die verdwijnt door het beëindigen van veehouderijen die ten behoeve van Heesch West zijn verworven.

Er wordt aangegeven dat door de opgekochte stikstofruimte ruimte is voor stikstof die omgezet kan worden naar het industrieterrein. Sommige boerderijen zijn al 15 jaar weg gekocht, deze stikstofruimte is toch al lang verdwenen en kan nu toch niet meer worden ingezet als vrije ruimte stikstof?
De betreffende veehouderijen zijn aangekocht ten behoeve van Heesch West. De vrijkomende stikstof mag daarmee ingezet worden voor Heesch West.

Hoe is het voortschrijdend inzicht, mede door de Covid-crisis,  met betrekking tot de effecten van grootschalige logistiek en verkeer op de stikstofuitstoot meegenomen?
Nee, in de verkeersberekeningen (en daarmee ook geluid-/luchtkwaliteit- en stikstofberekeningen) is nog uitgegaan van een ‘traditionele’ ‘pre-Covid’ verkeersintensiteit en -afwikkeling. Er is nog geen inzicht in het eventuele permanente effect van bijvoorbeeld thuiswerken na Covid op de verkeersintensiteiten. Er kan daarom hiermee in de rekenmodellen nog geen rekening worden gehouden. Daarnaast is uitgangspunt in de effectonderzoeken dat de effecten worst-case worden berekend, om onderschatting van effecten te voorkomen.

Is het industriegeluid bepaald op fase 1 of op het gehele plan?
Industriegeluid is berekend voor de volledige vulling van de 80 hectare bedrijventerrein met de maximaal mogelijke invulling van milieucategorieën zoals mogelijk volgens de inwaartse zonering.

Wat voor soort bedrijven zijn gebruikt voor de m.e.r.-berekeningen qua geluid en luchtkwaliteit?
Omdat we nog niet weten welke bedrijven hier komen, hebben we de inwaartse zonering gebruikt als basis voor het akoestisch en luchtkwaliteitsonderzoek. Voor de milieucategorieën die op het terrein mogelijk zijn op basis van het bestemmingsplan, hebben we kengetallen aangehouden. Voor het luchtkwaliteitsonderzoek zijn daarnaast ook de verkeerscijfers uit het mobiliteitsrapport gebruikt als basis voor de berekeningen.

Hoe is de windrichting meegenomen in de geluid- en geurbelasting? Wat zijn hiervan de resultaten welke periode hebben we meer of minder last?
De geluidberekeningen zijn uitgevoerd volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en de daarin voor industrielawaai aangewezen Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. Het overdrachtsmodel dat aan het Reken- en meetvoorschrift ten grondslag ligt is gebaseerd op meewindcondities. Dat betekent dat windcondities, zoals westenwind, onderdeel zijn van de uitgevoerde geluidsberekeningen, conform de wettelijk voorgeschreven methode. Onderzoek naar geur zal door de bedrijven zelf (vanaf een richtafstand voor geur vanaf 50 meter) uitgevoerd moeten worden. Daarin zal de windrichting meegenomen moeten worden op de wettelijk voorgeschreven manier.
Vermoedelijk wordt in de vraag ook aan het luchtkwaliteitsonderzoek gerefereerd. In dit onderzoek hebben we de windrichting meegenomen zoals wettelijk voorgeschreven: een gemiddelde van de meteorologische omstandigheden in een bepaalde periode. Ook temperatuur, vochtigheid wordt meegenomen zoals dat is voorgeschreven.

Waarom is het zonnepanelen veld Heesch (Achterste Groes) niet meegenomen in de geluidsberekeningen?
De zonnepanelen in het zonnepark Achterste Groes zijn wel meegenomen in de geluidberekeningen. Maar niet als effect van Heesch West. Zonnepark Achterste Groes maakt geen onderdeel uit van het bestemmingsplan Heesch West. Zonnepark Achterste Groes maakt in het geluidonderzoek deel uit van de zogenaamde referentiesituatie: de toekomstige situatie in 2030 zonder Heesch West. Daarmee zijn de geluideffecten van zonnepark Achterste Groes meegenomen in de totale geluideffecten in 2030.

Lucht wordt niet boven de norm vervuild? Er komt toch meer vervuilde lucht in de omgeving ook al is dit onder de gestelde norm?
Het klopt dat Heesch West leidt tot uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. De huidige luchtkwaliteitsconcentraties liggen beneden de daarvoor gestelde wettelijke normen. Ook na realisatie van Heesch West blijven de concentraties beneden de wettelijke normen.

