Zienswijzen en vervolgaanpak bestemmingsplan

7 oktober 2021

Het ontwerpbestemmingsplan met de aangevulde milieueffectrapportage Heesch West lag tot en met 21 juli ter inzage. Bij de betrokken gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch kwamen circa 230 zienswijzen binnen op vooral het ontwerpbestemmingsplan. Een groot deel van de zienswijzen betreft ook het facetplan geluidzone en overige documenten die ter inzage lagen. Op dit moment wordt gewerkt aan de behandeling van de zienswijzen en de afrondende planontwikkeling.

De behandeling van de zienswijzen is in volle gang. Deze worden zorgvuldig afgewogen. Eerder, bij het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP) hebben de inspraakreacties, gesprekken met de omgeving en onderzoeken geleid tot diverse planaanpassingen die verwerkt werden in het Ontwerpbestemmingsplan. Op deze website is een overzicht te vinden van belangrijke aanpassingen die eerder al werden doorgevoerd en zijn diverse (online) informatiebijeenkomsten terug te kijken.

De GR beoogt het bestemmingsplan en de nota van zienswijzen nog dit jaar voor vrijgave aan te bieden aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders. Als die planning wordt gehaald kan het bestemmingsplan in januari en begin februari 2022 worden behandeld in de Commissie- en Raadsvergaderingen van de betrokken gemeenten.

In de nota van zienswijzen zal te lezen zijn hoe met de verschillende zienswijzen wordt omgegaan en of in relatie tot de zienswijze het plan is aangepast. Verder zal het plan op basis van het concept inrichtingsplan van de landschapsarchitect worden aangepast. De indieners van een zienswijze ontvangen persoonlijk bericht als de nota van zienswijze beschikbaar is. In dat bericht wordt dan ook de verdere vaststellingsprocedure met planning en bezwaarmogelijkheden toegelicht.