Wat gebeurt er met mijn inspraakreactie?

10 oktober 2019

Op basis van de inspraakreacties die zijn binnengekomen op het Voorontwerp Bestemmingsplan, het Facetplan geluidzone en de MER Heesch West wordt nu een inspraaknota samengesteld door de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss. Hierin worden inspraakreactie bij elkaar gebracht en voorzien van een antwoord: dat kan een toelichting zijn of een overweging om het plan wel of niet aan te passen of verder uit te werken op een bepaald onderdeel.

De inspraaknota is een van de onderdelen die wordt meegenomen in de gesprekken en besluitvorming van het bestuur over het Ontwerpbestemmingsplan. Als de nota klaar is, krijgt u persoonlijk bericht als u een inspraakreactie heeft ingediend. De thema’s die het meest worden genoemd in de inspraakreacties zijn: milieucategorie 5.1, windturbines, verkeer en geluid.

De planning voor de komende fase van het Ontwerp Bestemmingsplan (OBP) voor Heesch West ziet er als volgt uit:

• analyse inspraakreacties (oktober - november)
• gesprekken met omgeving op thema’s (oktober - januari)
• opstellen OBP, inclusief aanvulling/update MER en Circulair Kwaliteitsplan (december - maart)
• besluitvorming en behandeling OBP in Raadscommissies Bernheze, Oss en ‘s-Hertogenbosch (voorjaar 2020)
• aansluitend publicatie OBP, gelegenheid om zienswijzen in te dienen.