Met betrekking tot de extra regel voor geuroverlast in het bestemmingsplan: in het toekomstige verloop van bedrijven op Heesch West, blijft de eis van een geur rapport ook voor de nieuwe bedrijven gelden?
Ja, dit geldt ook voor wijzigen van bestaand gebruik.

Er is nu al geluidsoverlast van de Shell met toeterende vrachtauto’s en fijnstof op huis en auto’s. Waarom komt er geen geluidswal?
De huidige overlast wordt met name veroorzaakt door het huidige verkeer op de snelweg. De toename van Heesch West op deze effecten is beperkt. De berekende geluidbelasting als gevolg van Heesch West is binnen de wettelijk normen. De effecten van het huidige verkeer op de snelweg vallen buiten de scope van Heesch West en vallen onder de beslissingsbevoegdheid van Rijkswaterstaat. Die is bezig met het in beeld brengen van de overlast langs de snelweg en mogelijke maatregelen om deze effecten te verminderen.

Wat zijn de beoogde maatregelen om de geluidseffecten voor direct omwonenden te beperken? Bijvoorbeeld geluidswallen, nachtelijke beperking en isolatie?
Voor wegverkeerslawaai is de belangrijkste maatregel om geluideffecten op de omgeving te voorkomen een zo goed mogelijke ontsluitingsstructuur, zodat verkeer van en naar Heesch West met een relatie tot de snelweg zo snel en efficiënt van en naar de snelweg kan komen.
Hiermee wordt verkeer op de omliggende wegen zoveel mogelijk beperkt tot lokaal-regionaal bestemmingsverkeer (woon-werk en lokale toeleveranciers). Met aanvullende verkeersmaatregelen zoals het vrachtwagenverbod op de Weerscheut en de snelheidsverlaging op de Zoggelsestraat bij Heesch wordt wegverkeersgeluid verder beperkt.
Maatregelen als geluidwallen zijn niet doelmatig. Geluidwallen hebben het meeste effect langs de snelweg, wat buiten de scope en beslissingsbevoegdheid van Heesch West valt (zie reactie hierboven).
Voor industrielawaai blijft, door te werken met de inwaartse zonering (en in de nadere uitwerking daarvan de geluidverkaveling), de geluidbelasting op de omliggende woningen acceptabel. Verder zullen we tussen de ontwerp- en vaststellingsfase van het bestemmingsplan bij een aantal woningen verder geluidonderzoek doen om vast te stellen of de geluidwering van de gevels op dit moment van een dusdanig niveau is, dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit kan worden geborgd. Indien nodig kunnen verdere maatregelen aan individuele woningen worden getroffen.
Tot slot kan nog worden gesteld dat de berekende geluidbelastingen worst case zijn op basis van een volledige vulling van de 80 hectare met de maximaal mogelijke milieucategorieën volgens de inwaartse zonering, worst case kengetallen voor de geluidproductie en nog niet rekening houdend met afschermende werking van bedrijfspanden. De verwachting is dat de daadwerkelijke geluidbelasting lager is.

Wat betekent als je in het oranje gebied woont en dat er een hogere waarde aangevraagd moet worden (presentatie Bastian van Dijck)?
Dat betekent dat de berekende geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Die wet geeft gemeenten de mogelijkheid om een eigen afweging te maken tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde. In alle gevallen blijven de berekende geluidbelastingen van Heesch West onder de maximale ontheffingswaarde. De GR vindt de geluidbelasting op deze woningen acceptabel en is dan ook voornemens om hogere waarden vast te stellen. Dit is dus het in juridisch opzicht vastleggen van het feit dat deze geluidbelasting hier als acceptabel is beoordeeld.
In het oranje gebied op de kaart industriegeluid, ligt de geluidbelasting door industriegeluid na realisatie van Heesch West boven de 50 dB, de voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai. Boven de voorkeursgrenswaarde moet het bevoegde gezag, in dit geval de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss afwegen of deze overschrijding acceptabel geacht wordt en zo ja een hogere waarde voor deze woningen aanvragen.

Wat is het effect van Heesch West als het gaat om lichtvervuiling?
Heesch West kan leiden tot een toename van lichtuitstoot. In het bestemmingsplan, circulair kwaliteitsplan en uitgiftebeleid zijn voorwaarden opgenomen om de lichtuitstoot zoveel mogelijk te beperken. Dit om de negatieve effecten van lichtuitstoot voor de omwonenden en natuur zoveel mogelijk te beperken. Beperking van lichtuitstoot kan door een goede oriëntatie van de lichtbronnen (bijvoorbeeld: naar beneden in plaats van naar boven gericht, naar de bedrijfspanden toe in plaats van er vanaf of minder felle bronnen en lichtkleuren). In het ontwerpbestemmingsplan is hiervoor ook een juridische regeling (voorwaardelijke verplichting) opgenomen. Voordat het bestemmingsplangebied bebouwd of gebruikt kan worden, moet eerst een lichtplan worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de grenswaarden uit de richtlijnen voor lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde.

In hoeverre past dit nieuwe bestemmingsplan in de nieuwe omgevingswet? Volgens mij regelt die op hoofdlijnen, terwijl dit plan volgens de oude norm erg specifiek en regelend is.
De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Alle bestemmingsplannen worden dan automatisch een omgevingsplan van rechtswege. Bestemmingsplannen die voor die datum als ontwerp ter inzage zijn gelegd, mogen onder het oude recht worden afgemaakt (en vastgesteld). Het is zeker niet zo dat in een omgevingsplan – de opvolger van een bestemmingsplan – alleen maar zaken op hoofdlijnen worden geregeld. De Omgevingswet beoogt juist dat veel regels en bepalingen, die nu nog heel versnipperd zijn gesteld, in één en hetzelfde plan kunnen worden geraadpleegd: het omgevingsplan. Dit wordt uiteindelijk dan ook een veel uitgebreider en omvangrijker (regel)document dan een huidig bestemmingsplan. De systematiek van een omgevingsplan kan wel heel anders zijn dan die in een bestemmingsplan. De gemeente wordt daarin heel vrij gelaten en krijgt ook veel meer ruimte om haar eigen afwegingen te maken op milieugebied. Er kan dus bijvoorbeeld meer geluidruimte worden gegeven. In dit geval gaan we Heesch West afmaken onder het oude recht (Wet ruimtelijke ordening) en wordt het plan dus als bestemmingsplan vastgesteld. Die verruiming van milieuaspecten is dan ook niet aan de orde.

Zorgen de stikstofregels ervoor dat waarschijnlijk niet alle mogelijkheden op het bedrijventerrein kunnen worden benut?
De stikstofregels borg en dat Heesch West niet leidt een toename van stikstof op Natura2000-gebieden. Dit door de regel dat Heesch West niet meer stikstof mag uitstoten dat er verdwijnt door de stoppende veehouderijen (die ten behoeve van Heesch West zijn aangekocht). De stikstofruimte afkomstig van de stoppende veehouderijen is niet onbeperkt. Dat betekent dat aan geïnteresseerde bedrijven een inspanning zal worden gevraagd om de stikstofuitstoot zoveel mogelijk te beperken. Ontwikkeling van 80 hectare Heesch West is mogelijk, maar niet met bedrijven met een grote stikstofuitstoot.

Er wordt naar de gevolgen voor de omgeving gekeken. Maar wat zijn de gevolgen voor gebruikers van het terrein zelf?
Op het bedrijventerrein zelf zijn de hindereffecten uiteraard groter dan op de omgeving. Dit is inherent aan een bedrijventerrein. Dat wordt door de overheid geaccepteerd, omdat werknemers op een bedrijventerrein maar een deel van het etmaal op het bedrijventerrein verblijven en er niet wonen. Dat wil niet zeggen dat er geen eisen voor bedrijven zijn om een veilige en gezonde werkomgeving te borgen. Er gelden allerlei eisen waaraan bedrijven moeten voldoen en waarvoor ze in vergunningverlening moeten aantonen dat ze er aan voldoen.

Zijn er afbeeldingen van de luchtkwaliteit en van de geur voor de omgeving beschikbaar? Zoals er voor onder andere geluid en andere zaken wel zijn (n.a.v. presentatie over effecten).
Nee, er zijn geen luchtkwaliteitscontouren berekend. Wel zijn in het luchtkwaliteitsonderzoek meer dan 3000 adressen opgenomen waarvan inzichtelijk is gemaakt wat het effect is van Heesch West op de luchtkwaliteit. Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat alleen op de grens van de bedrijfsbestemming en direct langs de wegen enige effecten van luchtverontreiniging berekend zijn, maar daar staan geen woningen. Het maken van contouren heeft in dat onderzoek dan ook geen meerwaarde. Voor geur is niet gerekend, omdat niet bekend is welke bedrijven zich vestigen en er geen algemene kengetallen bestaan zoals voor geluid en luchtkwaliteit. Voor geur is daarom een regel/onderzoeksvoorwaarde opgenomen in het bestemmingsplan bij de vergunningverlening voor bedrijven die zich willen vestigen.

Verkeer

Er zouden 100 verkeersbewegingen minder op de Zoggelsestraat komen. Nu wordt het vrachtverkeer er vanuit Vinkel doorheen gestuurd. Waarom niet via de Koksteeg richting Bosschebaan. Dit zal het verkeer doen vermeerderen aangezien er nu nog geen 50 auto’s per dag door komen en geen vrachtverkeer.
Het klopt niet dat door het vrachtwagenverbod op de Weerscheut vrachtverkeer over de Zoggelsestraat gaat rijden. Het vrachtwagenverbod op de Weersscheut geldt ook op de Ruitersdam. Samen met de snelheidsverlaging op de Zoggelsestraat bij Heesch leidt dit tot een afname van verkeer en ook van vrachtverkeer op de Zoggelsestraat. Door deze maatregelen blijft voor het lokale (vracht)verkeer de route tussen Heesch en Vinkel over de Vinkelsestraat de meest aantrekkelijke route.

Jullie gaan bij het verkeer veel in op de afritten: wat is het verwachte effect op de toch al drukke A59. Slibt deze niet dicht met de additionele bedrijven (waaronder logistieke bedrijven)?
Het klopt dat Heesch West leidt tot een toename van verkeer op de snelweg A59. De toename is echter beperkt ten opzichte van de huidige verkeersstromen op de snelweg. Heesch West heeft daarmee geen wezenlijke invloed op de doorstroming op de snelweg.
De al bestaande verkeersdruk op de snelweg is bekend bij Rijkswaterstaat en wordt onder andere in de verkenning MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) A2 en A50 onderzocht. Dit moet op termijn leiden tot een verbetering van de doorstroming op deze aansluitende snelwegen op de A59 waar ook de doorstroming op de A59 profijt van heeft.

Wordt de Koksteeg afgesloten?
Het noordelijkste deel van de Koksteeg (tussen Bosschebaan en Zoggelsestraat) op Heesch West wordt afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Voor langzaam verkeer (lopen en fietsen) blijft deze verbinding wel open.

Gezien de verkeersaanpassingen rondom de snelweg lijkt dit plan een opmaat naar meer bedrijventerreinen rondom de snelweg nabij Vinkel en Nuland Kunt u dat ontkrachten met argumenten?
De verkeersaanpassingen zijn nodig voor het plan Heesch West. Er zijn hierin geen verdere ontwikkelingen voorzien.

Hoe zit het met het woon- en werkverkeer in de omliggende dorpen? Gaat dat enorm toenemen?
Het klopt dat Heesch West leidt tot een toename van verkeer. Voor zover dit regionaal (vracht)verkeer betreft wordt dit via de opgewaardeerde ontsluitingsroute Bosschebaan - Rekken direct richting de snelweg bij Nuland en Heesch geleid en heeft het geen effect op het verkeer in de omliggende dorpen. Maar er is ook lokaal verkeer vanuit de omliggende dopen van en naar Heesch West: lokale toeleveranciers en lokaal woon-werk verkeer. Dit leidt tot een toename van verkeer in en rond de dorpen. Dit zijn echter beperkte toenames. Ook veranderen lokale verkeerstromen door de verkeerskundige aanpassingen door Heesch West. De opgewaardeerde Bosschebaan - Rekken is niet alleen een aantrekkelijke route voor verkeer van en naar Heesch West, maar ook voor lokaal/regionaal verkeer tussen de dorpen. Dit leidt op een aantal wegen tot een toename van verkeer en op een aantal wegen tot een afname van verkeer. De toenames zijn verkeerskundig af te wikkelen door de betreffende wegen.

Is het niet verstandig om zoveel mogelijk sluipverkeer te beperken door, zoals bij Vorstengrafdonk, te werken met 1 hoofdtoegangs- en uitgangsweg?
Voor een bedrijventerrein met de omvang en aard van Heesch West is een tweezijdige ontsluiting nodig. Dit zeker gezien het gegeven dat er in het beleid van Rijkswaterstaat geen ruimte is voor een (nieuwe) ontsluiting op de snelweg. Dat betekent dat het verkeer van en naar Heesch West afgewikkeld moet worden via de bestaande aansluitingen bij Nuland en Heesch. Deze aansluitingen zijn niet geschikt om het volledige verkeer van en naar Heesch af te wikkelen.

De entree van Heesch: graag een nadere toelichting over de aansluiting tussen oude en nieuwe Bosschebaan.
Globaal ter plaatse van Bosschebaan 94 wordt de bestaande Bosschebaan parallel aan de A59 verlengd naar de Cereslaan-West, bij de afrit Oss/Heesch-West. De huidige Bosschebaan bij de entree van Heesch wordt middels een rotonde aangesloten. Dit wegdeel krijgt veel minder verkeer, verkeer met ander herkomst/bestemming dan Heesch zal de nieuwe wegverbinding gebruiken. Bij de aansluiting vindt een zorgvuldige groen/blauwe landschappelijke inrichting plaats met aandacht voor fietsverkeer en inritten van nabije percelen.

Als ik de geruchten mag geloven zal het verkeer (met Vorstengrafdonk en Heesch West) vol zijn door een toename van 54.000 auto’s op elke weghelft in 2025. Dan kunnen wij wel inpakken als omwonenden! Stikstofoverlast en verkeersdrukte is dan gigantisch.
Aangenomen wordt dat vraagsteller de verkeersintensiteiten op de snelweg bedoelt. Onduidelijk is wat de bron is van genoemde verkeersintensiteiten. De verkeersmodelberekeningen voor Heesch West geven een totaalintensiteit op de snelweg van 82.000 tot 97.000 motorvoertuigen per etmaal, respectievelijk ten oosten van de aansluiting bij Heesch en ten westen van de aansluiting bij Nuland. Het klopt dat Heesch West leidt tot een toename van verkeer op de snelweg A59. De toename is echter beperkt ten opzichte van de huidige verkeersstromen op de snelweg. Heesch West heeft daarmee geen wezenlijke invloed op de effecten langs de snelweg.

Hoe komt de aanpassing van het onderliggend wegennet, indien nodig, terug in het bestemmingsplan Heesch West en wanneer wordt dit uitgevoerd?
De aanpassingen aan de infrastructuur, zoals het doortrekken en verleggen van de Bosschebaan, worden meegenomen in dit bestemmingsplan (en deels in het bestemmingsplan Cereslaan West). Op een heel aantal andere wegen zal de verkeersintensiteit toe- of afnemen als gevolg van de planontwikkeling, maar dat hoeft niet te worden geregeld in een bestemmingsplan.

Het extra verkeer op de A59, zal de verkeersdruk verhogen richting Nijmegen en ‘s-Hertogenbosch. Er zijn nu al veel files bij Paalgraven en bij het opdraaien van de A2. Hoe komt dit terug in dit of een ander plan?
Het klopt dat Heesch West leidt tot een toename van verkeer op de snelweg A59. De toename is echter beperkt ten opzichte van de huidige verkeersstromen op de snelweg. Heesch West heeft daarmee geen wezenlijke invloed op de doorstroming op de snelweg.
De al bestaande verkeersdruk op de snelweg is bekend bij Rijkswaterstaat en wordt o.a. in de MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) verkenning A50 onderzocht. Dit moet op termijn leiden tot een verbetering van de doorstroming op de snelweg.

Door de ligging (geen directe aansluiting snelweg) komt over een grote lengte meer verkeer te rijden met een hogere snelheid (opwaarderen weg). Met meer overlast en risico’s voor verkeersveiligheid. Goed dat aanpassingen zijn gemaakt, zijn er mogelijkheden dit nog verder te beperken?
Aangenomen wordt dat vraagsteller de verkeersintensiteiten op de Bosschebaan/Rekken bedoelt. Het klopt dat deze weg wordt opgewaardeerd om het verkeer van en naar Heesch West af te wikkelen. Dat gaat echter gepaard met een veilige inrichting volgens de ontwerpregels van Duurzaam Veilig: voldoende breedte van de rijbanen, gescheiden rijbanen, vrijliggende fietspaden, veilige oversteken voor fietsers en lokaal verkeer.
Zo wordt voor de kruising van de Bosschebaan met de Weerscheut waar verkeer van en naar Heesch West samenkomt met lokaal verkeer en waar (vracht)verkeer samenkomt met fietsverkeer een turborotonde voorzien met gescheiden, ondertunnelde fietspaden.

Categorieën

Als er al meer belangstelling is van bedrijven dan er plaats is, waarom dan vasthouden aan milieucategorieën 4.2 en 5.1 waar zoveel weerstand tegen is?
Daar ligt eveneens een economische behoefte. Deze categorieën kunnen zorgvuldig worden ingepast op Heesch West.

Zijn er kavels van 1000 tot 2500 m2 in categorie 4 in het plan aanwezig?
Deze kavels zijn niet beschikbaar op Heesch West.

Hoe kun je een Schone Lucht Akkoord tekenen als gemeenten en tegelijkertijd een milieucategorie 5 industrieterrein ontwikkelen? Dat is toch symboolpolitiek…
Het Schone Lucht Akkoord is gesloten tussen Rijk, provincies en gemeenten en hierin committeren zij zich aan de ambitie om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Met de aanpak van de binnenlandse bronnen streven we naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven.
Nieuwe bedrijven zijn ook mogelijk binnen het schone luchtakkoord. Bedrijven moeten zich houden aan algemene Europese en landelijke normen voor luchtkwaliteit. Daarnaast zijn er extra milieueisen in het bestemmingsplan opgenomen en worden er eisen in de vergunningen van de bedrijven opgenomen. Door het toepassen van beste beschikbare technieken wordt het milieu zoveel mogelijk ontzien.

Duurzaamheid

Al het verkeer op waterstof of elektrische auto’s op Heesch West. Is dat een optie?
Alles en nu direct is geen optie. We richten ons op duurzame doelen 2030 zoals in klimaatakkoord voorzien. Daarin gaat het bijvoorbeeld over in belangrijke mate elektrificeren van mobiliteit. Heesch West wil de transitie bevorderen met bijvoorbeeld een aanbieder van duurzame brandstoffen en waterstof.

In hoeverre worden bedrijven verplicht en aangemoedigd om de daken en boven parkeerplaatsen vol te leggen met zonnepanelen (of andere nuttige functie) binnen het kader van duurzaamheid?
Duurzame maatregelen, met name gericht op dakoppervlakten, worden naar mogelijkheden verplicht en aangemoedigd.

In hoeverre is het mogelijk in dit gebied het water te zuiveren en op niveau te houden met de energie uit de zonnepanelen?
Lokale waterzuivering is nog een aandachtspunt. Zuiveren/infiltreren van regenwater is het uitgangspunt. Afvalwater is meer complex. Energie uit zonnepanelen is daarbij niet direct een factor.

Wat is de bedoeling van tijdelijke mobiele zonnepanelen voor een periode van 5-10 jaar?
Als blijkt dat de tweede fase (15 hectare) in het zuidelijk deel meer tijd nodig heeft om tot ontwikkeling te komen, kan het interessant zijn dit op die plek in te passen.

Landschap

De groene zone aan de zuidkant heeft nog behoorlijk wat geluidseffect (oranje/paars). Komt dit door de geplande zonnevelden? Waarom kunnen die niet weggelaten worden zodat er een veel betere geluidsbuffer ontstaat?
Het is op termijn de bedoeling dat hier ook bedrijventerrein komt (fase 2). Hoewel dit niet rechtstreeks bestemd is in het bestemmingsplan, is het – worst case redenerend – wel in alle milieuonderzoeken meegenomen als bedrijventerrein (uiteraard met het principe van de inwaartse zonering).

Waar blijft de natuur als er 80 hectare aan landbouwgrond verdwijnt? Op industrieterrein lopen bv geen hazen!
De ecologische en biodiversiteitswaarde van de huidig agrarisch gebruikte gronden is beperkt. Juist door de realisatie van een landschapspark en robuuste groene structuren worden kansen geboden voor ontwikkeling van natuurwaarden en vergroting van de diversiteit. Daarbij worden de bestaande groenstructuren met ecologische waarden zoveel als mogelijk ingepast. Daar waar inpassing niet mogelijk is, worden ze elders in het plangebied gecompenseerd.

Waarom wordt er gekozen om het park aan de achterzijde te plaatsen? En niet aan de voorzijde zodat het industrie in het groen wordt? Als natuurlijke barrière voor de omgeving.
Onduidelijk is wat vraagsteller bedoelt met ‘achterzijde’ en ‘voorzijde’. Aan de noordzijde langs de kant van de snelweg blijft het bestaande groen bestaan en schermt daarmee een groot deel van Heesch West vanaf de snelwegzijde af. Aan de zuidzijde wordt een robuuste groenstructuur gerealiseerd aan de Zoggelsestraat. Aan de westzijde bestaande afscherming voor een deel door het water / zonpark en voor een deel door afscherming van de bedrijven aan de Weerscheut. Aan de oostzijde wordt de afscherming gevormd door het autonome zonnepark Achterste Groes en een groenstructuur tussen Heesch West en zonnepark Achterste Groes. Het landschapspark is juist centraal op Heesch gelegen om hiermee zoveel mogelijk bestaande landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische structuren en elementen te kunnen behouden.

Esther Kruit laat andere plannen zien waar veel groen in het overgangsgebied naar de kern toe ingetekend is. Ze geeft aan dat dit voorkeur heeft. In het plan Heesch West zie ik dat helemaal niet terug, alleen een zonnepark. Gaat dit veranderen?
Esther heeft een aantal richtingen laten zien waarin verkend kan worden. Het zuidelijk deel van het plan zal onderdeel zijn van het landschappelijke participatietraject. De landschappelijke inpassing van zonnepark Achterste Groes is geen onderdeel van de landschappelijke inpassing Heesch West.

De gemiddelde inheemse boom is maximaal 15 meter. Hoe kunnen bedrijven van 20 meter en hoger landschappelijk ingepast worden?
Landschappelijke inpassing betekent niet per se geheel aan het oog onttrekken. De landschapsarchitect gaat hier in de participatieaanpak met de omgeving een ontwerp maken hiervoor.

Wordt het natuurbelang van de Ruitersdam onderkend in het landschapsplan? Hoe komt dat tot uiting?
Ja, de ecologische waarden langs de Ruitersdam zijn onderzocht, beschreven in de natuurtoets en ingebracht in het ontwerpproces. Om de ecologische waarden te behouden is in het bestemmingsplan in 2019 de nieuwe verbinding aan de noordzijde van de Ruitersdam gesitueerd (niet over de Ruitersdam zelf). In het kader van de uitwerking van het landschapsontwerp nu wordt onder andere onderzocht of de nieuwe verbinding nog verder van de Ruitersdam af gerealiseerd kan worden.

Hoe kan ik deelnemen aan het gesprek over het landschapspark?
In afstemming met de betrokken dorpsraden en Eerlijk over Heesch West is al een aantal partijen aangedragen om deel te nemen. Gemotiveerd aanmelden hiervoor mag en we kijken of partijen/geïnteresseerden toegevoegd kunnen worden.

Zonnepanelen op water is geen natuur volgens mij. Wel makkelijk om dan dit mee te nemen als natuur in de 65 hectare.
Er is niet gezegd dat er 65 hectare natuur wordt ontwikkeld, maar 65 hectare landschapspark. Hiervan kan een deel zich als natuur gaan ontwikkelen. Ten aanzien van de natuurwaarden van een zonnepark op water het volgende: de huidige ecologische waarde van de agrarische gronden in het plangebied is beperkt. Door de aanleg van groen en water worden juist kansen geboden voor natuur en biodiversiteit. Het drijvend zonnepark wordt centraal op de waterpartij aangelegd in het deel van de waterpartij met de minste ecologische potenties. De oevers, ecologisch het meest potentievol, worden vrijgehouden van zonnepanelen. Er bestaan diverse opties voor drijvende zonnepanelen om licht te laten doordringen in het onderliggende water en daarmee verstikking te voorkomen. Er wordt momenteel op diverse locaties in Nederland praktijkervaring opgedaan met drijvende zonnepanelen en de effecten op/aandachtspunten voor ecologie. Heesch West kan/zal van deze ervaringen gebruik maken.

Zoals het plan eruit ziet is er veel water en groen bij de Weerscheut. Waarom is  er niet gekozen voor deze als buffer en recreatiegebied, omdat daar de meeste mensen wonen. Bij Heesch zelf dus (Plan de Erven).
Het aansluitend op Heesch West voorziene zonnepark Achterste Groes kenmerkt zich mede door een ruime landschappelijke inpassing. Deze draagt daarmee mede bij aan landschappelijk inpassing ten oosten van Heesch West. In het zuidwestelijk deel nabij Weerscheut en Ruitersdam zijn meer aaneengesloten kansen voorzien een aantrekkelijk landschapspark en wordt inpassing van bedrijvigheid minderwenselijk geacht.

Worden de plassen die er (eventueel) gaan komen verdiept als het gaat om zandwinning? Met als doel ze later weer gebruiken om vervuilde grond (slib, bagger of granuliet) kwijt te kunnen?
Het betreft een landschappelijk ontwerp, geen saneringsplan. Doel is een aantrekkelijk landschapspark te realiseren met een goede maatregelen voor bijvoorbeeld klimadaptatie en biodiversiteit. In het kader van bouwrijp maken en ontgravingen in het gebied Heesch West zal wel worden gezien hoe hier een passende balans in wordt gevonden. Er worden geen grootschalige of diepe zandwinnings- of saneringsconcessies voorzien.

Bedrijven

Er wordt gesproken over 60 procent invulling door bedrijven met een regionale herkomst. Wat voor soort bedrijven zijn dit? In welke bedrijfscategorie vallen deze bedrijven?
Het zijn met name bouw,- maak- en of logistieke bedrijven met een behoeft zich binnen de regio door te ontwikkelen. Zoals in de presentatie van Paul van Dijk te zien en horen is: 85% categorie 3 en 11% categorie 4. Enkele bedrijven hebben functies met categorie 5.1. Voor die laatste groep moet nader besloten worden of deze worden toegelaten. Daaraan worden nadere voorwaarden gesteld.

Krijgen lokale ondernemers uit Oss, ’s-Hertogenbosch en Bernheze voorrang bij toewijzing? Hoe wordt er toegewezen bij grote belangstelling?
In het afwegingkader zullen regionale betekenis, werkgelegenheid en duurzaamheid belangrijke factoren zijn.

Worden de kosten voor het zeer uitgebreide en relatief dure landschapsdeel wat nu opgenomen is in Heesch West, doorberekend in de kavelprijzen?
De grondprijzen worden marktconform. In de grondexploitatie zijn de grondopbrengsten de belangrijkste dekking voor investeringen, ook de landschapsinrichting.

Als er nu al meer vraag is dan aanbod, waarom dan niet het gebied tussen bestaand industrieterrein Cereslaan en Heesch West opkopen?
Geen intentie. Verwacht wordt dat met doorstroming van bedrijven er op bestaande bedrijventerreinen in de regio ook weer ruimte ontstaat.

Er is blijkbaar veel belangstelling voor kavels. Dat betekent dat de uitgifteprijs te laag is. Is het mogelijk de prijs te verhogen, zodat het verlies dat wordt geleden op Heesch West kan worden verkleind?
De behoefte komt voort vanuit groeiambitie en ook de duurzame doelen spreken aan. Er is nog geen grondprijs vastgesteld. Met de schaarste aan bedrijfspercelen gaan, marktconform, grondprijzen voor bedrijfsgrond omhoog en dat is voor Heesch West niet anders. Het bij de gemeenten voorziene verlies zal naar verwacht in grote mate worden beperkt.

Kunnen bedrijven die vooral werken met arbeidsmigranten worden geweerd omdat het niet duurzaam is om mensen uit verre landen hier naar toe te halen (verstoring arbeidsmarkt en verstoring gezinsleven van de migranten)?
Arbeidsmigranten zijn overigens belangrijk in de economie, ook in deze regio en niet alleen voor Heesch West.

Jullie hebben het over grootschalige logistiek, dat brengt ook een grote groep arbeidsmigranten met zich mee. Hebben jullie ook hier al goed over nagedacht? Waar worden deze gehuisvest?
Arbeidsmigranten zijn belangrijk in de economie, ook in deze regio, en niet alleen voor logistiek. Huisvesting is een belang waar ook gemeenten een rol in hebben. Op Heesch West komt geen huisvesting.

Waar gaan al die mensen die in Heesch West gaan werken eigenlijk wonen?
Veel van hen wonen en/of werken ook nu al in de regio.

Worden de huizen aan de Zoggelsestraat bedrijven?
De binnen het plangebied gelegen percelen kunnen een kleinschalige en lichte bedrijfsfunctie krijgen. Vergelijkbaar met hoe dit nu ook al in de omgeving veel aan de orde is.

Er wordt aangegeven wat er niet binnen het profiel van Heesch West past. Kunt u wat voorbeelden geven van bedrijven die wel binnen het profiel passen?

Hoe blijven ondernemers(verenigingen) op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijkheden van Heesch West?
Naast algemene informatie ook via met de lokale bedrijvenverenigingen af te stemmen informatiemomenten. Er zal op 18 mei een bijeenkomst voor hun leden zijn.

Op dit moment zijn verschillende kavels aan de Vismeerstraat onbebouwd. Of zijn deze na aankoop doorverkocht aan derden en wordt er niet gebouwd, maar bijvoorbeeld als parkeerterrein gebruikt en het kettingbeding nog steeds niet gehandhaafd. Wordt hier nog iets aan gedaan en hoe gaat dit met de nieuw uit te geven kavels? Dit ter voorkoming van belegging en speculatie met kavels?
Er wordt voor het onbebouwde deel tussen A59 en bestaande terrein een bestemmingsplan ontwikkeld. Dit zal duidelijke kaders voor bestemming en gebruik geven.

Het plan ziet er goed uit. Er is echter zoveel leegstand qua bedrijventerreinen. Waarom is dat niet een optie om eerst te bezetten?
Bedankt voor dit compliment. In tegenstelling tot de veronderstelde leegstand is er grote schaarste. Doorstroming vanuit andere terreinen kan soms wel een goede impuls zijn voor vernieuwing op de vertreklocaties.

Wanneer zal de grond worden aangeboden?
Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld kan grond worden aangeboden. Gezien de grote belangstelling zal er in dat jaar wel een afweging gemaakt worden van bedrijven die op basis van afweging regionale betekenis, werkgelegenheid en duurzame ambitie prioriteit verdienen.